10.09.2020, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice - okolie č.8

10.09.2020, Jakub Eperješi

Úradná správa ObFZ Košice – okolie

10.09.2020


SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje kluby I. triedy a II. triedy o povinnosti vkladať videozáznam stretnutia na futbalnet do 48 hodín po skončení stretnutia.


MATRIKA

1. Informuje kluby, že pri žiadosti o registračný preukaz je potrebné vždy aktualizovať fotografiu hráča.

2. Informuje kluby, že prvotná registrácia je možná od 6. roku života hráča. Žiadosť o registráciu osoby mladšej ako 6 rokov bude zamietnutá.


ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

1. ŠTK ObFZ na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

I. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

II. 2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

III. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu

2. ŠTK ObFZ na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke ObFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

3. ŠTK ObFZ upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť

a dodržiavať nasledovné:

- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.“

4. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby na bod 6h v rozpise súťaží:

Domáce FK v I. triede a II. triede (II. trieda od 1.1.2019 vkladanie aj na server futbalnet) dospelých sú povinné zabezpečiť videozáznam pre prípadné posúdenie výkonu rozhodcu v prípade námietok voči jeho výkonu, a tiež v rámci propagácie futbalu majú povinnosť vkladať videozáznamy zo svojich stretnutí na futbalnet na web stránke futbalnet.sk.

5. ŠTK ObFZ upozorňuje kluby, že jedna osoba môže v stretnutí vykonávať iba jednu funkciu.

6. ŠTK ObFZ oznamuje klubom, že 1.kolo Pohára sa uskutoční dňa 16.9.2020 (streda), v prípade záujmu je možno preložiť stretnutie na 15.9.2020 (utorok).

7. ŠTK ObFZ na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- 1.kolo Pohár, Haniska – Tatran Jasov (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 16:00 hod. – bez poplatku,

- 1.kolo Pohár, Vyšná Myšľa – Slanská Huta (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 16:00 hod. – bez poplatku,

- 1.kolo Pohár, Šaca – AC Jasov (dospelí) sa odohrá dňa 15.9. o 16:00 hod. – bez poplatku,

- 1.kolo, Seňa – Geča (MINIžiaci) sa odohrá dňa 15.9. o 12:00 hod. – bez poplatku,

- 4.kolo, Košické Oľšany – Haniska (MINIžiaci) sa odohrá dňa 12.9. o 9:30 hod. – Haniska + 5€,

- 4.kolo, Seňa – Svinica (MINIžiaci) sa odohrá dňa 11.9. o 16:30 hod. – Seňa + 5€,

- 4.kolo, AC Jasov – Čečejovce (MINIžiaci) sa odohrá v opačnom poradí – AC Jasov + 5€,

- 6.kolo, Blažice – Svinica (MINIžiaci) sa odohrá dňa 16.9. 16:00 hod. – Svinica + 5€,

- 4.kolo, Péder – Perín (mladší žiaci) sa odohrá dňa 12.9. o 11:00 hod. – Perín + 5€,

- 4.kolo, Čaňa – Veľká Ida (mladší žiaci) sa odohrá dňa 13.9. o 10:30 hod. – Čaňa + 5€,

- 5.kolo, Veľká Ida – Péder (mladší žiaci) sa odohrá dňa 19.9. o 10:00 hod. – Veľká Ida + 5€,

- 3.kolo, Geča – Haniska (prípravky) sa odohrá sa dňa 10.9. o 17:00 hod. – Haniska + 5€,

- 4.kolo, Kechnec – Medzev (prípravky) sa odohrá dňa 12.9. o 14:00 hod. – Medzev + 5€,

8. ŠTK ObFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie TJ MARATÓN Seňa.


Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ je možné odvolať sa do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV

1. Poplatok za neskoré ospravedlňovanie sa, 3eura: KR upozorňuje, že poplatok je nutné uhradiť ihneď s ospravedlnenkou. V prípade nevyplatenia poplatku nebude dotyčnému zaslaná výplata za príslušný mesiac.

2. KR oznamuje FK, že podnety na KR budú akceptované výhradne formou „Podania na komisiu” v systéme ISSF. V prípade námietky musí byť uvedená presná minutáž a popis namietanej situácie. ,

3. KR nariaďuje DZ aby v majstrovských stretnutiach kontrolovali používanie predpísaného spoločenského oblečenia u R. Prípadné nedostatky uvádzať v správe PR.

4. KR upozorňuje R, aby v Zápise o stretnutí, uvádzali dôvody napomínaní a vylúčení hráčov, v súlade s aktualizovanými pravidlami futbalu.

5. KR upozorňuje R a DZ, aby v prípade neprístojností, hrubého nešportového správania, inzultácie a v iných podobných prípadoch, formou podania na komisie (DK, KR), popísali problémové situácie. Podanie na komisie sú povinné predložiť všetky delegované osoby z predmetného stretnutia a to bez vyzvania do 48 hodín po ukončení stretnutia.

6. KR ObFZ berie na vedomie pochvalu:

- FK Svinica na R – Kendi, Papán, Bodnár zo stretnutia I.triedy: Svinica – Turňa nad Bodvou,

- FK Haniska na R – Tóth, Trojčák, Fekete zo stretnutia I.triedy: Valaliky – Haniska,


DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Rybár Dalibor 1379265 + 10€ (Moldava nad Bodvou) čl.37/3,

Šimčo Imrich 1324087 + 5€ (Rozhanovce) čl.46/1a,2, SD

Dunka Samuel 1380194 + 5€ (Turňa nad Bodvou) čl.37/3, SŽ


DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Horňák Peter 1198595 + 10€ (Zdoba) 1 týždeň do 31.01.2021,


Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Prečítané: 148x