06.03.2017, Marcel Eperješi

Žiadosť o poskytnutie dotácie

06.03.2017, Marcel Eperješi

Výzva na poskytnutie dotácie

Žiadosť o poskytnutie dotácie v pdf.

Žiadosť o poskytnutie dotácie vo worde. Odporúča sa vyplniť v PC, aby bolo čitateľne. 

Zmluva o poskytnutí dotácie v pdf.

Zmluva o poskytnutí dotácie vo worde. Odporúča sa vyplniť v PC, aby bolo čitateľne. 

Vyúčtovanie dotácie v pdf.

Vyúčtovanie dotácie v excel. Odporúča sa vyplniť v PC, aby bolo čitateľné. 

Žiadosť o poskytnutie dotácie : "Rozvoj infraštruktúry štadiónov"

Ž I A D A T E Ľ

 

 

1. Názov futbalového klubu :

(právna forma)

 

 

2. Adresa žiadateľa :

( presná adresa žiadateľa)

 

 

 

 

 

3. IČO žiadateľa:

 

 

4. Štatutárny zástupca FK:

meno, priezvisko, funkcia :

číslo telefónu :

e-mail :

 

5. Stručný popis použitia dotácie:

 

 

 

 

 

 

6. Celkové náklady na realizované práce : ........................... z toho

a) dotácia : ............................................................................................

b) spoluúčasť FK (vlastné zdroje) : ......................................................

7. Miesto realizácie:

 

8. Zodpovedná osoba realizácie :

meno, priezvisko, funkcia :

číslo telefónu :

e-mail :

 

9. Príloha : fotodokumentácia pred realizáciou projektu (2-3 fotky), výkres a pod.

  1. ........................, dňa: .....................

 

..............................................................................

pečiatka a podpis žiadateľa(štatutár FK)

image
Prečítané: 781x