12.09.2019, Ž - admin VsFZ

Prevádzkový poriadok ihriska s umelou trávou , Janigová

12.09.2019, Ž - admin VsFZ

Prevádzkový poriadok futbalového ihriska s umelou trávou na Janigovej ulici v Košiciach

[doc]VsFZ_Prevádzkový poriadok - Janigova ulica Košice - SFZ , VsFZ.pdf

Prevádzkový poriadok futbalového ihriska s umelou trávou na Janigovej ulici v Košiciach. 

Prevádzkový poriadok určuje základné pravidlá prevádzky a užívania areálu futbalového ihriska s umelou trávou na Janigovej ulici v Košiciach v správe Východoslovenského futbalového zväzu. 

1. Návštevníci a užívatelia sú povinní zabezpečiť dodržiavanie čistoty a poriadku v priestoroch celého areálu ihriska s UT, šetrne zaobchádzať a narábať s hmotným majetkom, rešpektovať pokyny prevádzkového poriadku.

2. Užívatelia sú pri užívaní ihriska s UT povinní rešpektovať pokyny správcu ihriska s UT alebo ním poverenej osoby.

3. Východoslovenský futbalový zväz (ďalej len „VsFZ“) nenesie zodpovednosť za prípadné úrazy počas športových podujatí, tréningového a súťažného procesu organizovaného prenajímateľmi a zmluvnými užívateľmi (ďalej len „užívateľmi“).

4. Návštevníci a užívatelia využívajúci dočasné cestné komunikácie a dočasné parkovacie miesta v areáli ihriska s UT dbajú na dodržiavanie ustanovení zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. 

5. Užívateľ ihriska s UT zabezpečí, že na hracej ploche sa okrem vlastných trénujúcich hráčov a členov realizačného tímu v stanovenom počte nebude zdržiavať žiadna iná osoba.

6. Užívatelia ihriska s UT sú povinní majetok VsFZ po jeho použití odložiť na vyhradené miesto.

7. Užívateľ zabezpečí, že na tréningovej ploche s umelým povrchom je povolené hrať alebo trénovať len v obuvi na umelú trávu určenej, t.j. turfy alebo kopačky s lisovanými štupľami, ktorých výška nepresiahne 12mm. V prípade, tzv. „slidových“ – nožových podrážok, musí mať daná kopačka na päte minimálne 4 slidy – nože. V prípade ak užívateľ využíva ihrisko s UT na iný druh športu, môže použiť len takú obuv, ktorá nepoškodzuje umelú trávu. VsFZ si vyhradzuje právo vykázať z ihriska užívateľa, ktorý používa obuv, ktorá poškodzuje umelú trávu. 

8. Užívatelia ihriska s UT zabezpečia, aby sa v čase tréningovej jednotky na hlavnej hracej ploche zúčastnilo vždy maximálne 1 družstvo (25 osôb) pre kategórie dospelí / dorast, resp. 2 družstvá (40 osôb) pre kategórie žiaci / prípravka.

9. V prípade poškodenia majetku v správe VsFZ, zapríčineného nešetrným zaobchádzaním alebo neprimeraným správaním, je návštevník alebo užívateľ povinný škody na majetku, prípade iné vzniknuté škody, odstrániť na vlastné náklady.

10. Prípadné zistenie škody na majetku je návštevník alebo užívateľ povinný bezodkladne oznámiť správcovi ihriska. 

11. Je zakázané zdržiavať sa v priestoroch a areáli ihriska s UT v čase mimo dohodnutých aktivít.

12. Je zakázané fajčiť v šatniach a v priestore ihriska s UT ohradenom oplotením.

13. Je zakázané vodiť zvieratá do priestorov ihriska s UT ohradených oplotením.

14. Je zakázané predávať alkoholické nápoje a cigarety osobám mladším 18 rokov, zdržiavať sa v areáli ihriska s UT pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

15. V prípade záujmu o využitie priestorov a služieb ihriska s UT je potrebné kontaktovať správcu ihriska v dostatočnom predstihu pred plánovaným realizovaním aktivity, spravidla 14 dní pred jej konaním.

Porušenie pravidiel stanovených týmto prevádzkovým poriadkom sa považuje za zásadné porušenie ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona č. 1/2014 Z.z, a vnútorných predpisov VsFZ a SFZ a budú riešené v zmysle ustanovení týchto predpisov.

Prečítané: 488x