29.06.2017, Iveta Šodelová

Uznesenia prijaté VV ZsFZ 06/2017

29.06.2017, Iveta Šodelová

WEST SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION

94901 NITRA, RÁZUSOVA 23

IČO: 17321794,tel.: 037/6523402, fax: 037/6554816, e-mail: zsfz@nextra.sk

 

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ZsFZ 06/2017 (27.06.2017)DF Nitra

U40/06/2017

VV ZsFZ schválil program rokovania bez pripomienok a doplnenia.

Za-Šípoš, Panák, Masár,Urban,Šuník,Hracho,Benovič,Soboňa,Nagy

U41/06/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie predsedu ZsFZ.

U42/06/2017

VV ZsFZ poveruje predsedu ZsFZ rokovať na VV SFZ dňa 28.06.2017 o SP čl.35 ods.5 .

Za-Šípoš, Panák, Masár,Urban,Šuník,Hracho,Benovič,Soboňa,Nagy,Korman

U43/06/2017

VV ZsFZ schválil plán zasadnutí výkonného výboru na druhý polrok 2017.

Za- Šípoš, Panák, Masár,Urban,Šuník,Hracho,Benovič,Soboňa,Nagy,Korman

U44/06/2017

VV ZsFZ neschválil návrh člena VV p.Urbana- podmienky zaradenia DZ na NL, ktorý predniesol a dal návrh o ňom hlasovať člen VV p.Šuník .

Za-Panák,Masár,Urban,Šuník,Hracho,Soboňa

Zdržal-Šípoš,Benovič,Korman,Nagy

U45/06/2017

VV ZsFZ žiada SFZ, aby inicioval zmenu zákona resp. za zmenu zákona, smernice 300/2008 zákona, vyhláška 444/2008. Návrh na uznesenie predniesol člen VV p. Šuník.

Za-Šípoš,Masár,UrbanŠuník,Hracho,Soboňa,

Zdržal-Panák,Korman,Nagy

Proti-Benovič

U46/06/2017

VV ZsFZ berie na vedomie stanovisko TMK k uzneseniu U32/05/2017.

U47/06/2017

VV ZsFZ berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu TMK.

U48/06/2017

VV ZsFZ trvá na prijatom uznesení U36/05/2017 /VV ZsFZ schvaľuje súťaž II. ligy Západ U19, U17 od s.r. 2018/2019 s počtom účastníkov 16, výlučne zastúpené s družstvami ZsFZ/ a návrh predloží na riadnej konferencii ZsFZ.

Za- Šípoš, Panák, Masár,Urban,Šuník,Hracho,Benovič,Soboňa,Nagy,Korman,Rosa

U49/06/2017

VV ZsFZ berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu KM-ŠF.

U50/062017

VV ZsFZ berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu OdK.

U51/06/2017

VV ZsFZ berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu DK.

U52/06/2017

VV ZsFZ berie na vedomie hodnotiacu správu predsedu KR.

U53/06/2017

VV ZsFZ schválil nominačnú listinu rozhodcov ZsFZ na súťažný ročník 2017/2018.

Za- Šípoš, Panák, Masár,Urban,Šuník,Hracho,Benovič,Soboňa,Nagy,Korman,Rosa

U54/06/2017

VV ZsFZ berie na vedomie hodnotiacu správu vedúceho úseku DZ.

U55/06/2017

VV ZsFZ schválil nominačnú listinu DZ na súťažný ročník 2017/2018 s pripomienkami.

Za-Šípoš,Panák,Šuník,Benovič,Soboňa,Nagy,Korman,Rosa

Zdržal-Masár,Hracho,Urban

U56/06/2017

VV ZsFZ ukladá vedúcemu DZ vyžiadať od následovných delegátov, ktorí nemajú maturitnú skúšku Kysel, Hromník, Kútny, Matejčík, Marci, Čornák, Jeriga, Kučera, Tomčík, Abrahám či disponujú dokladom o záverečnej štátnej skúške v zmysle právneho predpisu Ministerstva školstva, vedy, vzdelávania a športu, “národná klasifikácia vzdelania”.

Za-Šípoš, Panák, Masár,Urban,Šuník,Hracho,Benovič,Soboňa,Nagy,Korman,Rosa

U57/06/2017

VV ZsFZ schválil žiadosť FC ŠTK 1914 Šamorín k zaradeniu štartu prípraviek do súťaží riadených BFZ v súťažnom ročníku 2017/2018.

Za-Šípoš, Panák, Masár,Urban,Šuník,Hracho,Benovič,Soboňa,Nagy,Korman,Rosa

U58/06/2017

VV ZsFZ neschválil žiadosť futbalového klubu MFK Stará Turá o doplnenie družstva štartovať v súťažnom ročníku 2017/2018 v V. lige Západ.

Za-Šípoš, Panák, Masár,Urban,Šuník,Benovič,Soboňa,Nagy,Rosa

Zdržal-Hracho,Korman

U59/06/2017

VV ZsFZ schválil výsledky súťaží ZsFZ v súťažnom ročníku 2016/2017.

Za- Šípoš, Panák, Masár,Urban,Hracho,Benovič,Nagy,Korman,Rosa

Zdržal-Šuník

U60/06/2017

VV ZsFZ schválil počty družstiev dospelých,dorastu,žiakov zúčastňujúcich sa v súťažiach priamo riadených ZsFZ na súťažný ročník 2017/2018 s pripomienkami. Prípadné zmeny bude VV ZsFZ riešiť a schvaľovať hlasovaním per rollam.

Za- Šípoš, Panák, Masár,Urban,Šuník,Benovič,Nagy,Korman,Rosa

Zdržal-Hracho

U61/06/2017

VV ZsFZ schválil textovú časť Rozpisu súťaží ZsFZ 2017/2018 s pripomienkami.

Za- Šípoš, Panák, Masár,Urban,Šuník,Hracho,Nagy,Korman,Rosa

U62/06/2017

VV ZsFZ schválil termín konania riadnej konferencie ZsFZ na deň 14.09.2017/štvrtok/ o 17:00hod. .

Za- Šípoš, Panák, Masár,Urban,Šuník,Hracho,Nagy,Korman,Rosa

U63/06/2017

VV ZsFZ berie na vedomie informácie o čerpaní rozpočtu ZsFZ.

 

Zapísal: Ivan Hádek vedúci sekretár ZsFZ

 

image
Prečítané: 772x