15.10.2020, Karol Kačmarčík

Úradná správa č.10

15.10.2020, Karol Kačmarčík
Zasadnutie odborných komisií OFZ SL č.10, zo dňa 15.10.2020
[doc]ÚS10 OFZ SL202021.rtf

USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020

Tréningový proces 

 • športový tréning prebieha na športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, 
 • umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto opatrení a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp. správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 
 • skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore presiahnuť 6 osôb (5 hráčov a tréner, alebo 6 hráčov),
 • pri tréningu v exteriéri musí byť medzi jednotlivými max. 6 člennými skupinami dodržaná vzdialenosť min. 5 metrov, 
 • v interiéri sa môže súčasne nachádzať max. 1 osoba na 15 m2 plochy a medzi jednotlivými osobami, ak nevykonávajú priamo športovú činnosť, musia byť zabezpečené odstupy 2 metre a musia mať prekryté horné dýchacie cesty, 
 • hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty, 
 • je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne vlastnú označenú nádobu,
 • všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, 
 • na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk, 
 • SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť), hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
 • po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení, 
 • pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športoviskutréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia, 
 • uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste predmetného športového zariadenia.

Celé znenie USMERNENIA

image
Prečítané: 140x