Streda, 28. júla, 2021Meniny má Krištof
Úradné správy

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.6 2020/2021 zo dňa 7.8.2020

Jozef Pavlík|7. aug 2020 o 00:00

Úradná správa ObFZ Ba-mesto č.6 2020/2021 zo dňa 7.8.2020

SEKRETARIÁT:

Žiada rozhodcov a delegátov ObFZ Bratislava-mesto, aby si prostredníctvom ISSF (Môj účet) generovali platby členského člena SFZ a uhradili ich. V opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia.

Oznamuje

že jednorázový príspevok vo výške 1000,-€ pre všetky kluby (riadni členovia) spadajúce pod ObFZ Bratislava - mesto, ktoré vyvíjajú súťažnú športovú činnosť od najvyšších republikových súťaží až po najnižšiu oblastnú súťaž, ktorý má prispieť k zmierneniu negatívnych ekonomických vplyvov pandémie COVID-19, bol poukázaný na účty prijímateľov.

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Bratislava mesto požiadal Revíznu komisiu BFZ o preskúmanie relevantnosti a súladu postupu predsedu BFZ pána Juraja Jánošíka so stanovami BFZ pri podaní pozmeňujúceho návrhu na Výkonnom výbore SFZ dňa 8. júla 2020. Vecná stránka pozmeňujúceho návrhu p. Jánošíka spočívala vo vyradení delegáta pána Milana Lônčíka bez predchádzajúceho prerokovania tohto návrhu v orgánoch BFZ z návrhu nominačnej listiny delegátov SFZ, predloženej predsedom Komisie delegátov SFZ pánom Františkom Košičárom .

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

Oznamuje:

V súvislosti s prijatou novelou Sútažného poriadku SFZ prijatou VV SFZ hlasovaním per rollam dňa 31. júla 2020, si Vám dovoľujeme preposlať krátke vysvetlenie oddelenia riadenia súťaží SFZ k čl. 28 Súťažného poriadku SFZ.

V Článku 28 odsek 4 sa obmedzuje na vytvorenie iba jedného spoločného družstva mládeže, to znamená, že v každej vekovej kategórii mládeže, v ktorej klub má prihlásené družstvo (napr. U19, U17, U15 a podobne), je možnosť vytvorenia iba jedného spoločného družstva. Cieľom novelizácie tohto ustanovenia bolo nastaviť také pravidlo, aby klub nemohol mať v danej vekovej kategórii prihlásené svoje vlastné družstvo a zároveň mať v tej istej vekovej kategórii vytvorené spoločné družstvo s iným klubom.

Článok 28 a jeho odsek 8 a odsek 10 hovorí o podmienkach striedavého štartu hráčov vo vekových kategóriách žiakov a dorastu. Povoľuje sa striedavý štart aj pre hráčov zo súťaží riadených SFZ (toto bol hlavný zámer novely tohto ustanovenia). Klub môže uzavrieť v jednom súťažnom ročníku maximálne päť takýchto dohôd pre jedno svoje družstvo. Hráč, ktorý má striedavý štart, je oprávnený štartovať v druhom klube len vo svojej vekovej kategórii, do ktorej patrí (ak hráč patrí do žiackej kategórie, počas striedavého štartu v druhom klube môže hrať len za žiakov – pozn.). Zároveň hráč klubu vo vyššej súťaži nesmie štartovať za klub v nižšej súťaži, ak za klub vyššej súťaže odohral v jednotlivej časti súťaže (jeseň, jar) viac ako polovicu stretnutí. Hráč s dočasným transferom nie je oprávnený hrať na základe dohody o striedavom štarte hráča. Cieľom tejto myšlienky bolo vytvoriť možnosť aj pre hráčov pôsobiacich v súťažiach riadených SFZ (I. a II. dorastenecká liga a I. liga žiakov – pozn.), ktorí pravidelne nehrávajú a nie sú vyťažovaní vo svojich tímoch, aby sa mali možnosť uplatniť v druhom klube, kde by mohli dostať väčší herný priestor.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že dohody o striedavom štarte a spoločných družstvách schválené do 30.7.2020 (do doby účinnosti pôvodného znenia Súťažného poriadku SFZ) zostávajú v platnosti.

Schvaľuje zmenu:

S6A:

2. kolo

Š.Ú.R. – FK The Dragons odohrať stretnutia v opačnom poradí, t.z., že 2. kolo na ihrisku Mladá Garda 28.8. o 19:00 a 13. kolo 28.3.2020 o 16:30 v Hrubom Šúri.

KOMISIA MLÁDEŽE:

Schvaľuje dohodu:

SZM A

2. kolo

MFK Záhorská Bystrica – MŠK Kráľová pri Senci dňa 5. 9. 2020 o 12:00 hod.

4. kolo

MFK Záhorská Bystrica – Senec Football Academy dňa 19. 9. 2020 o 12:00 hod.

6. kolo

MFK Záhorská Bystrica – Športový klub Nová Dedinka dňa 3. 10. 2020 o 12:00 hod.

8. kolo

MFK Záhorská Bystrica – FK Vajnory dňa 17. 10. 2020 o 12:00 hod.

10. kolo

MFK Záhorská Bystrica – FK Lamač Bratislava dňa 31. 10. 2020 o 12:00 hod.

MZM A

11. kolo

OFK Dunajská Lužná – ŠK Nová Dedinka dňa 15. 9. 2020 o 11:30 hod.

Oznamuje:

Platné vylosovanie a termíny stretnutí v súťažiach SZM a MZM v súťažnom ročníku 2020/2021 je zverejnené na www.futbalnet.sk.

Upozorňuje FK na možné kolízie v termínoch stretnutí. V prípade kolízie je nutné požiadať o zmenu termínu stretnutia (21 dní pred termínom stretnutia bezplatne). Úpravy termínov a hracích časov sa budú vykonávať do 16. 8. 2020 bezplatne. Po tomto termíne sa bude postupovať v súlade s RS.

Upozorňuje FK Scorpions Bratislava (SZM) na predloženie potvrdenia alebo zmluvy o prenájme štadióna v súťažnom ročníku 2020/2021 do 21.8.2020.

Upozorňuje FK TJ Rovinka A, TJ Rovinka B, MŠK Iskra Petržalka A, MŠK Iskra Petržalka B, SDM Domino A, SDM Domino B, SDM Domino C, FK Rača Bratislava A, FK Rača Bratislava B, FK Rača Bratislava C, ŠK Vrakuňa A, ŠK Vrakuňa B, NŠK 1922 Bratislava A, NŠK 1922 Bratislava B, MŠK Senec A a MŠK Senec B, aby nahlásili súpisky družstiev do 21. 8. 2020 na Komisiu mládeže ObFZ Bratislava-mesto.

KOMISIA ROZHODCOV:

Letný seminár rozhodcov a delegátov sa uskutoční dňa 10.8.2020 (pondelok) v Bratislave (Dom športu, Aula SZTK, Junácka 6). Pozvánka s programom bola zaslaná elektronickou poštou. Účasť na seminári je povinná.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA :

U. č. 1: DK na základe rozhodnutia VV ObFZ BA-mesto o predčasnom ukončení súťaží a s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa čl. 37/3,5,6 ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa rušia (alebo považujú za vykonané). Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.

U. č. 2: Peter Novák 1177238 (TJ Jarovce, S5A). Na základe rozhodnutia VV ObFZ Bratislava mesto – Uznesenie DK č.1, uvoľnená činnosť od 03.08.2020.

U. č. 3: Ladislav Benci 1159494 (FK MARIATHAL Bratislave, S5A). Na základe rozhodnutia VV ObFZ Bratislava mesto – Uznesenie DK č.1, uvoľnená činnosť od 03.08.2020.

U. č. 4: Gabriel Petrovič 1064754 (MŠK Králová pri Senci, S5A). Na základe rozhodnutia VV ObFZ Bratislava mesto – Uznesenie DK č.1, uvoľnená činnosť od 03.08.2020.

U. č. 5: Lukáš Pilo 1260251 (MŠK Iskra Petržalka, S5A). Na základe rozhodnutia VV ObFZ Bratislava mesto – Uznesenie DK č.1, zrušená disciplinárna sankcia za 2 ŽK – 1 súťažné stretnutie. Disciplinárna sankcia za HNS po vylúčení ostáva v platnosti.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ BA-mesto, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Súvisiace články