Pondelok, 27. septembra, 2021Meniny má Cyprián
Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Máj 2021

18. máj 2021 o 22:00

ZÁPISNICA č. 2/2021 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 19.5.2021 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý –podpredseda, Pavol Horeš – podpredseda, Pavel Pristaš,  Ján Burza, Henrich Šálek, Ľubomír Horný, Anton Hlávek, Marek Koníček, Ján Obeda,  Milan Dunajčík,

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ, Denis Poruban – predseda ŠTK, Martin Markech – predseda KR

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti  zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 11 členov VV. Predseda ObFZ privítal po dlhom čase všetkých prítomných a spýtal sa či má niekto návrh na doplnenie programu.  K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV pripomienky.

Uznesenie č.9/5/2021 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Burza, Pristaš, Šálek, Dunajčík, Horný, Hlávek, Koníček  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 2. Návrh na riešenie dohratia súťažného ročníka 2020/2021 po zverejnení podmienok príslušných orgánov.

Predseda ObFZ Ivan Gróf zvolal mimoriadne zasadnutie VV ObFZ Trenčín k tomuto bodu, nakoľko boli zverejnené podmienky dohratia amatérskych futbalových súťaží Pandemickou  komisiou  vlády SR a Úradom verejného zdravotníctva. Podmienky,  ktoré tieto inštitúcie vytvorili na dohratie súťaží sú po všetkých stránkach nevyhovujúce pre fungovanie amatérskeho futbalu. Preto predseda ObFZ navrhol, po komunikácii s viacerými zástupcami klubov a vzhľadom k podmienke povinného testovania pre všetky vekové kategórie a vzhľadom k tomu, že aktuálne máme všetky tri okresy nášho ObFZ v inej farbe Covid automatu, aby bol súťažný ročník 2020/2021 ukončený. V plodnej diskusii vyjadrili tomuto návrhu podporu takmer všetci prítomní členovia VV. Vyhodnotili a zvážili všetky plusy a mínusy a jednoznačne sa zhodli, že dohrávať súťažný ročník 2020/2021 za týchto podmienok je pre kluby neprijateľné a ročník bude definitívne ukončený.

Uznesenie č.10/5/2021 : VV schvaľuje ukončenie súťažného ročníka 2020/2021

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Burza, Pristaš, Šálek, Dunajčík, Horný, Hlávek, Koníček  proti : nikto zdržal sa : nikto

Predseda ObFZ Ivan Gróf poďakoval všetkým prítomným za účasť a konštruktívny prístup. Najbližšie zasadnutie VV sa bude konať v utorok 22.6.2021.

V Trenčíne  19.5.2021  Zapísal : Tomáš Vaňo  Overil : Ivan Gróf

Súvisiace články