Vláda SR dňa 29.03.2020 pripravila a predstavila verejnosti balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, ktoré sú momentálne spracované do prvých siedmich (7) bodov, nazvaných ako Prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. Štát postupne poskytne viacero príspevkov na podporu ekonomiky v SR, ktoré by mali pomôcť preklenúť tvrdé dopady COVID-19.

image

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky spustí dve webové stránky pomahameludom.sk a neprepustaj.sk, na ktorých sa zamestnanci, podnikatelia a živnostníci dozvedia, na akú pomoc majú nárok.

Základné pojmy pri uplatnení štátnych príspevkov

a) za zamestnávateľa sa považuje najmä:

  • Právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej zložky v SR,
  • Organizačná zložka zahraničnej právnickej alebo fyzickej osoby na území SR,
  • Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti,
  • Živnostník,
  • Osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov

Za zamestnávateľa sa považujú aj právnické osoby s právnou formou občianskeho združenia, neziskové organizácie a nadácie. Za zamestnávateľa sa nepovažujú subjekty verejnej správy.

b) zamestnancom sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere, pričom za zamestnanca nie je možné pre účely príspevku považovať dohodára, spoločníka bez pracovného pomeru, konateľa bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcu osobu, dobrovoľníka, osobu zmluvne previazanú cez zmluvu uzatvorenú podľa Občianskeho zákonníka.

c) samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) je

  • Živnostník
  • Osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov
  • Športovec a športový odborník (ak vykonáva svoju činnosť ako SZČO)

Nárok na príspevok má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.

Nárok  na príspevok  nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

d) oprávnené obdobie sa považuje obdobie odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok (najskôr však od 12. marca 2020) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

Opatrenia a informácie Úradu verejného zdravotníctva SR k športovým podujatiam

[doc]Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf
[doc]Navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza.pdf
[doc]Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_sportoviska.pdf