Členské príspevky SFZ 2016/2017

  Základné informácie o členských poplatkoch SFZ v sezóne 2016/2017

  Konferencia SFZ dňa 3.6.2016 schválila výšku členského príspevku riadnych pridružených a individuálnych členov  SFZ a jeho splatnosť.

  V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ,  SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia schváleným Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ. 

  Vychádzajúc z vyššie uvedeného a po schválení VV SFZ dňa 8.11.2016 bol schválený nasledovný spôsob prerozdelenia  členských príspevkov s tým, že predmetom prerozdelenia budú členské príspevky na súťažný ročník  2016/2017 vybrané od riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ. Finančné prostriedky z vybraných členských príspevkov budú jednotlivým klubom poukázané do 15.12.2016 podľa schváleného kľúča bezhotovostným prevodom na ich bankový účet evidovaný v ISSF.  

  Vybrané členské príspevky sa budú rozdeľovať pomerne  futbalovým klubom podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017. Uvedené rozdelenie priamo reflektuje skutočnosť, že príjmy z členských príspevkov sú zdrojom fondu podpory mládežníckeho futbalu, čo je relevantným dôvodom na ich prerozdelenie len  medzi tie futbalové kluby, ktoré majú najmenej jedno aktívne družstvo mládeže.

  Podľa údajov z ISSF, SFZ k dátumu 8.11.2016 eviduje 1714 futbalových klubov, ktoré majú spolu 5 164 družstiev, z ktorých 1 330 futbalových klubov má aspoň jedno družstvo mládeže (družstvo do U19 vrátane), celkovo 3332 družstiev mládeže. Tento údaj zahŕňa kluby a družstvá evidované bez ohľadu na skutočnosť, či v aktuálnom súťažnom ročníku vykonali aspoň jeden zápis o stretnutí a bez ohľadu na to, či ide o Grassrootsalebo ÚTM.

  Ak z celkového počtu futbalových klubov a družstiev mládeže ponecháme len aktívne družstvá mládeže (t.j. futbalové kluby s družstvami mládeže, ktoré majú uzatvorený aspoň jeden zápis o stretnutí) okrem Grassroots a ÚTM, konečný počet klubov, ktoré majú podľa údajov z ISSF nárok na vyplatenie finančných prostriedkov, je 1295 s počtom 2939 aktívnych družstiev mládeže. Tento údaj však ešte bude revidovaný a aktualizovaný na základe finálnej kontroly a verifikácie zo strany RFZ. 

  Pre úplnosť uvádzame, že Slovenský futsal eviduje v ISSF 28 družstiev, ale ani jedno družstvo mládeže, t.j. v rámci štatistiky nespôsobuje žiadnu odchýlku. 

  Čo sa týka výšky vybraného členského príspevku, k dátumu 8.11.2016 boli vybrané finančné prostriedky vo výške cca. 440 tis. Eur, ktoré sú na rozdelenie určené, poukazujeme však na skutočnosť, že táto čiastka nie je ešte finálna a po vybraní členského od individuálnych členov sa zvýši.

  Spôsob prerozdelenia a poukázania členských príspevkov klubom v sezóne 2016/2017

  SFZ poukázala platby s prerozdelenými členskými príspevkami v celkovej hodnote 435 882,80 € priamymi platbami na IBAN účty klubov uvedené v tom čase v systéme ISSF (oficiálne matriky, registre, SFZ). Prvé platby k 15.12.2016 a druhé platby k 1.2.2017.Príspevok na jedno družstvo bol stanovený v čase konferencie SFZ 18.11.2016 podľa vtedy aktuálneho stavu vybratého členského na sumu 157,70 €.

  Neprerozdelené členské príspevky uhradené po 18.11.2016 pre sa prerozdelia v termíne určenom VV SFZ.

  K 30.6.207 boli spolu vybraté členské príspevky v hodnote celkom 513 446 €, nakoľko už boli uhradené prerozdelené členské príspevky v hodnote 435 882,80 €.

  SFZ prerozdelí a uhradí 2 764 družstvám v 1 265 kluboch zostávajúcich 77 563,2 €, čo je 28,08 € na jedno družstvo.

  Členské príspevky 2016-2017
  Tabuľka uhradených členských poplatkov SFZ v sezóne 2016/2017
  Typ poplatkuPočetSuma spolu
  Členský poplatok športovec (do U18 vrátane)54 628163 884 €
  Členský poplatok športovec (nad U18)46 542279 252 €
  Členský poplatok (tréner)1 58615 860 €
  Členský poplatok (rozhodca)1 65716 570 €
  Členský poplatok (delegát)3603 600 €
  Členský poplatok (pozorovateľ)79790 €
  Členský poplatok (zväz, klub)1 56431 280 €
  Členský poplatok (individuálny člen)2212 210 €
  Spolu106 637513 446 €