image

Základné informácie o členských príspevkoch SFZ v sezóne 2017/2018

V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ,  SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia schváleným Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ.

Konferencia SFZ schválila nasledovné:
“Nakoľko považujeme za správny a spravodlivý aj spôsob rozdelenia členských príspevkov schválený pre rok 2017, ktorý sa v praxi osvedčil, navrhujeme ďalej postupovať rovnakým režimom s tým, že predmetom rozdelenia budú členské príspevky na súťažný ročník  2017/2018 vybrané od riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ. Finančné prostriedky z vybraných členských príspevkov budú jednotlivým klubom poukázané do 15.12.2017 podľa schváleného kľúča bezhotovostným prevodom na ich bankový účet evidovaný v ISSF."

Vybrané členské príspevky sa rozdeľujú futbalovým klubom pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 za podmienky že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií Grassroots a ÚTM. Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže U23.

Spôsob prerozdelenia a poukázania členských príspevkov klubom v sezóne 2017/2018

SFZ poukáže platby s prerozdelenými členskými príspevkami v aktuálnej hodnote 471 688 € (stav k 30.11.2017) priamymi platbami na IBAN účty klubov uvedené v systéme ISSF (oficiálne matriky, registre, SFZ).

Aktuálne má nárok na prerozdelenie členských príspevkov podľa pravidiel schválených konferenciou SFZ 1 238 klubov, v ktorých dohralo jesennú časť súťaží 2 779 družstiev, čo činí na jedno družstvo príspevok 170,40 € za jesennú časť a 12,60 € za jarnú časť (prerozdelenie dovybratých členských príspevkov za jar 2018)

Prvé platby boli uhradené k 15.12.2017 a druhé platby po 1.7.2018.

Kompletný zoznam všetkých platieb prerozdelenia členských poplatkov SFZ

Prerozdelenie členských príspevkov SFZ pre sezónu 2017/2018
Typ poplatku Počet Suma spolu
Členský poplatok športovec (do U18 vrátane) 54 508 163 524 €
Členský poplatok športovec (nad U18) 44 863 269 178 €
Členský poplatok (tréner) 2 179 21 790 €
Členský poplatok (rozhodca) 1 719 17 190 €
Členský poplatok (delegát) 372 3 720 €
Členský poplatok (pozorovateľ) 16 160 €
Členský poplatok (zväz, klub) 1 510 30 200 €
Členský poplatok (individuálny člen) 282 2 820 €
Spolu 105 449 508 582 €