Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2019/2020-0437
U 437 – OFK STRÁŽAN Hubošovce – DK opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U 355, U 382 a U 404 vo veci č. k. KS/9/2018 navrhovateľa OcŠK Pozdišovce proti odporcovi OFK STRÁŽAN Hubošovce, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2019 a vykonate
U 437 – OFK STRÁŽAN Hubošovce – DK opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U 355, U 382 a U 404 vo veci č. k. KS/9/2018 navrhovateľa OcŠK Pozdišovce proti odporcovi OFK STRÁŽAN Hubošovce, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2019 a vykonateľnosť dňa 29.09.2019. DK zároveň ukladá klubu povinnosť v lehote do 7 dní od uverejnenia tohto uznesenia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2019/2020-0437
Klub: OFK STRÁŽAN Hubošovce
Dátum zaevidovania: 08.11.2019 13:03
Stav: Nové