Nedeľa, 24. októbra, 2021Meniny má Kvetoslava

Na Slovensku uvidíme aj trest za simulovanie

Martin Tóth (v strede). (Autor: SITA)
SITA|3. júl 2018 o 14:30

Všetky zmeny začnú platiť od začiatku nového ročníka.

BRATISLAVA. V súvislosti s vyhodnotením aplikačných problémov, ktoré vyplynuli z doterajšej činnosti disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) a na základe stretnutia s regionálnymi a oblastnými disciplinárnymi komisiami, v marci 2018 pristúpila skupina právnikov na základe analýzy jednotlivých ustanovení k príprave novelizácie disciplinárneho poriadku (DP).

Možnosť potrestať diváka

"Disciplinárna komisia podľa nového znenia má právo v jednoduchých a preukázaných prípadoch vydať rozhodnutie aj bez výslovného vyžiadania si vyjadrenia previnilca, pokiaľ z dostupných správ rozhodcov či delegáta je nesporné, že k previneniu došlo a vinník nenamieta (napr. použitie pyrotechniky, iných nevhodných prejavov fanúšikov).

Zavádza sa aj možnosť potrestať účastníka podujatia-diváka, ktorého fakticky nemožno priradiť ani k domácemu ani k hosťujúcemu tímu a dopustí sa napadnutia delegovanej osoby či hráča - napríklad zákazom vstupu na štadión," informuje oficiálna internetová stránka SFZ.

V novom znení disciplinárneho poriadku sa precizuje počítanie času plynutia disciplinárnych sankcií na časové obdobie a počítanie procesných lehôt.

V článku 35a sa tak na účely tohto poriadku za jeden mesiac považujú 4 týždne a za jeden týždeň 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Zvýšenie sankcií

Zároveň dochádza aj k zvýšeniu hornej sadzby finančnej pokuty členov Slovenského futbalového zväzu z 5-tisíc na 10-tisíc eur a v prípade previnení ostatných fyzických osôb, ktoré poberajú zo svojej činnosti odmenu, z 3-tisíc na 5-tisíc eur.

5 rokov

je horná hranica sadzy disciplinárnej sankcie zákazu účasti na všetkých aktivitách.

Novela prináša i zvýšenie hornej hranice sadzby disciplinárnej sankcie zákazu účasti na všetkých aktivitách, spojených s futbalom, z 24 mesiacov na 5 rokov, čo vyjadruje závažnosť prípadov, ktoré daná sankcia pokrýva.

Upresňujú sa aj podmienky postupu disciplinárnej komisie voči osobám s príslušnosťou k Slovenskému futbalovému zväzu, ktoré sú povinné vypovedať pred orgánmi SFZ pravdivo.

Vášne v Dunajskej Strede

Mnoho vášní vyvolalo v novembri 2017 riešenie previnenia domácich divákov v zápase FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava, týkajúce sa vyobrazenia vlajok cudzieho štátu na štadióne.

"Pri napĺňaní skutkovej podstaty hrubého nešportového správania fanúšikov nebolo možné korektne aplikovať disciplinárny poriadok s oporou v bode provokatívny charakter, keďže mohlo ísť o konanie, nesúce v sebe politický odkaz a mohlo viesť k narušeniu verejného poriadku, takže disciplinárna komisia aplikovala priamo princípy stanov Slovenského futbalového zväzu.

Preto bolo treba pre účely disciplinárneho konania priamo v disciplinárnom poriadku presnejšie definovať konania, porušujúce dohodu členov SFZ, uvedenú v stanovách SFZ, o zákaze politickej agitácie a politicky provokatívnych prejavov na štadiónoch.

V osobitnej časti boli v nadväznosti na to upravené disciplinárne sankcie za nové druhy disciplinárnych previnení," informuje web SFZ.

Trestanie symbolov iných štátov

Koncipovanie novelizovaného znenia pri tejto téme vychádza z predpisov Európskej futbalovej únie (UEFA) s tým, že zakázané a teda sankcionovateľné bude akékoľvek provokatívne prejavovanie politických názorov všetkými spôsobmi.

"Zobrazovanie či používanie symbolov cudzích štátov, resp. ich predchodcov bude možné trestať, ak to môže vyvolať narušenie verejného poriadku, pričom posúdenie okolností jednotlivých prípadov je vo výlučnej kompetencii disciplinárnej komisie.

Dunajská Streda dostala za správanie fanúšikov pokutu. (Autor: SITA)

Novelizácia prináša vyvodenie zodpovednosti organizátora stretnutia aj klubov za nevhodné prejavy ich fanúšikov."

Druhým zásadným dôvodom pre novelizáciu disciplinárneho poriadku SFZ je komplexnejšia úprava disciplinárnych konaní, súvisiacich s ovplyvňovania stretnutí a športovej korupcie.

Protikorupčný senát

"Disciplinárka" disponuje nielen potrebným personálom na objasňovanie tejto činnosti, ale aj technickými a logistickými podmienkami, čím sa posilňuje postavenie zástupcu oddelenia integrity SFZ ako jednej zo zložky administratívneho aparátu SFZ.

"Preto sa formuje tzv. protikorupčný senát, ktorého konečné personálne obsadenie určí predseda disciplinárnej komisie, volený konferenciou SFZ, a do jeho výlučnej agendy bude spadať táto problematika.

Právom zástupcu oddelenia integrity SFZ je nielen predložiť podnet na začatie disciplinárneho konania, ale aj navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa k nim a prípadne podať odvolanie voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie," uvádza internetová stránka Slovenského futbalového zväzu.

V rámci novelizácie disciplinárneho poriadku sa zavádza aj skutková podstata tzv. simulovania, čo umožňuje trestať hráčov, snažiacich sa predstieraním faulu dosiahnuť nariadenie pokutového kopu.

Účinnosť novely disciplinárneho poriadku Slovenského futbalového zväzu sa navrhuje dňom jej schválenia výkonným výborom SFZ tak, aby zmeny bolo možné aplikovať na všetky súťaže organizované v rámci SFZ od 1. kola nového súťažného ročníka 2018/2019.