05.08.2019, Admin LFZ

Zápisnica z Výkonného výboru č.21 z dňa 2.7.2019

05.08.2019, Admin LFZ

  

Zápis z VV LFZ zo dňa 2.7.2019 č.21

Prítomní: pp.Repa,Podstrelenec,Tomčík,Kokavec,Lauko,Bomba,Dráb,Zeleňák,Vrtich,Matejovie,Kruták,Hubka

Program

1.Otvorenie a kontrola uznesenia

2.Informácie

3.Pripravenosť aktívu FK-vyžrebovanie nového ročníka

1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda LFZ Igor Repa. Kontrola uznesenia: splnené: č.43,v trvaní č. 41,42.

2. Informácie podal predseda LFZ Igor Repa, zo zasadnutia konferencie SsFZ.

3. Pripravenosť aktívu FK

3.1. Schválené postihy za nedodržanie termínu zaslania prihlášky do súťaže: do 24 h. po uzávierke 200.- €, nad 24 h. po uzávierke 400.- €.

3.2. Štart dievčat v súťažiach žiakov LFZ, o 2 roky staršie

3.3. Do platnosti vstupujú E-RP, pri konfrontácii mať doklad totožnosti, kartičku poistenca

3.4. Striedavý štart, najviac 5 hráčov

3.5. Posledné 3. kola, ak ovplyvňujú postupy a zostupy v rovnaký UHČ

3.6. 8.liga postupuje len jeden /jedna skupina o 14 účastníkov/

3.7. Súťaž fair-play L.Trnovec, 100.- €

3.8. RS2019-20,-uviesť len kategórie dospelých

Uznesenie č. 21

I. Berie na vedomie

a/ informáciu predsedu LFZ z konferencie SsFZ

b/ všetky príspevky uvedené pod 3.1 až 3.8

II. Schvaľuje

a/ jedného postupujúceho z 8.ligy, jedna skupina celoliptovská o 14 účastníkov/

b/ pokuty za neskoré odoslanie prihlášky do súťaže 200.- € do 24 h. po uzávierke, 400.- € nad 24 h. po uzávierke

c/ štart dievčat v súťažiach LFZ-žiaci o 2 roky staršie

d/ RS 2019-20 ako bol predložený predsedom ŠTK

e/cenu fair-play, L.Trnovec, 100.- €

III. Ukladá

44. expedovať RS 2019-20 na FK do začiatku súťaží LFZ

T:4.8.2019  Z:sekretár LFZ

FK neprítomné na vyžrebovaní: : Pribylina, Hubová,Sliače,Podtureň,Gôtovany,V.Dubová

Zapísal: V.Hubka

Prečítané: 49x