Vyhlásenie volieb - Komora pre riešenie sporov

  Volebná komisia SFZ

  Volebná komisia SFZ v súlade s článkom 59 ods. 8 Stanov SFZ a čl. 6 ods. 6 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov vyhlasuje doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov :

  · 1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov - zástupcu amatérskych klubov

  · 3 členov Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcov profesionálnych hráčov

  · 1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov - zástupcu amatérskych hráčov,

  ktoré sa v súlade s článkom čl. 46 ods. 6 Stanov SFZ v súčinnosti so správcom informačného systému slovenského futbalu (ďalej ISSF) vykonajú elektronickou formou prostredníctvom ISSF v súlade s predpismi SFZ

  v termíne od 00:01 hodiny dňa 30.11.2020 (pondelok) do 23:59 hodiny, dňa 13.12.2020 (nedeľa).

  Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, kandidátov na člena Komory SFZ pre riešenie sporov - zástupcu amatérskych klubov, navrhujú a volia kluby amatérskeho futbalu. Každý klub má jeden hlas.

  Podľa čl. 6 ods. 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov - zástupcov hráčov profesionálneho futbalu, navrhujú aktívni hráči profesionálneho futbalu, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné združenie zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

  Kandidátov na člena Komory SFZ pre riešenie sporov - zástupcu amatérskych hráčov navrhujú aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ.

  Podľa čl. 59 ods. 5 Stanov SFZ v Komore SFZ pre riešenie sporov nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu.

  Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ návrh kandidáta musí obsahovať :

  a.) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý

  b.) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta

  c.) kontaktné údaje kandidáta

  d.) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje

  Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ a čl. 22 ods. 2 písm. b) bod 1 Rokovacieho poriadku Konferencie SFZ sa k návrhu kandidáta pripájajú tieto prílohy :

  a.) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti

  b.) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ,

  c.) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

  d.) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

  e.) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,

  f.) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami,

  g.) motivačný list

  Volebná komisia SFZ vyzýva členov Slovenského futbalového zväzu, ktorí sú oprávnení navrhovať kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov, aby návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov so všetkými prílohami doručili na Slovenský futbalový zväz výlučne :

  elektronickou formou

  na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby členov Komory SFZ“.

  Lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov

  končí o 23:59 hodine, dňa 22.11.2020 (nedeľa).

  Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty.

  Ďalšie informácie a inštrukcie k voľbám členov Komory SFZ pre riešenie sporov budú priebežne publikované na webovom sídle SFZ a prostredníctvom ISSF.