Disciplinárna komisia
SN-DK-2020/2021-0007
DK 176
DK SOFZ U. č. 8-30-2020/2021: Ján Dirda (1364901, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - kopnutie do súpera mimo súboja o loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP, od 20.09.2020 do 04.10.2020 // 5.- € U. č. 8-31-2020/2021: Matej Hanuščin (1285012, TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) DP (HNS - sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP, od 20.09.2020 // 5.- € U. č. 8-32-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ: previnilci klubu + klub FK POKROK SEZ KROMPACHY - neoprávnený štart podľa čl. 53 DP a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 63 ods. 1 písm. e) DP (neoprávnený štart hráča FK POKROK SEZ KROMPACHY „B" - štart hráča na RP hráča Jozef Ziolkovský v majstrovskom stretnutí 1. kola VII. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a FK POKROK SEZ KROMPACHY hranom dňa 15.09.2020 + vedomé zadanie nepravdivého údaja do ISSF ohľadom spomínaného hráča) - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe výsledkov šetrenia zo strany ŠTK SOFZ, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v pléne takto rozhodla a ukladá tieto DS: a) klub FK POKROK SEZ KROMPACHY - pokuta vo výške 130.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 4 DP a RS/A/7/m b) osoba uvedená v zápise ako kapitán - František Jochman (1017728) - DS: pozastavenie výkonu funkcie kapitána v trvaní 6 mesiacov od 22.09.2020 do 22.03.2021 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP c) osoba uvedená v zápise ako vedúci - František Jochman - DS: pozastavenie výkonu funkcie vedúceho v trvaní 6 mesiacov od 22.09.2020 do 22.03.2021 podľa čl. 53 ods. 1, ods. 3 písm. b) DP // 130.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) U. č. 8-33-2020/2021: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 3 písm. a), d), g) DP začína disciplinárne konanie proti hráčovi OŠK Hnilčík - Lukáš Jakuba (1190620) pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. b) DP (surová hra - podrazanie súpera nadmernou silou v súboji o loptu s následkom zranenia hráča, ktoré malo za následok jeho odstúpenie z hry) a na základe uvedeného ukladá: a) klubu OŠK Hnilčík zaslať DK SOFZ do najbližšieho zasadnutia videozáznam zo stretnutia 7. kola medzi OŠK Hnilčík a FK 56 Iliašovce (postačuje 1. polčas, konkrétne situácia pred udelením ČK pre D5, teda rozmedzie od 5. minúty do 15. minúty) b) hráčovi OŠK Hnilčík - Lukáš Jakuba (1190620) podľa čl. 43 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 4 DP predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu športovej činnosti do rozhodnutia o disciplinárnom previnení c) klubu FK 56 Iliašovce zaslať DK SOFZ do najbližšieho zasadnutia lekárske potvrdenie o prípadnej práceneschopnosti H10, resp. predpokladanej dĺžke jej trvania // bez poplatku U. č. 8-34-2020/2021: DK SOFZ neprejednala podanie klubu FK Slovan Veľký Folkmár z dôvodu, že nie je vecne príslušná vo veci konať. Pre úplnosť DK SOFZ poznamenáva, že obsah podania je nejasný a nie je zrejmé, čoho sa ním podávateľ domáha. // bez poplatku U. č. 8-35-2020/2021: DK SOFZ dôrazne upozorňuje R na potrebu dôsledného popisu priestupkov pri udelení ČK, najmä precízneho rozlišovania medzi surovou hrou (v súboji o loptu) a HNS (mimo súboja o loptu, resp. v prerušenej hre) pod hrozbou disciplinárnych následkov v podobe pozastavenia výkonu funkcie R Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutia
Rozhodnutie: SN-DK-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 22.09.2020 17:57
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U. č. 8-30-2020/2021: Ján Dirda (1364901, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - kopnutie do súpera mimo súboja o loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP, od 20.09.2020 do 04.10.2020 // 5.- € 5 EUR 22.09.2020 17:58
U. č. 8-31-2020/2021: Matej Hanuščin (1285012, TJ Družstevník Odorín; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) DP (HNS - sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP, od 20.09.2020 // 5.- € 5 EUR 22.09.2020 18:00
U. č. 8-32-2017/2018: z podnetu ŠTK SOFZ: previnilci klubu + klub FK POKROK SEZ KROMPACHY - neoprávnený štart podľa čl. 53 DP a porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 63 ods. 1 písm. e) DP (neoprávnený štart hráča FK POKROK SEZ KROMPACHY „B" - štart hráča na RP hráča Jozef Ziolkovský v majstrovskom stretnutí 1. kola VII. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a FK POKROK SEZ KROMPACHY hranom dňa 15.09.2020 10 EUR 22.09.2020 18:03
POKUTY