22.02.2017, Martin Klovanič

ŠTATÚT REVÍZNEJ KOMISIE

22.02.2017, Martin Klovanič
image

ŠTATÚT REVÍZNEJ KOMISIE

REVÍZNY PORIADOK

Oblastný futbalový zväz Prešov

 

Účinnosť revízneho poriadku od 23.01.2017

 

 

Revízny poriadok Oblastného futbalového zväzu Prešov

Výkonný výbor ObFZ Prešov schvaľuje tento revízny poriadok:

 

Článok 1

Základné ustanovenia

(1) Oblastný futbalový zväz Prečov (ďalej len ObFZ) realizuje svoje poslanie prostredníctvom orgánov ObFZ, medzi ktoré patrí aj Revízna komisia ObFZ (ďalej len „komisia“).

(2) Revízny poriadok upravuje najmä pôsobnosť a základné úlohy komisie, jej zloženie, zvolávanie, vedenie a priebeh jej rokovania, prijímanie rozhodnutí a zabezpečenie ich dokumentácie.

(3) Komisia sa vo svojej činnosti riadi Stanovami ObFZ (ďalej len stanovy“), týmto poriadkom a plánom práce schváleným spravidla na ročné obdobie.

(4) Komisia môže v záujme efektivity svojej činnosti využívať okrem osobných rokovaní na zasadnutiach aj formu e-mailovej komunikácie, zdieľania dokumentov ako aj ďalšie vhodné formy komunikácie.

(5) Komisia koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe podnetu.

 

Článok 2

Poslanie a zodpovednosť komisie

(1) Komisia je nezávislým orgánom kontroly činnosti ObFZ a jeho orgánov, ktorý za výkon svojej činnosti zodpovedá konferencii.

(2) Komisia vykonáva kontrolu hosporádenia ObFZ a kontrolu dodržiavania noriem VsFZ a SFZ .

(3) Komisia jedenkrát ročne predkladá konferencii správu o svojej činnosti, ktorá je po prerokovaní na konferencii zverejnená na webovom sídle ObFZ.

(4) Písomná správa uvedená v ods. 3 obsahuje informácie o zložení komisie, o počte stretnutí komisie počas roka, o účasti členov na zasadnutiach komisie, popis konkrétnych činností vykonaných komisiou zodpovedajúci jej pôsobnosti a základným úlohám a informácie o prijatých opatreniach.

 

Článok 3

Pôsobnosť a úlohy komisie

(1) Do pôsobnosti komisie patrí najmä:

a. kontrolovať finančné hospodárenie s prostriedkami ObFZ, dbať o ich efektívne využívanie v súlade so schváleným rozpočtom ObFZ, cieľmi a úlohami ObFZ, predpismi a rozhodnutiami ObFZ.

b. na požiadanie konferencie alebo výkonného výboru podávať stanoviská k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým členom ObFZ,

c. dať podnet výkonnému výboru alebo konferencii na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia výkonného výboru,

d. vykonávať kontroly podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek konferencie a výkonného výboru a na základe výsledkov kontroly vydať príslušné rozhodnutie (stanovisko, odporúčanie) k dodržiavaniu stanov a ostatných predpisov SFZ.

(2) Revízna komisia v rámci kontrolnej činnosti vykonáva najmä:

a. kontrolu dodržiavania interných ekonomických predpisov,

b. kontrolu inventarizácie majetku ObFZ,

c. kontrolu plnenia uznesení výkonného výboru a konferencie.

(3) Pre efektívne plnenie svojich úloh je komisia oprávnená požadovať informácie, vyjadrenia, posudky a stanoviská od funkcionárov a orgánov ObFZ a jeho členov.

(4) Pracovníci aparátu ObFZ na požiadanie umožnia členom komisie nazrieť do účtovných dokladov, uzatvorených zmlúv a iných dokumentov, na základe ktorých ObFZ prevzalo na seba práva a povinnosti a poskytne im zápisnice, uznesenia a všetky ostatné materiály zo zasadnutí výkonného výboru i ostatných orgánov ObFZ.

 

Článok 4

Zloženie komisie

(1) Komisia je zložená z predsedu komisie a ďalších dvoch členov komisie, ktorých zloženie upravuje čl. 48 ods. 2 stanov.

(2) Predsedu komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor tak, aby zloženie komisie bolo v súlade s čl. 48 ods. 2 stanov.

(3) Za člena komisie môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky upravené v čl. 29 stanov ObFZ

(4) Predseda komisie a člen komisie musia spĺňať odborné predpoklady pre prácu v komisii, ktoré spočívajú najmä v ich schopnostiach a skúsenostiach, ktoré môžu využiť v záujme napĺňania poslania a úloh komisie uvedených v čl. 2 ods. 3 a v čl. 3.

(5) Ak dôjde k strate bezúhonnosti počas funkčného obdobia členstva v komisii, dotknutý člen komisie je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predsedovi ObFZ,

(6) Ak dôjde k nezlučiteľnosti výkonu funkcií člena komisie (čl. 31 ods. 2, 3, 4 a 5 stanov), alebo ak sa člen komisie bez odôvodneného ospravedlnenia opakovane alebo počas dlhšieho obdobia nezúčastňuje na činnosti komisie, predseda komisie alebo iný člen komisie alebo sekretár (ďalej len „navrhovateľ“) môže podať návrh na jeho odvolanie z funkcie.

(7) Návrh na odvolanie predsedu komisie alebo člena komisie musí byť odôvodnený a musí byť delegátovi konferencie, prípadne členovi výkonného výboru zaslaný písomne: Návrh na odvolanie sa zašle na vedomie aj subjektu, ktorý odvolávanú osobu do komisie navrhol.

Rozhodnutie konferencie o odvolaní predsedu komisie alebo výkonného výboru o odvolaní člena komisie z funkcie je účinné jeho oznámením, ak nie je v rozhodnutí uvedené inak. Za oznámenie rozhodnutia sa považuje jeho ústne vyhlásenie prítomnému odvolávanému predsedovi, prípadne členovi komisie alebo zverejnenie takéhoto rozhodnutia na webovej stránke ObFZ.

(8) Navrhovateľ pred podaním návrhu na odvolanie uvedenom v ods. 7 písomne upovedomí odvolávanú osobu o tomto návrhu a dôvodoch na odvolanie a vyzve ju, aby sa k návrhu na odvolanie písomne vyjadrila v lehote siedmich kalendárnych dní od doručenia upovedomenia.

(9) Po uplynutí uvedenej lehoty navrhovateľ predloží konferencii, prípadne výkonnému výboru návrh na odvolanie spolu s upovedomením odvolávanej osoby o návrhu na odvolanie, písomným vyjadrením odvolávanej osoby, ak bolo navrhovateľovi doručené a ostatnými dôkazmi podporujúcimi návrh na odvolanie.

(10) Odvolávaná osoba si môže uplatniť právo na verejnú obhajobu. Verejná obhajoba odvolávanej osoby sa uskutočňuje osobne alebo prečítaním písomného vyjadrenia na konferencii, prípadne na zasadnutí výkonného výboru pred hlasovaním o odvolaní.

(11) Výkonný výbor môže na návrh delegáta konferencie, člena výkonného výboru alebo predsedu komisie rozhodnúť aj o dočasnom pozastavení výkonu funkcie, ktoré nadobúda okamžitý účinok oznámením rozhodnutia dotknutej osobe.

 

Článok 5

Funkčné obdobie komisie

(1) Funkčné obdobie predsedu komisie a člena komisie je štvorročné. (2) Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu komisie alebo člena komisie aj opakovane bez obmedzenia počtu funkčných období.

(3) Funkčné obdobie predsedu komisie začína plynúť odo dňa zvolenia konferenciou a funkčné obdobie člena komisie začína plynúť odo dňa jeho zvolenia výkonným výborom.

(4) Funkčné obdobie člena komisie ako aj funkčné obdobie nového člena komisie končí s uplynutím funkčného obdobia predsedu komisie.

(5) V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činností ObFZ sú predseda komisie a členovia komisie po uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať činnosť v komisii, a to až do zvolenia nového predsedu a nových členov komisie.

 

Článok 6

Práva a povinnosti predsedu komisie a členov komisie

(1) Predseda komisie najmä

a) vystupuje a koná za komisiu navonok a riadi jej činnosť v zmysle stanov a tohto

poriadku,

b) zodpovedá konferencii za riadnu činnosť komisie,

c) jedenkrát ročne predkladá konferencii správu o činnosti komisie,

d) zúčastňuje sa zasadnutí konferencie, výkonného výboru,

e) dáva podnet na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia výkonného výboru, ak je v rozpore s predpismi SFZ, VsFZ alebo je pre ObFZ inak nevýhodné,

f) určuje členov komisie na vykonanie kontroly,

g) zvoláva zasadnutia komisie,

h) v súvislosti s organizačnou a obsahovou prípravou zasadnutia komisie dáva v prípade potreby pokyny svojmu zastupcovi,

i) vyhotovuje zápis z rokovania komisie,

j) pripravuje podklady k jednotlivým bodom programu zasadnutia

k) poskytuje informácie o zasadnutiach komisie masovokomunikačným prostriedkom podľa vlastného rozhodnutia osobne alebo v stanovenom rozsahu a obsahu,

l) po zániku svojej funkcie je povinný odovzdať novému predsedovi komisie všetky

podklady týkajúce sa činnosti komisie za svoje funkčné obdobie i funkčné obdobia svojich predchodcov, ktoré ešte neboli archivované.

m) zasadnutí RK VsFZ sa zúčastňuje podľa vlastného rozhodnutia resp. na pozvanie člen RK VsFZ zvolený za ObFZ,

(2) Člen komisie a predseda komisie najmä:

a) dodržujú pri výkone svojej činnosti v komisii objektívnosť, nestrannosť a nezávislosť a zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti v komisii,

b) sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí komisie,

c) sú povinní oboznámiť sa s obsahom predkladaných materiálov na rokovanie komisie, aby mohli zaujať k predloženému materiálu kvalifikované stanovisko,

d) ústne alebo písomne predkladajú k prerokúvaným veciam v komisii svoje návrhy a

pripomienky,

e) vykonávajú svoju funkciu nezištne v prospech futbalu,

f) dbajú na záujmy futbalu na Slovensku, jeho rozvoj a posilňovanie jeho vážnosti, svojím vystupovaním zvyšujú spoločenský kredit futbalu.

(3) Každý člen komisie je povinný oznámiť predsedovi komisie emailovú adresu, ktorú bude využívať pre komunikáciu s komisiou. Predseda komisie oznámi sekretárovi emailové adresy členov komisie, vrátane svojej emailovej adresy. Všetky písomnosti a ich prílohy sa prednostne odosielajú na tieto emailové adresy a považujú za riadne a včas doručené ich odoslaním. Ak pre to neexistuje osobitný dôvod, dokumenty v písomnej/tlačenej podobe sa členom komisie neodosielajú.

(4) Členovia komisie vykonávajú svoju funkciu v komisii ako čestnú funkciu bez nároku na odmenu. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže výkonný výbor na návrh predsedu komisie alebo sekretára rozhodnúť o poskytnutí odmeny členovi komisie, ktorý sa podieľal na plnení osobitne náročnej alebo dôležitej úlohy.

 

Článok 7

Rokovanie komisie

(1) Komisia môže o veciach patriacich do jej pôsobnosti rokovať buď formou zasadnutia komisie alebo prostredníctvom inej formy komunikácie, ktorá si nevyžaduje osobné stretnutie členov komisie (čl. 1 ods. 4).

(2) Zasadnutie komisie sa uskutočňuje podľa plánu práce na prislušný rok, minimálne však dvakrát do roka a podľa potreby. Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie spôsobom uvedeným v ods. 3 a 4.

(3) Oznámenie o termíne a mieste zasadnutia komisie sa doručuje členom emailom spravidla najneskôr sedem kalendárnych dní pred dňom zasadnutia komisie prostredníctvom pozvánky zaslanej na emailovú adresu členov komisie.

(4) Zaslanie oznámenia o termíne a mieste zasadnutia komisie, podkladov k zasadnutiu komisie vykonáva predseda komisie alebo iná ním poverená osoba,

 

Článok 8

Rokovací poriadok komisie

(1) Organizačnú stránku rokovania komisie zabezpečuje predseda komisie,

(2) Obsahovú stránku rokovania komisie zabezpečuje najmä predseda komisie a na základe predsedom pridelených úloh aj ďalší členovia komisie.

(3) Zasadnutie komisie vedie jej predseda a v jeho neprítomnosti ním poverený člen komisie.

(4) Rokovanie komisie je neverejné; tým nie je dotknuté ustanovenie ods. 8.

(5) Účasť na rokovaní komisie je nezastupiteľná.

(6) Neúčasť na rokovaní komisie je člen komisie povinný oznámiť vopred predsedovi

hneď ako zistí dôvody, pre ktoré sa rokovania komisie nebude môcť zúčastniť.

(7) Člen komisie zúčastnený na jej zasadnutí potvrdzuje svoju prítomnosť na rokovaní podpisom prezenčnej listiny.

(8) Na zasadnutie komisie môžu byť prizvané iné osoby (funkcionári ObFZ, funkcionári a profesionálny aparát ObFZ), ktorých účasť je na zasadnutí komisie vzhľadom k prerokovávanému bodu potrebná. Osoby prizvané na zasadnutie komisie nemajú právo hlasovať.

(9) ObFZ poskytuje komisii bezplatnú organizačno-technickú podporu najmä poskytnutím zasadacej miestnosti v sídle ObFZ, v prípade potreby aj poskytnutím počítačového vybavenia (počítač, projektor, tlačiareň) a umožnením prístupu na internet.

 

Článok 9

Prijímanie záverov komisie

(1) Komisia je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov, alebo ak hlasuje nadpolovičná väčšina jej členov (rokovanie mimo zasadnutia).

(2) Rozhodnutie komisie na jej zasadnutí sa prijíma formou uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Rozhodnutie komisie mimo jej zasadnutia sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov členov zúčastnených na hlasovaní.

(3) Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie.

(4) Pri rozhodovaní komisie o veciach, ktoré sa dotýkajú záujmov niektorého člena komisie, dotknutý člen komisie najneskôr pred hlasovaním komisie o takej veci oznámi predsedovi komisie, že je zaujatý a nehlasuje; Právo vyjadriť svoj názor k prejednávanej veci ostáva nedotknuté. Ktorýkoľvek člen komisie môže namietať u predsedu komisie alebo u ostatných členov komisie, ak je dotknutým členom predseda komisie, zaujatosť člena komisie k prejednávanej veci pred hlasovaním o danej veci. Ak sa člen komisie cíti byť napriek vznesenej námietke zaujatosti nezaujatý, o jeho zaujatosti hlasujú ostatní členovia komisie. Ak je dotknutým členom komisie predseda komisie, je povinný umožniť ostatným členom komisie hlasovať o jeho zaujatosti.

(5) O forme hlasovania (tajne, verejne,) najneskôr pred hlasovaním rozhoduje

predseda komisie.

(6) Rozhodnutie komisie je možné oznámiť ústne alebo písomne. Písomne možno rozhodnutie komisie oznámiť jeho uverejnením v úradnej správe ObFZ, v inej rubrike na internetovej stránke ObFZ alebo doručením písomného rozhodnutia dotknutým osobám. Ústne možno rozhodnutie komisie oznámiť dotknutým prítomným osobám jeho prečítaním. Ústne oznámenie rozhodnutia komisie sa zaznamená do zápisu z rokovania.

(7) Rozhodnutie komisie môže byť prijaté aj na základe hlasovania členov komisie

prostredníctvom emailovej komunikácie (tzv. hlasovanie per rollam). Postup pri hlasovaní per rollam upravuje osobitný predpis.

(8) Člen komisie má právo vyjadriť ku ktorémukoľvek rozhodnutiu komisie svoje odlišné stanovisko s odôvodnením. Odlišné stanovisko člena komisie k prijatému rozhodnutiu komisie sa zaznamená v zápise z rokovania komisie.

 

Článok 10

Dokumentácia komisie

(1) Za riadne vyhotovovanie, zasielanie a predkladanie dokumentov pochádzajúcich z činnosti komisie určeným subjektom zodpovedá predseda komisie.

(2) Evidencia a archivácia dokumentov pochádzajúcich z činnosti komisie sa vykonáva podľa osobitného predpisu SFZ upravujúceho registratúru a archiváciu.

(3) Z činnosti komisie môžu pochádzať najmä tieto dokumenty:

a) pozvánka na rokovanie komisie, súčasťou ktorej je aj program rokovania,

b) zápis z rokovania komisie,

c) rozhodnutie veci,

d) ročná správa o činnosti komisie,

e) prílohy k dokumentom uvedeným v písm. a) až d).

(4) Z každého rokovania komisie sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje:

a) údaj o mieste, čase a forme konania rokovania,

b) meno a priezvisko zapisovateľa zápisu a overovateľa zápisu ak ide o zápis zo zasadnutia, aj podpisy zapisovateľa zápisu a overovateľa zápisu,

c) program rokovania a prezenčná listina osôb prítomných na zasadnutí alebo osôb

hlasujúcich (rokovanie mimo zasadnutia),

d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu rokovania,

e) uznesenia prijaté k jednotlivým prerokovaným bodom programu rokovania komisie s uvedením výsledkov hlasovania.

(6) Zápis z rokovania verifikuje predseda komisie alebo ním poverená osoba.

(7) Za doručenie zápisu (elektronicky, poštou) do siedmich dní od rokovania komisie členom komisie, predsedovii a sekretárovi je zodpovedný predseda komisie.

 

Článok 11

Obeh a zverejňovanie dokumentácie

(1) Dokumenty týkajúce sa činnosti komisie sa zasielajú spravidla emailom členom komisie a predsedovi ObFZ a sekretárovi, ak predseda komisie nerozhodne inak.

(2) Dokumenty týkajúce sa činnosti komisie je možné zaslať tretej osobe, ak sa jej týkajú a má vykonať na základe tohto dokumentu komisiou požadovaný úkon.

(3) Zverejňovať dokumenty pochádzajúce z činnosti komisie a informácie o tejto činnosti možno len v súlade s predpisom SFZ o komunikácii SFZ s médiami.

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

(1) Návrh na prijatie poriadku predkladá výkonnému výboru predseda komisie,

(2) Pri každej zmene poriadku sa spracuje aj nové, úplné znenie poriadku, ktoré bude schválené spolu so zmenou poriadku a následne sa zmena poriadku a jeho úplné znenie zverejnenia na internetovej stránke ObFZ.

(3) Schválené úplné znenie poriadku podpisuje predseda a sekretár.

(4) Tlačové a gramatické chyby sa v poriadku odstraňujú bezodkladne uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave na internetovej stránke ObFZ a opravou úplného znenia poriadku.

(5) Tento poriadok nadobúda účinnosť 23.01.2017 a doterajší štatút stráca platnosť.

 

 

        Pavol Šuhaj                                                                    Ing. Ľubomír Havira

podpredseda ObFZ Prešov                                      predseda Revíznej komisie ObFZ Prešov

 

Prečítané: 133x