26.08.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa VsFZ č.10, 28.8.2020

26.08.2020, Ž - admin VsFZ
[doc]10 Úradná správa VsFZ č.10.pdf

Úradná správa VsFZ č.10, 28.08.2020

Úradná správa VsFZ č. 10/2020-2021, 28.08.2020

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Oznamuje športovej verejnosti, že počnúc dňom 01.04.2020 došlo k zmene mailových adries zamestnancov SFZ a to v zmysle meno.priezvisko@futbalnet.sk na meno.priezvisko@futbalsfz.sk

Napr. : Marcel Eperješi – marcel.eperjesi@futbalsfz.sk

2. Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

3. Kluby Gerlachov, Nálepkovo a Chminianska Nová Ves nemôžu byť poberatelia dotácií z verejných zdrojov a do splnenia si povinnosti voči MV SR majú pozastavenú možnosť čerpania kreditov.

4. Upozorňuje kluby dospelých, že vkladanie videozáznamu je povinný realizovať do 24 hod. po skončení stretnutia. Zároveň žiada kluby o vloženie videozáznamu stretnutí z  1. – 5. kola :

III.L : 5.k Snina – Lipany 1.p.

V.L : 3.k Vinné – Michaľany 2.p.

3.k Čierna nad Tisou – Močarany

3.k Sečovská Polianka – Borov

3.k Čirč – Kurima

3.k Ražňany – Široké

5. Informuje rozhodcov a delegátov, že zmluvy SFZ sa posielajú na adresu :

SFZ, Jaroslav Zábranský, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava a nie na VsFZ.

6. Upozorňuje na povinnosť mať kvalifikovaného trénera s platnou licenciou. V septembri bude v ISSF nahodená verzia kontroly kvalifikácie a platnosti licencie trénerov nasledovne :

Kategória seniorov :

III. liga - východ Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - od SR 2020 - 2021 minimálne UEFA A licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia

IV. – V. liga Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

Kategória dorastu:

III. liga kategória starší a mladší dorast: Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA B licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

IV. liga kategória starší dorast Hlavný tréner – minimálne držiteľ: - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“

Kategória žiakov:

II. liga Hlavný tréner – minimálne držiteľ: 19 - tréner II. kvalifikačného stupňa/UEFA „B“ licencia Asistent trénera – minimálne držiteľ: - tréner I. kvalifikačného stupňa/licencia „Grassroots C“


ODVOLACIA KOMISIA VsFZ

OK VsFZ na základe podnetu FK POKROK SEZ Krompachy o späť vzatí odvolania proti

rozhodnutiu ŠTK VsFZ ukončuje odvolacie konanie.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK na základe pokynov z RUVZ pokynov z RUVZ vydáva nasledovné usmernenie v prípad štartov hráčov z Ukrajiny:

1. Po príchode na Slovensko  musia ísť do domácej karantény.

2. Objednať sa na test na coronavírus na 5 deň po príchode na Slovensko.

3. V prípade negatívneho testu môžu ukončiť domácu karanténu.

2. ŠTK na základe konzultácií s RUVZ vydala manuál zabezpečenia a organizácie stretnutí v súvislosti s opatreniami proti Koronavirusu Covid 19. ŠTK odporúča futbalovým klubom aj Chek list pre zjednodušenie kontrolovaných úloh vyplývajúcich z manuálu a prípadné predloženie kontrolnému orgánu v prípade vyžiadania. Klub si Chek list stiahne a vyplní podľa predlohy. Manuál aj Chek list je uvedený na webovej stránke VsFZ v zložke úradných správ. DZ uvedie vo svojej správe stav vykonaných opatrení.

3. ŠTK upozorňuje, že na základe pokynov RUVZ je organizátor povinný zabezpečiť

a dodržiavať nasledovné:

- zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené,

pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, alebo zabezpečiť

sedenie obecenstva iba v každom druhom rade,

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako

50%.“

4. ŠTK upozorňuje R a DZ, aby minimalizovali kontakt s hráčmi a funkcionármi v interiéri!!!

5. ŠTK žiada všetky FK, aby si v systéme ISSF aktualizovali zodpovedné osoby, klubových manažérov a ich kontakty, nakoľko pri hľadaní kontaktov nie je možné sa dopátrať manažérov.

6. ŠTK na základe žiadosti schválila tieto zmeny:

- III.L 5.k Stropkov – Spišské podhradie dňa 1.9.2020 o 17,00 hod.

- III.L 4.k Vranov – Humenné dňa 1.9.2020 o 16,00 hod. v Humennom a 19.k Humenné – Vranov vo Vranove. Opatrenie na základe rozhodnutia RUVZ Vranov. V prípade zmeny rozhodnutia RUVZ Vranov bude ŠTK jeho rozhodnutie akceptovať.

- III.L 6.k Sp. Podhradie – Snina dňa 29.8.2020 o 16,00 hod.

- III.L 6.k Kalša – Stropkov dňa 29.8.2020 o 16,30 hod.

- III.L 6.k Vranov – Spišská Nová Ves dňa 29.8.2020 o 16,00 hod. v Sp.N.Vsi a 21.k Sp. Nová Ves – Vranov vo Vranove. Obrátené poradie. Vynútená zmena.

- JAKO V.L Z 4.k Naciná Ves – Čierna n/T dňa 15.9.2020 o 15,30 hod. Čierna n/T 20 €.

- III.L SMD 5.k Vranov – Kežmarok dňa 25.8.2020 o 15,00 a 17,15 hod. v Kežmarku a 20.k Kežmarok – Vranov vo Vranove. Obrátené poradie. Vynútená zmena.

- III.L SMD 6.k Svidník – Snina dňa 29.8.2020 o 14,00 a 16,15 hod. Kolízia.

- III.L SMD 15.k Stropkov – Kežmarok dňa 2.9.2020 o 14,30 a 16,45 hod. Vynútená zmena.

- IV.L KG dor. 3.k Turňa n/B – Čečejovce dňa 29.8.2020 o 10,30 hod. v Čečejovciach a 14.k Čečejovce – Turňa v Turni n/B. Obrátené poradie. Turňa n/B 5 €.

- IV.L KG dor. 3.k Drnava – Sokoľany dňa 15.9.2020 o 15,30 hod. Sokoľany 10 €.

- IV.L Z dor. 3.k Trhovište – Topoľany dňa 29.8.2020 o 14,00 hod. v Topoľanoch a 14.k Topoľany – Trhovište v Trhovišti. Obrátené poradie. Trhovište 10 €.

- IV.L Z dor. 4.k Vojčice – Trhovište dňa 4.9.2020 o 17,00 hod. Trhovište 5 €.

- IV.L Š dor. FK Hermanovce odohrá svoje domáce stretnutia v septembri o 16,00 a v októbri v UHČ dospelých.

- IV.L Š dor. 5.k Župčany – Chmin. Nová Ves dňa 13.9.2020 o 10,30 hod.

- IV.L Š dor. 3.k Pušovce – Malý Šariš dňa 29.8.2020 o 17,00 hod. Pušovce 5 €.

- IV.L Š dor. 3.k Nová Ľubovňa – Čirč dňa 28.8.2020 o 17,00 hod. Čirč 10 €.

- IV.L PT dor. FAM Poprad odohrá svoje domáce stretnutia v sobotu o 10,00 hod. Dôvod – kolízia.

- IV.L PT dor. 6.k FAM Poprad – Spišské Vlachy dňa 29.8.2020 o 10,00 hod. Kolízia.

- IV.L PT dor. 8.k Levoča – Vikartovce dňa 11.9.2020 o 15,30 hod. Levoča 5 €.

- II.L SMŽ sk.C 3.k Podolínec – Lipany dňa 15.9.2020 o 10,00 a 11,45 hod.

- II.L SMŽ sk.D FAM Poprad odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu o 9,00 a 10,45 hod.. Kolízia.

- II.L žiačky 1.k Vranov – Stropkov dňa 8.9.2020 o 16,00 hod. Vynútená zmena.

- II.L žiačky 1.k Humenné – Sp. Nová Ves dňa 15.9.2020 o 9,00 hod.

- II.L žiačky 1.k Trebišov - Snina dňa 16.9.2020 o 16,00 hod.

7. ŠTK na základe rozhodnutia RUVZ Vranov nariaďuje odohrať nasledovné stretnutia bez divákov:

- IV.L S Soľ – Ľubotice

- V.L VD Zámutov – Borov a Žipov – Sačurov

Delegáti popíšu stav plnenia uvedeného rozhodnutia v svojej správe DS.

8. ŠTK upozorňuje FK, že sú povinné svoje videá zo stretnutí nahrávať do 24 hodín vzhľadom na termín podávania námietok vyplývajúci zo SP.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


KOMISIA ROZHODCOV VsFZ

1. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

2. Rôzne

- KR dôrazne upozorňuje R na povinnosť vykonania konfrontácie v stretnutiach mládeže a výsledok konfrontácie uvádzať v zápise o stretnutí.

- KR berie na vedomie podnet:

· FK Gelnica.

· FK Humenné.

· FK Giraltovce.

- KR berie na vedomie pochvalu:

· FK Vysoké Tatry na R Pavlovský st., AR Turcsányi, Petruľa a DZ Chmura zo stretnutia Vysoké Tatry – Vikartovce.

· FK Borov na R Čonka, AR Brutvanová a Okruhľanský zo stretnutia Sečovská Polianka – Borov.

· FK Raslavice na R Dzivjak, AR Poracký a Bobko D. zo stretnutia Záhradné – Raslavice.

· FK Soľ na R Greško, AR Hríb a Paulišin zo stretnutia Župčany – Soľ.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

· Úpor – Nacina Ves na základe podnetu FK Nacina Ves a považuje podnet za opodstatnený.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia na základe podnetu DK:

· Olcnava – Ľubica na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi Adam Kusý RČ 1233580 mal byť udelený OT ČK za HNS – zmarenie gólovej príležitosti súpera neopatrným spôsobom.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Ihnát Branislav 1302575 + 10€ (Soľ) čl.37/3,

Tomko Peter 1249197 + 10€ (Ťahanovce) čl.46/1b,2,

Struňak Stanislav 1277643 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.46/1b,2,

Suško Kamil 1269379 + 10€ (Stakčín) čl.37/3,

Kusý Adam 1233580 + 10€ (Olcnava) čl.46/1b,2, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ,

Blahovský Kristián 1271144 + 10€ (Kluknava) čl.37/3,

Pekár Lukáš 1155989 + 10€ (Torysa) čl.46/1b,2,

Kroka Tomáš 1331708 + 5€ (Snina) čl.37/3, SD

Žemba Cyril 1344127 + 5€ (Nová Ľubovňa) čl.46/1b,2, Š

Pavlík Vladimír 1335983 + 5€ (Vikartovce) čl.37/3, PT

Žiga Dominik 1372378 + 5€ (Spišské Vlachy) čl. , PT

Žiga Erik 1377175 + 5€ (Spišské Vlachy) čl. , PT

Baran Adam 1382892 + 5€ (Ždaňa) čl.45/1,2a, MŽ sk.A

Na obdobie:

Šimco Branislav 1218508 + 10€ (Raslavice) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 24.08.2020 do 07.09.2020,

Haluška Peter 1233667 + 10€ (Nacina Ves) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 24.08.2020 do 07.09.2020,

Héger Lukáš 1199213 + 10€ (Pakostov) čl.49/1b,2, na obdobie 3 týždňov od 24.08.2020 do 14.09.2020,

Koscelnik Radovan 1288412 + 10€ (Široké) čl.47/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 24.08.2020 do 07.09.2020,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Berta Ladislav 1277600 + 10€ (Veľké Kapušany) 1 týždeň do 31.12.2020,

Neupauer Dávid 1273117 + 10€ (Vysoké Tatry) 1 stretnutie do 31.12.2020,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Župčany upozornenie + 10€ podľa čl.10, za vylúčenie z TZ počas IV. ligy S: Župčany      – Soľ, DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie      pozastavenie výkonu funkcie p. Kováč      Jozef + 10€ na 2 stretnutia od 24.08.2020 podľa čl.48/1b,2a.
  • FK Záhradné upozornenie + 10€ podľa      čl.10, za NS divákov v stretnutí IV. ligy S: Stará Ľubovňa –      Záhradné.
  • FK Cejkov upozornenie + 10€ podľa      čl.10, za HNS vedúceho družstva počas a po stretnutí IV. ligy J:      Cejkov – Medzev, DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie      pozastavenie výkonu funkcie p. Slovjak Ladislav + 10€ na 2 týždne od      06.08.2020 do 20.08.2020 podľa čl.48/1c,b.
  • FK Krásnohorské Podhradie pokutu 150+10€      a podmienečne uzavretie HP na 1 stretnutie do 31.12.2020 podľa      čl.57/1a,2,3, za HNS divákov počas a po stretnutí IV. ligy J: Krásnohorské      Podhradie – Medzev.
  • FK Janočko Academy upozornenie + 5€ podľa čl.10, za vylúčenie počas III. ligy SD: Spišská Belá –      Janočko Academy, DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie      pozastavenie výkonu funkcie p. Toporčák      Štefan 1150370 + 5€ a p. Janočko Vladimír 1083372 + 5€ na 2      stretnutia od 24.08.2020 podľa 48/1b,2a.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Šarišské Dravce na základe správy DS a Správy o nedostatkoch v stretnutí. DK VsFZ žiada FK Šarišské Dravce o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa svojich divákov počas stretnutí V. Ligy Š: Šiba – Šarišské Dravce do 31.08.2020.

DK VsFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie ŠK Záhradné. Bez prijatia disciplinárnych opatrení.

DK VsFZ na základe predloženia dokladu o zaplatení za hráča Papcun Alex Sebastián 1368954 zastavuje disciplinárne konanie voči MFK Ťahanovce.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 2750x