01.10.2020, Marián Červenka

Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“

01.10.2020, Marián Červenka
zo dňa 30.9.2020
image
Autor: ZsFZ
Zdroj: ZsFZ

1. Účinnosť opatrenia ÚVZ SR nadobúda platnosť dňom 1.10.2020.
2. Opatrenie ÚVZ SR  nešpecifikuje žiadne nariadenia týkajúce sa obmedzenia tréningového  procesu klubov. SFZ odporúča klubom v nasledujúcom období klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení nariadených ÚVZ SR.
3. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne obmedzenie počtu osôb pri organizácii súťažného  zápasu, pokiaľ sa jedná o osoby vystupujúce v mene organizátora zápasu (hráči, RT, usporiadatelia – osoby nevyhnutné k tomu, aby sa zápas organizoval). Jedná sa o akékoľvek formy súťažných zápasov, resp. turnajov v nižších vekových kategóriách. SFZ žiada, aby klub, ktorý organizuje súťažný zápas, alebo turnaj, zabezpečil všetky nariadenia vyplývajúce z opatrenia ÚVZ SR.
4. Opatrenie ÚVZ SR obmedzuje počet ľudí, ktorí sa môžu súťažného zápasu zúčastniť na 50 (vrátane hráčov, realizačného tímu, usporiadateľov a pod. – ak je počet týchto osôb vyšší ako 50 postupuje sa podľa bodu 3). Organizátor môže na zápas umožniť vstup aj väčšiemu počtu osôb, avšak všetci účastníci športového podujatia musia v dobe začiatku zápasu disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ, na ochorenie  Covid-19 nie starším ako 12 hodín.
5. Opatrenie ÚVZ SR špecifikuje aj nariadenia a povinnosti počas športových kempov a  sústredení. SFZ žiada organizátorov takýchto kempov a sústredení o dôsledné dodržiavanie všetkých nariadení vyplývajúcich z opatrenia ÚVZ SR a upozorňuje, že organizátor nesie plnú zodpovednosť za ich plnenie.
6. Vzhľadom na zvyšujúci sa  počet pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19 a zhoršujúcu sa situáciu vo všetkých regiónoch Slovenska, SFZ v súlade s ohľadom na verejné zdravie momentálne neodporúča klubom organizovať akékoľvek mimosúťažné zápasy a turnaje do obdobia, keď sa situácia stabilizuje a začne zlepšovať.

Prečítané: 859x