Stanovy Oblastného futbalového zväzu Nové Zámky schválené 28.8.2013 Konferenciou ObFZ

stanovy vo formáte *.pdf si môžete stiahnuť po kliknutí na tento odkaz Stanovy ObFZ Nové Zámky

 

 

PRVÁ ČASŤ - Základné ustanovenia

 

Prvá hlava - Úvodné ustanovenia

Článok 1 - Názov, sídlo, právna forma a symboly OBFZ

Článok 2 - Vymedzenie základných pojmov

Druhá hlava - Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti OBFZ

Článok 3 - Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele OBFZ

Článok 4 - Hlavné činnosti OBFZ

Tretia hlava - Princípy a vzťahy OBFZ

Článok 5 - Princípy uplatňované v rámci činnosti OBFZ

Článok 6 - Politická neutralita a nediskriminácia

Článok 7 - Vzťahy v OBFZ

Štvrtá hlava - Normatívny systém a rozhodovacia činnosť v rámci OBFZ

Článok 8 - Systém predpisov OBFZ a iné normatívne akty vydávané orgánmi OBFZ

Článok 9 - Záväznosť predpisov OBFZ a ich vzťah k predpisom UEFA, FIFA, právnemu poriadku a judikatúre

 Článok 10 - Záväznosť rozhodnutí orgánov OBFZ

Článok 11 - Predpisy členov OBFZ

Článok 12 - Disciplinárne opatrenia

Článok 13 - Riešenie sporov

Článok 14 - Nepredvídané udalosti a vyššia moc

Piata hlava - Športová činnosť v rámci OBFZ

Článok 15 - Pravidlá hry

Článok 16 - Súťaže

Článok 17 - Medzinárodné súťaže a stretnutia

Článok 18 - Hráči

 

DRUHÁ ČASŤ - Členstvo v OBFZ

 

Článok 19 - Členstvo v OBFZ a členovia OBFZ

Článok 20 - Vznik a zánik členstva v OBFZ

Článok 21 - Vystúpenie z  OBFZ

Článok 22 - Pozastavenie členstva v  OBFZ

Článok 23 - Vylúčenie z  OBFZ

Článok 24 - Riadne členstvo v OBFZ

Článok 25 - Čestné členstvo v OBFZ

Článok 26 - Práva členov OBFZ

 Článok 27 - Povinnosti členov OBFZ

Článok 28 – Riadni členovia

 

 

 

 

 

TRETIA ČASŤ - Orgány OBFZ

 

Prvá hlava - Spoločné ustanovenia o orgánoch OBFZ

Článok 29 - Všeobecné ustanovenia

Článok 30 - Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov OBFZ a ich členov

Článok 31 - Funkčné obdobie volených funkcionárov OBFZ

Článok 32 - Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií

Článok 33 - Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie

Druhá hlava - Konferencia OBFZ

Článok 34 - Konferencia

Článok 35 - Delegáti konferencie

Článok 36 - Právomoci konferencie

Článok 37 - Uznášaniaschopnosť konferencie

Článok 38 - Rozhodnutia konferencie

Článok 39 - Program riadnej konferencie

Článok 40 - Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná konferencia

Článok 41 - Mimoriadna konferencia

Tretia hlava - Výkonný výbor OBFZ

Článok 42 - Zloženie výkonného výboru

Článok 43 - Práva a povinnosti členov výkonného výboru

Článok 44 - Zasadnutia výkonného výboru

Článok 45 - Právomoci výkonného výboru

Článok 46 - Rozhodnutia výkonného výboru

Štvrtá hlava – Predseda OBFZ

Článok 47 - Postavenie predsedu

Článok 48 - Právomoci predsedu

Piata hlava - Kontrolné orgány OBFZ

Článok 49 - Revízna komisia OBFZ

Článok 50 - Volebná komisia OBFZ

Šiesta hlava - Orgány zabezpečenia spravodlivosti OBFZ

Článok 64 - Účinnosť

Článok 51 - Disciplinárna komisia

 Článok 52 - Odvolacia komisia

Siedma hlava - Administratívne orgány OBFZ

Článok 53 - Sekretár OBFZ

Článok 54 – Ekonomické oddelenie

Článok 55 - Odborné komisie OBFZ

Článok 56 - Komisie a pracovné skupiny

 

                                                            ŠTVRTÁ ČASŤ - Hospodárenie OBFZ

 

Článok 57 - Základné pravidlá hospodárenia

Článok 58 - Príjmy OBFZ

Článok 59 - Výdavky OBFZ

Článok 60 - Marketingové práva OBFZ

 

PIATA ČASŤ - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 

Článok 61 - Zánik OBFZ

Článok 62 - Prechodné ustanovenia

Článok 63 - Zrušovacie ustanovenie

 

 

 

PRVÁ ČASŤ - Základné ustanovenia

 

Prvá hlava - Úvodné ustanovenia

Článok 1 - Názov, sídlo, právna forma a symboly OBFZ

 1. Oblastný futbalový zväz Nové Zámky (ďalej len „OBFZ“) je športovým zväzom[1], ktorý má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Vytvorili ho dobrovoľne členovia OBFZ pôsobiaci na území okresu Nové Zámky.
 2. OBFZ je založený na dobu neurčitú.
 3. Sídlo OBFZ je na adrese:  Svätoplukova 1, 940 01  Nové Zámky ,  Slovenská republika.
 4. OBFZ je členom Slovenského futbalového zväzu.
 5. Symbolmi OBFZ sú vlajka, logo s úplným názvom   a logo so skráteným názvom

Článok 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely stanov a ostatných predpisov OBFZ sa rozumie pod pojmom:

a)   amatérsky futbal - časť futbalu, ktorá nie je profesionálnym futbalom,

b) ekonomické oddelenie OBFZ  - organizačný útvar OBFZ, ktorý podlieha priamemu riadeniu zo strany predsedu a  sekretára OBFZ,

c)  funkcionár - člen orgánu OBFZ alebo orgánu jeho člena a ďalšia osoba poverená úlohami v rámci OBFZ, ZSFZ, SFZ, UEFA, FIFA alebo v klube, najmä majiteľ (akcionár, spoločník a pod.), riaditeľ (napr. výkonný, športový, technický), vedúci družstva, bezpečnostný manažér alebo iná osoba, ktorá má riadiacu alebo rozhodovaciu právomoc súvisiacu so zabezpečením činností a plnením úloh v rámci národného alebo medzinárodného futbalového hnutia,

d) funkcionár stretnutia - rozhodca, asistent rozhodcu, náhradný rozhodca, delegát stretnutia, pozorovateľ rozhodcov, osoba zodpovedná za bezpečnosť, osoba oprávnená zdržiavať sa v technickej zóne, na extra sedení, ako aj ďalšia osoba delegovaná, alebo nominovaná na stretnutie príslušným orgánom alebo osoba poverená plnením úloh súvisiacich so stretnutím,

e) futbalové hnutie - komunita fyzických osôb a právnické osoby pôsobiace na území SR v oblasti futbalu organizovaným spôsobom v rámci OBFZ a jeho členov,

f) písomne - okrem bežnej písomnej formy aj elektronická forma komunikácie pri zasielaní, oznamovaní alebo doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí alebo iných dokumentov s využitím elektronickej podateľne v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF), dátovej schránky adresáta alebo iného,  bežne používaného e-mailového účtu adresáta oznámeného na tento účel OBFZ; zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje alebo ich zverejnenie na mieste určenom OBFZ na webových sídlach prevádzkovaných OBFZ (napr. úradná správa a pod.),

g) pracovník OBFZ - osoba v zmluvnom vzťahu s OBFZ, ktorá v rámci organizačnej štruktúry  OBFZ vykonáva prácu, alebo plní úlohy, ktoré sú zverené do pôsobnosti aparátu OBFZ,

h) profesionálny futbal - časť futbalu, ktorá sa spája s klubmi, súťažiacimi v dvoch najvyšších futbalových súťažiach v kategórii dospelých (muži) ako aj s ich právnymi, ekonomickými, športovými a inými vzťahmi, vrátane Únie ligových klubov,

i) rozhodnutie futbalového orgánu - záväzné rozhodnutie orgánu OBFZ, ZSFZ, SFZ, UEFA, FIFA a jeho člena v rámci výkonu ich právomoci,

j) spravodlivý proces - proces riešenia sporov vrátane disciplinárneho konania pri dodržaní najmä nasledujúcich hlavných zásad konania:

I.)           zákonnosť,

II.)          nezávislosť a nestrannosť rozhodujúceho orgánu,

III.)        rovnosť strán,

IV.)        prezumpcia neviny,

V.)         právo na obhajobu,

VI.)        právo na právne zastúpenie,

VII.)       právo na informácie (nahliadnutie do spisu),

VIII.)     dodržiavanie lehôt.

k) súťaž - dlhodobá súťaž, turnaj alebo stretnutie futbalu organizované OBFZ,  jeho členom alebo iným subjektom, ktoré sa uskutočňujú po predchádzajúcom písomnom upovedomení príslušného riadiaceho orgánu futbalu a v stanovených prípadoch aj s jeho predchádzajúcim súhlasom,

l) športový odborník - tréner, rozhodca, delegát, delegát - pozorovateľ rozhodcov, lekár, masér, fyzioterapeut, športový manažér, športový administrátor, usporiadateľ, organizátor, športový agent hráčov a klubov,

m) väčšina kvalifikovaná - dvojtretinová väčšina všetkých delegátov/členov príslušného kolektívneho orgánu OBFZ,

n) väčšina nadpolovičná - počet delegátov/členov kolektívneho orgánu OBFZ rovnajúci sa súčtu polovice počtu všetkých jeho delegátov/členov (pri nepárnom počte všetkých delegátov/členov zaokrúhleného na celé čísla dole) plus jeden delegát/člen,

o) väčšina jednoduchá - väčšina prítomných delegátov/členov kolektívneho orgánu OBFZ (pri dodržaní stanovených podmienok uznášaniaschopnosti).

Druhá hlava - Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti OBFZ

Článok 3 - Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele OBFZ

 1. OBFZ bol založený a vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických  a právnických osôb pôsobiacich vo futbale na území okresov: 
 2. Poslaním OBFZ je podpora a rozvoj futbalu na území okresu Nové Zámky s osobitným dôrazom na futbal detí a mládeže.
 3. Napĺňaním poslania OBFZ v spoločnosti sa sleduje verejný záujem, verejná prospešnosť a dosahujú sa ciele OBFZ späté s harmonickým rozvojom futbalu.

Článok 4 - Hlavné činnosti OBFZ

 1. Hlavné činnosti OBFZ sú aktivity vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť OBFZ, ktoré nie sú podnikaním[2] a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami OBFZ sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov OBFZ a

na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.

 1. Medzi hlavné činnosti OBFZ patria najmä:

a) reprezentovať záujmy futbalového hnutia v spoločnosti a  v športovom hnutí,

b) presadzovať záujmy členov OBFZ a celého futbalového hnutia  vo vzťahu k Slovenskému futbalovému zväzu,

c) presadzovať záujmy členov OBFZ  a celého futbalového hnutia vo vzťahu k mestám, obciam a orgánom samosprávnych krajov,  

d) organizovať a koordinovať súťaže vo futbale na území OBFZ na všetkých úrovniach a

vo všetkých vekových kategóriách pri presadzovaní zásad fair play a športovej etiky,

e) realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti ovplyvňovaniu výsledkov športového súťaženia vo futbale, boj proti dopingu vo futbale, boj proti násiliu a neviazanosti divákov na futbalových stretnutiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo futbale,

f) realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je zlepšenie starostlivosti o divákov, zvyšovanie pohodlia divákov na štadióne a ochrana bezpečnosti divákov

na stretnutiach organizovaných v rámci činnosti OBFZ a jeho členov,

g) organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej činnosti, najmä trénerov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, a iných funkcionárov a pracovníkov ekonomického oddelenia OBFZ, vrátane vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vzdelávania podľa konvencií UEFA a FIFA , alebo iných medzinárodných organizácií,

h) vytvárať, priebežne aktualizovať systém predpisov OBFZ a zabezpečovať jeho jednotné uplatňovanie v rámci futbalového hnutia,

ch)podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom komercionalizovať futbal na území SR a zhodnocovať aktíva s ním spojené v prospech rozvoja futbalu tak, aby skutočné hodnoty športu vždy prevládli nad komerčnými záujmami,

i) podieľať sa na založení, vzniku a činnosti právnických osôb, ktoré nie sú založené za účelom podnikania (napr. nadácií), pri podpore verejnoprospešných účelov zameraných na futbal a futbalové hnutie, jeho propagáciu a rozvoj,

j) koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť a dobré vzťahy medzi jednotlivými členmi OBFZ, riešiť spory medzi nimi a byť im nápomocný,

k) zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu k futbalu a jeho rozvoju.

 

 

Tretia hlava - Princípy a vzťahy OBFZ

Článok 5 - Princípy uplatňované v rámci činnosti OBFZ

 1. V rámci činnosti OBFZ, jeho orgánov a členov sa uplatňujú tieto princípy: 

a)           princíp fair play[3] - konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré sú v protiklade

s koncepciou športového víťazstva za každú cenu, princípmi, ktoré podporujú integritu a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich a zdôrazňujú úctu k človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí,

b)           princípy olympizmu – tak, ako sú vymedzené v Olympijskej charte[4] Medzinárodného olympijského výboru,

c)           princíp odbornosti - podľa ktorého sa pri obsadzovaní orgánov OBFZ, postupoch, alebo rozhodnutiach v rámci činnosti OBFZ a jeho orgánov vždy prihliada na odbornú stránku veci, odborné vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti dotknutej osoby, bez ohľadu

na prípadné regionálne alebo skupinové záujmy alebo na regionálnu alebo skupinovú príslušnosť,

d)           princíp primeranosti - podľa ktorého sa všetky zúčastnené osoby snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt,

e)           princíp efektívnosti/hospodárnosti - podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo postupe zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času k sledovanému, resp. dosiahnutému výsledku, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne,

f)           princíp kauzality – ktorý vedie orgány a členov OBFZ k tomu, aby sa pri riešení každého problému zaoberali okrem hodnotenia jeho následkov aj jeho príčinami a tieto zohľadnili pri svojom postupe, prijímaní a schvaľovaní rozhodnutí, predpisov alebo iných individuálnych alebo normatívnych aktov,

g)           princíp územný - podľa ktorého sa družstvá zúčastňujú na súťažiach organizovaných príslušným  oblastným zväzom podľa teritoriálnej príslušnosti mesta,  alebo obce, v ktorej sa nachádza domáce ihrisko  a sídlo súťažiaceho družstva, k príslušnému zväzu, okrem výnimiek priznaných v súlade týmito Stanovami, alebo Stanovami SFZ.

 1. V prípadoch neupravených predpismi OBFZ musia byť konanie, postup alebo rozhodnutie orgánov OBFZ a jeho členov v súlade s princípmi uvedenými v odseku 1.

Článok 6 - Politická neutralita a nediskriminácia

 1. OBFZ zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj.
 2. V podmienkach a štruktúrach OBFZ, vrátane jeho členov, ich organizačných štruktúr

             a im podriadených osôb, nie je prípustná:

 1. politická a náboženská agitácia,
 2. akákoľvek diskriminácia,
 3. podnecovanie k rasovej, národnostnej alebo etnickej nenávisti,
 4. hanobenie národa, rasy a presvedčenia,
 5. útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej orgánom, skupine osôb alebo osobám na základe ich rasového, etnického, či národnostného pôvodu, pohlavia, jazyka, politického alebo náboženského presvedčenia alebo z iného odsúdeniahodného dôvodu.

3.         Konania uvedené v odseku 2 budú bezodkladne postihnuté v disciplinárnom konaní Disciplinárnou komisiou OBFZ (ďalej len “disciplinárna komisia”) v súlade s týmito stanovami a Disciplinárnym poriadkom SFZ (ďalej len “disciplinárny poriadok”). Najzávažnejšie prípady môžu byť postihnuté pozastavením členstva a vylúčením člena z  OBFZ.

Článok 7 - Vzťahy v OBFZ

 1. OBFZ, jeho orgány a členovia podporujú priateľské medziľudské vzťahy medzi svojimi členmi, klubmi, funkcionármi a hráčmi ako aj v celom futbalovom hnutí.
 2. OBFZ a všetci jeho členovia sú povinní dodržiavať stanovy a ostatné predpisy  OBFZ,  ZsFZ, SFZ, UEFA, FIFA pravidlá hry, rozhodnutia a odporúčania orgánov ZSFZ , SFZ, UEFA, FIFA ako aj záväzné rozhodnutia medzinárodných aj vnútroštátnych orgánov rozhodovania sporov, rešpektovať princípy uvedené v článku 5 tam, kde je ich použitie výslovne stanovené ako aj zásady lojality, čestnosti a športového správania, poznať a dodržiavať zásady športovej etiky a etického kódexu futbalu.
 3. Každý člen OBFZ je povinný osobitne dbať na dobré meno slovenského futbalu a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť.
 4. Porušenie povinností uvedených v tomto článku ako aj ostatných povinností vyplývajúcich z týchto stanov sú disciplinárnymi previneniami, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.

Štvrtá hlava - Normatívny systém a rozhodovacia činnosť v rámci OBFZ

Článok 8 - Systém predpisov OBFZ a iné normatívne akty vydávané orgánmi OBFZ

 1. Stanovy OBFZ sú najvyšším predpisom OBFZ.
 2. Orgány OBFZ vydávajú na základe týchto stanov v rámci im zverenej právomoci a pôsobnosti -predpisy rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade s týmito stanovami.
 3. V rámci OBFZ vydávajú príslušné orgány  tieto predpisy záväzné pre všetkých členov OBFZ, ktorých činnosti sa týkajú:
  1. volebný poriadok – schvaľuje Konferencia OBFZ (ďalej len “konferencia”); upravuje prípravu a priebeh volieb do volených orgánov OBFZ,
  2. rokovací poriadok – schvaľuje konferencia; upravuje procesné pravidlá rokovania konferencie a výkonného výboru,
  3. ostatné poriadky – schvaľuje výkonný výbor,
  4. štatút – schvaľuje výkonný výbor,
  5. smernica – schvaľuje výkonný výbor; upravuje pravidlá fungovania jednotlivých úsekov a oblastí v pôsobnosti výkonného výboru a aparátu OBFZ.
 4. Rozhodnutie je záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie vydáva orgán OBFZ v rozsahu svojej pôsobnosti spravidla formou uznesenia. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre označené subjekty.
 5. Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné. Orgány OBFZ ich vydávajú v rozsahu svojej pôsobnosti. Slúžia k zjednoteniu postupov a poskytnutiu odborných informácií k rozhodovaniu orgánov OBFZ.
 6. Výklad stanov, alebo iného predpisu OBFZ podáva výkonný výbor.

Článok 9 - Záväznosť predpisov OBFZ a ich vzťah k predpisom FIFA, UEFA, právnemu poriadku   a judikatúre 

 1. Stanovy a ostatné predpisy vydávané orgánmi OBFZ (ďalej len “predpisy OBFZ”) musia byť v súlade

s právnym poriadkom SR a EÚ ako aj s publikovanou ustálenou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR.

 1. Stanovy a ostatné predpisy OBFZ musia byť v súlade s predpismi ZSFZ, SFZ , UEFA a FIFA záväznými pre ich členov. Výnimkou sú prípady, v ktorých by súlad s predpismi UEFA a/alebo FIFA znamenal rozpor

s právnym poriadkom SR alebo EÚ.

 1. V prípade zistenia nesúladu predpisov OBFZ navzájom alebo v prípade zistenia ich nesúladu s právnymi predpismi, judikatúrou, predpismi ZSFZ, SFZ a/alebo UEFA a/alebo FIFA  záväzného charakteru, na podnet člena OBFZ, alebo orgánu OBFZ, alebo aj bez takého podnetu, vypracuje OBFZ návrh na zmenu príslušného predpisu OBFZ, ktorý predloží prostredníctvom sekretára na ďalší postup orgánu oprávnenému navrhnúť, alebo schváliť zmenu predpisu.
 2. Ak návrh na zmenu predpisu OBFZ vecne súvisí s agendou jednej alebo viacerých odborných komisií, alebo sa dotýka pôsobnosti iného orgánu OBFZ, alebo iného člena OBFZ, k vypracovaniu návrhu sa vyžiadajú stanoviská všetkých dotknutých orgánov a subjektov.
 3. Stanovy a ostatné predpisy riadnych a čestných členov OBFZ musia byť v zásadnom súlade s týmito stanovami.
 4. Člen OBFZ je povinný dodržiavať stanovy/štatúty ZSFZ, SFZ, UEA, FIFA,  ostatné predpisy ZSFZ, SFZ, UEFA, FIFA a rešpektovať oficiálne pravidlá futbalu. Člen OBFZ zabezpečí, aby ich rešpektovali aj všetky osoby podliehajúce ich právomoci.
 5. Za účelom posúdenia súladu stanov riadnych členov OBFZ  so Stanovami OBFZ, ZSFZ, alebo SFZ ako aj za účelom posúdenia súladu Stanov OBFZ so stanovami  ZSFZ a SFZ si môže VV ZsFZ vyžiadať stanovisko Legislatívno-právnej komisie SFZ.

Článok 10 - Záväznosť rozhodnutí orgánov OBFZ

 1. Právoplatné rozhodnutie orgánu OBFZ, ktoré bolo vydané v súlade so stanovami a ostatnými predpismi OBFZ v rámci jeho právomoci, je pre všetkých členov tohto orgánu ako aj pre všetkých členov OBFZ záväzné.
 2. Člen OBFZ je povinný rešpektovať rozhodnutia OBFZ a jeho orgánov. Člen OBFZ zabezpečí dodržiavanie rozhodnutí OBFZ a jeho orgánov aj vo vzťahu ku všetkým osobám podliehajúcim právomoci člena OBFZ.
 3. V prípadoch, ktoré neznesú odklad, sú rozhodnutia príslušných orgánov OBFZ zo športového hľadiska záväzné a nemenné; dôvodom pre výnimku z tohto pravidla môže byť protiprávne konanie podľa článku 27 odsek 1 písmeno a/.
 4. Predpisy OBFZ stanovia, proti ktorým rozhodnutiam orgánov OBFZ nie je prípustný opravný prostriedok.
 5. Neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia, alebo iného aktu orgánu OBFZ sa je možné z dôvodu procesného pochybenia orgánu OBFZ domáhať iba v takom prípade, ak by bol pri správnom procesnom postupe dosiahnutý iný výsledok.

Článok 11 - Predpisy členov OBFZ

 1. Stanovy, štatúty a všetky ostatné predpisy ako aj rozhodnutia subjektov uvedených v odseku 1 musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ ako aj so stanovami OBFZ a ostatnými predpismi OBFZ, ZsFZ, SFZ, UEFA a FIFA.
 2. Členovia OBFZ sú povinní rešpektovať všetky právoplatné rozhodnutia orgánov OBFZ o záležitostiach týkajúcich sa ich členstva. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ich právnu formu a organizačnú štruktúru.
 3. Zmeny stanov riadnych členov, ktorí sú členmi OBFZ a stanov OBFZ musia byť predložené SFZ do 30 dní od ich schválenia na  posúdenie. V časti, v ktorej právny útvar SFZ  skonštatuje nesúlad zmien so stanovami SFZ, dotknutý člen zmeny stanov opätovne prerokuje a zosúladí ich obsah so stanovami SFZ podľa odporúčaní SFZ, a to najneskôr do troch mesiacov od vyslovenia nesúladu. Inak sa zmeny, ktorých sa to týka, predložia na posúdenie nesúladu so stanovami SFZ konferencii SFZ.
 4. SFZ má právo postupom podľa odseku 3 rozhodnúť o požiadavke na odstránenie nesúladu predpisov klubov, oblastných zväzov s predpismi SFZ. VV SFZ môže na návrh dotknutého subjektu rozhodnúť

o pozastavení účinnosti napadnutého predpisu alebo jeho časti.

 1. Nerešpektovanie požiadavky SFZ na odstránenie nesúladu predpisov podľa odseku 4 môže byť disciplinárne postihnuté a môže viesť k pozastaveniu členstva v SFZ, prípadne aj k iným disciplinárnym opatreniam. V prípade závažného alebo opakujúceho sa nesúladu s predpismi SFZ môže nerešpektovanie takej požiadavky viesť k vylúčeniu člena zo SFZ.

Článok 12 - Disciplinárne opatrenia[5]

 1. Za porušenie Stanov OBFZ a ostatných predpisov sa členovi OBFZ alebo inej osobe podliehajúcej disciplinárnej právomoci orgánov OBFZ ukladajú disciplinárne opatrenia.
 2. Disciplinárne konanie rešpektuje princípy spravodlivého procesu a materiálnej spravodlivosti.
 3. Pravidlá správania a disciplinárne opatrenia ukladané za ich porušenie sú v rámci OBFZ a jeho členov vyjadrené v stanovách, ďalších predpisoch alebo v zmluvných dojednaniach, a ich dodržiavanie je posudzované v súlade s ich obsahom a princípmi uvedenými v článku 5.
 4. Disciplinárne opatrenia sa ukladajú v disciplinárnom konaní, ktorého pravidlá sú upravené

v disciplinárnom poriadku.

 1. Ukladané disciplinárne opatrenia musia byť oprávnené a primerané k druhu a závažnosti porušenia pravidiel alebo predpisov.
 2. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné postihnúť v disciplinárnom konaní fyzickú i právnickú osobu, predstavujú:
  1. upozornenie;
  2. pokarhanie;
  3. pokuta;
  4. odobratie ceny.
 3. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné v disciplinárnom konaní postihnúť fyzickú osobu, sú:
  1. pozastavenie výkonu
   • funkcie,
   • športovej činnosti alebo,
   • inej ako športovej činnosti,
  2. zákaz vstupu do šatní, do technickej zóny, vrátane priestorov lavičky náhradníkov,

do priestorov extra sedenia alebo do iných učených priestorov štadióna,

 1. zákaz vstupu na štadión,
 2. zákaz účasti na všetkých aktivitách spojených s futbalom,
 3. pokuta.
 1. Disciplinárne opatrenia, ktorými je možné v disciplinárnom konaní postihnúť právnickú osobu, sú:
  1. krátenie dotácie alebo refundácie už uhradených výdavkov/nákladov z dotácie poskytnutej OBFZ štátom,
  2. zákaz uchádzať sa o dotácie, alebo využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov/nákladov z dotácie poskytnutej OBFZ štátom,
  3. zákaz prestupov,
  4. odohranie stretnutia bez divákov,
  5. odohranie stretnutia na neutrálnej pôde,
  6. zákaz uskutočnenia jedného alebo viacerých stretnutí na konkrétnom štadióne,
  7. zrušenie výsledku stretnutia,
  8. preradenie do nižšej súťaže,
  9. vylúčenie zo súťaže,
  10. pokuta,
  11. odobratie bodov,
  12. kontumácia.
 2. Na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania môžu byť disciplinárne opatrenia ukladané aj podmienečne. Upozornenie a pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.
 3. Popri disciplinárnych opatreniach môžu byť na dosiahnutie účelu disciplinárneho konania ukladané aj primerané obmedzenia a povinnosti.
 4. V záujme individuálnej a generálnej prevencie ako aj v záujme výchovného pôsobenia na mládež i ostatných členov futbalového hnutia môže byť rozhodnuté o zverejnení disciplinárneho rozhodnutia

v plnom znení na webovom sídle OBFZ. Inak sa zverejňuje obvyklým spôsobom iba uložené disciplinárne opatrenie.

 1. O pozastavení členstva riadneho člena v OBFZ, o vylúčení riadneho člena z  OBFZ, alebo o dočasnom pozastavení výkonu funkcie v súlade so stanovami rozhodujú príslušné orgány OBFZ na podnet disciplinárnej komisie,  člena OBFZ   alebo aj bez podnetu.

Článok 13 - Riešenie sporov

 1. V súlade so stanovami OBFZ sa členovia zaväzujú, v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia, súvisiacich s organizovaním alebo vykonávaním športovej činnosti, ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov súťaží, hráčov, funkcionárov a pracovníkov OBFZ, rešpektovať právomoc a  riešiť takéto spory príslušnými orgánmi OBFZ, SFZ a rešpektovať právomoc Rozhodcovského súdu zriadeného Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „rozhodcovský súd“) pod sankciou disciplinárneho opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku.
 2. Členovia OBFZ uznávajú právomoc a príslušnosť rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”; ďalej tiež “CAS”)  ako najvyššej nezávislej autority pre rozhodovanie sporov v športe a zabezpečia rešpektovanie konečných rozhodnutí týchto orgánov subjektmi, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú a ktoré podliehajú ich právomoci.

Článok 14 - Nepredvídané udalosti a vyššia moc

 1. Konečné rozhodnutie o záležitostiach závažnejšej povahy, ktoré nie sú upravené v týchto stanovách, ani v predpisoch SFZ, UEFA alebo FIFA, alebo v prípadoch vyššej moci, prináleží konferencii, ak

z povahy veci nevyplýva, že rozhodnutie patrí do výlučnej pôsobnosti iného orgánu.

 1. K rozhodnutiu konferencie, alebo iného orgánu podľa odseku 1 sa zabezpečí stanovisko komisie ,alebo orgánu OBFZ, do pôsobnosti  ktorej posudzovaná záležitosť patrí. Prijaté rozhodnutie konferencie musí byť v súlade s právnym poriadkom a so všeobecnými princípmi uvedenými v týchto stanovách.

 

 

Piata hlava - Športová činnosť v rámci OBFZ

Článok 15 - Pravidlá hry

 1. OBFZ a jeho členovia uznávajú pravidlá futbalu vydané Medzinárodnou radou futbalových asociácií (International Football Association Board; skrátený názov IFAB), ktorá má výlučné právo na vydávanie a zmenu pravidiel.

 

Článok 16 - Súťaže

 1. OBFZ organizuje a koordinuje dlhodobé majstrovské a pohárové súťaže  športových klubov vo futbale na území  okresu Nové Zámky.
 2. Majstrovské súťaže sú organizované pyramídovým spôsobom na princípe postupu a zostupu medzi súťažami vyšších a nižších stupňov riadenia, na základe územného princípu.
 3. Súťaže organizované OBFZ majú prednosť pred inými súťažami s výnimkou súťaží profesionálneho futbalu a súťažami  organizovanými  ZSFZ a SFZ. Súťaže organizované podľa odseku 3 musia byť zosúladené (termín a miesto konania) so súťažami organizovanými OBFZ. Výkonný výbor môže za týmto účelom vydať osobitné predpisy alebo rozhodnutia.
 4. Právo FK štartovať v majstrovskej súťaži závisí prednostne na športovom kritériu. FK sa kvalifikuje

do majstrovskej súťaže na základe postupu z nižšej súťaže, zostupom z vyššej súťaže, alebo udržaním sa v súťaži , v ktorej štartoval v predchádzajúcom ročníku.

 1. Okrem športového kritéria môže byť účasť podmienená ďalšími kritériami stanovenými orgánmi riadiacimi súťaž, pričom dôraz sa kladie na športové, administratívne a ekonomické hľadiská.
 2. Zmena právnej formy,  organizačnej štruktúry, alebo iný právny úkon FK za účelom uľahčenia si splnenia športového hľadiska ,alebo iného kritéria stanoveného riadiacim zväzom sú zakázané v záujme zachovania  športovej integrity, najmä ak ide o zmenu sídla FK, zmenu názvu FK , alebo prevodu obchodného podielu.  

Článok 17 - Medzinárodné súťaže a stretnutia

 1. Oprávnenie organizovať medzinárodné stretnutia alebo súťaže medzi družstvami národných zväzov alebo stretnutia medzi klubmi rôznych národných zväzov, má výlučne UEFA a FIFA. Žiadne medzinárodné stretnutie ani súťaž sa nesmie uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu, alebo upovedomenia UEFA alebo FIFA v súlade s ich predpismi.
 2. OBFZ sa zaväzuje dodržiavať a rešpektovať kalendár stretnutí, ktorý zostavili UEFA, FIFA , SFZ a ZsFZ.
 3. OBFZ nesmie organizovať a zastrešovať stretnutia, alebo nadväzovať a udržiavať športové kontakty

so zväzmi, ktoré nie sú členmi FIFA (UEFA) a bez súhlasu FIFA (UEFA),  ani s dočasnými členmi niektorej konfederácie.

 1. Kluby alebo skupiny klubov, ktoré sú riadnymi členmi OBFZ bez súhlasu OBFZ nesmú byť členmi iného národného zväzu a nesmú sa ani zúčastniť súťaží organizovaných alebo zastrešovaných iným národným zväzom.

Článok 18 - Hráči

 1. V stretnutiach v rámci súťaží organizovaných OBFZ a jeho členmi môžu aktívne súťažiť iba hráči/hráčky, ktorí sú registrovaní v príslušnom klube vo futbale,  ženskom futbale,  plážovom futbale a vo futsale. Ak ide o súťaže škôl alebo iných organizácií, ktoré sú organizované v rámci činnosti OBFZ, rozhodujúca je príslušnosť ku škole alebo inej organizácii zapojenej do súťaže.
 2. Pre vznik alebo zmenu registrácie hráča je určujúce zaevidovanie registrácie alebo jej zmeny

v informačnom systéme slovenského futbalu na to oprávnenou osobou.

 1. Ten istý hráč môže byť súčasne registrovaný najviac v jednom futbalovom, v jednom futsalovom a 

v jednom  klube plážového futbalu, za ktorý sa môže zúčastňovať súťažnej činnosti súčasne v tom istom ročníku.

 1. Amatérsky alebo profesionálny status hráčov a pravidlá pri prestupoch hráčov sú upravené Prestupovým poriadkom vychádzajúcim z platných Pravidiel FIFA pre status a prestupy hráčov.
 2. OBFZ rešpektuje rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veciach prestupov hráčov, odstupného a výchovného a ich princípy zakotví vo svojich predpisoch aj pre výlučne vnútroštátne vzťahy.
 3. Hráči sú registrovaní v súlade s predpismi SFZ.

DRUHÁ ČASŤ - Členstvo v OBFZ

Článok 19 - Členstvo v  OBFZ a členovia OBFZ

 1. Členstvo v OBFZ je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami

zo združenia vystúpiť.[6]

 1. Členstvo v OBFZ je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami ako aj s pravidlami fungovania OBFZ ako občianskeho združenia.
 2. Členstvom v OBFZ člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám futbalového hnutia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách a ostatných predpisoch OBFZ, ZSFZ, SFZ, UEFA a FIFA ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaným v súlade s nimi.
 3. OBFZ má riadnych členov a čestných členov.
 4. OBFZ zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci

s nimi.

 1. Informácie súvisiace so vznikom a zánikom členstva v OBFZ sú evidované v Centrálnom registri členov OBFZ. Úkony súvisiace so vznikom a zánikom členstva v OBFZ sa môžu vykonávať aj elektronickou formou.
 2. Práva a povinnosti členov sú okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi OBFZ.

Článok 20 - Vznik a zánik členstva v OBFZ

1. Členom OBFZ sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky stanovené v týchto stanovách. Na vznik členstva

v OBFZ nie je právny nárok.

2. Podmienky a postup prijatia za člena OBFZ stanovujú tieto stanovy prípadne aj osobitný predpis schválený výkonným výborom.

3. Členstvo vzniká  prijatím príslušného FK  za riadneho člena Konferenciou SFZ.

4. O prijatí za člena OBFZ, o pozastavení členstva v  OBFZ, alebo o vylúčení člena z OBFZ rozhoduje príslušný orgán OBFZ v súlade s týmito stanovami a ostatnými predpismi OBFZ.

5. Členstvo v  OBFZ zaniká:

a)    vystúpením

                      b)   vylúčením

                      c)   smrťou, alebo právnym zánikom člena  

                      d)   právnym zánikom OBFZ.

6.  Zánik členstva má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom v OBFZ.

7.  Zánik členstva nezbavuje člena jeho finančných záväzkov voči OBFZ , alebo jeho členom a riadneho

člena nezbavuje prijatého záväzku dohrať začaté súťaže.

8. V prípade platenia členského nie je nárok na vrátenie členského ani jeho pomernej časti z dôvodu

zániku členstva v OBFZ.

Článok 21 - Vystúpenie z  OBFZ

1. Riadny člen, ktorý chce vystúpiť z  OBFZ, je povinný v záujme zachovania integrity súťaží informovať

o tom písomne, najmenej dva mesiace vopred.

2. Povinnosťou vystupujúceho riadneho člena je dohrať stretnutia prebiehajúceho súťažného ročníka.

Ak to nie je možné, dôsledky z hľadiska platnosti a výsledkov neodohratých stretnutí upraví súťažný poriadok  SFZ.

3. Pri oznámení vystúpenia z  OBFZ vystupujúci člen uvedie dátum, ku ktorému vystupuje z  OBFZ. Ak je

v oznámení uvedený skorší dátum ako je deň doručenia oznámenia na OBFZ , alebo ak dátum vystúpenia

v oznámení nie je uvedený, za deň vystúpenia sa považuje deň, kedy bolo  OBFZ doručené písomné oznámenie o vystúpení.

4. Vystúpenie z  OBFZ nezbavuje člena vystupujúceho z  OBFZ povinnosti vyrovnať svoje finančné, alebo iné záväzky voči OBFZ,  alebo iným členom OBFZ.

Článok 22 - Pozastavenie členstva v OBFZ

1. Výkonný výbor môže rozhodnúť aj s okamžitou účinnosťou o pozastavení členstva v OBFZ najmä

v prípadoch, ak je člen OBFZ alebo jeho funkcionár dôvodne podozrivý z:

 1. ovplyvňovania výsledkov stretnutí v rozpore so zásadou fair play,
 2. trestných činov korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) spáchaných v súvislosti s účasťou vo futbalových súťažiach riadených OBFZ, alebo
 3. inej závažnej trestnej činnosti (zločin) spáchanej v súvislosti s účasťou vo futbalových súťažiach riadených OBFZ .
 1. Z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia povinností, ktoré je v zásadnom rozpore

s predpismi OBFZ a vážne ohrozuje športovú etiku a dobré meno OBFZ, môže výkonný výbor rozhodnúť o pozastavení členstva, a to aj s okamžitou účinnosťou.

 1. Pozastavenie členstva trvá až do rozhodnutia vo veci členstva na najbližšej konferencii, ak výkonný výbor svoje rozhodnutie o pozastavení členstva nezruší. Ak konferencia pozastavenie členstva nepotvrdí, pozastavenie členstva je zrušené.
 2. Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo, stráca momentom rozhodnutia výkonného výboru

o pozastavení členstva všetky práva člena OBFZ, ktoré mu prináležia podľa týchto stanov, ak výkonný výbor nerozhodne inak. Ostatní členovia nesmú s takýmto členom udržiavať športové vzťahy,

s výnimkou plnenia povinností vyplývajúcich z týchto stanov a z bežného obchodného styku.

 1. Disciplinárna komisia môže členovi OBFZ, ktorého členstvo bolo pozastavené, uložiť aj disciplinárne opatrenie.

 

 Článok 23 - Vylúčenie z  OBFZ

 1. Člen OBFZ môže byť vylúčený z  OBFZ:

a) v prípade hrubého porušenia stanov a/alebo iných predpisov OBFZ, pričom za takéto hrubé  

    porušenie sa považuje najmä:

 1. ovplyvňovanie výsledku stretnutia v rozpore so zásadou fair play,
 2. korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán  alebo iný funkcionár člena alebo iná osoba v prospech člena OBFZ,
 3. iná trestná činnosť závažnej povahy (zločin), ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán, alebo iný funkcionár člena alebo iná osoba v prospech člena OBFZ v súvislosti s účasťou vo futbalových súťažiach riadených OBFZ,
 4. závažné, dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena OBFZ stanovenej predpismi OBFZ ,alebo rozhodnutím príslušného orgánu OBFZ vydaným v súlade s nimi, ktoré ohrozujú, alebo môžu vážne ohroziť princípy a vzťahy v OBFZ, alebo autoritu normatívneho systému a rozhodovacej činnosti v rámci OBFZ,
 5. použitie dopingových látok alebo vedomá účasť na ich zneužití.

b) ak člen prestal spĺňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti, neuhradený členský príspevok),

c) z dôvodu neprihlásenia žiadneho družstva klubu do majstrovskej súťaže vo dvoch po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch.

 1. O vylúčení riadneho  alebo čestného člena z  OBFZ rozhoduje konferencia kvalifikovanou väčšinou.
 2. Postup podľa odseku 1 písmeno a/ je možný až po právoplatnom rozhodnutí orgánov príslušných

na konanie o previnení.

 1. Vylúčenie z  OBFZ nezbavuje člena vystupujúceho z  OBFZ povinnosti vyrovnať svoje finančné, alebo iné záväzky voči OBFZ,  alebo iným členom OBFZ.

 

 

 

Článok 24 - Riadne členstvo v OBFZ

 1. Riadnymi členmi OBFZ po splnení podmienok stanovených týmito stanovami sú:
  1. športové kluby[7], ktoré môžu existovať v zákonom stanovenej právnej forme občianskeho združenia, vo forme obchodnej spoločnosti alebo vo forme rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, a ktorých družstvo  je zaradené do majstrovských futbalových súťaží ,
  2. fyzické osoby
 2. Na konferencii OBFZ uplatňujú jeho riadni členovia svoje práva prostredníctvom volených delegátov.
 3. K prihláške podľa odseku 2 musí žiadateľ, ktorý nie je doposiaľ členom OBFZ, povinne priložiť nasledujúce dokumenty:
  1. kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny žiadateľa, ktoré musia byť

v súlade so stanovami OBFZ,

 1. doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa a v prípade obchodnej spoločnosti aktuálny výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely,
 2. doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO),
 3. doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň (IČ DPH), ak boli žiadateľovi pridelené,
 4. vyhlásenie žiadateľa, že jeho právna forma a samostatná právna subjektivita mu umožňujú prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu akejkoľvek tretej osoby,
 5. zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc vstupovať

do právne záväzných vzťahov s tretími osobami,

 1. kópiu zápisnice z ostatného zasadnutia najvyššieho orgánu,
 2. písomný záväzok žiadateľa, že bude vždy dodržiavať normy futbalového hnutia (článok 9) a rozhodnutia futbalových orgánov (článok 2 písmeno n.),
 3. podpis doložky, ktorou uzná právomoc Odvolacej komisie OBFZ  a SFZ , rozhodcovského súdu SFZ, rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a rozhodnutí športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, spolu so záväzkom využívať rozhodcovskú doložku zakladajúcu právomoc rozhodcovského súdu vo všetkých zmluvných vzťahoch s osobou podliehajúcou kompetencii OBFZ a jeho členov a pokiaľ je to možné, zabezpečiť využívanie rozhodcovskej doložky aj v zmluvných vzťahoch, do ktorých riadny člen vstúpi mimo štruktúr OBFZ a jeho členov. Platnosť rozhodcovskej doložky je obmedzená na prípady sporov pripúšťajúcich rozhodcovské konanie podľa právneho poriadku SR,
 4. vyhlásenie žiadateľa, že sa bude zúčastňovať výhradne futbalových súťaží organizovaných OBFZ, ZSFZ, SFZ, UEFA, FIFA, alebo iných súťaží po predchádzajúcom písomnom súhlase OBFZ,
 5. písomný záväzok žiadateľa, že dohrá súťaže aj v prípade zániku členstva a že zánikom členstva nezanikajú jeho finančné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva.

 

Článok 25 - Čestné členstvo v OBFZ

 1. Za čestného člena OBFZ (ďalej len “čestný člen”) môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj  alebo propagáciu futbalu na území OBFZ.
 2. Návrh na prijatie za čestného člena môže konferencii predložiť predseda, iný člen výkonného výboru, alebo riadny člen OBFZ.
 3. Čestný člen sa môže zúčastňovať konferencie bez práva hlasovať.
 4. Udeľovanie ďalších čestných titulov, ocenení a vyznamenaní upraví osobitný predpis schválený výkonným výborom.

Článok 26 - Práva člena OBFZ

 1. Člen OBFZ má právo:
  1. navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v rámci OBFZ, ak tieto stanovy neupravujú inak,
  2. podieľať sa na činnosti OBFZ v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené,
  3. predkladať návrhy na zmenu stanov a iných predpisov OBFZ vedúcemu sekretárovi v súlade

s týmito stanovami,

 1. pripomienkovať návrhy predpisov OBFZ,
 2. podať podnet alebo návrh do príslušnej komisie OBFZ,
 3. požadovať informácie o záležitostiach OBFZ prostredníctvom príslušných orgánov OBFZ,
 4. požívať iné výhody poskytované členom OBFZ,
 5. používať vlastný účet v rámci informačného systému  SFZ, ZSFZ a OBFZ.
 1. Riadny člen OBFZ má okrem práv uvedených v odseku 1 aj tieto práva:
  1. zastupovať/reprezentovať záujmy futbalového hnutia za kluby či oblasti SR,
  2. starať sa o všestranný rozvoj futbalu, najmä sa usilovať o zvýšenie jeho popularity medzi mládežou a deťmi,
  3. spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi na úrovni obcí, miest, okresov, krajov, oblastí a regiónov Slovenskej republiky,
  4. zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osôb, ktoré v ňom pôsobia,
  5. vydávať vlastné vykonávacie predpisy pre ich činnosť a pre súťaže, ktoré riadia a organizujú,
  6. voliť delegátov na konferenciu OBFZ a predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu konferencie OBFZ.

Článok 27 - Povinnosti člena OBFZ

 1. Člen OBFZ je povinný najmä:
  1. dôsledne dodržiavať stanovy OBFZ, ostatné predpisy a rozhodnutia orgánov OBFZ, SFZ, UEFA a FIFA, osobitne rozhodcovského súdu a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS) a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj ich členovia a osoby podliehajúce jeho právomoci,
  2. v súlade s článkom 13  stanov OBFZ prijať záväzok, že akýkoľvek spor súvisiaci so stanovami, predpismi, nariadeniami a rozhodnutiami OBFZ, ZSFZ, SFZ, UEFA a FIFA bude riešiť príslušnými orgánmi OBFZ. Ak ide o spor, ktorý pripúšťa arbitrážne konanie, člen sa podriadi právomoci rozhodcovského súdu; člen je tiež povinný podriadiť sa právomoci rozhodcovských orgánov FIFA a právomoci Športového arbitrážneho súdu (CAS),
  3. písomne oznámiť  príslušnému orgánu OBFZ všetky právne relevantné zmeny nasledujúci deň po dni, kedy nastala zmena, alebo sa o nej člen dozvedel, najmä ak ide o:
   1. zmenu v stanovách člena,
   2. zmenu v identifikačných údajoch člena,
   3. zmenu v zozname funkcionárov,
   4. zmenu v zastupovaní člena OBFZ, najmä ak ide o zmenu osoby konateľa, delegáta konferencie, štatutárneho zástupcu alebo zástupcu člena,
   5. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie,
   6. iné závažné právne relevantné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v OBFZ.
  4. v súlade s rozhodnutím OBFZ, ZSFZ, SFZ, UEFA a FIFA neudržiavať žiadne športové vzťahy:
   1. so subjektmi, o ktorých bolo takto rozhodnuté zo strany OBFZ,  ZSFZ, SFZ, UEFA ,alebo FIFA,
   2. so subjektmi, ktorých členstvo v OBFZ bolo pozastavené, alebo boli z  OBFZ vylúčení,
  5. platiť členské príspevky vo výške stanovenej rozhodnutím konferencie,
  6. platiť poplatky vo výške ustanovenej predpismi  alebo rozhodnutím príslušného orgánu OBFZ,
  7. dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania sa fair play, boja proti dopingu,
  8. chrániť a podporovať svojím konaním a správaním dobré meno OBFZ a slovenského futbalu.

2. Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť k uloženiu disciplinárnych opatrení podľa týchto stanov a disciplinárneho poriadku.

Článok 28 – Riadni členovia

1. Riadni členovia  riadia a zodpovedajú za rozvoj futbalu v rámci ich územnej pôsobnosti ,k   čomu si na základe vlastných stanov vytvárajú svoje orgány.

2.  Riadni členovia majú vlastnú právnu subjektivitu, sú spravidla založené ako občianske združenie, alebo záujmové združenie právnických osôb. Spolupracujú  s regionálnymi, oblastnými  a inými organizáciami ,ktoré sa na miestnej  úrovni starajú o organizáciu a rozvoj futbalu, ženského futbalu,  futsalu  a plážového  futbalu, ktorým poskytujú  potrebnú  súčinnosť a podporu.

3. Začlenenie riadneho člena  do existujúceho systému futbalového hnutia podlieha schváleniu Konferenciou OBFZ.

4. Stanovy a ostatné predpisy riadnych členov musia byť v zásadnom súlade so  stanovami SFZ , ZSFZ a OBFZ.

TRETIA ČASŤ - Orgány OBFZ

Prvá hlava - Spoločné ustanovenia o orgánoch OBFZ

Článok 29 - Všeobecné ustanovenia

 1. OBFZ zriaďuje na zabezpečenie plnenia svojich cieľov a úloh orgány so zastupiteľskou, výkonnou, kontrolnou, disciplinárnou, odvolacou  a administratívnou právomocou.
 2. Zastupiteľským orgánom je konferencia OBFZ.
 3. Výkonnými orgánmi sú predseda  ( ďalej len „predseda“ ) a výkonný výbor OBFZ ( ďalej len „VV“ ).
 4. Kontrolnými orgánmi sú Revízna komisia  (ďalej len “revízna komisia”) a Volebná komisia OBFZ (ďalej len “volebná komisia”).
 5. Orgánmi pre zabezpečenie spravodlivosti sú disciplinárna  a odvolacia komisia OBFZ.
 6. Administratívnymi orgánmi sú sekretár, ekonomické oddelenie, odborné komisie (ďalej len “komisie”), ad hoc komisie a pracovné skupiny OBFZ.
 7. Výkon právomoci, práva a povinnosti jednotlivých orgánov OBFZ sú bližšie upravené v príslušných predpisoch OBFZ.

Článok 30 - Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov OBFZ a ich členov

 1. Členom orgánu OBFZ sa môže stať výlučne fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
  1. spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
  2. bezúhonnosť,
  3. je navrhnutý riadnym členom OBFZ, alebo VV
  4. súhlasí s kandidatúrou,
  5. je zvolený, alebo menovaný do funkcie v súlade s týmito stanovami.
  6. je registrovaný v ISSF ako členom SFZ
 2. Za bezúhonnú sa nepovažuje osoba, ktorá bola v posledných piatich rokoch právoplatne odsúdená

za úmyselný trestný čin, pokiaľ odsúdenie nebolo zahladené rozhodnutím príslušného orgánu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.

 1. Členovia orgánov OBFZ sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade so zákonom[8] s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami OBFZ a jeho členov. Nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami OBFZ.
 2. Pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby si funkcionár alebo orgán OBFZ ku svojmu rozhodnutiu závažnejšej povahy vopred vyžiadal odborné stanovisko príslušnej komisie, ktorej agendy sa rozhodnutie týka.
 3. Ak štatutárny orgán alebo členovia orgánov OBFZ postupovali s náležitou odbornou starostlivosťou

v dobrej viere, že konajú v záujme OBFZ a jeho členov, alebo konali v zmysle uznesenia konferencie, nemožno voči nim uplatňovať žiadne sankcie za porušenie ich povinností. Členovia orgánov OBFZ sú povinní konať s náležitou odbornou starostlivosťou vždy v súlade s právnymi predpismi, predpismi OBFZ a rozhodnutiami orgánov športového hnutia v prospech OBFZ a v jeho záujme.

 1. Pre schválenie rozhodnutí na základe hlasovania v orgánoch OBFZ platí zásada rovnosti hlasov členov orgánu. Člen orgánu OBFZ nemôže pri hlasovaní zastupovať iného člena toho istého orgánu. Všetci členovia orgánov OBFZ majú jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu  príslušného kolektívneho orgánu.
 2. Na prijatie uznesenia alebo schválenie rozhodnutia kolektívneho orgánu OBFZ je potrebná nadpolovičná  väčšina jeho členov, ak v týchto stanovách alebo inom predpise OBFZ nie je stanovené inak.
 3. OBFZ rešpektuje samostatnosť a nezávislosť vecného posudzovania a rozhodovania svojich orgánov

v rozsahu právomocí, ktoré im boli zverené týmito stanovami alebo inými predpismi OBFZ.

 1. V záujme efektivity činnosti orgánov OBFZ sa osobné rokovanie orgánov zvoláva najmä vtedy, ak

z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje písomné vyjadrenie členov. Osobné rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie.

 1. Členovia orgánov OBFZ sa v záujme zefektívnenia činnosti OBFZ snažia v čo najširšej miere využívať a podporovať moderné formy komunikácie ako aj zavedenie a ďalšie budovanie informačného systému slovenského futbalu.
 2. Zodpovednosť orgánov a volených funkcionárov OBFZ je určená nasledovne:
  1. výkonný výbor a predseda zodpovedajú konferencii,
  2. volebná komisia, revízna komisia, disciplinárna komisia a odvolacia komisia zodpovedajú konferencii,
  3. sekretár zodpovedá výkonnému výboru,
  4. predsedovia a členovia ostatných komisií zodpovedajú výkonnému výboru,
  5. ostatné orgány a pracovné skupiny zodpovedajú orgánu, ktorý ich zriadil a do funkcií zvolil.

Článok 31 - Funkčné obdobie volených funkcionárov OBFZ

 1. Funkčné obdobie predsedu a ostatných členov výkonného výboru, predsedov komisií a ostatných volených orgánov OBFZ je štyri roky, ak nejde o doplňujúcu voľbu na zostávajúce obdobie podľa odseku 8 a 9.
 2. Funkčné obdobie orgánov volených konferenciou končí zvolením nových členov týchto orgánov

na volebnej konferencii, konanej v posledných dvoch mesiacoch funkčného obdobia, najneskôr uplynutím posledného dňa mesiaca, v ktorom uplynuli štyri roky od ustanovenia  orgánu do funkcie, ak ďalej nie je stanovené inak.

 1. V záujme zabezpečenia efektívnej výmeny vedenia a kontinuity procesov riadenia činností OBFZ sa stanovuje, že mandát členov výkonného výboru na konci funkčného obdobia končí spoločne

s mandátom predsedu. Uvedené platí obdobne aj pre predsedov a členov komisií.

 1. Predĺženie funkčného obdobia členov výkonného výboru na základe rozhodnutia výkonného výboru je neprípustné.
 2. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činností OBFZ sa stanovuje, že predsedovia a ostatní volení, alebo ustanovení členovia orgánov OBFZ sú po uplynutí ich mandátu oprávnení naďalej vykonávať činnosť v orgánoch, ktorých boli členmi, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nových predsedov a členov týchto orgánov.
 3. Funkcia predsedu alebo iného člena orgánu OBFZ zaniká:
  1. vzdaním sa funkcie,
  2. uplynutím funkčného obdobia,
  3. odvolaním z funkcie oprávneným orgánom,
  4. právoplatným rozhodnutím o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony,
  5. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v OBFZ,
  6. právoplatným odsúdením za korupciu (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo za zločin, aj keď neboli spáchané v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v OBFZ,
  7. smrťou.
 4. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom jeho oznámenia orgánu, ktorý je oprávnený voliť a odvolávať daného člena.
 5. Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu OBFZ pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže výkonný výbor na návrh predsedu alebo iného člena výkonného výboru poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia orgánu oprávneného voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom zasadnutí zvolí príslušný orgán OBFZ nového člena orgánu OBFZ vždy len na zostávajúcu časť funkčného obdobia, ak tieto stanovy neupravujú inak. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený nový člen orgánu, pokračuje poverená osoba vo funkcii až do zvolenia nového člena orgánu.
 6. Ak zanikne výkon funkcie predsedu, do času, kým konferencia nezvolí nového predsedu, právomoci predsedu dočasne vykonáva podpredseda poverený výkonným výborom. Ak žiadny podpredseda nie je zvolený,  alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, právomoc predsedu prechádza na výkonný výbor, ktorý rozhodne o tom, kto bude vykonávať oprávnenia predsedu.
 7. Ak má podľa týchto stanov vykonať úkon, alebo prijať rozhodnutie orgán, ktorý nie je obsadený alebo nemá svojho legitímneho zástupcu vo veciach, ktoré neznesú odklad, je oprávnený konať VV, ktorý zároveň iniciuje potrebné kroky k obsadeniu orgánu. V prípade, ak je potrebné vykonať voľby

na Konferencii, všetky potrebné úkony vykoná v súčinnosti s Volebnou komisiou.

Článok 32 - Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií

 1.  Členovia zväzových orgánov na všetkých úrovniach riadenia futbalu musia v záležitostiach klubu, 

          ktorého právomoci podliehajú, zachovávať nestrannosť.

 1. V podmienkach OBFZ platí princíp nezlučiteľností výkonu funkcie v zastupiteľskom, výkonnom, kontrolnom orgáne, ako aj nezlučiteľnosť postavenia sekretára a pracovníka ekonomického oddelenia OBFZ s výkonom volenej funkcie na rovnakom stupni riadenia futbalu.
 2. Členovia orgánov OBFZ volení konferenciou nemôžu byť počas trvania ich mandátu zvolení, alebo inak ustanovení za delegátov na konferenciu.
 3. Výkon funkcie vo výkonnom výbore, alebo členstvo v komisii je nezlučiteľné s výkonom funkcie rozhodcu na rovnakom stupni riadenia futbalu.
 4. Predsedom  revíznej komisie, disciplinárnej komisie,  odvolacej komisie, komisie rozhodcov a komisie delegátov nesmie byť funkcionár  futbalového klubu zaradeného v súťažiach riadených OBFZ.
 5. Pokiaľ to okolnosti jednotlivého prípadu rozhodovania vyžadujú, členovia zväzových orgánov, ktorí sa môžu dostať do konfliktu záujmov, nesmú sa zúčastňovať na takomto rozhodovaní a prenechať rozhodovanie v takomto prípade na osoby nezainteresované na rozhodnutí. V prípade, ak hrozí konflikt záujmov, člen kolektívneho orgánu OBFZ sa nesmie zúčastniť hlasovania ani rokovania tohto orgánu o otázke, v ktorej konflikt záujmu hrozí.
 6. V sporných prípadoch o existencii konfliktu záujmu rozhodne predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide. Pri pochybnosti o existencii konfliktu záujmu osoby predsedajúceho orgánu, rozhodujú ostatní členovia dotknutého orgánu tajným hlasovaním.
 7. Fyzická osoba ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych spoločností a ich organizačných zložiek) nesmie byť spoločníkom alebo členom orgánu vo viac ako jednom klube v rovnakej súťaži, ani mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch viac ako jedného klubu, ani iným spôsobom vykonávať kontrolu nad viac ako jedným klubom v rovnakej súťaži. Podrobnejšie tieto otázky upravuje Súťažný poriadok SFZ.

Článok 33 - Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie

 1. Konferencia alebo výkonný výbor môže odvolať osobu z funkcie, do ktorej ju tieto orgány zvolili, alebo ktorou ju poverili v súlade s čl. 31 týchto Stanov.
 2. Návrh na odvolanie z funkcie musí byť odôvodnený a musí byť členovi výkonného výboru alebo delegátovi konferencie zaslaný písomne spolu s programom.
 3. Odvolávaná osoba má právo na verejnú obhajobu pred príslušným orgánom OBFZ.
 4. V prípade, ak voči osobe vykonávajúcej funkciu v OBFZ bolo vznesené obvinenie zo zločinu,[9] alebo

z úmyselného trestného činu spáchaného v súvislosti s výkonom funkcie, alebo činnosti v OBFZ, predseda alebo výkonný výbor bezodkladne rozhodne o pozastavení výkonu funkcie tejto osoby až do konečného rozhodnutia v trestnej veci vo vzťahu k tejto osobe.

 1. Výkonný výbor môže rozhodnúť o dočasnom pozastavení výkonu funkcie aj na základe začatého disciplinárneho konania pre závažné disciplinárne previnenie. Odsek 3 sa použije primerane.
 2. Oznámenie rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie dotknutej osobe má okamžité účinky.
 3. Návrh na odvolanie z funkcie alebo dočasné pozastavenie výkonu funkcie môže podať delegát konferencie, člen výkonného výboru, sekretár, predseda odbornej komisie, alebo predseda iného orgánu OBFZ.

 

Druhá hlava - Konferencia OBFZ

Článok 34 - Konferencia

 1. Konferencia je najvyšším orgánom OBFZ.
 2. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
 3. Riadna konferencia sa koná minimálne jedenkrát za kalendárny rok.
 4. Mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok určených týmito stanovami.
 5. Na volebnej konferencii konanej  raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby predsedu,   ostatných členov výkonného výboru, predsedu revíznej , volebnej, odvolacej , disciplinárnej komisie a delegátov  konferencie  ZSFZ  za  OBFZ.
 6. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú konferenciu.
 7. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je predseda alebo ním poverená osoba, spravidla člen výkonného výboru.
 8. Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok OBFZ (ďalej len “rokovací poriadok”) a Volebný poriadok OBFZ (ďalej len “volebný poriadok”).

Článok 35 - Delegáti konferencie

1. Každý FK pôsobiaci v OBFZ zastupuje na konferencii jeden delegát s právom hlasovať.

2. Predložené oprávnenia byť delegátom konferencie s právom hlasovať budú zaznamenané          .       preukázateľným spôsobom .

3.Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne  delegáti s právom hlasovať. Hlasovanie prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia je povolené. Zastupovanie viacerých delegátov jednou osobou nie je prípustné.

4. Konferencie sa môžu zúčastniť aj členovia výkonného výboru, sekretár, predsedovia komisií a iní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných hostí je podmienená súhlasom predsedu alebo predsedajúceho konferencie.

5. O sporoch a námietkach súvisiacich s kreovaním delegátov konferencie rozhoduje volebná  komisia. 

Článok 36 - Právomoci konferencie

 1. Konferencia má v rámci OBFZ právomoc normotvornú, kreačnú, kontrolnú a rozhodovaciu.
 2. Konferencia najmä:
  1. schvaľuje stanovy a ich zmeny,
  2. schvaľuje volebný poriadok, rokovací poriadok a ich zmeny;
  3. rozhoduje o prijatí a vylúčení riadneho člena a posudzuje nesúlad jeho stanov

so stanovami OBFZ;

 1. rozhoduje o prijatí a vylúčení čestného člena a udelení titulu čestného predsedu
 2. rozhoduje o výške členského príspevku a o spôsobe jeho použitia;
 3. volí a odvoláva predsedu OBFZ, 
 4. volí a odvoláva členov VV  OBFZ,
 5. volí a odvoláva predsedu revíznej komisie OBFZ,
 6. volí a odvoláva predsedu odvolacej komisie OBFZ,
 7. volí a odvoláva predsedu disciplinárnej komisie OBFZ,
 8. volí a odvoláva predsedu a členov volebnej komisie,
 9. schvaľuje   delegátov na Konferenciu ZSFZ,
 10. schvaľuje správu o činnosti predsedu a výkonného výboru,
 11. rozhoduje o založení novej obchodnej spoločnosti s účasťou OBFZ, ako aj o vstupe OBFZ do existujúcej obchodnej spoločnosti, alebo vystúpení z nej,
 12. rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia OBFZ;
 13. rozhoduje o reorganizácii súťaží riadených OBFZ,
 14. rozhoduje o zániku OBFZ dobrovoľným rozpustením a o veciach súvisiacich so zánikom združenia.
 1. Na prijatie rozhodnutia podľa čl. 36 ods.2  stanov sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov,  ak ďalej    nie je stanovené inak.
 2. Na prijatie podľa čl.36 ods. 2 bodov a, c, f, p, q je potrebná 2/3 väčšina všetkých delegátov konferencie.
 3. Rozhodnutie podľa čl.36 ods.2 bod g upravuje čl.40 týchto stanov a volebný poriadok.

Článok 37 - Uznášaniaschopnosť konferencie

 1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná  nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.
 2. Ak nie je konferencia v čase začatia zasadnutia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie odloží začiatok konferencie o jednu hodinu. Ak ani potom nie je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi opakované zasadnutie konferencie najneskôr do 30 dní s rovnakým programom.
 3. Ak sa počas konferencie zníži počet prítomných delegátov pod hranicu uznášaniaschopnosti, predsedajúci preruší konferenciu najviac na jednu hodinu. Ak po hodine nie je konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci konferencie nariadi opakované zasadnutie konferencie najneskôr

do 30 dní s programom, ktorý nebol prerokovaný.

Článok 38 - Rozhodnutia konferencie

 1. Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z konferencie.
 2. Na prijatie rozhodnutia na opakovanom zasadnutí konferencie postačuje nadpolovičná väčšina aj v tých otázkach, v ktorých by sa malo podľa týchto stanov rozhodovať kvalifikovanou väčšinou.

Pri ostatných rozhodnutiach postačuje na opakovanom zasadnutí konferencie ich schválenie jednoduchou väčšinou.

 1. Zápisnica z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle OBFZ okrem prípadu, keď konferencia v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení rozhodnutia, dokumentu alebo ich časti.
 2. Spôsob hlasovania na konferencii, orgány konferencie a ostatné otázky priebehu zasadnutia konferencie neupravené v stanovách upravuje volebný poriadok a rokovací poriadok.

 

Článok 39 - Program riadnej konferencie

 1. Sekretár OBFZ zostaví program konferencie na základe návrhov výkonného výboru, riadnych členov OBFZ a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov.
 2. Na návrh delegáta môže byť program konferencie pozmenený alebo doplnený na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať. Konferencia nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom delegátmi na začiatku konferencie. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia” môže konferencia prijímať iba odporúčania a stanoviská.
 3. Program konferencie musí obsahovať nasledujúce body:
  1. vyhlásenie o tom, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami,
  2. rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu,
  3. schválenie programu,
  4. voľba orgánov a pracovných komisií, ak majú byť zvolené,
  5. vystúpenie predsedu alebo ním poverených osôb,
  6. správa o činnosti OBFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie,
  7. správa revíznej komisie,
  8. schválenie uznesení.

Článok 40 - Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná konferencia

 1. Riadne voľby do orgánov OBFZ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky.   
 2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
 3. Riadne voľby do orgánov OBFZ volených konferenciou vyhlasuje volebná komisia tak, aby sa konali najskôr 30 dní pred uplynutím   štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.
 4. Predsedu, člena  VV, predsedov revíznej, odvolacej, disciplinárnej komisie a volebnú komisiu    volia všetci delegáti konferencie. 
 5.  Z každého FK  môže byť zvolený len jeden člen VV. 
 6.  Ak je navrhnutý na funkciu  len jeden kandidát , na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina.

V takomto prípade sa môže voľba uskutočniť verejne, hlasovaním. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín.

 1. Ak je na funkciu  viac kandidátov, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov.

Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.

 1. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký, najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.
 2. V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden

z kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách postačuje jednoduchá väčšina hlasov, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola.

 1. Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 5 až 9 nebol zvolený kandidát na funkciu,  volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej riadnej konferencii.
 2. Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov OBFZ volených konferenciou, konané mimo volebnej konferencie na zostatok ich funkčného obdobia.
 3. V doplňujúcich voľbách sú kandidáti volení v prípade predčasného zániku funkcie predchádzajúceho nositeľa funkcie alebo v prípade, keď volená funkcia nie je obsadená z iného dôvodu.
 4. Doplňujúca voľba predsedu, člena výkonného výboru, predsedu, alebo člena orgánov volených konferenciou sa spravidla uskutoční v rámci programu najbližšej riadnej konferencie.
 5. Riadne i doplňujúce voľby do orgánov OBFZ volených konferenciou riadi volebná komisia.
 6. Prípravu a priebeh volieb na konferencii upravuje volebný poriadok a rokovací poriadok, ktoré sa primerane použijú aj pri voľbe predsedov a členov komisií.
 7. Predsedovia a členovia ostatných komisií sú volení výkonným výborom, ak tieto stanovy nestanovujú inak.

Článok 41 - Mimoriadna konferencia

 1. Výkonný výbor zvolá mimoriadnu konferenciu, ak o tom rozhodne dvojtretinová väčšina všetkých jeho členov.
 2. Mimoriadnu konferenciu je v odôvodnených prípadoch oprávnený zvolať aj predseda.
 3. Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadnu konferenciu, ak to navrhne dvojtretinová väčšina všetkých klubov, ktoré sú členmi OBFZ formou petície podpísanej štatutárnymi orgánmi jednotlivých klubov .
 4. V návrhu na zvolanie mimoriadnej komisie sa musia uviesť body, ktoré majú byť v programe rokovania mimoriadnej konferencie.
 5. Pre mimoriadnu konferenciu primerane platia ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
 6. Prípravu a priebeh mimoriadnej konferencie upravuje rokovací poriadok.

Tretia hlava - Výkonný výbor OBFZ

Článok 42 - Zloženie výkonného výboru

 1. Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom OBFZ pre riadenie futbalu, ktorého členov volia delegáti konferencie spôsobom stanoveným v týchto stanovách a volebnom poriadku.
 2. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými predpismi zverené do právomoci konferencie alebo iného orgánu OBFZ.
 3. Výkonný výbor má 7  členov : je zložený z 1 predsedu  a 6 členov.
 4. Členmi VV sú po dvaja zástupcovia z regiónu Nové Zámky, dvaja zástupcovia z regiónu Šurany , dvaja zástupcovia z regiónu Štúrovo.
 5. Predsedu a členov VV volia na volebnej konferencii všetci delegáti s právom hlasovať.
 6. Voľba členov VV je upravená v čl. 40 týchto stanov.
 7. Na odvolanie predsedu alebo iného člena výkonného výboru z funkcie sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov konferencie.

Článok 43 - Práva a povinnosti členov výkonného výboru

 1. Člen výkonného výboru má právo:
  1. predložiť návrh do programu rokovania výkonného výboru,
  2. hlasovať o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje výkonný výbor,
  3.     vyjadrovať sa ku každému bodu programu a k materiálom prerokovávaným výkonným výborom,
  4. zúčastniť sa na zasadnutí komisie a pracovnej skupiny, prezentovať na ňom svoje návrhy a stanoviská v súlade s predpismi a rozhodnutiami konferencie a výkonného výboru,
  5. požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadnutia komisie, pracovných skupín a ostatných orgánov,

v odôvodnených prípadoch, najmä ak vec neznesie odklad,

 1.     verejne vyjadrovať svoje vlastné názory na otázky futbalu pri dodržaní odseku 2 písmeno b, c, d .
 1. Člen výkonného výboru je povinný:
  1. vykonávať svoju funkciu nezištne v prospech futbalu v súlade s predpismi a rozhodnutiami OBFZ, ZSFZ, SFZ, UEFA a FIFA,
  2. nesprístupňovať pred zasadnutím výkonného výboru podklady k rokovaniu výkonného výboru tretím osobám a bez súhlasu výkonného výboru alebo predsedu ani po zasadnutí výkonného výboru,
  3.     rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté výkonným výborom v súlade s predpismi OBFZ, a to bez ohľadu na to, ako hlasoval,
  4. zúčastňovať sa osobne na rokovaniach výkonného výboru, kde je ich účasť nezastupiteľná,
  5. dbať na záujmy slovenského futbalu a svojím vystupovaním a správaním na verejnosti zvyšovať kredit a postavenie slovenského futbalu,  ZSFZ,  OBFZ,  jeho členov a ich partnerov v spoločnosti,
  6.     zdržať sa konaní, ktoré by mohli poškodiť dobré meno slovenského futbalu a jeho predstaviteľov, ZSFZ , OBFZ a jeho členov, alebo ich partnerov.,
 2. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné s dodržiavaním povinností člena výkonného výboru podľa odseku 2. alebo v prípade, že sa člen výkonného výboru bez odôvodneného ospravedlnenia nebude opakovane alebo počas obdobia 6 mesiacov zúčastňovať na jeho činnosti, môže byť takýto člen

na návrh predsedu OBFZ  odvolaný z funkcie, alebo mu môže byť výkon funkcie dočasne pozastavený.

Článok 44 - Zasadnutia výkonného výboru

 1. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.
 2. Zasadnutia výkonného výboru zvoláva a ich priebeh riadi predseda.
 3. Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru, alebo ak sa má rokovať o záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie konferencie a situácia si vyžaduje ich okamžité riešenie, je predseda povinný zvolať mimoriadne zasadnutie výkonného výboru do 7 dní od doručenia žiadosti alebo od vzniku dôvodu na zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru.
 4. Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia výkonného výboru môže navrhnúť každý člen výkonného výboru a sekretár. Navrhované body do programu zasadnutia výkonného výboru členovia výkonného výboru predkladajú sekretárovi spravidla najmenej 10 dní pred konaním zasadnutia.
 5. Program zasadnutia výkonného výboru zostavuje predseda v spolupráci so  sekretárom.
 6. Program zasadnutia výkonného výboru sa zasiela členom výkonného výboru spolu s pozvánkou a materiálmi na rokovanie spravidla najmenej  3 dní pred konaním zasadnutia.
 7. Na rokovaniach výkonného výboru sa zúčastňuje bez práva hlasovať predseda revíznej komisie.
 8. Zasadnutia výkonného výboru sú neverejné.
 9. Výkonný výbor môže k jednotlivým prerokovávaným bodom programu prizvať tretie osoby, aby vyjadrili odborné stanovisko, alebo podali výkonnému výboru doplňujúce informácie, alebo zodpovedali otázky k prerokovávanej problematike. Prizvané tretie osoby nemajú hlasovacie právo.

Článok 45 - Právomoci výkonného výboru

Výkonný výbor OBFZ :

 1. rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami , alebo inými predpismi zverené

do právomoci konferencie, komisií alebo iných orgánov OBFZ,

 1. pripravuje a zvoláva zasadnutia riadnej, alebo mimoriadnej konferencie,
 2. na návrh predsedu volí podpredsedu OBFZ,
 3. schvaľuje rozpočet OBFZ , jeho čerpanie a informuje o ňom na najbližšej konferencii OBFZ,
 4. volí a odvoláva  členov disciplinárnej ,odvolacej a revíznej komisie,
 5. volí a odvoláva predsedov odborných komisií okrem tých, ktorých volí a odvoláva  konferencia,
 6. volí a odvoláva členov odborných komisií,
 7. usmerňuje činnosť odborných komisií spravidla prostredníctvom člena výkonného výboru

v spolupráci s príslušným predsedom komisie a  sekretárom,

 1. v prípade potreby môže rozhodnúť o zostavení ad hoc komisie alebo pracovnej skupiny,
 2. rozhoduje o schválení štatútov a predpisov komisií a pracovných skupín a o ich zmenách,
 3. rozhoduje o schválení návrhu predsedu na vymenovanie a odvolanie sekretára,
 4. rozhoduje o termínovej listine a o počte družstiev zúčastňujúcich sa súťaží priamo riadených OBFZ,
 5. schvaľuje výsledky súťaží riadených OBFZ,
 6. schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží riadených OBFZ,
 7. schvaľuje poriadky OBFZ s výnimkou rokovacieho poriadku a volebného poriadku,
 8. schvaľuje vykonávacie pokyny k stanovám a poriadkom OBFZ,
 9.  podáva záväzný výklad stanov OBFZ,
 10. rozhoduje o bežných otázkach hospodárenia OBFZ,
 11. zabezpečuje dodržiavanie stanov,
 12. vykonáva uznesenia konferencie,
 13. rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie funkcionára voleného konferenciou

do najbližšej konferencie,

 1. rozhoduje o dočasnom pozastavení výkonu funkcie z dôvodu trestného stíhania funkcionára OBFZ až do právoplatného skončenia a jeho trestného stíhania,
 2. rozhoduje o delegovaní úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti výkonného výboru na iné orgány OBFZ alebo na tretie osoby,
 3. navrhuje kandidátov na volené funkcie v rámci OBFZ, ZSFZ, SFZ, predsedov  odborných komisií OBFZ, ZSFZ, SFZ ,členov revíznej, odvolacej  disciplinárnej a ostatných odborných komisií ZSFZ a  SFZ.

 

 

Článok 46 - Rozhodnutia výkonného výboru

 1. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov vrátane predsedu, alebo  podpredsedu.
 2. Ak vo výkonnom výbore nie sú obsadené všetky miesta, pre jeho uznášaniaschopnosť sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výkonného výboru.
 3. Výkonný výbor prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda.
 4. Hlasovanie člena výkonného výboru prostredníctvom zástupcu alebo na základe splnomocnenia nie je povolené.
 5. O rozhodnutiach prijatých výkonným výborom sa vyhotovuje zápisnica.
 6. Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ výkonný výbor nerozhodne inak.
 7. Rozhodnutia výkonného výboru nemôžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami , ostatnými predpismi OBFZ, SFZ, UEFA a  FIFA a rozhodnutiami konferencie.
 8. Zápisnica zo zasadnutia výkonného výboru vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle ObFZ okrem prípadu, keď výkonný výbor

v odôvodnenom prípade rozhodne o nezverejnení rozhodnutia, dokumentu alebo ich časti. Delegáti konferencie sú oprávnení oboznámiť sa s nezverejneným rozhodnutím , dokumentom alebo ich časťou a rozhodnúť o jeho zverejnení.

 1. Pripúšťa sa elektronické hlasovanie per rollam ,ktorého postup upravuje osobitný predpis schválený VV  OBFZ.

Štvrtá hlava - Predseda OBFZ

Článok 47 - Postavenie predsedu

 1. Predseda je štatutárnym orgánom OBFZ, ktorý je oprávnený konať v mene OBFZ.
 2. Predseda je členom výkonného výboru s právom hlasovať.
 3. Predseda koná v mene OBFZ v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a je oprávnený

v mene OBFZ podpisovať písomnosti v súlade s Podpisovým poriadkom OBFZ.

 1. Predseda predsedá zasadnutiam konferencie, výkonného výboru, ako aj pracovných skupín, v ktorých bol menovaný za predsedu.
 2. V prípade nemožnosti výkonu funkcie predsedu zastupuje predsedu podpredseda.  Ak to nie je možné, právomoci predsedu vykonáva v nevyhnutnom rozsahu do najbližšej konferencie člen výkonného výboru poverený na základe rozhodnutia výkonného výboru.

Článok 48 - Právomoci predsedu

 1. Najdôležitejšími úlohami predsedu sú:
  1. vystupovať v mene OBFZ, zastupovať a reprezentovať jeho záujmy pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, podnikateľskými subjektmi a inými subjektmi,
  2. koordinovať vzťahy so ZSFZ, SFZ, ako aj vzťahy OBFZ s ostatnými športovými organizáciami,
  3. zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov OBFZ za účelom naplnenia cieľov vykonávaním hlavných činností vymedzených v článku 4,
  4. prostredníctvom sekretára a ekonomického oddelenia realizovať rozhodnutia prijaté konferenciou a výkonným výborom,
  5. dohliadať na činnosť sekretára  a ekonomického oddelenia OBFZ.
 2. Predseda je oprávnený previesť majetok, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva, alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve OBFZ, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere, alebo o pôžičke, prevziať dlh, alebo pristúpiť k záväzku, alebo uznať sporný záväzok OBFZ iba po predchádzajúcom súhlase konferencie a po zabezpečení a zvážení stanoviska a odporúčania ekonomického oddelenia ,VV a revíznej komisie.
 3. Predseda je oprávnený v mene OBFZ uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote nad 500,- eur až

po predchádzajúcom súhlase výkonného výboru.

 1. Predseda je oprávnený v odôvodnených prípadoch zvolať mimoriadnu konferenciu.
 2. Predseda  predkladá výkonnému výboru návrh na menovanie alebo odvolanie podpredsedu a sekretára.
 3. Predseda  je povinný vopred prerokovať svoje rozhodnutia o zásadných otázkach vo výkonnom výbore alebo v príslušných komisiách.

Piata hlava - Kontrolné orgány OBFZ

Článok 49 - Revízna komisia OBFZ

 1. Revízna komisia je nezávislým orgánom kontroly činnosti OBFZ a jeho orgánov.
 2. Predseda revíznej komisie je volený konferenciou. Ostatných členov revíznej komisie volí výkonný výbor. Funkčné obdobie predsedu a členov revíznej komisie je štyri roky. Zastúpenie v nej má každý región.
 3. Do pôsobnosti revíznej komisie patrí najmä:
  1. kontrolovať finančné hospodárenie s prostriedkami OBFZ, dbať o ich efektívne využívanie

v súlade so schváleným rozpočtom OBFZ, cieľmi ,úlohami  a predpismi OBFZ,

 1. podávať na požiadanie stanovisko výkonnému výboru k dodržiavaniu efektívnosti a adresnosti finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivým členom OBFZ,
 2. vykonávať kontroly podľa schváleného plánu a podľa požiadaviek konferencie a výkonného výboru a na základe výsledkov kontroly vydať príslušné rozhodnutie (stanovisko, odporúčanie) k dodržiavaniu stanov a ostatných predpisov OBFZ.
 1. Pre efektívne plnenie úloh je revízna komisia oprávnená požadovať informácie, vyjadrenia, posudky a stanoviská od funkcionárov, orgánov OBFZ a jeho členov.
 2. Ekonomické oddelenie OBFZ na požiadanie umožnia členom revíznej komisie nazrieť do účtovných dokladov, uzatvorených zmlúv a iných dokumentov, na základe ktorých OBFZ prevzalo na seba práva a povinnosti a poskytnú im zápisnice, uznesenia a všetky ostatné materiály zo zasadnutí výkonného výboru i ostatných orgánov OBFZ.
 3. Revízna komisia jedenkrát ročne predkladá konferencii správu o svojej činnosti, ktorá je po prerokovaní na konferencii zverejnená na webovom sídle OBFZ.

Článok 50 - Volebná komisia OBFZ

 1. Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby orgánov OBFZ a členov orgánov OBFZ, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky.
 2. Volebná komisia tiež rozhoduje o sporoch, sťažnostiach a námietkach súvisiacich s voľbou a odvolaním orgánov OBFZ a členov orgánov OBFZ.
 3. Volebná komisia sa skladá z predsedu a troch členov volebnej komisie, z ktorých jeden je podpredseda. Zastúpenie vo volebnej komisii má každý región . /Nové Zámky, Šurany, Štúrovo/  
 4. Predsedu  ,podpredsedu a členov  volebnej komisie  volí a odvoláva  konferencia. Spôsob voľby je obsiahnutý v čl. 40 a volebnom poriadku OBFZ.
 5. Funkčné obdobie členov volebnej komisie je štvorročné. Všetci členovia volebnej komisie vrátane predsedu a podpredsedu musia byť zvolení na poslednej konferencii, ktorá  predchádza volebnej konferencii.
 6. Status, ďalšie právomoci a konanie volebnej komisie upravuje volebný poriadok OBFZ.

Šiesta hlava - Orgány zabezpečenia spravodlivosti OBFZ

Článok 51 - Disciplinárna komisia

 1. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti OBFZ, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z normatívneho systému OBFZ, či rozhodnutí orgánov OBFZ, za ktoré ukladá disciplinárne opatrenia.
 2. Predsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor. Funkčné obdobie predsedu a ostatných členov komisie je štyri roky.
 3. Status, ďalšie právomoci a konanie disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok.

Článok 52 - Odvolacia komisia OBFZ 

 1. Odvolacia komisia je orgánom zabezpečenia spravodlivosti OBFZ, ktorý rozhoduje v druhom stupni

o odvolaniach voči rozhodnutiam orgánov OBFZ prvého stupňa.

 1. Predsedu odvolacej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor .Funkčné obdobie predsedu a členov komisie  je štyri roky. Zastúpenie v komisii má každý región.
 2. Odvolacia komisia na návrh člena OBFZ, ktorý preukáže právny záujem na rozhodnutí veci (ďalej len “navrhovateľ”), prerokúva a rozhoduje o:
  1. odvolaniach podaných proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie a rozhodnutiam iných komisií OBFZ,
  2. podnetoch na preskúmanie súladu rozhodnutí a postupov orgánov na úrovni OBFZ,
  3. iných veciach, pokiaľ to určujú stanovy alebo niektorý z predpisov OBFZ.
 3. Odvolanie alebo podnet podľa odseku 3. v II. stupni , podáva navrhovateľ orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu je povinný najneskôr do 7 dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti (ďalej len “riadne doručenie”) postúpiť toto odvolanie alebo podnet odvolacej komisii OBFZ, ak im orgán sám v plnom rozsahu do 7 dní od ich riadneho doručenia nevyhovie. Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v plnom rozsahu doručenému odvolaniu alebo podnetu, predseda daného orgánu podané odvolanie alebo podnet nepostupuje odvolacej komisii OBFZ, o  čom navrhovateľa v rozhodnutí o jeho odvolaní alebo jeho podnete orgán upovedomí.
 4. Odvolanie, alebo podnet podľa odseku 3. navrhovateľ podáva predsedovi orgánu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, alebo ktorého postup sa napáda. Ak orgán, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, nevyhovie podanému opravnému prostriedku sám, podľa druhu podaného opravného prostriedku ho predloží bez zbytočného odkladu  na rozhodnutie orgánu druhého stupňa, odvolacej komisii OBFZ  a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa.
 5. Podnet  na preskúmanie  rozhodnutia odvolacej komisie OBFZ  ,podáva navrhovateľ odvolacej komisii  OBFZ , ktorá rozhodnutie vydala. Predseda odvolacej komisie OBFZ je povinný najneskôr do 7 dní

od doručenia  podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti, postúpiť tento podnet  odvolacej komisii  SFZ, ak podnetu v plnom rozsahu nevyhovela a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa. Ak podnetu vyhovela odvolacia komisia OBFZ  v plnom rozsahu, predseda nepostupuje podnet, odvolacej komisii SFZ, o čom navrhovateľa v rozhodnutí o podnete upovedomí.

 1. Vo veciach podľa odseku 3. je rozhodnutie odvolacej komisie OBFZ konečné. To nevylučuje uplatnenie nároku na náhradu škody, prípadne iného nároku na rozhodcovskom súde a podanie podnetu podľa bodu 6.
 2. Rozhodnutia odvolacej komisie sú záväzné pre všetkých členov OBFZ. Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné alebo následné rozhodovanie rozhodcovského súdu o tej istej otázke. Podanie návrhu na konanie pred rozhodcovským súdom nemá odkladný účinok vo vzťahu k rozhodnutiu odvolacej komisie.
 3. Funkčné obdobie členov komisie je štyri roky.
 4. Odvolacie konanie o odvolaní začína riadnym doručením odvolania alebo podnetu navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnúť najneskôr do 30 dní a ak vec neznesie odklad, najneskôr do 14 dní od riadneho doručenia odvolania alebo podnetu predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda, ak o odvolaní alebo podnete nerozhodne orgán podľa odseku 4 sám.
 5. Konanie preskúmania začína podaním podnetu subjektom s právnym záujmom na veci, ktorým požiada o preskúmanie konania, postupu a/alebo rozhodnutia orgánu OBFZ alebo člena OBFZ. Výsledkom konania preskúmania môže byť rozhodnutie, stanovisko, odporúčanie , alebo podnet

na konanie iného orgánu OBFZ,  jeho člena alebo na zmenu predpisov OBFZ.

 1. Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom konaní i konaní preskúmania je zaplatenie stanoveného poplatku, ak konanie nie je od poplatku oslobodené.
 2. Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci formou uznesenia niektorým z nasledovných spôsobov:
  1. konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na prerokovanie a rozhodnutie veci,
  2. zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade so stanovami alebo predpismi OBFZ, SFZ, UEFA alebo FIFA alebo odporuje právnemu poriadku SR alebo EÚ,
  3. zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so svojím stanoviskom orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmavalo,
  4. odvolanie zamietne, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu bolo vydané v súlade s predpismi OBFZ.
 3. Podrobnosti o činnosti odvolacej komisie, jej zložení, pôsobnosti, právomociach, priebehu konania, poplatkoch a spôsobe rozhodovania upravuje štatút odvolacej komisie.

Siedma hlava - Administratívne orgány OBFZ

Článok 53 - Sekretár OBFZ

 1. Sekretár je menovaný výkonným výborom na návrh predsedu a svoju funkciu vykonáva v zmluvnom vzťahu k SFZ.
 2. Sekretár najmä:
  1. koordinuje vzťahy s členmi OBFZ a jednotlivými komisiami,
  2. pripravuje a organizačne zabezpečuje konferenciu a zasadnutia výkonného výboru OBFZ,
  3. zabezpečuje realizáciu rozhodnutí schválených konferenciou a výkonným výborom OBFZ

v súlade s pokynmi predsedu,

 1. zabezpečuje spracovanie a rozoslanie zápisu zo zasadnutia konferencie a výkonného výboru OBFZ určeným subjektom a jeho zverejnenie na webovom sídle OBFZ,
 2. vybavuje korešpondenciu OBFZ.
 1. Sekretár sa zúčastňuje na konferencii, zasadnutiach výkonného výboru a v prípade potreby aj

na rokovaniach komisií, pracovných skupín a  s právom predkladať návrhy do programu rokovania.

 1. Sekretár nesmie byť delegátom konferencie ani členom žiadneho orgánu OBFZ.

Článok 54 – Ekonomické oddelenie OBFZ

 1. Ekonomické oddelenie zabezpečuje vedenie účtovníctva a správu všetkých finančných vzťahov OBFZ.
 2. Pracovníci ekonomického oddelenia sú viazaní smernicami, organizačnými pokynmi OBFZ a rozhodnutiami výkonného výboru, sekretára a plnia zverené úlohy podľa odborných schopností, najlepšieho vedomia a svedomia.
 3. Zloženie, právomoc, pôsobnosť a organizačnú štruktúru ekonomického oddelenia schvaľuje výkonný výbor.
 4. Ekonomické oddelenie poskytuje primeranú administratívnu a organizačno-technickú podporu

pre činnosť komisií a ostatných orgánov OBFZ, ako aj pre svojich členov v súlade s predpismi OBFZ upravujúcimi podmienky poskytnutia podpory pre ich činnosť.

Článok 55 - Odborné komisie OBFZ

 1. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností OBFZ zriaďuje výkonný výbor odborné komisie ako svoje pomocné a poradné orgány, ktorých pôsobnosť je vymedzená v štatúte komisie.
 2. Vytváranie alebo rušenie komisií je v kompetencii výkonného výboru, ktorý pre jednotlivé komisie môže ustanoviť člena výkonného výboru ako garanta komisie, ktorý zabezpečuje komunikáciu

s predsedom komisie a koordináciu činnosti komisie podľa úloh a potrieb výkonného výboru.

 1. Vymedzenie pôsobností jednotlivých komisií, zadávanie úloh a kontrola činnosti komisií je

v pôsobnosti výkonného výboru.

 1. OBFZ na zabezpečenie odborných činností v rámci OBFZ môže zriadiť najmä tieto komisie:
  1. Komisia mládeže a školského futbalu,
  2. Komisia rozhodcov,
  3. Komisia delegátov,
  4. Matričná komisia,
  5. Športovo-technická komisia,
  6. Trénersko-metodická komisia,
 2. Predsedovia komisií podľa odseku 4. sú volení výkonným výborom. Návrh na predsedu komisie môže predložiť člen výkonného výboru, alebo riadny člen OBFZ .
 3. Členov komisií volí a odvoláva výkonný výbor. Pri voľbe členov komisie výkonný výbor prihliada

k návrhom predsedu príslušnej komisie.

 1. Postavenie, právomoci, úlohy a činnosť jednotlivých komisií sú podrobnejšie upravené v štatútoch komisií a v ďalších predpisoch OBFZ.
 2. Každá komisia pracuje podľa vlastného štatútu schváleného výkonným výborom, v ktorom je upravené najmä:
  1. poslanie, pôsobnosť a úlohy komisie,
  2. zloženie komisie,
  3. zvolávanie rokovaní,
  4. rokovací poriadok, ak rokovanie komisie neupravuje spoločný rokovací poriadok,
  5. prijímanie záverov (rozhodnutie, uznesenie, stanovisko a odporúčanie),
  6. dokumentácia.
 3. Rozhodnutia komisií nemôžu byť v rozpore so stanovami, predpismi OBFZ, ZSFZ, SFZ, UEFA, FIFA, ani

s rozhodnutiami konferencie, výkonného výboru a orgánov OBFZ, SFZ, UEFA, FIFA.

Článok 56 - Komisie a pracovné skupiny

 1. Výkonný výbor môže v prípade potreby vytvoriť komisiu alebo pracovnú skupinu, ktorá bude vytvorená na určitý čas, nie dlhší ako dva roky a pre osobitné účely.
 2. Výkonný výbor vytvára pre zabezpečenie expertných činností ad hoc komisie, schvaľuje ich štatút, vedúcich (predsedov) a členov.
 3. Výkonný výbor ustanoví predsedu a zloženie, ako aj povinnosti a ciele takejto komisie alebo pracovnej skupiny. Vytvorená komisia alebo pracovná skupina podlieha priamo výkonnému výboru alebo určenému členovi výkonného výboru.

 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ - Hospodárenie OBFZ

Článok 57 - Základné pravidlá hospodárenia

 1. Účtovným obdobím[10] OBFZ je jeden kalendárny rok.
 2. Príjmy a výdavky OBFZ sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu hospodárskeho obdobia vyrovnané.
 3. Za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ročných účtovných výkazov[11] OBFZ a správy

o hospodárení zodpovedá predseda , sekretár , ekonóm  a poverený člen VV OBFZ.

 1. Na úkony a opatrenia bezprostredne súvisiace so spravovaním majetku a finančných záležitostí OBFZ je poverený predseda a člen VV zodpovedný za ekonomiku v spolupráci so sekretárom a ekonómom.
 2. OBFZ hospodári na základe rozpočtu na kalendárny rok, ktorý schvaľuje VV.
 3. Výkonný výbor predkladá konferencii každoročne správu o hospodárení OBFZ za predchádzajúce účtovné obdobie.
 4. Rozpočet OBFZ, správa o hospodárení  OBFZ  sa po ich prerokovaní a schválení  v príslušnom orgáne OBFZ zverejňujú na webovom sídle OBFZ.
 5. Vedenie účtovníctva OBFZ bližšie upravia smernice OBFZ o vedení a spracovaní účtovníctva OBFZ.

Článok 58 - Príjmy OBFZ

 1. Príjmy OBFZ tvoria najmä:
  1. členské príspevky,
  2. výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
  3. výnosy z marketingových aktivít a z predaja suvenírov,
  4. príjmy z televíznych a rozhlasových práv za prenosy zo športových súťaží a športových podujatí,
  5. poplatky z prestupov športovcov,
  6. poplatky za registráciu športovcov,
  7. poplatky z činnosti komisií OBFZ,
  8. poplatky za družstvá hrajúce v majstrovských súťažiach (základný vklad pred začiatkom súťažného ročníka), ktorých výšku stanoví výkonný výbor OBFZ,
  9. príspevky od medzinárodných športových zväzov a medzinárodných organizácií,
  10. výnosy pokút za disciplinárne previnenia,
  11. dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty,[12]
  12. dotácie zo ZSFZ a SFZ
  13. podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je OBFZ spoločníkom alebo akcionárom,
  14. príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
  15. dary a príspevky,
  16. iné príjmy.

Článok 59 - Výdavky OBFZ

 1. Výdavky OBFZ predstavujú najmä výdavky stanovené v schválenom rozpočte v súlade s potrebami plnenia úloh OBFZ na príslušné obdobie.
 2. Výdavky OBFZ slúžia najmä na:
  1. zabezpečenie činnosti všetkých družstiev a výberov OBFZ,
  2. rozvoj mládežníckeho futbalu,
  3. starostlivosť o športové talenty,
  4. zabezpečenie športovania detí, žiakov a študentov,
  5. zabezpečenie organizovania športových súťaží a športových podujatí,
  6. podporu investičných projektov OBFZ,
  7. vzdelávanie v oblasti športu a osobitne futbalu,
  8. prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe a v boji proti nepoctivému ovplyvňovaniu výsledkov futbalových stretnutí,
  9. podporu starostlivosti o ochranu, pohodlie a bezpečnosť divákov a na prevenciu proti násiliu a neviazanosti divákov,
  10. odmeny športovcov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov výberov OBFZ,
  11. činnosť aparátu, komisií a ďalších orgánov OBFZ,
  12. podporu edičnej, muzeálnej a osvetovej činnosti v športe,
  13. dary a iné príspevky,
  14. všetky ostatné výdavky vynaložené pri plnení cieľov stanovených stanovami OBFZ:
   1. iné výdavky schválené konferenciou a
   2. výdavky, ktoré je výkonný výbor oprávnený vynaložiť v rámci svojej právomoci.

Článok 60 - Marketingové práva OBFZ

 1. OBFZ je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, vyplývajúcich zo súťaží a iných akcií, ktoré spadajú do jeho kompetencie, a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu, času, miesta a právneho poriadku. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky druhy práv k predmetom duševného vlastníctva, majetkových práv, práv na vyhotovenie zvukových, obrazových, zvukovoobrazových záznamov, práv na reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie prostredníctvom internetu a iných elektronických sietí alebo prostredníctvom nosičov dát, využívanie v rámci databáz, šírenie na nosičoch dát, multimediálne, marketingové a promočné práva, merchandising , nehmotné práva a práva vyplývajúce zo zákona o autorskom práve a súvisiacich právach (autorský zákon).
 2. OBFZ má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie obrazových, zvukových a zvukovoobrazových záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania, alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom internetu, masovokomunikačných médií alebo nosičov dát z futbalových stretnutí a aktivít a akcií organizovaných, alebo zastrešovaných OBFZ.
 3. Výkonný výbor rozhoduje o poskytnutí výlučnej licencie na využívanie práv uvedených v odseku 1. a 2. alebo ich časti po časovo obmedzenú dobu niektorému zo svojich členov.
 4. Rozhodovanie vo veciach podľa odseku 1. a 2. patrí do výlučnej kompetencie výkonného výboru, ktorý môže rozhodnúť o tom, či týmito právami bude disponovať výhradne OBFZ, alebo či za účelom využívania týchto práv OBFZ založí obchodnú spoločnosť, v ktorej bude jediným spoločníkom alebo akcionárom a podiel na zisku obchodnej spoločnosti po zdanení bude použitý výlučne na plnenie zákonom vymedzených úloh[13].
 5. Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti založenej podľa odseku 4 nemôže byť prevedený na iný subjekt, ak konferencia kvalifikovanou väčšinou nerozhodne inak.

PIATA ČASŤ - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Článok 61 - Zánik OBFZ

 1. Každé rozhodnutie súvisiace so zrušením OBFZ musí byť prijaté kvalifikovanou väčšinou všetkých delegátov konferencie OBFZ. Rokovanie o zrušení OBFZ musí byť uvedené v schválenom programe konferencie.
 2. OBFZ môže zaniknúť:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
  2. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra alebo súdu o jeho rozpustení.[14]
 3. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové prerozdelenie.
 4. V prípade zániku OBFZ bez právneho nástupcu vykoná konferenciou určený likvidátor likvidáciu majetku OBFZ v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka vo väzbe na § 13 zákona

č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 1. V prípade zrušenia OBFZ s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov na právneho nástupcu OBFZ, ak konferencia nerozhodne inak.
 2. Pri zániku OBFZ podľa odseku 2. písmeno b) vykoná majetkové prerozdelenie likvidátor určený ministerstvom vnútra.[15]
 3. O spôsobe prerozdelenia likvidačného zostatku rozhodne konferencia.

Článok 62 - Prechodné ustanovenia

 1. Funkčné obdobie volených funkcionárov OBFZ, ktorí vykonávajú volenú funkciu v OBFZ ku dňu účinnosti týchto stanov, zostávajú zachované s výnimkou členov Rady OBFZ, ktorým ku dňu účinnosti týchto stanov ich mandát zaniká.
 2. V prípade predčasného ukončenia výkonu funkcie člena voleného orgánu, ktorý bol zvolený podľa doterajších stanov, bude na zvyšok volebného obdobia do orgánu zvolený, alebo ustanovený nový člen orgánu podľa týchto stanov.
 3. Ak v týchto stanovách nie je stanovené inak, dňom účinnosti týchto stanov prechádzajú právomoci Rady OBFZ na konferenciu. Ak je v predpisoch OBFZ platných ku dňu nadobudnutia účinnosti týchto stanov uvedená Rada OBFZ, jej právomoci bude od uvedeného dňa vykonávať konferencia, ak v týchto stanovách nie je táto právomoc zverená inému orgánu.
 4. Predseda a členovia volebnej komisie budú prvý raz zvolení na tejto konferencii  po schválení volebného poriadku. Ich mandát skončí nasledujúci deň po volebnej konferencii, na ktorej bude zvolená nová volebná komisia.
 5. Predseda odvolacej a disciplinárnej komisie zvolený do svojej funkcie podľa doterajších stanov, bude vykonávať svoju funkciu do nasledujúcej riadnej volebnej konferencie.
 6. Všetci riadni členovia, ktorí boli členmi OBFZ pred účinnosťou týchto stanov sa považujú za riadnych  členov OBFZ podľa týchto stanov, ak tieto stanovy nestanovujú inak.

Článok 63 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

 1. Stanovy Oblastného  futbalového zväzu schválené konferenciou OBFZ zo dňa 5.3.2009 a sú zaregistrované Ministerstvom vnútra číslo spisu VVS/1-900/90-10201-1 vrátane ich zmien.

Článok 64 - Účinnosť

 1. Tieto stanovy rešpektujú formálnu štruktúru, základné zásady a inštitúty uvedené vo vzorových stanovách vydaných FIFA, boli prerokované a schválené na Konferencii OBFZ dňa 28.8. 2013 a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia na konferencii OBFZ.
 2. Budúce zmeny týchto stanov schválené konferenciou nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia, ak konferencia nerozhodne o neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny stanov.

 

 

 

[1] § 8 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

[2] § 2 odsek 1 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb.

[3] Príloha k Odporúčaniu č. R(92) 14 REV k revidovanému Kódexu športovej etiky - definícia fair play:

[3]5. Fair play znamená omnoho viac než len dodržiavanie pravidiel. Zahŕňa pojmy priateľstvo, rešpektovanie iných a sústavné zachovávanie športového ducha. Pod fair play sa rozumie spôsob myslenia, nielen spôsob správania. Zaoberá sa otázkami, ako vylučovať podvádzanie, nešportové správanie, doping, násilie (fyzické aj verbálne), sexuálne obťažovanie a zneužívanie detí, mladých ľudí a žien, vykorisťovanie, nerovnosť príležitostí, nadmernú komercionalizáciu a korupciu.

[3]6. Fair play je pojem pozitívny. Šport je spoločenská a kultúrna činnosť, ktorá pri rešpektovaní fair play obohacuje spoločnosť a priateľstvo medzi národmi. Šport sa považuje aj za aktivitu jednotlivca, ktorá za predpokladu dodržiavania fair play ponúka možnosti sebapoznávania, sebavyjadrenia a sebarealizácie, osobného úspechu, osvojenia zručností, preukázania schopností, sociálnej interakcie, radosti, pevného zdravia a pohody. Šport so svojou základňou klubov a dobrovoľníkov podporuje spoločenskú angažovanosť a zodpovednosť. Navyše zodpovedné vykonávanie niektorých aktivít môže pomôcť rozvíjať citlivejší prístup k životnému prostrediu.

 

[4] http://www.kraso.sk/wp-content/uploads/2011/04/Olympijsk%C3%A1-charta-2010-slovensk%C3%A1-verzia.pdf

[5] § 27 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

[6] § 3 odsek 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

[7] § 9 zákona č. 300/2008 Z.z. o podpore športu o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

[8] Trestný čin Porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku je upravený v ust. § 237 - 238 Trestného zákona:

[8]§ 237

[8](1) Kto inému spôsobí malú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

[8](2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

[8]a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo
b) z osobitného motívu.

[8](3) Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

[8]a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo
b) závažnejším spôsobom konania.

[8](4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

[8]a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

[8]§ 238 Trestného zákona
Kto z nedbanlivosti inému spôsobí značnú škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

[9] § 11 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.

[10] § 3 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

[11] § 17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

[12] § 10 zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov; § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z.z.

[13] § 8 odsek 2 písm. b) a c) zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[14] § 12 odsek 1 zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov

[15] § 13 odsek 3 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov