Disciplinárna komisia
SN-DK-2020/2021-0008
DK 177
DK SOFZ U. č. 9-36-2019/2020: ODVOLACIE KONANIE: DK SOFZ na základe podania klubu FK POKROK SEZ KROMPACHY zo dňa 23.09.2020 učineného cez ISSF systém, ktoré bolo podľa obsahu posúdené ako riadne a včas podané odvolanie proti rozhodnutiu DK SOFZ 8-32-2020/2021 zo dňa 27.08.2019, DK SOFZ dňa 29.8.2019 po hlasovaní v senáte takto rozhodla: I. Podľa čl. 84 ods. 4 DP vyhovuje odvolaniu a napádané rozhodnutie zrušuje vo výrokoch o uložení disciplinárnej sankcie pod písmenami a), b), c) II. previnilci klubu + klub FK POKROK SEZ KROMPACHY - neoprávnený štart podľa čl. 53 DP a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. e) DP (neoprávnený štart hráča FK POKROK SEZ KROMPACHY „B" - štart hráča na RP hráča Jozef Ziolkovský v majstrovskom stretnutí 1. kola VII. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a FK POKROK SEZ KROMPACHY hranom dňa 15.09.2020 + vedomé zadanie nepravdivého údaja do ISSF ohľadom spomínaného hráča) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe výsledkov šetrenia zo strany ŠTK SOFZ, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 1, písm. a), b), d), ods. 3, ods. 4 DP, po zohľadnení okolností uvedených odvolateľom v podanom odvolaní, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DS: a) klub FK POKROK SEZ KROMPACHY - pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 4 DP a RS/A/7/m b) osoba uvedená v zápise ako kapitán družstva - František Jochman (1017728) - DS: pozastavenie výkonu funkcie kapitána družstva v trvaní 1 mesiaca od 22.09.2020 do 22.10.2021 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP c) osoba uvedená v zápise ako vedúci družstva - František Jochman - DS: pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva v trvaní 1 mesiaca od 22.09.2020 do 22.10.2021 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP III. Podľa čl. 84 ods. 7 DP (per analogiam) sa poplatok za odvolanie vo výške 50.- € neúčtuje klubu FK POKROK SEZ KROMPACHY do zbernej faktúry, pretože DK SOFZ v plnom rozsahu sama vyhovela podanému odvolaniu (autoremedúra). IV. Na základe vyššie uvedených skutočností DK SOFZ rozhodla tak, ako je uvedené v jednotlivých výrokoch tohto rozhodnutia. // 100.- € (pokuta) - na vedomie: sekretár SOFZ (upraviť zbernú faktúru za mesiac 09/2019) U. č. 9-37-2020/2021: na základe U. č. 8-33-2020/201 - Lukáš Jakuba (1190620, OŠK Hnilčík; VII. L) - vylúčený za zakázanú hru podľa čl. 45 ods. 2 písm. b) DP (surová hra - podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu s následkom zranenia hráča, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry a jeho následnú doposiaľ trvajúcu práceneschopnosť s predpokladanou dobou liečenia 3 mesiace) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe vzhliadnutia videozáznamu, zohľadnenia predbežných lekárskych správ ako aj doby práceneschopnosti, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 2 písm. a), b), ods. 3, ods. 5 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: pozastavenie výkonu športu na 12 týždňov vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 45 ods. 2 písm. b) DP, s prerušením výkonu DS počas zimnej prestávky (trvá od 19.10.2020 do 04.04.2021) podľa čl. 17 ods. 8 DP, čl. 34 ods. 7 DP od 20.09.2020 do 30.05.2021 (4 týždne vykoná do zimnej prestávky, 8 týždňov v jarnej časti súť. roč. 2020/201; započítanie doby predbežného ochranného opatrenia z U. č. 8-33-2020/2021 od 20.09.2020) // 10.- € U. č. 9-38-2020/2021: z podnetu KR SOFZ: Patrik Butvin (1285973, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - priestupok na vylúčenie za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera lakťom do oblasti tváre mimo súboja o loptu v neprerušenej
Rozhodnutie: SN-DK-2020/2021-0008
Dátum zaevidovania: 29.09.2020 18:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 9-37-2020/2021: na základe U. č. 8-33-2020/201 - Lukáš Jakuba (1190620, OŠK Hnilčík; VII. L) - vylúčený za zakázanú hru podľa čl. 45 ods. 2 písm. b) DP (surová hra - podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu s následkom zranenia hráča, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry a jeho následnú doposiaľ trvajúcu práceneschopnosť s predpokladanou dobou liečenia 3 mesiace) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe vzhliadnutia videozáznamu, zohľadnenia predbežných lekárskych správ ako aj doby práceneschopnosti, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 2 písm. a), b), ods. 3, ods. 5 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: pozastavenie výkonu športu na 12 týždňov vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 45 ods. 2 písm. b) DP, s prerušením výkonu DS počas zimn 10 EUR 29.09.2020 18:40
U. č. 9-38-2020/2021: z podnetu KR SOFZ: Patrik Butvin (1285973, OKŠ Spišský Hrušov; VII. L) - priestupok na vylúčenie za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera lakťom do oblasti tváre mimo súboja o loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 28.09.2020 do 11.10.2020 - výkon tejto DS nasleduje po výkone DS z U. č. 7-24-2020/2021 // 10.- € 10 EUR 29.09.2020 18:45
U. č. 9-39-2020/2021: Roman Stoličný (1152295, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 28.09.2020 // 10.- € 10 EUR 29.09.2020 18:48
U. č. 9-40-2020/2021: Bruno Compeľ (1263315, TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP, v ÚP a v AŠ podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP, od 28.09.2020 do 11.10.2020 // 10.- € 10 EUR 29.09.2020 18:50
U. č. 9-41-2020/2021: Ján Richnavský (1206648, TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 28.09.2020 // 10.- € 10 EUR 29.09.2020 18:52
U. č. 9-42-2020/2021: Ladislav Bandy (1427647, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U15-B) - vylúčený za zakázanú hru podľa čl. 45 ods. 1 písm. a) DP (surová hra - kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu kolenom do oblasti hlavy v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 1 písm. a) DP, od 27.09.2020 // 5.- € 5 EUR 29.09.2020 18:55
U. č. 9-43-2020/2021: Dominik Ondra (1206678, OTJ Jamník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 28.09.2020 // 10.- € 10 EUR 29.09.2020 19:00