image

VZORY PODANÍ K VOĽBÁM

Dovoľujeme si Vás informovať, že pokiaľ je osoba členom SFZ, nemusí predkladať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ. Vyžaduje sa však predloženie životopisu a motivačného listu.

Pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložil dokumenty vyžadované v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ.

Prílohy k návrhu:

  1. Životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti
  2. Vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ
  3. Vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  4. Výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  5. Súhlas navrhnutého kandidáta s jeho kandidatúrou
  6. Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ,  v súvislosti s voľbami
  7. Súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti volieb 
  8. Motivačný list (* ak to vyžaduje štatút komisie)
[doc]Súhlas spracovanie osobných údajov.docx
[doc]Vyhlásenie o nezávislosti.docx
[doc]Vyhlásenie spôsobilosť na právne úkony.docx
[doc]Súhlas zachytenie podobizne.docx
[doc]Návrh kandidáta na volenú funkciu.docx
[doc]Vyhlásenie individuálne členstvo.docx
[doc]Súhlas kandidaáta s kandidatúrou.docx
[doc]Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.docx