image

Volebná komisia SFZ

podľa čl. 46, ods. 5 Stanov SFZ vyhlasuje doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené funkcie členov orgánu SFZ :

predseda Komory SFZ pre riešenie sporov a

● podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov

Doplňujúce voľby na vyše uvedené neobsadené funkcie členov orgánu SFZ sa podľa čl. 42 ods. 3 písm. c) Stanov SFZ uskutočnia v rámci programu

riadnej konferencii SFZ, dňa 25. septembra 2020 v Poprade.

Podľa čl. 59 ods. 7 Stanov SFZ, predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, volí konferencia SFZ,   n a  n á v r h   č l e n a  S F Z.

Podľa čl. 6 ods. 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, za predsedu „Komory“ a podpredsedu „Komory“ môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a.) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý

b.) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta

c.) kontaktné údaje kandidáta

d.) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje

Podľa čl. 2 ods. 5,6 a 7 Volebného poriadku SFZ k návrhu kandidáta, podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ, sa pripájajú tieto prílohy :

a.) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti

b.) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ

c.) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

d.) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

e.) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou

f.) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami

g.) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii

h.) vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na riešenie sporov; vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov.

Podmienky - prílohy k návrhu kandidáta podľa odseku 5 Volebného poriadku SFZ sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára s prílohami pri podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ.

Podľa čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ, návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Podľa čl. 2 ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ končí dňa 19. septembra 2020 o 23:59 hodine.

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy podľa odseku 5. Volebného poriadku SFZ.

Návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

● elektronickou formou

na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 25.09.2020“

resp.

korešpondenčnou formou

na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava,

v zalepenej obálke s označením "Voľby 25.09.2020“.