05.10.2020, Marián Červenka

Odporúčania a usmernenia ŠTK ZsFZ k dodržiavaniu nariadení

05.10.2020, Marián Červenka
Účinné od 01.10.2020 v súťažnom ročníku 2020/2021
image
Autor: ZsFZ
Zdroj: ZsFZ

Odporúčania a usmernenia ŠTK ZsFZ k dodržiavaniu nariadení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v boji proti ochoreniu COVID-19 k futbalovým stretnutiam ZsFZ platné pre všetky súťaže, účinné od 01.10.2020 v súťažnom ročníku 2020/2021. Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 1. októbra 2020 až do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.


Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.


Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.


Z dôvodu uvedeného nariadenia ŠTK ZsFZ doporučuje:

Dodržať nominácie jednotlivých mužstiev s počtom hráčov podľa zápisu o stretnutí, max. 11 + 7 náhradníkov.

Využiť možnosť rozšírenia lavičky náhradníkov na tribúne, ak je priamo dostupná hracia plocha, alebo doplnením dodatočných miest tzv. extra sedenie.

Kontrolu výstroja hráčov zo strany asistentov rozhodcu pred začiatkom stretnutia je potrebné vykonať na voľnom priestranstve tak, aby nedošlo k styku s ostatnými osobami, ktoré sú zúčastnené na futbalovom stretnutí.

Spoločný nástup obidvoch mužstiev na hraciu plochu sa nevykonáva.

Je zakázané podávanie rúk (aj po stretnutí) a tiež spoločný pozdrav alebo spoločné fotografovanie tímov.

Poradu pred stretnutím vykonať na voľnom priestranstve s dostatočným odstupom medzi osobami. Najlepšie v exteriéri (samozrejme v závislosti od počasia), alebo osobitne s HU, vedúcimi oboch mužstiev a zdravotníkom).

Ďalej podľa predlohy zápisu o stretnutí zabezpečiť účasť funkcionárov a realizačných tímov.

Pokiaľ je to potrebné, k uvedenému počtu zabezpečiť zberačov lôpt.

Zdôrazňujeme, že pre zabezpečenie stretnutia je organizátor povinný zabezpečiť HU a usporiadateľov v zmysle Rozpisu súťaže ZsFZ.

Organizátor stretnutia vypracuje zoznam členov US a zberačov lôpt, ktorý predloží DZ.

Ostatní účastníci stretnutia (hráči, náhradníci a realizačné tímy) budú uvedení v zápise o stretnutí.

Prečítané: 951x