18.09.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.13, 18.09.2020

18.09.2020, Ž - admin VsFZ
[doc]13 Úradná správa VsFZ č.13.pdf

Úradná správa VsFZ č. 13/2020-2021, 18.09.2020

AKTUÁLNE OPATRENIA ÚVZ V SÚVISLOSTI S USPORADÚVANÍM HROMADNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a  právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. V  prípade hromadných podujatí športovej či kultúrnej povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve.

PRI USPORADÚVANÍ HROMADNÝCH PODUJATÍ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ NASLEDOVNÉ POVINNOSTI:

a./ vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

b./ vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

c./ hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

d./ zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

e./ zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

f./ zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

• ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

• zákaz podávania rúk,

g./ pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

h./ v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

i./ v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,

j./ v prípade hromadných podujatí športového a kultúrneho charakteru nie je možné podávať občerstvenie,

k./ zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

l./ organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

m./ podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

n./ v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.


SEKRETARIÁT VsFZ

1. Zasadnutie VV VsFZ sa uskutoční 23.09.2020 / streda / o 15,00 hod. v budove VsFZ v Košiciach.

2. Oznamuje športovej verejnosti, že počnúc dňom 01.04.2020 došlo k zmene mailových adries zamestnancov SFZ a to v zmysle meno.priezvisko@futbalnet.sk na meno.priezvisko@futbalsfz.sk

Napr. : Marcel Eperješi – marcel.eperjesi@futbalsfz.sk

3. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

4. Kluby Gerlachov, Nálepkovo a Chminianska Nová Ves nemôžu byť poberatelia dotácií z verejných zdrojov a do splnenia si povinnosti voči MV SR majú pozastavenú možnosť čerpania kreditov.

5. Upozorňuje kluby dospelých, že vkladanie videozáznamu je povinný realizovať do 24 hod. po skončení stretnutia. Zároveň žiada kluby o vloženie videozáznamu stretnutí z  1. – 6. kola :

V.L : 3.k Vinné – Michaľany 2.p. - pod disciplinárnymi dôsledkami

3.k Čierna nad Tisou – Močarany  - pod disciplinárnymi dôsledkami

3.k Čirč – Kurima     - pod disciplinárnymi dôsledkami

5.k Vinné – Čičarovce   - pod disciplinárnymi dôsledkami

6.k Rožňava - Kysak

6.k Ždaňa – Budimír  2.polčas

6. Upozorňuje na povinnosť mať kvalifikovaného trénera s platnou licenciou. V septembri bude v ISSF nahodená verzia kontroly kvalifikácie a platnosti licencie trénerov nasledovne :

Kategória seniorov :

III. liga - východ Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - od SR 2020 - 2021 minimálne UEFA A licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia

IV. – V. liga Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

Kategória dorastu:

III. liga kategória starší a mladší dorast: Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

IV. liga kategória starší dorast Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

Kategória žiakov:

II. liga Hlavný tréner – minimálne držiteľ: 19 - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že videozáznam zo stretnutí sú povinní zabezpečiť nahrávanie aj po skončení stretnutia až do odchodu hráčov aj rozhodcov do budovy pod disciplinárnymi dôsledkami. Zároveň sú FK povinné svoje videá zo stretnutí nahrávať do 24 hodín vzhľadom na termín podávania námietok vyplývajúci zo SP.

2. ŠTK na základe pokynov z RUVZ pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

1. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

2. objednať sa na test na Koronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

3. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu

3. ŠTK na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke VsFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

4. ŠTK upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť

a dodržiavať nasledovné:

- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené,

pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť

sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.“

5. ŠTK upozorňuje R a DZ, aby minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!! Zároveň upozorňuje R a DZ, že FK piatych líg obdŕžali od reklamného partnera futbalové lopty s logom JAKO. Na základe toho sú kluby piatych líg povinné hrávať s uvedenými loptami pod disciplinárnymi dôsledkami. R a DZ sú preto tiež povinné uvádzať vo svojich správach pod disciplinárnymi opatreniami, s akými loptami sa v stretnutí hralo.

6. ŠTK žiada všetky FK, aby si v systéme ISSF aktualizovali zodpovedné osoby, klubových manažérov a ich kontakty, nakoľko pri hľadaní kontaktov nie je možné sa dopátrať manažérov.

7. ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny:

- III.L SMD 9.k Stará Ľubovňa – Koš. Nová Ves dňa 19.9.2020 o 12,15 a 14,30 hod. Birmovka.

- IV.L Z dor. 6.k Trhovište – Kráľ. Chlmec dňa 20.9.2020 o 10,00 hod. Kolízia.

- IV.L Z dor. 6.k Topoľany – Strážske dňa 14.10.2020 o 16,00 hod. Topoľany 10 €.

- IV.L PT dor. 10.k Jamník – Spišská Stará Ves dňa 25.9.2020 o 16,00 hod. Sp. St. Ves 5 €.

- II.L SMŽ sk.A 7.k Janočko Ac. – Galaktik dňa 11.10.2020 o 9,00 a 10,45 hod. Galaktik 10 €.

- II.L SMŽ sk.A 8.k Benecol – Janočko Ac. dňa 27.9.2020 - MŽ o 9,00 a SŽ o 10,30 hod. Benecol 5 €.

- II.L SMŽ sk.B 7.k Sabinov – Kračúnovce dňa 4.10.2020 o 9,00 a 10,45 hod.

- II.L SMŽ sk.C 4.k Brezovica – Plavnica dňa 25.10.2020 o 10,00 a 11,45 hod. Opatrenie RUVZ.

- II.L žiačky 4.k Sp. Nová Ves – Stropkov dňa 18.9.2020 o 14,30 hod.

- II.L žiačky 4.k Lokomotíva Košice – Snina dňa 23.9.2020 o 17,30 hod. na UT Užhorodská

8. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- V.L Z 4.k Nacina Ves – Čierna n/T 3:0 kont. v zmysle SP čl.82 – predčasné ukončenie stretnutia. Výsledok 7:0 ostáva v platnosti.

9. ŠTK berie na vedomie podanie FA Benecol Košice, a konštatuje, že predmetné podanie spadá do kompetencie KR.

10. ŠTK upozorňuje FK na opatrenia RUVZ vydané od 2.9.2020 a zároveň rešpektovali aktuálne nariadenia RUVZ schválené vládou.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR oznamuje predbežný termín fyzických previerok na deň 14.10.2020. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí majú záujem postúpiť do vyššej výkonnostnej skupiny. Bližšie informácie a podmienky absolvovania FP budú zaslané správou cez systém Moodle.

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Humenné. Poplatok 20 eur.

· R Svat Lukás, Metiľ Tadeáš

· DZ Jenčura Peter

· FK Stropkov

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Geča na R Pohanka, AR Horváth, Revák a DZ Mriglot zo stretnutia Ťahanovce - Geča.

· FK Chminianska Nová Ves na R Weiss, AR Kuspan, Safko a DZ Kunzo zo stretnutia Kurima – Chminianska Nová Ves.

· FK Seňa na R Jančár, AR Tóth Viktor a Novák zo stretnutia Seňa – Kokšov-Bakša.

· FK Vikartovce na R Michalík, AR Cisko Štefan a DZ Ondík zo stretnutia Vikartovce – Nálepkovo

· FK Záhradné na R Svat, AR Mikloško, Fusek a DZ Benko zo stretnutia Záhradné – Fintice.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Galaktik – Benecol Košicena základe podnetu FK Benecol a považuje podnet za čiastočne opodstatnený.

· Veľký Šariš – Sabinov na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Kolpák Ľuboslav, RČ 1219304 mal byť udelený OT ČK za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti sotením do súpera.

· Kluknava – Olcnava na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Varga Marcel, RČ 1238375 mal byť udelený OT ČK za HNS – udretie súpera oboma rukami nadmernou silou do oblasti hlavy a krku v prerušenej hre a hráčovi Geletka Marek, RČ 1201070 bol správne udelený OT ŽK a následne ČK po druhej ŽK za NS – zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie podrazením súpera.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Luterančík Jakub 1262047 + 10€ (Raslavice),

Demko Vincent 1203960 + 10€ (Kysak),

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Chovanec Peter 1203928 + 10€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3,

Ondria Marek 1209813 + 10€ (Župčany) čl.37/3,

Kolpák Ľuboslav 1219304 + 10€ (Sabinov) čl.46/1b,2, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ,

Szabó Samuel 1326016 + 10€ (Kechnec) čl.37/3,

Hami Dušan 1132581 + 10€ (Malý Horeš) čl.37/3,

Geletka Marek 1201070 + 10€ (Olcnava) čl.37/3,

Timár Matyas 1347942 + 5€ (Rožňava) čl.37/3, KG

Bernát Tomáš 1360396 + 5€ (Lokomotíva Košice) čl.37/3, KG

Čellár Samuel 1360294 + 5€ (Benecol Košice) čl.37/3, KG

Dirda Lukáš 1323267 + 5€ (Hranovnica) čl.37/3, PT

2 stretnutie:

Frič Marek 1274081 + 5€ (Kežmarok) čl.49/1a,2b, SD

Na obdobie:

Kalinka Róbert 1223649 + 10€ (Budimír) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 14.09.2020 do 28.09.2020,

Varga Marcel 1238375 + 10€ (Kluknava) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.09.2020 do 05.10.2020, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Hutaj Ján 1231575 + 10€ (Budkovce) 1 týždeň do 31.01.2021,

Kamenický Michal 1357448 + 5€ (Svidník) 1 stretnutie do 31.01.2021,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Hranovnica upozornenie + 10€ podľa      čl.10, za NS divákov v stretnutí V. Ligy PT: Hranovnica – Harichovce.      DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie      p. Kolba Marián 1398992 + 10€ na 2 týždne od 17.09.2020 do 01.10.2020      podľa čl.48/1c,b.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 23.09.2020 o 16:45 hod. aktérov stretnutia V. ligy VD: Pakostov – Borov: R – Basoš Pavol, AR1 – Hríb Michal, AR2 – Metiľ Tadeáš, DZ – Tkáč Marián, HU – Berdák Peter a p. Jenčura Peter. DK VsFZ ukladá p. Jenčura Peter predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 od 16.09.2020. Zároveň DK VsFZ žiada menovaných o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí V. ligy VD: Pakostov – Borov.

DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 23.09.2020 o 17:15 hod. aktérov stretnutia IV. ligy J: Pavlovce nad Uhom – Čaňa: R – Havira Denis, AR1 – Pacák Tobiáš, AR2 – Sučka Jaroslav, DZ – Žulevič Radovan, HU – Gaľa Igor, VD – Markovič Marián, KD – Dargaj Jaroslav, masér – Kurcik Štefan, usporiadateľ č.7 Cigan Vojtech, VH – Čárny Róbert, KH – Gorej Jaroslav, hráč H č.3 Albisu Mikel. Zároveň DK VsFZ žiada menovaných o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí IV. ligy J: Pavlovce nad Uhom – Čaňa.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči vedúcemu mužstva Maščuch Ladislav 1215705 (Stará Ľubovňa), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 14.09.2020 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu a vylúčeniu po stretnutí IV. ligy S: Nižný Hrušov – Stará Ľubovňa.

DK VsFZ na základe predloženia dokladu o zaplatení za hráča Kendra Damian 1321377 zastavuje disciplinárne konanie voči FK Soľ. FK Demjata + 10€.

DK VsFZ berie na vedomie správu DS zo stretnutia V. ligy Š: Šarišské Dravce – Kendice.

DK VsFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie FK Olcnava.

DK VsFZ berie na vedomie odvolanie 1.FC Tatran Prešov. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl.84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii VsFZ.

DK VsFZ reviduje svoje rozhodnutie z ÚS č.12 z dňa 11.09.2020 ohľadom udelenia disciplinárnych sankcií pre klub FK Krásnohorské Podhradie, DK VsFZ znižuje pokutu z 200€ na 150€.

DK VsFZ reviduje svoje rozhodnutie z ÚS č.12 z dňa 11.09.2020 ohľadom udelenia disciplinárnych sankcií pre klub TJ Družstevník Čečejovce, DK VsFZ znižuje pokutu z 150€ na 100€ a upúšťa od podmienečného uzavretia HP.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Košická Nová Ves na základe podania FA Benecol Košice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada FK Košická Nová Ves o predloženie dohody (Závacký Marko 1314325).

Najbližšie zasadnutie DK VsFZ sa uskutoční dňa 23.09.2020.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1522x