Športovo-technická komisia
SN-STK-2020/2021-0009
ŠTK 144
ŠTK SOFZ č.15 1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: - U15 - A - 7. kolo: Olcnava - Rudňany dňa 08.10.2020 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutia: - VII. liga - 7.kolo: Gelnica „B" - Sp. Hrušov dňa 24.10.2020 o 10:30 hod. - VII. liga - 8. kolo: Hnilčík - Slovinky dňa 25.10.2020 o 14:00 hod. -U15 - A - 6. kolo: Rudňany - SŠM Bystrany dňa 07.11.2020 o 11:45 hod. 3. ŠTK berie na vedomie písomné stanovisko R,AR a DZ podaním cez ISSF na komisiu k namietanému hráčovi v stretnutí 1.kola - VII. ligy: Sp. Hrušov - Krompachy „B" bez prijatia ďalších opatrení. 4. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí hraných v dňoch 26. - 27.09.2020 5. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia: S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. ŠTK SOFZ na základe vyššie nariadených opatrení ÚVZ SR povoľuje s účinnosťou od 1. októbra do odvolania organizovať majstrovské futbalové stretnutia všetkých vekových kategórii avšak za dodržania vyššie uvedeného opatrenia. 6. ŠTK nariaďuje odohrať 1. kola turnaja prípraviek U11 - skupina A - HP Harichovce dňa 03.10.2020 o 9:00 hod. , skupina B - HP Krompachy dňa 04.10.2020 o 9:00 hod. Uvedeného turnaja sa môžu zúčastniť aj hráčky, ktoré sú najviac o dve vekové kategórie staršie, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrajú za prípravku(čl.28 bod 12 SP). Pre organizovanie uvedeného turnaja usporiadateľmi turnaja - Harichovce resp. Krompachy platí opatrenie ÚVZ SR platné s účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania. Delegovaný R na uvedený turnaj vytvoria zápisy o stretnutí v elektronickej podobe cez ISSF systém. Rozlosovanie turnaja a propozícii sú v ÚS ŚTK č.12.
Rozhodnutie: SN-STK-2020/2021-0009
Dátum zaevidovania: 29.09.2020 18:34
Stav: Nové