Registračný a prestupový poriadok

RaPP účinný od 2.12.2016