Streda, 21. apríla, 2021Meniny má Ervín
Spišský oblastný futbalový zväz

Spišský oblastný futbalový zväz

Futbalnet

Disciplinárna komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. SN-DK-2020/2021-0010

DK 179

ÚRADNÁ SPRÁVA DK SOFZ ZO DŇA 13.10.2020 U. č. 11-52-2020/2021: Matúš Kováč (1187449, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 11.10.2020 // 10.- € U. č. 11-53-2020/2021: z podnetu STK SOFZ: klub OFK Matejovce nad Hornádom: Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (pokles hráčov družstva U19-A pod 7 v prípade, že mužstvo nastúpilo na stretnutie 8. kola U19-A medzi OFK Matejovce nad Hornádom a TJ Spartak Bystrany s menej ako 11 hráčmi - Rozpis SOFZ bod A/7/m1) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) – na vedomie HK SOFZ: 50% na účet TJ Spartak Bystrany U. č. 11-54-2020/2021: Tobiaš Kamenický (1328534, TJ Slovan Smižany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 12.10.2020 // 10.- € U. č. 11-55-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ a na základe podania TJ Lokomotíva Margecany: klub OTJ Jamník: Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (nesplnenie nariadenia ŠTK SOFZ zo dňa 29.09.2020 – bod 5/ úradnej správy o organizovaní majstrovského stretnutia výsostne v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – nedodržanie maximálneho počtu 50 osôb na majstrovskom stretnutí 10. kola VI. L medzi OTJ Jamník a TJ Lokomotíva Margecany - Rozpis SOFZ bod A/7/m) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 70.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) U. č. 11-56-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ: klub FK Slovan Helcmanovce: Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (nesplnenie nariadenia ŠTK SOFZ zo dňa 29.09.2020 – bod 5/ úradnej správy o organizovaní majstrovského stretnutia výsostne v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – nedodržanie maximálneho počtu 50 osôb na majstrovskom stretnutí 10. kola VI. L medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Družstevník Odorín - Rozpis SOFZ bod A/7/m) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 70.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) U. č. 11-57-2020/2021: Upozornenie DK SOFZ: Vzhľadom k aktuálne prijatým opatreniam Ústredného krízového štábu SR a vlády SR zo dňa 11.10.2020 DK SOFZ previnilcom oznamuje, že o prípadnom dovykonaní disciplinárnej sankcie na časové obdobie, resp. počet stretnutí DK SOFZ rozhodne po ukončení účinnosti vyššie spomenutých prijatých opatrení. Týmto sa ruší rozhodnutie DK SOFZ: U. č. 9-44-2020/2021. Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ustanovením čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia. 2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok. 5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

Rozhodnutie:SN-DK-2020/2021-0010
Dátum zaevidovania:13.10.2020 18:13
Stav:Nové

Poplatky

TypOsobaDôvodSumaDátum
POPLATOK_DKU. č. 11-52-2020/2021: Matúš Kováč (1187449, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 11.10.2020 // 10.- €10 EUR13.10.2020 18:16
POPLATOK_DKU. č. 11-53-2020/2021: z podnetu STK SOFZ: klub OFK Matejovce nad Hornádom: Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (pokles hráčov družstva U19-A pod 7 v prípade, že mužstvo nastúpilo na stretnutie 8. kola U19-A medzi OFK Matejovce nad Hornádom a TJ Spartak Bystrany s menej ako 11 hráčmi - Rozpis SOFZ bod A/7/m1) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) – na vedomie HK SOFZ: 50% na účet TJ Spartak Bystrany5 EUR13.10.2020 18:18
POPLATOK_DKU. č. 11-54-2020/2021: Tobiaš Kamenický (1328534, TJ Slovan Smižany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 12.10.2020 // 10.- €10 EUR13.10.2020 18:19
POPLATOK_DKU. č. 11-55-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ a na základe podania TJ Lokomotíva Margecany: klub OTJ Jamník: Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (nesplnenie nariadenia ŠTK SOFZ zo dňa 29.09.2020 – bod 5/ úradnej správy o organizovaní majstrovského stretnutia výsostne v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – nedodržanie maximálneho počtu 50 osôb na majstrovskom stretnutí 10. kola VI. L medzi OTJ Jamník a TJ Lokomotíva Margecany - Rozpis SOFZ bod A/7/m) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 70.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)10 EUR13.10.2020 19:34
POPLATOK_DKU. č. 11-56-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ: klub FK Slovan Helcmanovce: Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (nesplnenie nariadenia ŠTK SOFZ zo dňa 29.09.2020 – bod 5/ úradnej správy o organizovaní majstrovského stretnutia výsostne v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – nedodržanie maximálneho počtu 50 osôb na majstrovskom stretnutí 10. kola VI. L medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Družstevník Odorín - Rozpis SOFZ bod A/7/m) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 70.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)10 EUR13.10.2020 19:36

Pokuty

PopisSumaDátum
U. č. 11-53-2020/2021: z podnetu STK SOFZ: klub OFK Matejovce nad Hornádom: Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (pokles hráčov družstva U19-A pod 7 v prípade, že mužstvo nastúpilo na stretnutie 8. kola U19-A medzi OFK Matejovce nad Hornádom a TJ Spartak Bystrany s menej ako 11 hráčmi - Rozpis SOFZ bod A/7/m1) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) – na vedomie HK SOFZ: 50% na účet TJ Spartak Bystrany30 EUR13.10.2020 18:19
U. č. 11-55-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ a na základe podania TJ Lokomotíva Margecany: klub OTJ Jamník: Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (nesplnenie nariadenia ŠTK SOFZ zo dňa 29.09.2020 – bod 5/ úradnej správy o organizovaní majstrovského stretnutia výsostne v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – nedodržanie maximálneho počtu 50 osôb na majstrovskom stretnutí 10. kola VI. L medzi OTJ Jamník a TJ Lokomotíva Margecany - Rozpis SOFZ bod A/7/m) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 70.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)70 EUR13.10.2020 19:35
U. č. 11-56-2020/2021: z podnetu ŠTK SOFZ: klub FK Slovan Helcmanovce: Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo člena SFZ podľa čl. 64 ods. 1 písm. b) DP (nesplnenie nariadenia ŠTK SOFZ zo dňa 29.09.2020 – bod 5/ úradnej správy o organizovaní majstrovského stretnutia výsostne v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – nedodržanie maximálneho počtu 50 osôb na majstrovskom stretnutí 10. kola VI. L medzi FK Slovan Helcmanovce a TJ Družstevník Odorín - Rozpis SOFZ bod A/7/m) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m // 70.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)70 EUR13.10.2020 19:36

Sankcie

PopisDátum odZápasy
U. č. 11-52-2020/2021: Matúš Kováč (1187449, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 11.10.2020 // 10.- €11.10.20201
U. č. 11-54-2020/2021: Tobiaš Kamenický (1328534, TJ Slovan Smižany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 12.10.2020 // 10.- €12.10.20201