27.08.2020,

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.6

27.08.2020,

Úradná správa ObFZ Košice – okolie

27.08.2020


SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje kluby I. triedy a II. triedy o povinnosti vkladať videozáznam stretnutia na futbalnet do 48 hodín po skončení stretnutia.


MATRIKA

1. Informuje kluby, že pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné vždy aktualizovať fotografiu hráča.

2. Informuje kluby, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá.


ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

I. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

II. 2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

III. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu

2. ŠTK ObFZ na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke ObFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

3. ŠTK ObFZ upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť

a dodržiavať nasledovné:

- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.“

4. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží:

Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk.

5. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že jedna osoba môže v stretnutí vykonávať iba jednu funkciu.

6. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 1.kolo Pohára sa uskutoční dňa 16.9.2020 (streda), v prípade záujmu je možno preložiť stretnutie na 15.9.2020 (utorok).

7. ŠTK ObFZ oznamujeklubom I. triedy dospelí, že v prípade ak majú kolíziu stretnutia na vlastnej HP s družstvom kategórie dorast U19, je možnosť preložiť si stretnutie na nedeľu 30.8. o 10:30 hod.

8. ŠTK ObFZ beriena vedomie podnet ŠK Sokoľ o hracom čase domácich stretnutí U13 o 9:30 hod. ŠK Sokoľ + 5€.

9. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- 1.kolo, Valaliky – Seňa (dorast) sa odohrá dňa 30.8. o 12:00 hod. – nariadenie ŠTK ObFZ,

- 1.kolo, Kalša – Bidovce (dorast) sa odohrá dňa 30.8. o 16:00 hod. – bez poplatku (kolízia stretnutia s VsFZ),

- 1.kolo, Kokšov-Bakša – Kalša (žiaci) sa odohrá dňa 27.8. o 17:00 hod. – Kalša + 5€,

- 1.kolo, Tatran Jasov – Čaňa (žiaci) sa odohrá dňa 31.10. o 11:30 hod. – Čaňa + 5€,

- 1.kolo, Turňa nad Bodvou – Sokoľany (žiaci) sa odohrá dňa 29.8. o 12:00 hod. – Sokoľany + 5€,

- 3.kolo, Turňa nad Bodvou – Medzev (žiaci) sa odohrá dňa 12.9. o 11:45 hod. – bez poplatku (kolízia stretnutia s VsFZ),

- 6.kolo, Turňa nad Bodvou – Geča (žiaci) sa odohrá dňa 3.10. o 12:30 hod. – bez poplatku (kolízia stretnutia s VsFZ),

- 2.kolo, AC Jasov – Paňovce (MINI žiaci) sa odohrá v opačnom poradí – AC Jasov + 5€,

- 1.kolo, Kalša – Sokoľ (mladší žiaci) sa odohrá dňa 1.9. o 10:00 hod. – Sokoľ + 10€,

- 2.kolo, Kalša – Kysak (mladší žiaci) sa odohrá dňa 29.8. o 10:00 hod. – bez poplatku (kolízia stretnutí),

- 2.kolo, Sokoľ – Nová Polhora (mladší žiaci) sa odohrá dňa 29.8. o 9:30 hod. – Sokoľ + 5€,

- 2.kolo, Čaňa – Perín (mladší žiaci) sa odohrá dňa 15.9. o 11:30 hod. – Čaňa + 5€,

- 4.kolo, Kalša – Nová Polhora (mladší žiaci) sa odohrá dňa 11.9. o 16:30 hod. – Kalša + 5€,

- 6.kolo, Sokoľ – Kalša (mladší žiaci) sa odohrá dňa 15.9. o 10:00 hod. – Sokoľ + 5€,

- 1.kolo, Čaňa – Slávia TU (prípravky) sa odohrá dňa 15.9. o 10:00 hod. – Čaňa + 5€,

- 1.kolo, Rozhanovce – Haniska (prípravky) sa odohrá dňa 29.8. o 11:30 hod. – Rozhanovce + 10€,

- 1.kolo, Moldava nad Bodvou – Medzev (prípravky) sa odohrá dňa 28.8. o 16:00 hod. – Moldava nad Bodvou + 10€,

10. ŠTK ObFZ kontumuje:

- 1.kolo, Prípravky sk.B: Kechnec – Moldava nad Bodvou na 3:0 kont. v prospech FK Kechnec z dôvodu nenastúpenia na stretnutie zo strany hostí. Moldava nad Bodvou poplatok 50€ podľa RS 6f.

11. ŠTK ObFZ berie na vedomie podnet Futbalová akadémia Buzica a oznamuje FK kategórie žiakov, že zo súťaže odstúpilo družstvo Futbalová akadémia Buzica. V zmysle SP súperi majú vo vyžrebovaní voľno. ŠTK ObFZ bude postupovať v zmysle SP, čl.12, bod 3 a 4. Zároveň v zmysle RS, čl.7, bod „d“ udeľuje poplatok 300€ pre Futbalová akadémia Buzica.


Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV

1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

2. KR oznamuje FK, že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „Podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie. ,

3. KR nariaďuje DZ aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky uvádzať v správe PR.

4. KR upozorňuje R, aby v Zápise o stretnutí, uvádzali dôvody napomínaní a vylúčení hráčov, v súlade s aktualizovanými pravidlami futbalu.

5. KR upozorňuje R a DZ, aby v prípade neprístojností, hrubého nešportového správania, inzultácie a v iných podobných prípadoch, formou podania na komisie (DK, KR), popísali problémové situácie. Podanie na komisie sú povinné predložiť všetky delegované osoby z predmetného stretnutia a to bez vyzvania do 48 hodín po ukončení stretnutia.

6. KR ObFZ berie na vedomie pochvalu:

- FK Turňa nad Bodvou na R – Pužér Daniel zo stretnutia Prípraviek sk.B: Turňa nad Bodvou – Buzica,


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Bujňák Lukáš 1234036 + 10€ (Byster) čl.47/1a,2,


DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

· FK Kalša upozornenie + 10€ podľa čl.10, za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí II. triedy: Kalša „B“ – Ploské.


Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 220x