Úradné správy

Úradná správa č. 42

Tomáš Tůma|24. jún 2022 o 11:29

Správy zo sekretariátu:

1. Oznamujeme klubom, že aktív pred novým súťažným ročníkom 2022/2023 sa uskutoční dňa 08.07.2022 (piatok) o 18:00 hod. na zimnom štadióne v Brezne.

2. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho orgánu klubu, je potrebné poslať krátku žiadosť a v prílohe zápisnicu z členskej schôdze, prípadne uznesenie a prezenčnú listinu z takého zasadnutia. Stačí aj elektronickou formou (scan) na e-mail (obfzbb@futbalsfz.sk). V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na Matriku SFZ.

3. V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

- od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

Športovo – technická komisia - Peter Mazúch

1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS:

II. trieda 29. kolo Staré Hory – Dúbravica dňa 25.06.2022 (sobota) o 15:00 hod. na ihrisko FK Staré Hory.

2. Kontumujeme neodohrané MFS II. triedy 28. kolo Riečka – Dolná Lehota podľa článku 82/1b SP (hostia na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Riečka. Prípad odstupujeme na DK.

3. Kontumujeme neodohrané MFS I. triedy dorast U19 17. kolo Brusno „B“ – Jasenie podľa článku 82/1b SP (domáci na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Jasenie. Prípad odstupujeme na DK.

4. Informácie k novému súťažnému ročníku 2022/2023 súťaží dospelých a mládeže:

- elektronické prihlášky do súťažného ročníka 2022/2023 pre všetky súťaže dospelých sa aktivujú cez ISSF v termíne od. 09.06. – 30.06.2022.

- prihlášky musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Povinnosť uvádzať farbu výstroja v prihláške je pre družstvá dospelých aj mládeže.

- predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2022/2023, všetky súťaže dospelých – 06.08.2022.

TMK plánuje vytvoriť kategóriu U9, kluby ktoré by mali záujem o vytvorenie danej kategórie nech kontaktujú Romana Patráša zodpovedného za mládež alebo sekretára ObFZ BB

5. Nové názvoslovie súťaží v ročníku 2022/2023: I. trieda – úroveň súťaže 7. liga, II. trieda – úroveň súťaže 8. liga.

6. Športovo-technická komisia vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Rozpisu majstrovských futbalových súťaží riadených ObFZ BB na emailovú adresu: obfzbb@futbalsfz.sk. Podnet by mal obsahovať:

1) článok, ku ktorému je podnet podaný;

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada;

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť

ŠTK - úsek mládeže – zodpovedný Roman Patráš

1. Dňa 18.06.2022 sa uskutočnil finálový turnaj prípraviek v kategórii U11 ObFZ BB a zároveň Memoriál Róberta Smolu na ihrisku Partizána Čierny Balog. Víťazom finálového turnaja sa stala prípravka Partizána Čierny Balog A. Vo finále v riadnom hracom čase remizovali s OFK Slovenská Ľupča 0:0 na pokutové kopy zvíťazili 4:2. 3. Partizán Čierny Balog B 4. ŠK OPL Poniky 5. ŠK Badín 6. FK Šalková 7. TJ Slovan Michalová 8. FK Brezno 9. TJ Slovan Beňuš 10. FK Jasenie. 

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

DS nepodmienečne pozastavenie výkonu športu a akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa čl. 9/2b,1,2,3 DP a 37/3 DP.

D-1-99 Matej Lacko, 1351451, FK Brusno od 22.06.2022 s prerušením. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-100 Samuel Ľupták, 1281116, FK Jasenie od 22.06.2022 s prerušením. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b,1,2,3 DP.

D-1-101 Peter Zehnal, 1198556, FK Priechod 1 SN podľa čl. 46/2a DP za porušenie čl. 46/1 DP od 22.06.2022 s prerušením. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

D-1-102 Peter Nesteš, 1149875, FK Lučatín 1 SN podľa čl. 37/5 DP od 22.06.2022 s prerušením. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-103 Andrej Chrobák, 1230338, FK Priechod. DK berie na vedomie sťažnosť OFK Priechod ohľadom udelenia 2 ŽK a následne ČK, pričom na základe odborného stanoviska KR upúšťa od udelenia DS. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-39 DK v zmysle čl. 59 DP a čl. 12/6 DP ukladá pokutu 80.-€ FK Dolná Lehota za nenastúpenie na MFS 28. kola dňa 18.06.2022 Riečka - Dolná Lehota. Pokuta a poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-40 DK v zmysle čl. 59 DP a čl. 12/6 DP ukladá pokutu 40.-€ FK Brusno „B“ za nenastúpenie na MFS 17. kola dňa 19.06.2022 Brusno „B“ - Jasenie. Pokuta a poplatok 5.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-41 na základe upozornenia a podnetu KR ukladá pokutu 50.-€ v zmysle čl. 12/6 DP a čl. 64/1b DP pre FK Pohronská Polhora. Pokuta a poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Upozorňujeme všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené (nevykonané v celom rozsahu) v súťažnom ročníku 2021/2022 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2022/2023.

Oznamujeme klubom, že hráč, alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole napomínaný 5,9,12 ŽK, súťažného ročníka 2021/2022 podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka 2022/2023 za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2022/2023. V prípade ak stanovenú pokutu zaplatí, DS pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v I. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu“ a doručiť ju v stanovenej lehote na el. adresu ObFZ BB. Finančná pokuta je stanovená na 20.- €.

Najbližšie zasadnutie DK bude 29.06.2022 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov - predseda Jozef Medveď

1. Letný seminár R a DZ ObFZ BB sa uskutoční dňa 29.7. 2022 o 17:00 v objekte ObFZ BB Partizánska cesta 93 B. Bystrica. Bližšie informácie sledujte výhradne na stránkach a v Spravodajoch ObF ZBB. Z toho dôvodu Vás žiadam o naplánovanie si pracovných a osobných záležitostí tak, aby ste sa uvedenej akcie mohli zúčastniť.

2. Zmeny v DL č. 27:

II. tr.: St. Hory – Dúbravica 25.6 . o 15:00 nová ( Gajdoš – Páleš)

        Selce B-Baláže – Polomka (Jurčák za Kruppu)

        T. Č. Balog B – Mičiná – nehrá sa

Súvisiaci obsah