08.10.2020, Anna Chmurová

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 8.10.2020

08.10.2020, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 7.10.2020

1. SPRÁVA ŠTK:

AKTUÁLNE OPATRENIA ÚVZ V SÚVISLOSTI S USPORADÚVANÍM HROMADNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ:

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa všetkým fyzickým osobám a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy v počte nad 50 osôb. V  prípade hromadných podujatí športovej povahy sa do uvedených limitov započítavajú všetky osoby zúčastnené na hre (hráči, realizačný tím, rozhodcovia, usporiadatelia, podávači). Usporiadatelia a podávači musia byť označení vestami, rozlišovačkami! Zoznam usporiadateľskej služby prípadne aj podávačov je povinný predložiť hlavný usporiadateľ rozhodcovi stretnutia pred každým stretnutím

Ak je počet osôb priamo zúčastnených na hre viac ako je 50 (podľa zápisu o stretnutí), môže sa stretnutie odohrať, avšak samozrejme už bez divákov. Z klubu hostí sa na stretnutí môže zúčastniť len počet osôb, ktorý je prípustný podľa zápisu o stretnutí.

Prosíme Vás o zodpovedné dodržiavanie týchto opatrení, aby sme jesennú časť mohli kompletne dohrať.

PRI USPORADÚVANÍ HROMADNÝCH PODUJATÍ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ NASLEDOVNÉ POVINNOSTI:

a./ vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Kontrola tohto nariadenia sa vykonáva pri vstupe na štadión spolu s dezinfekciou rúk. Bez splnenia tohto nariadenia organizátor nepovolí vstup do areálu štadióna. Používanie rúšok je povinné počas celej doby organizácie stretnutia (okrem hráčov na hracej ploche, trénera, rozhodcov). Náhradníci a realizačný tím (osoby uvedené v zápise o stretnutí) musia mať prekryté horné dýchanie cesty počas celej doby trvania organizácie stretnutia.

b./ vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

c./ hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

d./ zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

e./ zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

f./ zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

• ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

• zákaz podávania rúk,

g./ pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami,

h./ v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

i./ v prípade organizácie futbalového stretnutia nie je možné podávať občerstvenie (nie je povolený žiadny bufet)

j./ zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

k./ organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Za splnenie týchto nariadení je zodpovedný organizátor stretnutia (domáci klub). Hlavný usporiadateľ v súčinnosti s rozhodcami stretnutia oznámi plnenie týchto nariadení. R stretnutia to uvedenie v zápise o stretnutí!

- ŠTK kontumuje stretnutie 7.ligy 10.kolo Vlková – Vrbov 3:0 pre pokles hráčov hostí pod 7.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dorastu U19 10.kolo Sp.Štvrtok – Gr.Petrovce 7.11.2020 o 14:00 hod. – vzájomná dohoda – Gr.Petrovce poplatok 5+5 €

- ŠTK upozorňuje FK Lendak, Vlkovce, Stráže, Batizovce  na natáčanie videozáznamu podľa čl. 6 g) rozpisu súťaže (odchody, príchody na HP)

- ŠTK odstupuje DK FK Sp.Štvrtok pre nenahodenie zápisu Sp.Štvrtok – Sp.Bystré.

- ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek U11:
Vlková: 10.10 o 10:00 hod. Zraz účastníkov je o 9:30 hod. v KRAVANOCH.
Vlkovce 10.10. o 9:30 hod. Zraz účastníkov je o 9:00 hod. na ihrisku vo Vlkovciach.

2. SPRÁVA DK:
Vylúčenie po ČK:

- U 081 Miloš Zakopjan 1254003 (Vrbov 7.liga) vylúčený za HNS /urážku R/ podľa čl. 48/1c,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 6 týždňov od 05.10.2020 do 05.04.2021 /s prerušením do jarnej časti/ + 10€

Vylúčenie po 2xŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu , podľa čl.37/3 DP na 1 súťažné stretnutie :

-U 082 Daniel Pitoňák 1318593 (Hôrka 4.liga dorast U19) od 05.10.2020 + 5€

-U 083 Ľuboslav Šimšaj 1071215 (Vlková 7.liga) od 05.10.2020 + 10€

-U 084 Peter Minarik 1030904 (Vrbov 7.liga) od 05.10.2020 + 10€

-U 085 Filip Toporcer 1259140 (Vrbov 7.liga) od 05.10.2020 + 10€

-U 086 Martin Michalčík 1201047 (Vrbov 7.liga) od 05.10.2020 + 10€

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 087 Frederik Korenko  1347118 (Hôrka 4.liga dorast U19) – od 05.10.2020 + 5 €

Podmienečné upustenie od zvyšku DS:

- U 088 Lajčák Miroslav 1049945 (L.Teplička) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DK/1stretnutie/ a určuje skúšobnú dobu do 7.1.2021 - + 10 €

Iné disciplinárne previnenie:

- U 089 Tomáš Kovalčík 1119314 /Vlková 7.liga/ - DK na základe zápisu o stretnutí /HNS voči R/ podľa čl.48/1b,2b DP ukladá DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 4 týždňov od 05.10.2020 do 2.11.2020 + 10€

- U 090 Dominik Baláž 1188674 /Vrbov 7.liga/ - DK na základe zápisu o stretnutí /vylúčený po 2xŽK a HNS po stretnutí/ podľa čl. 37/3 a 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 4 stretnutia od 05.10.2020 + 10€

- U 091 FK Huncovce /3.lig žiaci U15/ - DK na základe zápisu o stretnutí /NS divákov po stretnutí Huncovce – Toporec a nedostatočná US/ podľa čl.12 DP ukladá DS – finančnú pokutu 30 € + poplatok 5€

- U 092 DK trestá FK Sp. Štvrtok fin. pokutou 30 € pre nenahodenie videozáznamu zo stretnutia Sp. Štvrtok – Sp. Bystré podľa čl.8.14/a) – poplatok 10 €

- U 093 DK trestá FK Kravany fin. pokutou 10 € pre opakované neskoré začiatky stretnutí – podľa čl.8.17 RS

- U 094 – DK trestá FK Sp.Štiavnik fin. pokutou 70 € pre nahodenie neúplného videozáznam zo stretnutia Sp.Štiavnik – V.Slavkov - podľa čl.8.14 g) RS + 10 €

3. SPRÁVA KR:
- KRupozorňuje R, že od 1.10.2020 sú v platnosti nové opatrenia pri organizácii športových podujatí, ktoré sú uvedené v časti ŠTK. KR nariaďuje R, aby v spolupráci s hlav. usporiadateľom v zápise uvádzali dodržiavanie nariadení uvedených v časti ŠTK. Rozhodca je počas celej organizácie stretnutia v úzkom kontakte s HÚ a rieši prípadné nedostatky pri organizácii stretnutia.

- KR upozorňuje delegované osoby, že ich vstup na štadión je taktiež podmienený nosením rúška.

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Slov.Ves na výkon rozhodcu v stretnutí žiakov Vrbov – Slov.Ves

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Hozelec na výkon rozhodcov v stretnutí Vlkovce - Hozelec

Chyby v zápisoch:
Pavlovič – informácie zo stretnutia je potrebné zadávať do záznamu rozhodcu – nie do poznámky

Prečítané: 573x