ŠK Veľké Zálužie

ŠK Veľké Zálužie

Futbalnet

V. liga Stred ZsFZ - V. liga Stred ZsFZ - 29. kolo
V. liga Stred ZsFZ - V. liga Stred ZsFZ - 28. kolo
V. liga Stred ZsFZ - V. liga Stred ZsFZ - 27. kolo
V. liga Stred ZsFZ - V. liga Stred ZsFZ - 26. kolo
V. liga Stred ZsFZ - V. liga Stred ZsFZ - 24. kolo
V. liga Stred ZsFZ - V. liga Stred ZsFZ - 23. kolo