11.09.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.12, 11.09.2020

11.09.2020, Ž - admin VsFZ
[doc]12 Úradná správa VsFZ č.12.pdf


adná správa VsFZ č. 12/2020-2021, 11.09.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 01.09.2020

S účinnosťou od 01. septembra 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe

začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid

19 nie starším ako 12 hodín.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho

respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

· ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

· zákaz podávania rúk,

· pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

· v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

· zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

· organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

· podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

· v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.


SEKRETARIÁT VsFZ

1. Oznamuje športovej verejnosti, že počnúc dňom 01.04.2020 došlo k zmene mailových adries zamestnancov SFZ a to v zmysle meno.priezvisko@futbalnet.sk na meno.priezvisko@futbalsfz.sk

Napr. : Marcel Eperješi – marcel.eperjesi@futbalsfz.sk

2. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

3. Kluby Gerlachov, Nálepkovo a Chminianska Nová Ves nemôžu byť poberatelia dotácií z verejných zdrojov a do splnenia si povinnosti voči MV SR majú pozastavenú možnosť čerpania kreditov.

4. Upozorňuje kluby dospelých, že vkladanie videozáznamu je povinný realizovať do 24 hod. po skončení stretnutia. Zároveň žiada kluby o vloženie videozáznamu stretnutí z  1. – 6. kola :

V.L : 3.k Vinné – Michaľany 2.p. - pod disciplinárnymi dôsledkami

3.k Čierna nad Tisou – Močarany  - pod disciplinárnymi dôsledkami

3.k Čirč – Kurima     - pod disciplinárnymi dôsledkami

5.k Malá Ida – Čečejovce

5.k Vinné – Čičarovce

5.k Sečovská Polianka – Pakostov 2.polčas

5. Upozorňuje na povinnosť mať kvalifikovaného trénera s platnou licenciou. V septembri bude v ISSF nahodená verzia kontroly kvalifikácie a platnosti licencie trénerov nasledovne :

Kategória seniorov :

III. liga - východ Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - od SR 2020 - 2021 minimálne UEFA A licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia

IV. – V. liga Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

Kategória dorastu:

III. liga kategória starší a mladší dorast: Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

IV. liga kategória starší dorast Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

Kategória žiakov:

II. liga Hlavný tréner – minimálne držiteľ: 19 - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK dôrazne upozorňuje FK, že videozáznam zo stretnutí sú povinní zabezpečiť nahrávanie aj po skončení stretnutia až do odchodu hráčov aj rozhodcov do budovy pod disciplinárnymi dôsledkami. Zároveň sú FK povinné svoje videá zo stretnutí nahrávať do 24 hodín vzhľadom na termín podávania námietok vyplývajúci zo SP.

2. ŠTK na základe pokynov z RUVZ pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

1. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

3. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu

3. ŠTK na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke VsFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

4. ŠTK upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť

a dodržiavať nasledovné:

- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené,

pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť

sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako

50%.“

5. ŠTK upozorňuje R a DZ, aby minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!! Zároveň upozorňuje R a DZ, že FK piatych líg obdŕžali od reklamného partnera futbalové lopty s logom JAKO. Na základe toho sú kluby piatych líg povinné hrávať s uvedenými loptami pod disciplinárnymi dôsledkami. R a DZ sú preto tiež povinné uvádzať vo svojich správach pod disciplinárnymi opatreniami, s akými loptami sa v stretnutí hralo.

6. ŠTK žiada všetky FK, aby si v systéme ISSF aktualizovali zodpovedné osoby, klubových manažérov a ich kontakty, nakoľko pri hľadaní kontaktov nie je možné sa dopátrať manažérov.

7. ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny:

- III.L 8.k T. Prešov – Svidník dňa 15.9.2020 o 11,00 hod. Svidník 40 €.

- III.L 10.k Spišská N. Ves – Stropkov dňa 27.9.2020 o 15,30 hod.

- IV.L S 7.k Záhradné – Fintice dňa 15.9.2020 o 15,30 hod.

- IV.L J 8.k Krásnohorské Podhradie – Koš. Nová Ves dňa 12.9.2020 o 15,30 hod.

v Moldave.

- III.L SMD 8.k Veľký Šariš – St. Ľubovňa dňa 11.9.2020 o 15,00 a 17,15 hod. St.

Ľubovňa 10 €.

- III.L SMD 8.k Stropkov – Janočko Ac. dňa 13.9.2020 o 9,00 a 11,15 hod. Kolízia.

- IV.L KG dor. 5.k Geča – FA Benecol KE dňa 12.9.2020 o 15,30 hod. Geča 5 €.

- IV.L KG dor. 7.k Geča – Kechnec dňa 26.9.2020 o 15,00 hod. Geča 5 €.

- IV.L KG dor. 8.k Čečejovce – Geča dňa 3.10.2020 o 11,00 hod.

- IV.L KG dor. 9.k Geča – Drnava dňa 10.10.2020 o 14,30 hod.

- IV.L Z dor. 5.k Sobrance Sobranecko – Jasenov dňa 12.9.2020 o 10,00 hod.

- IV.L Z dor. 6.k Vojčice – Michaľany dňa 15.9.2020 o 16,00 hod. Vojčice 10 €

- IV.L Š dor. 5.k Župčany – Chmin. Nová Ves dňa 12.9.2020 o 10,00 hod. Župčany 10 €.

- IV.L PT dor. 8.k Krompachy – Ľubica dňa 11.9.2020 o 16,00 hod. Krompachy 10 €.

- II.L SMŽ sk.A 8.k Fa Benecol – Janočko Ac. dňa 26.9.2020 – MŽ o 10,00 a SŽ o 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.D 5.k Krompachy – Harichovce dňa 19.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.D 6.k Harichovce – Vysoké Tatry dňa 24.9.2020 o 15,30 a 17,15 hod. V.Tatry 5 €.

- II.L žiačky 3.k Trebišov – Lokomotíva Košice dňa 14.9.2020 o 16,30 hod.

8. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

- III.L 5.k Giraltovce – Svidník 3:0 kont. v zmysle SP, čl.82 – neúčasť H.

- IV.L PT dor. 7.k Spišská Stará Ves – Vrbov 3:0 kont. V zmysle SP, čl.82 – neúčasť hostí. ŠTK v zmysle RS, čl.7j udeľuje poplatok 100 € pre FK Vrbov.

9. ŠTK berie na vedomie námietku 1.FC Tatran Prešov. Predmet uvedenej námietky

nespadá do kompetencie komisie ŠTK.

10. ŠTK upozorňuje FK na opatrenia RUVZ vydané od 01.09.2020.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR dôrazne upozorňuje R na povinnosť vykonania konfrontácie v stretnutiach mládeže a výsledok konfrontácie uvádzať v zápise o stretnutí.

- KR oznamuje predbežný termín fyzických previerok na deň 14.10.2020. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí majú záujem postúpiť do vyššej výkonnostnej skupiny. Bližšie informácie a podmienky absolvovania FP budú zaslané správou cez systém Moodle.

- KR berie na vedomie podnet:

· R Kunzová, Semančík, Metiľ

· FK Kechnec

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Humenné na R Mano D., AR Knap, Drenko a DZ Bančanský zo stretnutia Spišská Nová Ves – Humenné.

· FK Slávia TU Košice na R Jasečko, AR Maliňák, Hrib a DZ Dzido zo stretnutia Slávia TU Košice – Prešov.

· FK Nacina Ves na R Dušek, AR Kavčak a Rugolská zo stretnutia Močarany – Nacina Ves.

· FK Raslavice na R Pavlovský, AR Greš, Ľaš a DZ Michna zo stretnutia Stará Ľubovňa – Raslavice.

· FK Sabinov na R Bochnovič, AR Židišin, Paulišin a DZ Onofrej zo stretnutia Sabinov – Demjata.

· FK Belá n/C na R Hudák Miloš, AR Béreš a Adamčo zo stretnutia Belá n/C – Zámutov.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Humenné – Vranov na základe podnetu FK Vranov a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.

· Malý Horeš – Petrovce na základe podnetu FK Malý Horeš a považuje podnet za čiastočne opodstatnený.

· Sačurov – Kamenica n/C na základe podnetu FK Kamenica n/C a považuje podnet za opodstatnený.

· Veľká Lomnica – Vikartovce na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Galschneider Ján, RČ 1144419 mal byť udelený OT ČK za HNS – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Kuchta Bohdan 1406636 + 5€ (Krompachy), PT

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Žarnay Michal 1155203 + 10€ (Župčany) čl.37/3,

Kun Štefan 1072886 + 10€ (Krásnohorské Podhradie) čl.46/1a,2,

Roško Matej 1272590 + 10€ (Jasenov) čl.37/3,

Ljubarskij Ruslan 1056895 + 10€ (Lackovce) čl.37/3,

Janočko Jozef 1261073 + 10€ (Žipov-Čierne) čl.37/3,

Gurčík Filip 1294337 + 10€ (Široké) čl.37/3,

Drabiščák Erik 1236454 + 10€ (Šarišské Dravce) čl.46/1b,2,

Galschneider Ján 1144419 + 10€ (Veľká Lomnica) čl.46/1b,2, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ,

Vaxmanský Mário 1334002 + 5€ (Kežmarok) čl.37/3, SD

Bugyi Pavol 1407259 + 5€ (Medzev) čl.37/3, KG

Polák Patrik 1407258 + 5€ (Medzev) čl.37/3, KG

Bogár Oliver 1347366 + 5€ (Trhovište) čl.37/3, Z

Jendrichovský Martin 1344147 + 5€ (Nová Ľubovňa) čl.37/3, Š

Na obdobie:

Rada Martin 1069792 + 20€ (Humenné) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 10.09.2020 do 24.09.2020,

Pangrác Ľubomír 1196990 + 20€ (Slávia TU Košice) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 10.09.2020 do 24.09.2020,

Gere Pavol 1234698 + 20€ (Slávia TU Košice) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 10.09.2020 do 24.09.2020,

Kováč Erik 1187437 + 10€ (Malý Horeš) čl.46/1a,2, a čl.49/1b,2b, na obdobie 6 týždňov od 07.09.2020 do 19.10.2020,

Lancoš Nikolas 1272542 + 10€ (Ptičie) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 07.09.2020 do 21.09.2020,

Matalík Adam 1270022 + 10€ (Kežmarok) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 07.09.2020 do 21.09.2020,

Stolár Pavol 1275356 + 5€ (Spišská Belá) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.09.2020 do 27.09.2020,

Kišš Dávid 1292867 + 5€ (Ľubotice) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.09.2020 do 27.09.2020,

Popel Jozef 1292821 + 5€ (Chminianska Nová Ves) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.09.2020 do 27.09.2020,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Pisko Jakub 1338119 + 10€ (Belá nad Cirochou) 1 stretnutie do 31.01.2021,

DK VsFZ zamieta žiadosť F.O. AJAX Pakostov o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráčovi Heger Lukáš 1199213. F.O. AJAX Pakostov + 10€.

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Krásnohorské Podhradie pokutu 200+10€      a nepodmienečne uzavretie HP na 1 stretnutie (najbližšie stretnutie      odohrá min. 20km od HP v Krásnohorskom Podhradí) podľa čl.57/1a,2,3,      za HNS divákov počas a po stretnutí IV. ligy J: Krásnohorské      Podhradie – Čaňa. Zároveň DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie zákaz      vstupu na štadióny v stretnutiach FK Krásnohorské Podhradie riadených VsFZ      p. Bodnar Imrich + 10€ na obdobie 3 mesiacov od 10.09.2019 do 09.12.2020      podľa čl.58/2a,4 a čl.20.
  • FK Čečejovce pokutu 150+10€      a podmienečne uzavretie HP na 1 stretnutie do 31.12.2020 podľa      čl.57/1a,2,3, za HNS divákov počas a po stretnutí V. ligy KG:      Čečejovce – Kokšov-Bakša.
  • FK Kamenica upozornenie + 10€ podľa      čl.10, za NS divákov v stretnutí V. ligy Š: Kamenica – Šiba.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Soľ na základe podania FK Demjata podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada FK Soľ o doklad o zaplatení (Kendra Damian 1321377) do 14.09.2020.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Olcnava na základe správy DS. DK VsFZ žiada FK Olcnava o podrobné písomné stanovisko k incidentu v stretnutí V. Ligy PT: Olcnava – Kežmarok. DK VsFZ zároveň žiada FK Olcnava o identifikáciu osôb z incidentu do 14.09.2020.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK 1931 Hranovnica na základe správy DS a Správy o nedostatkoch v stretnutí. DK VsFZ žiada FK 1931 Hranovnica o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas a po stretnutí V. Ligy PT: Hranovnica – Harichovce do 14.09.2020.

DK VsFZ berie na vedomie podnet 1.FC Tatran Prešov. DK VsFZ konštatuje, že uvedení hráči nemali zastavenú športovú činnosť DK VsFZ.

DK VsFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie FK Krásnohorské Podhradie.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1584x