14.08.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.8, 14.08.2020

14.08.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č. 08/2020-2021, 14.08.2020

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Oznamuje športovej verejnosti, že počnúc dňom 01.04.2020 došlo k zmene mailových adries zamestnancov SFZ a to v zmysle meno.priezvisko@futbalnet.sk na meno.priezvisko@futbalsfz.sk

Napr. : Marcel Eperješi – marcel.eperjesi@futbalsfz.sk

2. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

3. Kluby Gerlachov, Bardejov Dlhá Lúka, Nálepkovo a Chminianská Nová Ves nemôžu byť poberatelia dotácií z verejných zdrojov a to splnenia si povinnosti voči MV SR majú pozastavenú možnosť čerpania kreditov.

4. Upozorňuje kluby dospelých, že vkladanie videozáznamu je povinný realizovať do 24 hod. po skončení stretnutia. Zároveň žiada kluby o vloženie videozáznamu stretnutí z  1. – 3. kola :

IV.L Sever :  3.k Svit – Stará Ľubovňa celé stretnutie

V.L 1.k Jasenov – Žipov-Čierne 1 .polčas

1.k Sačurov – Stakčín

1.k Čičarovce – Budkovce

1.k Nálepkovo – Hrabušice

1.k Harichovce – Kluknava

1.k Kurima – Marhaň

1.k Ražňany – Gaboltov  2.polčas

5. VsFZ žiada kluby o zaslanie dokladu o úhrade za ZF 7/2020 : MŠK Spišské Vlachy, MFK Sobrance, Gaboltov.

6. Informuje rozhodcov a delegátov, že zmluvy SFZ sa posielajú na adresu :

SFZ, Jaroslav Zábranský, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava a nie na VsFZ.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK na základe pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

1. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

3. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu.

2. ŠTK na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke VsFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

3. ŠTK upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť a dodržiavať nasledovné:

- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené,

pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť

sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako

50%.“

4. ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny:

- III.L FK Sobrance – Sobranecko odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu v UHČ. Sobrance 20 €.

- JAKO V.L KG 4.k Kysak – Perín dňa 30.8.2020 v Períne a 17.k Perín – Kysak v Kysaku. Rekonštrukcia sociálnych priestorov.

- JAKO V.L Š 3.k Chminianská Nová Ves – Gaboltov dňa 15.9.2020 o 15,30 hod. Chminianska Nová Ves 10 €.

- JAKO V.L VD  2.k FK N.Žipov Čierne – Belá n/C dňa 16.8.2020 o 16,00 hod. v Belej n/C a 15.k Belá n/C – FK Žipov Čierne v Žipove/Čiernom. Obrátené poradie.

- III.L SMD 3.k Janočko Academy – Sabinov dňa 15.8.2020 o 10,00 a 12,15 hod. na ihrisku v Krásnej.

- III.L SMD 4.k Stropkov – Vranov dňa 20.8.2020 o 10,00 a 12,15 hod. na ihrisku v Breznici

- IV.L KG dor. 1.k Medzev – Lokomotíva Košice dňa 15.8.2020 o 10,00 hod.

- IV.L Z dor. 1.k Strážske – Sobrance Sobranecko dňa 1.9.2020 o 14,00 hod. Strážske 10 €.

- IV.L PT dor. 3.k Jamník – FAM Poprad dňa 16.8.2020 o 14,00 hod. Jamník 10 €.

- IV.L PT dor. 4.k Krompachy – Spišské Podhradie dňa 21.8.2020 o 15,00 hod. Krompachy 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 3.k Slávia TU KE – Košická Nová Ves dňa 8.9.2020 o 16,00 a 17,45 hod. Košická Nová Ves 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 2.k Ždaňa – Slávia TU KE dňa 15.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod. Slávia TU 10 €.

- II.L SMŽ sk.D 2.k Levoča – Spišské Podhradie dňa 28.8.2020 o 14,00 a 15,45 hod.

- II.L SMŽ sk.D 4.k PP Stráže – Spišské Podhradie dňa 10.9.2020 o 14,00 a 15,45 hod.

5. ŠTK upozorňuje R a DZ, aby minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!!

6. Oprava RS - ŠTK ruší názov III.L – Tipos u dospelých, a ponecháva len názov – III.L.

7. ŠTK berie na vedomie ďalší podnet FK Krompachy bez prijatia ďalších opatrení a ponecháva v platnosti pôvodné rozhodnutie v US č.07 zo 7.8.2020.

8. ŠTK berie na vedomie podnet FK Čaňa o odstúpení družstiev SŽ a MŽ z II.L SMŽ sk. A. Súperi vo vyžrebovaní majú voľno. ŠTK v zmysle RS, čl. 7, bod „d“ udeľuje poplatok 300 € pre FK Čaňa.

9. ŠTK upozorňuje FK piatych líg, že jednotlivé zápasy sú povinné odohrávať s loptami JAKO Prestige reklamného partnera JAKO, ktoré na základe výzvy ste si mohli vyzdvihnúť na sekretariáte VsFZ oproti pečiatke FK. Odohrávanie zápasov V.líg s inými loptami podlieha disciplinárnemu konaniu. DZ sú povinní vo svojich správach uvádzať s akými loptami boli zápasy V.líg odohraté.

10. ŠTK neprejednala podnet FK Kamenica pre nesplnenie náležitosti SP.

11. ŠTK upozorňuje FK, že sú povinné svoje videá zo stretnutí nahrávať do 24 hodín vzhľadom na termín podávania námietok vyplývajúci zo SP.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR dôrazne upozorňuje DZ na dodržiavanie termínu uzatvorenia správ PR a DS podľa pokynov KR pod následkom ďalších opatrení.

- KR odstupuje FK Nálepkovo na DK za nevyloženie videozáznamu zo stretnutia Nálepkovo – Hrabušice na futbalnet.sk .

- KR odstupuje FK Čičarovce na DK za nevyloženie videozáznamu zo stretnutia Čičarovce – Budkovce na futbalnet.sk.

- KR predvoláva DZ Tornay na svoje najbližšie zasadnutie v Košiciach. Presný dátum bude oznámený prostredníctvom systému Moodle.

- KR berie na vedomie podnet:

· R Kunzo Lukáš

· R Homoľa Marcel

· R Mati Dávid

· FK Raslavice. Poplatok 10€

· FK Svidník. Poplatok 20€.

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Rudňany na R Homoľa, AR Končár Martin, Suchanič a DZ Voroňák zo stretnutia Kechnec – Rudňany.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Strážske – Čaňa na základe podnetu FK Čaňa a považuje podnet za opodstatnený.

· Košická Nová Ves – Geča na základe podnetu FK Geča a považuje podnet za opodstatnený.

· Krišovská Liesková – Michaľany na základe podnetu FK Michaľany a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Popovec Pavol 1196576 + 20€ (Lipany) čl.46/1b,2,

Beňo Maroš 1246242 + 10€ (Stará Ľubovňa) čl.46/1b,2,

Vitkaj Ján 1200573 + 10€ (Spišská Belá) čl.46/1b,2,

Fatľa Jakub 1249284 + 10€ (Krásnohorské Podhradie) čl.46/1b,2,

Gluchman Gerhard 1181981 + 10€ (Perín) čl.37/3,

Belenyesi Jozef 1248128 + 10€ (Michaľany) čl.37/3,

Drotár Denis 1242369 + 10€ (Michaľany) čl.37/3,

Sedlák Jaroslav 1329023 + 10€ (Torysa) čl.37/3,

Leško Martin 1290137 + 10€ (Chminianska Nová Ves) čl.37/3,

Krempaský Jakub 1376737 + 5€ (Kežmarok) čl.46/1b,2, MD

2 stretnutia:

Roháč Patrik 1326236 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.49/1a,2a, MD

Na obdobie:

Berta Ladislav 1277600 + 10€ (Veľké Kapušany) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 10.08.2020 do 01.09.2020,

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči vedúcemu mužstva Slovjak Ladislav (Cejkov), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 06.08.2020 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu počas a po stretnutí IV. ligy J: Cejkov – Medzev.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči hráčovi Varhoľák Patrik 1230306 (Geča), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu podľa čl.43/1,2a,4 od 10.08.2020 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí IV. ligy J: Košická Nová Ves – Geča.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči MFK Ťahanovce na základe podania TJ Nový život Kluknava podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada MFK Ťahanovce o predloženie dohody (Papcun Alex Sebastián 1368954).

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1467x