04.09.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.11, 04.09.2020

04.09.2020, Ž - admin VsFZ
[doc]11 Úradná správa VsFZ č.11.pdf


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 01.09.2020

S účinnosťou od 01. septembra 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe

začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid

19 nie starším ako 12 hodín.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho

respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

· ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

· zákaz podávania rúk,

· pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

· v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

· zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

· organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

· podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

· v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.


SEKRETARIÁT VsFZ

1. Oznamuje športovej verejnosti, že počnúc dňom 01.04.2020 došlo k zmene mailových adries zamestnancov SFZ a to v zmysle meno.priezvisko@futbalnet.sk na meno.priezvisko@futbalsfz.sk

Napr. : Marcel Eperješi – marcel.eperjesi@futbalsfz.sk

2. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

3. Kluby Gerlachov, Nálepkovo a Chminianska Nová Ves nemôžu byť poberatelia dotácií z verejných zdrojov a do splnenia si povinnosti voči MV SR majú pozastavenú možnosť čerpania kreditov.

4. Upozorňuje kluby dospelých, že vkladanie videozáznamu je povinný realizovať do 24 hod. po skončení stretnutia. Zároveň žiada kluby o vloženie videozáznamu stretnutí z  1. – 6. kola :

IV.L 6.k Veľký Šariš – Gerlachov

V.L : 3.k Vinné – Michaľany 2.p. - pod disciplinárnymi dôsledkami

3.k Čierna nad Tisou – Močarany  - pod disciplinárnymi dôsledkami

3.k Čirč – Kurima     - pod disciplinárnymi dôsledkami

4. k Rožňava – Poproč

4.k Kamenica nad Cirochou – Hencovce

5. Upozorňuje na povinnosť mať kvalifikovaného trénera s platnou licenciou. V septembri bude v ISSF nahodená verzia kontroly kvalifikácie a platnosti licencie trénerov nasledovne :

Kategória seniorov :

III. liga - východ Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - od SR 2020 - 2021 minimálne UEFA A licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia

IV. – V. liga Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

Kategória dorastu:

III. liga kategória starší a mladší dorast: Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

IV. liga kategória starší dorast Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

Kategória žiakov:

II. liga Hlavný tréner – minimálne držiteľ: 19 - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK na základe pokynov z RUVZ pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

1. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény

2. objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko

3. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu

2. ŠTK na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke VsFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

3. ŠTK upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť a dodržiavať

nasledovné:

- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené,

pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť

sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako

50%.“

4. ŠTK upozorňuje R a DZ, aby minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!! Zároveň upozorňuje R a DZ, že FK piatych líg obdŕžali od reklamného partnera futbalové lopty s logom JAKO. Na základe toho sú kluby piatych líg povinné hrávať s uvedenými loptami pod disciplinárnymi dôsledkami. R a DZ sú preto tiež povinné uvádzať vo svojich správach pod disciplinárnymi opatreniami, s akými loptami sa v stretnutí hralo.

5. ŠTK žiada všetky FK, aby si v systéme ISSF aktualizovali zodpovedné osoby, klubových manažérov a ich kontakty, nakoľko pri hľadaní kontaktov nie je možné sa dopátrať manažérov.

6. ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny:

- III.L 8k Kalša – Plavnica dňa 12.9.2020 o 16,00 hod. Opatrenie SC.

- JAKO V.L Z 5.k Čierna n/T – Streda n/B dňa 6.9.2020 o 15,30 hod. v Strede n/B a 18.k Streda n/B – Čierna n/T v Čiernej n/T. Obrátené poradie. Vynútená zmena.

- JAKO V.L KG 9.k Budimír – Rožňava dňa 3.10.2020 o 15,30 hod.

- JAKO V.L VD 5.k Borov – Stakčín dňa 6.9.2020 o 15,30 hod. Borov 20 €.

- III.L SMD 7.k Spišská Belá – Ľubotice dňa 4.9.2020 o 16,00 a 18,00 hod. Kolízia.

- IV.L Š dor. 4.k Malý Šariš – Kamenica dňa 4.9.2020 o 17,00 hod. Malý Šariš 10 €.

- IV.L PT dor. 9.k Ľubica – Rudňany dňa 15.9.2020 o 14,00 hod.

- II.L SMŽ sk.A 7.k Koš. Nová Ves – Šaca dňa 22.9.2020 o 15,30 a 17,15 hod. v Šaci a 20.k Šaca – Koš. Nová Ves v Šaci. Obrátené poradie. Šaca 5 €.

- II.L SMŽ sk.B 3.k Sabinov – Raslavice dňa 6.9.2020 o 9,00 a 10,45 hod. Kolízia

- II.L SMŽ sk.B 5.k Sabinov – Široké dňa 20.9.2020 o 9,00 a 10,45 hod. Kolízia.

- II.L SMŽ sk.B 7.k Sabinov – Kračúnovce dňa 27.9.2020 o 9,00 a 10,45 hod. Kolízia.

- II.L SMŽ sk.C Brezovica – St. Ľubovňa dňa 5.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod. Brezovica 10 €.

- II.L SMŽ sk.D 5.k Smižany – PP Stráže dňa 15.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod. PP Stráže 5 €.

- II.L SMŽ sk.D 3.k Spišské Podhradie – Vysoké Tatry dňa 5.9.2020 o 9,30 a 11,15 hod. Kolízia.

- II.L žiačky 2.k Lokomotíva Košice – Vranov dňa 9.9.2020 o 15,30 hod.

7. ŠTK na základe kontumácie stretnutia Giraltovce – Svidník udeľuje v zmysle RS poplatok 500 €.

8. ŠTK upozorňuje FK, že sú povinné svoje videá zo stretnutí nahrávať do 24 hodín vzhľadom na termín podávania námietok vyplývajúci zo SP.

9. ŠTK berie na vedomie pochvalu ŠK Michaľany na FK Lastomír za ponechaný poriadok po odchode zo stretnutia.

10. ŠTK upozorňuje FK na opatrenia RUVZ vydané od 1.9.2020.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR dôrazne upozorňuje R na povinnosť vykonania konfrontácie v stretnutiach mládeže a výsledok konfrontácie uvádzať v zápise o stretnutí.

- KR oznamuje predbežný termín fyzických previerok na deň 14.10.2020. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí majú záujem postúpiť do vyššej výkonnostnej skupiny.

- KR berie na vedomie podnet:

· R Ulian.

· R Guba.

· FK Humenné na zmenu R. Poplatok 20€.

· FK Humenné na zmenu DZ v stretnutí Spišská Nová Ves – Humenné. Bez poplatku.

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Hencovce na R Anguš, AR Feňuš a Rapáč zo stretnutia Kamenica n/C – Hencovce.

· FK Giraltovce na R Knap, AR Lang, Hamadej a DZ Benko zo stretnutia Krompachy – Giraltovce.

· FK Záhradné na R Bucko, AR Eperješi a Pohanka zo stretnutia Nižný Hrušov – Záhradné.

· FK Humenné na R Ziemba, AR Mano D., Horochonič a DZ Chmura zo stretnutia Humenné – Vranov.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Spišské Podhradie – Snina na základe podnetu FK Snina a považuje podnet za opodstatnený.

· Spišská Belá – Sabinov na základe podnetu FK Spišská Belá a považuje podnet za čiastočne opodstatnený.

· Petrovce – Budkovce na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Ján Hutaj RČ 1231575 mal byť udelený OT ČK za HNS udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre.

· Spišské Podhradie – Snina na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Richard Hritz RČ 1156360 mal byť udelený OT ČK za HNS zmarenie jasnej gólovej príležitosti riskantným podrazením súpera v súboji o loptu pred PÚ.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Džubara Jozef 1202091 + 10€ (Fintice),

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Hritz Richard 1156360 + 20€ (Spišské Podhradie) čl.46/1b,2, - Odborné stanovisko KR VsFZ a podnet DS,

Rohal David 1249187 + 10€ (Sokoľany) čl.37/3,

Petričko Peter 1249359 + 10€ (Kamenica nad Cirochou) čl.46/1b,2,

Gavaler Marko Ján 1270217 + 10€ (Hranovnica) čl.46/1b,2,

Simonis Alan 1336298 + 5€ (Spišská Belá) čl.37/3, SD od 2.9.

Novák Alex 1334001 + 5€ (Poprad – Stráže) čl.37/3, MD

Pančák Matúš 1357459 + 5€ (Svidník) čl.37/3, MD od 2.9.

Rušňák Alex 1346196 + 5€ (Turňa nad Bodvou) čl.46/1a,2, KG

Straka Lukáš 1390096 + 5€ (Benecol Košice) čl.37/3, KG

Krupa Michal 1329086 + 5€ (Hranovnica) čl.37/3, PT od 2.9.

2 stretnutia:

Piško Jakub 1338119 + 10€ (Belá nad Cirochou) čl.45/1,2a,

3 stretnutia:

Egri Peter 1260157 + 10€ (Topoľany) čl.37/3 a čl.48/1b,2a,

Na obdobie:

Hutaj Ján 1231575 + 10€ (Budkovce) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 03.09.2020 do 23.09.2020, - odborné stanovisko KR VsFZ a podnet DS,

Kamenický Michal 1357448 + 5€ (Svidník) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.09.2020 do 22.09.2020,

Korán Tomáš 1320185 + 5€ (Kechnec) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 30.08.2020 do 13.09.2020,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Kovač Jozef 1257564 + 10€ (Župčany) 1 stretnutie do 31.01.2021,

Šimco Branislav 1218508 + 10€ (Raslavice) 1 týždeň do 31.01.2021,

Koscelnik Radovan 1288412 + 10€ (Široké) 1 týždeň do 31.01.2021,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Šarišské Dravce upozornenie + 10€ podľa      čl.10, za NS divákov v stretnutí V. Ligy Š: Šiba – Šarišské Dravce.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Humenné a p. Rada Martin 1069792 na základe správy DS. DK VsFZ žiada FK Humenné a p. Rada Martin 1069792 o podrobné písomné stanovisko k incidentu v polčasovej prestávke stretnutia III. Ligy: Humenné – Slávia TU Košice do 07.09.2020.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Slávia TU Košice a hráčom č.90 Pangrác Ľubomír 1196990, č.16 Gere Pavol 1234698 na základe správy DS a Správy o nedostatkoch v stretnutí. DK VsFZ žiada Slávia TU Košice a menovaných o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí III. Ligy: Humenné – Slávia TU Košice do 07.09.2020.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Krásnohorské Podhradie na základe správy DS a Správy o nedostatkoch v stretnutí. DK VsFZ žiada FK Krásnohorské Podhradie o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas a po stretnutí IV. Ligy J: Krásnohorské Podhradie – Čaňa do 07.09.2020.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Čečejovce na základe správy DS. DK VsFZ žiada TJ Družstevník Čečejovce o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas stretnutia V. Ligy KG: Čečejovce – Kokšov-Bakša do 07.09.2020.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1589x