Aktuality

Zásadná novela rozpisu súťaží

Tomáš Gemza|8. nov 2019 o 17:00

Výkonný výbor ObFZ Žiar nad Hronom schválil dňa 4. novembra 2019 novelizáciu Rozpisu súťaží 2019/2020. Účinná je od 15. novembra 2019 a zavádza dve zásadné zmeny.

VIDEOZÁZNAMY POVINNE NA FUTBALNETE

Prvou významnou zmenu je zavedenie povinného nahrávania videozáznamov na Futbalnet od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

V kluboch VI. ligy DOUBLE STAR BET bude usporiadajúci FK povinný nahrať video z každého stretnutia do 48 hodín od skončenia stretnutia.

V kluboch VII. ligy DOUBLE STAR BET bude táto povinnosť obmedzená na stretnutia, v ktorých bola udelená ČK (aj ČK po 2. ŽK). Od súťažného ročníka 2020/2021 bude aj v VII. lige táto povinnosť rozšírená na všetky stretnutia.

Postup pre kluby, ktoré zatiaľ nemajú nahrávanie videí aktivované:

Postup pri registrácii: ISSF manažér klubu VI. a VII. ligy zaregistruje zástupcu svojho klubu (videotechnik, osoba, ktorá spracováva pre klub videozáznam) na adrese my.sportnet.online. Po zaregistrovaní príde dotyčnej osobe potvrdzujúci email, ktorý je potrebné odkliknúť.

Po prihlásení do Sportnetu sa zobrazí „Moje Sportnet ID“. Toto ID pošle ISSF manažér klubu, cez funkciu „Pomoc“ v ISSF s textom: „Žiadam o prístup do modulu pre nahrávanie videí” (uveďte aj názov súťaže). Po úspešnej registrácii osoby sa video nahráva na adrese https://video.sportnet.online/login.

Podrobný Návod pre používateľov videoarchívu: https://www.futbalsfz.sk/videoarchiv-navod 

KVALIFIKOVANÝ TRÉNR V VI. LIGE POVINNOSŤOU

Druhá zásadná novinka bola avizovaná už od augusta. Každé družstvo VI. ligy DOUBLE STAR BET musí od jari 2020 na lavičke viesť kvalifikovaný tréner, držiteľ platnej licencie minimálne UEFA Grassroots C, ktorý zároveň nepôsobí v žiadnom inom tíme dospelých.

Zmenených bolo aj niekoľko ďalších bodov, článkov a písmen Rozpisu súťaží (viď sumár nižšie, resp. úradnú správu ObFZ č. 19-2019/2020). Tieto zmeny však boli len administratívne a týkali sa náväznosti na uvedené zásadné zmeny.

Zmeny v Rozpise súťaží vo futbale ObFZ Žiar nad Hronom 2019/2020, s účinnosťou od 15.11.2019:

 XV. TRÉNERI (NOVÉ ZNENIE CELÉHO ČLÁNKU)

1. Kvalifikácia trénera: VI. liga ObFZ ZH - povinná licencia (minimálne UEFA Grassroots C)

2. FK si vyžiada predloženie platného trénerského preukazu, resp. licencie trénera pred uzavretím zmluvy, resp. dohody s trénerom.

3. Výmenu trénera počas ročníka je možné vykonať len pri dodržaní požiadaviek uvedených v ods. 1.

4. Na hráčskej lavičke môže viesť družstvo VI. ligy ObFZ ZH počas MFS len tréner, uvedený v zápise ako hlavný tréner, s platnou licenciou požadovanej kvalifikácie, podľa ods. 1.

5. Tréner nemôže v rovnakom období súčasne pôsobiť v MFS dospelých v dvoch rôznych FK.

6. Tréneri súťaže VI. liga ObFZ ZH v kategórii dospelí sú povinní v požadovanom termíne predložiť TMK návrh hráčov súťaže VI. liga ObFZ ZH do Jedenástky roka 2019.

XVIII. VYHOTOVOVANIE VIDEOZÁZNAMU ZO STRETNUTIA

(NOVÉ ZNENIE BODU 6):

6. Vzhľadom ku skutočnosti, že videozáznam sú oprávnené k svojej činnosti si vyžiadať komisie a iné orgány ObFZ ZH, FK sú povinné videozáznam archivovať najmenej 60 dní od MFS, pokiaľ videozáznam nepodlieha postupu v zmysle bodu 9. V prípade odcudzenia, resp. nesprávnej archivácie videozáznamu bude družstvo dospelých FK disciplinárne riešené. Po vyžiadaní videozáznamu komisiou, resp. iným orgánom ObFZ ZH sú FK povinné do stanoveného termínu doručiť elektronický link na videozáznam na email obfzzh@futbalsfz.sk.

(NOVÉ ZNENIE BODU 9):

9. V MFS:

a) VI. ligy dospelých je usporiadajúci FK povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 48 hod. po MFS nahrať videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF na https://video.sportnet.online/login, v tvare:

- prvé okno - zostrih dôležitých momentov z MFS, napr. góly, pokutové kopy, ČK, vyložené gólové príležitosti, atď., v časovom rozsahu do 3 min.,

- druhé okno - prvý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok MFS; vyhotovený videozáznam v zmysle ustanovení tejto kapitoly,

- tretie okno - druhý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok druhého polčasu; vyhotovený videozáznam v zmysle ustanovení tejto kapitoly

b) VII. ligy dospelých je usporiadajúci FK, v prípade udelenia ČK alebo ČK po 2. ŽK, povinný prostredníctvom zaregistrovaného zástupcu FK do 48 hod. po MFS nahrať videozáznam z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF na https://video.sportnet.online/login, v tvare:

- prvé okno - zostrih dôležitých momentov z MFS, napr. góly, pokutové kopy, ČK, vyložené gólové príležitosti, atď., v časovom rozsahu do 3 min.,

- druhé okno - prvý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok MFS; vyhotovený videozáznam v zmysle ustanovení tejto kapitoly,

- tretie okno - druhý polčas; bod nula je pokyn R za začiatok druhého polčasu; vyhotovený videozáznam v zmysle ustanovení tejto kapitoly

Iný spôsob dodania videozáznamu nebude zo strany riadiacich komisií akceptovaný. V prípade nesplnenia tejto povinnosti odstúpi príslušná riadiaca komisia daný FK na riešenie DK.

Postup pri registrácii: ISSF manažér klubu VI. a VII. ligy zaregistruje zástupcu svojho klubu (videotechnik, osoba, ktorá spracováva pre klub videozáznam) na adrese my.sportnet.online. Po zaregistrovaní príde dotyčnej osobe potvrdzujúci email, ktorý je potrebné odkliknúť.

Po prihlásení do Sportnetu sa zobrazí „Moje Sportnet ID“. Toto ID pošle ISSF manažér klubu, cez funkciu „Pomoc“ v ISSF s textom: „Žiadam o prístup do modulu pre nahrávanie videí” (uveďte aj názov súťaže). Po úspešnej registrácii osoby sa video nahráva na adrese https://video.sportnet.online/login.

Návod pre používateľov videoarchívu: https://www.futbalsfz.sk/videoarchiv-navod

BOD 10 sa celý vypúšťa

XIX. NÁMIETKY

BOD 6 sa celý vypúšťa

BOD 7 prečíslovaný na 6

BOD 8 prečíslovaný na 7

XX. SŤAŽNOSTI RIEŠENÉ PRÍSLUŠNÝMI KOMISIAMI

BOD 2 sa celý vypúšťa

BOD 3 prečíslovaný na 2

BOD 4 prečíslovaný na 3

BOD 5 prečíslovaný na 4

BOD 6 prečíslovaný na 5

BOD 7 prečíslovaný na 6

BOD 8 prečíslovaný na 7

XXI. DISCIPLINÁRNE KONANIE

23. Pokuty:

(NOVÉ ZNENIE PÍSMEN g) a h)):

g) DS pokuta za nenahratie videozáznamu z MFS na Futbalnet v zmysle RS čl. XVIII/9 alebo nepredloženie videozáznamu futbalovým klubom po vyžiadaní ObFZ:

- FK vo výške     150 €

h) DS pokuta za nahratie neúplneho, zmanipulovaného, resp. nekvalitného videozáznamu z MFS na Futbalnet v zmysle RS čl. XVIII/9 alebo predloženie neúplneho, zmanipulovaného, resp. nekvalitného videozáznamu futbalovým klubom po vyžiadaní ObFZ:

- FK vo výške     100 €

XXIV. POPLATKY

(NOVÉ ZNENIE BODU 6):

6. Námietky - čl. 88 SP a kap. XIX. ods. 7 RS:

- dospelí: 10 €, mládež: 5 €

(NOVÉ ZNENIE BODU 7):

7. Sťažnosti riešené príslušnou komisiou - kap. XX. ods. 7 RS:

- dospelí a mládež: 40 €

Súvisiaci obsah