21.08.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.9, 21.08.2020

21.08.2020, Ž - admin VsFZ
[doc]9 Úradná správa VsFZ č.9.pdf

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 19.-20.08.2020

Úradná správa VsFZ č. 09/2020-2021, 21.08.2020

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Oznamuje športovej verejnosti, že počnúc dňom 01.04.2020 došlo k zmene mailových adries zamestnancov SFZ a to v zmysle meno.priezvisko@futbalnet.sk na meno.priezvisko@futbalsfz.sk

Napr. : Marcel Eperješi – marcel.eperjesi@futbalsfz.sk

2. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

3. Kluby Gerlachov, Nálepkovo a Chminianská Nová Ves nemôžu byť poberatelia dotácií z verejných zdrojov a to splnenia si povinnosti voči MV SR majú pozastavenú možnosť čerpania kreditov.

4. Upozorňuje kluby dospelých, že vkladanie videozáznamu je povinný realizovať do 24 hod. po skončení stretnutia. Zároveň žiada kluby o vloženie videozáznamu stretnutí z  1. – 5. kola :

IV.L : 5.k Demjata – Ľubotice

5.k Geča – Veľké Kapušany 2.polčas

V.L : 2.k Borov - Ptičie

2.k Kamenica nad Cirochou – Jasenov

2.k Šarišské Dravce – Chminianská Nová Ves

5. Informuje rozhodcov a delegátov, že zmluvy SFZ sa posielajú na adresu :

SFZ, Jaroslav Zábranský, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava a nie na VsFZ.

6. Upozorňuje na povinnosť mať kvalifikovaného trénera s platnou licenciou. V septembri bude v ISSF nahodená verzia kontroly kvalifikácie trénerov nasledovne :

Kategória seniorov :

III. liga - východ Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - od SR 2020 - 2021 minimálne UEFA A licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia

IV. – V. liga Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

Kategória dorastu:

III. liga kategória starší a mladší dorast: Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

IV. liga kategória starší dorast Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

Kategória žiakov:

II. liga Hlavný tréner – minimálne držiteľ: 19 - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“


ODVOLACIA KOMISIA VsFZ

OK VsFZ začína odvolacie konanie FK POKROK SEZ Krompachy verzus ŠTK VsFZ ohľadom preloženia stretnutia .


ÚSEK MLÁDEŽE ÚTM

Vzhľadom na to, že stále vo svete koluje pandémia SFZ neodporúča masové akcie sa

turnaj, ktorý VSFZ usporiadalo minulý rok v lete 2019 pre družstvá OBFZ ( Košice +

okolie, Bardejov, Stará Ľubovňa, Poprad, Vranov, Trebišov, Spišská Nová Ves, Svidník,

Humenné, Prešov, Michalovce, Rožňava ) sa tento rok neuskutoční .

Preto žiadam o nahlásenie 3 najlepších hráčov vášho daného OBFZ v ročníkoch 2006

a 2007, s ktorými ste pracovali. Budú pozvaní na kontrolný zraz do Košíc 01.09.2020

(utorok) na ihrisko v Košiciach - Barci (Cínová 3).

Z týchto hráčov vyberieme 20 hráčov z každej kategórie 2006 a 2007 na turnaj do

Popradu v dňoch 08.-09.09.2020 , ktorý ročník 2006 v roku 2019 vyhral . Chlapci tam

budú reprezentovať VSFZ a Vaše oblastné futbalové zväzy a samozrejme Vás trénerov .

Nahlasovanie zoznamu talentovaných hráčov realizujte telefonicky, sms, alebo na mail :

Róbert Lukáč : 0911 768 757 , r.lukac84@gmail.com


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

1. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

2. objednať sa na test na koronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

3. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu

2. ŠTK na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Check list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Check list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Check list je uvedený na webovej stránke VsFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

3. ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny:

- IV.L S 5.k Soľ – Župčany dňa 23.8.2020 o 16,00 hod. v Župčanoch a 20.k Župčany – Soľ v Soli. Obrátené poradie. Opatrenie RUVZ.

- JAKO V.L VD 2.k Belá n/C – Žipov Čierne dňa 15.9.2020 o 15,30 hod. Dohrávka od 35´ v zmysle SP, čl.70, bod 4.

- JAKO V.L VD 3.k Bystré – Pakostov dňa 23.8.2020 o 16,00 hod. v Pakostove a 16.k Pakostov – Bystré v Bystrom. Obrátené poradie, opatrenie RUVZ VV.

- JAKO V.L Š 4.k Pušovce – Čirč dňa 30.8.2020 o 16,00 hod. v Čirči a 17.k Čirč – Pušovce na ihrisku v Pušovciach. Obrátené poradie. Čirč 10 €.

- JAKO V.L PT 5. Olcnava – Kežmarok dňa 6.9.2020 o 15,30 hod.

- III.L SMD 5.k PP Stráže – V. Šariš dňa 26.8.2020 – MD o 14,30 a SD o 16,45 hod. PP Stráže 5 €.

- III.L SMD 6.k Veľký Šariš – Vranov dňa 28.8.2020 o 14,30a 16,45 hod.. Veľký Šariš

10 €.

- IV.L Š dor. 2.k Široké – SAFI Prešov dňa 15.9.2020 o 14,00 hod. SAFI Prešov 5 €.

- IV.L Š dor. 2.k Čirč – Župčany dňa 22.8.2020 o 12,00 hod.

- IV.L Š dor. 3.k Župčany – Široké dňa 29.8.2020 o 10,00 hod. Župčany 5 €

- II.L SMŽ sk.A 3.k Galaktik KE – Kechnec dňa 15.9.2020 o 15,00 a 16,45 hod. Kechnec 10 €.

- II.L SMŽ sk.A 6.k Galaktik – Benecol dňa 13.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.B 1.k Sabinov – Svidník dňa 16.9.2020 o 15,00 a 16,45 hod. Svidník 10 €.

- II.L SMŽ sk.B 4.k Široké – FAMT Prešov dňa 15.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.C FK Brezovica odohrá domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 11,45 hod. Brezovica 5 €.

- II.L SMŽ sk.D 1.k FAM Poprad –PP Stráže dňa 23.8.2020 o 9,00 a10,45 hod. Kolízia

- II.L SMŽ sk.D 5.k Krompachy – Harichovce dňa 15.9.2020 o 9,30 a 11,15 hod.

4. ŠTK upozorňuje R a DZ, aby minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!!

5. ŠTK upozorňuje FK, že sú povinné svoje videá zo stretnutí nahrávať do 24 hodín vzhľadom na termín podávania námietok vyplývajúci zo SP.

6. Kontumácie:

- U13 sk. A 1.k Kechnec – Ždaňa 0:3 kont. v prospech FK Ždaňa pre nenastúpenie na stretnutie v zmysle SP, čl.82. V zmysle RS čl.7 ŠTK udeľuje poplatok 50 € pre FK Kechnec.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR berie na vedomie podnet:

· R Puškáš Dominik

· R Kavčák Štefan

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Kráľovský Chlmec na R Bochnovič zo stretnutia Kráľovský Chlmec – Pavlovce.

· FK Sečovská Polianka na R Hrinda, AR Ubľanská a Kurtak Maroš zo stretnutia Zámutov – Sečovská Polianka.

· FK Nižný Hrušov na R Horváth, AR Bucko a Lang zo stretnutia Nižný Hrušov – Sabinov.

· FK Čaňa na R Havira, AR Maďar, Mikloško a DZ Alexa zo stretnutia Cejkov – Čaňa.

· FK Čaňa na R Eperješi, AR Horváth, Pavlovský a DZ Černica zo stretnutia SC Lokomotíva Košice – Čaňa.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Prešov – Sobrance-Sobranecko na základe podnetu FK Sobrance-Sobranecko a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.

· Vikartovce – Harichovce na základe podnetu FK Harichovce a považuje podnet za neopodstatnený v plnom rozsahu. Poplatok 40€.

· Kurima – Kamenica na základe podnetu FK Kamenica a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.

· Stará Ľubovňa – Záhradné na základe podnetu FK Záhradné a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia na základe podnetu DK:

· Bardejovská Nová Ves - Giraltovce na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Ján Tomaško RČ 1265302 bola správne udelená ČK za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti neopatrným podrazením.

· Kluknava - Vysoké Tatry na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Neupauer Dávid RČ 1273117 bola správne udelená ČK za HNS - kopnutie súpera nadmernou silou a hráčovi Borza Richard RČ 1121471 mal byť udelený OT 2xŽK za NS vrazenie do súpera riskantným spôsobom.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Pástor Peter 1166311 + 20€ (Kalša) čl.37/3,

Tomáško Ján 1265302 + 20€ (Giraltovce) čl.46/1b,2,

Pankuch Dávid 1258709 + 10€ (Sabinov) čl.37/3,

Palko Michal 1184479 + 10€ (Nižný Hrušov) čl.37/3,

Antoš Ján 1197798 + 10€ (Vojčice) čl.37/3,

Matúš Erik 1259843 + 10€ (Kamenica nad Cirochou) čl.37/3,

Jankovič Ľuboslav 1237444 + 10€ (Bystré) čl.37/3,

Tkáč Adam 1307842 + 10€ (Bystré) čl.46/1b,2,

Lancoš Nikolas 1272542 + 10€ (Ptičie) čl.37/3,

Urda Marek 1199889 + 10€ (Šarišské Dravce) čl.37/3,

Štofko Peter 1220251 + 10€ (Harichovce) čl.37/3,

Fidzina Matej 1395440 + 5€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, SD

Maďarik Kristián 1306281 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.46/1b,2, SD

Šturak Maroš 1375506 + 5€ (Stropkov) čl.46/1b,2, MD

Sepši Radoslav 1410952 + 5€ (Medzev) čl.37/3, KG

Čerkala Erik 1373907 + 5€ (Čirč) čl.37/3, Š

2 stretnutia:

Neupauer Dávid 1273117 + 10€ (Vysoké Tatry) čl.49/1a,2a,

Na obdobie:

Varhoľák Patrik 1230306 + 10€ (Geča) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 10.08.2020 do 24.08.2020,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Roháč Patrik 1326236 + 5€ (Vranov nad Topľou) 1 stretnutie do 31.12.2020,

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 26.08.2020 o 16:30 hod. p. Slovjak Ladislav (Cejkov).

DK VsFZ začína disciplinárne konanievoči FK Krásnohorské Podhradie na základe podania MFK Spartak Medzev a správy DS. DK VsFZ žiada FK Krásnohorské Podhradie o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov po stretnutí IV. Ligy J: Krásnohorské Podhradie – Medzev do 24.08.2020.

DK VsFZ žiada ŠK Záhradné o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov v stretnutí IV. ligy S: Stará Ľubovňa – Záhradné do 24.08.2020.

DK VsFZ pokračujev disciplinárnom konaní voči MFK Ťahanovce na základe podania TJ Nový život Kluknava podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada MFK Ťahanovce o doklad o zaplatení (Papcun Alex Sebastián 1368954) do 24.08.2020.

DK VsFZ berie na vedomie podnet MFK Slovan Giraltovce.

DK VsFZ berie na vedomie podnetFK Vysoké Tatry. Na základe odborného stanoviska KR VsFZ nepokračuje v disciplinárnom konaní.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1483x