Disciplinárna komisia
Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2020/2021-0363U 363 – P. B. - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/7/2020.
SFZ-DK-2020/2021-0362U 362 – Bence Bényi (R) / 1255000 / – DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 350 a rozhodla, že za administratívne pochybenie delegovanej osoby (umožnenie prekročenia maximálneho počtu náhradníkov uvedených v Zápise o stretnutí) počas stretnutia 6. kola II. liga Ženy medzi KFC Komárno – OFK Dunajská Lužná podľa čl. 63/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 63/2a a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0361U 361 – KFC Komárno / II. liga Ženy / – DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 349 a rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (prekročenie maximálneho počtu náhradníkov uvedených v Zápise o stretnutí) počas stretnutia 6. kola II. liga Ženy medzi KFC Komárno – OFK Dunajská Lužná podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 64/5 a čl. 10 DP v spojení s čl. 10m RS.
SFZ-DK-2020/2021-0360U 360 – Peter Ďuriš / 1124917 / FK Poprad, II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 318 a rozhodla, že za HNS (vstup na hraciu plochu v polčasovej prestávke a vyhrážanie sa R s následným vykázaním z extra sedenia) počas stretnutia 11. kola II. ligy medzi FK Poprad – SLAVOJ Trebišov podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby podľa čl. 48/2b,4 a čl. 19/2 s prerušením podľa čl. 34/7 DP, od 08.10.2020 až do začiatku prerušenej II. ligy. DK zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia uloženého U 318. DK oznamuje, že podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie U 39 uloženej DK ObFZ Trenčín zostáva v platnosti ako je uvedené v ÚS č. 8 zo dňa 10.09.2020 ObFZ Trenčín.
SFZ-DK-2020/2021-0359U 359 – FK Poprad / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 317 a rozhodla, že za HNS prezidenta klubu (hrubé urážky delegovaných osôb pri odchode z hracej plochy) počas stretnutia 11. kola II. ligy medzi FK Poprad – SLAVOJ Trebišov podľa čl. podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 48/2b,4, čl. 36/2a a čl. 12/6 DP. DK zároveň ukladá klubu predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu prezidentovi klubu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby na domáce stretnutia FK Poprad podľa čl. 43/2g DP, do 30.06.2021.
SFZ-DK-2020/2021-0358U 358 – Vahan Bichakhchyan / 1389407 / MŠK Žilina, Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 316 a stanovisko odbornej komisie KR SFZ a rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (odhalenie trička s politickým odkazom po strelení gólu) počas stretnutia 9. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina – FK DAC 1904 Dunajská Streda podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 64/3 a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0357U 357 – Jozef Pavlík / 1055439 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a vlastných zistení začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (verbálny nesúhlas s rozhodnutím R s následným vykázaním z extra sedenia počas trvania disciplinárnej sankcie uloženej U 310) počas stretnutia 10. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín – FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 27.10.2020. DK zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie a ukladá zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov vyhradených pre delegované osoby podľa čl. 43/1,2a,g,4 DP, od 22.10.2020 až do rozhodnutia DK.
SFZ-DK-2020/2021-0356U 356 – Jozef Menich / 1238936 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Fortuna liga / - od 18.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0355U 355 – DK oznamuje všetkým účastníkom republikových súťaží riadených SFZ (s výnimkou Fortuna ligy), že z dôvodu prerušenia všetkých súťaží II. ligy, mládeže, žien a dievčat riadených SFZ a ich odloženia na neurčito zo dňa 12.10.2020 a na základe Opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú podľa čl. 17/8 a čl. 34/7 DP až do rozhodnutia o ich uvoľnení.
SFZ-DK-2020/2021-0354U 354 – Vladimír Weiss / 1184657 / ŠK Slovan Bratislava futbal / - DK na základe vlastných zistení žiada menovaného o písomné stanovisko k prejavom uverejneným v masovokomunikačných prostriedkoch podľa čl. 8/1a a čl. 74/1 DP, do 26.10.2020
SFZ-DK-2020/2021-0353U 353 – Pavol Gostič (T) / 1024970 / SDM Domino, II. LSD – U19 / – DK berie na vedomie odvolanie voči U 304 (doručené elektronickou formou dňa 14.10.2020) a rozhodla, že odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii SFZ.
SFZ-DK-2020/2021-0352U 352 – GFC Topoľčany – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ a vlastných zistení rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti) podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP v spojení s čl. 29 RS.
SFZ-DK-2020/2021-0351U 351 – FK Poprad – DK na základe podnetu Komisie SFZ pre riadenie II. ligy a vlastných zistení rozhodla, že za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti) podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP v spojení s čl. 29 RS.
SFZ-DK-2020/2021-0350U 350 – Bence Bényi (R) / 1255000 / - DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k umožneniu prekročenia maximálneho počtu náhradníkov v Zápise o stretnutí 6. kola II. liga Ženy medzi KFC Komárno – OFK Dunajská Lužná podľa čl. 71/1,3a,e DP, do 20.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0349U 349 – KFC Komárno / II. liga Ženy / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k prekročeniu maximálneho počtu náhradníkov uvedených v Zápise o stretnutí 6. kola II. liga Ženy medzi KFC Komárno – OFK Dunajská Lužná podľa čl. 71/1,3a,e DP, do 20.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0348U 348 – MŠK Rimavská Sobota / I. LSŽ – U15, U14 / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k nenastúpeniu družstva na stretnutie 6. kola I. LSŽ – U15, U14 medzi MŠK Námestovo – MŠK Rimavská Sobota bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5c DP.
SFZ-DK-2020/2021-0347U 347 – SDM Domino / II. LSD – U19 / – DK berie na vedomie stanovisko klubu k podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ a rozhodla, že za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisu SFZ (odmietnutie družstva pokračovať v stretnutí s následným spôsobením jeho predčasného ukončenia) v stretnutí 10. kola II. LSD – U19 medzi KFC Komárno – SDM Domino podľa čl. 60 a čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 64/4, čl. 12/6 a čl. 12/10 DP v spojení s čl. 82/1c,d SP.
SFZ-DK-2020/2021-0346U 346 – MFK Skalica / II. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 10. kola II. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
SFZ-DK-2020/2021-0345U 345 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 301 a rozhodla, že za HNS divákov (hrubé urážky) počas stretnutia 4. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FK Senica podľa čl. 58/2a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0344U 344 – Peter Ďuriš / 1124917 / FK Poprad, II. liga / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti uloženej U 318 pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty podľa čl. 75/1,2 DP, do 20.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0343U 343 – FK Poprad / II. liga / - DK opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej U 317 pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty podľa čl. 75/1,2 DP, do 20.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0342U 342 – Vahan Bichakhchyan / 1389407 / MŠK Žilina, Fortuna liga / - DK opätovne vyzýva menovaného na splnenie povinnosti uloženej U 316 pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty podľa čl. 75/1,2 DP, do 20.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0341U 341 – ŠKF Sereď / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 315 a rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vstupu fotoreportéra na hraciu plochu) počas stretnutia 9. kola Fortuna ligy medzi ŠKF Sereď – MFK Zemplín Michalovce podľa čl. 57/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0340U 340 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 12. kola II. ligy medzi FK Poprad – MFK Tatran Liptovský Mikuláš. DK odstupuje vec Komisii SFZ pre riadenie II. ligy na doriešenie podľa čl. 71/5e DP.
SFZ-DK-2020/2021-0339U 339 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí 12. kola II. ligy medzi FK Dubnica nad Váhom – FC ŠTK 1914 Šamorín.
SFZ-DK-2020/2021-0338U 338 – Jakub Krela / 1312523 / KFC Komárno, II. liga / - od 08.10.2020. DS si menovaný už vykonal.
SFZ-DK-2020/2021-0337U 337 – Stanislav Lacko / 1300960 / MŠK Púchov, II. liga / - od 11.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0336U 336 – Mário Hollý / 1298462 / MFK Skalica, II. liga / - od 11.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0335U 335 – Frederik Bilovský / 1218350 / FK Dubnica nad Váhom, II. liga / - od 11.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0334U 334 – Emília Stredná / 1280188 / MFK Zemplín Michalovce, II. liga Ženy / - od 11.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0333U 333 – Adam Henžel / 1345484 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, II. LMD – U17 / - od 11.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0332U 332 – Williams Baba Hamza / 1437810 / MŠK Žilina, I. LSD – U19 / - od 11.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0331U 331 – Boris Gáll / 1240024 / FC Košice, II. liga / - od 11.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0330U 330 – Lukáš Horváth / 1159189 / Partizán Bardejov BŠK, II. liga / - od 11.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0329U 329 – Tibor Both / 1342572 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LSŽ – U14 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti stiahnutím súpera za dres mimo pokutového územia podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 12.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0328U 328 – Juraj Špagla / 1309775 / MŠK Námestovo, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – hlasité vulgárne okríknutie protihráča podľa čl. 47/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 47/2b DP, od 11.10.2020 s prerušením podľa čl. 34/7 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0327U 327 – Michal Lukáč / 1330782 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LMD – U16 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou mimo pokutového územia podľa čl. 46/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 11.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0326U 326 – Michal Čief / 1218635 / MIBA Banská Bystrica, VARTA Futsal liga / - vylúčenie za HNS – udretie súpera rukou do tváre nadmernou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 03.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0325U 325 – Martin Sabol / 1345666 / FK Humenné, II. LSD – U19 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 275 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2021, od 08.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0324U 324 – SDM Domino / II. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 7. kola II. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
SFZ-DK-2020/2021-0323U 323 – KR SFZ - DK berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k sťažnosti klubu FC Spartak Trnava doručeného prostredníctvom ISSF (ID 129082) a elektronickou formou e-mailom dňa 05.10.2020 k situáciám z 36. a 85. minúty stretnutia 9. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – FC Nitra konaného dňa 03.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0322U 322 – Dimitrios Popovits / 1420831 / MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga / - DK na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR SFZ a vlastných zistení rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 9. kola Fortuna ligy medzi ŠKF Sereď – MFK Zemplín Michalovce zastavuje a zároveň ruší účinky ČK podľa čl. 78/5a DP.
SFZ-DK-2020/2021-0321U 321 – ŠK Slovan Bratislava futbal / Fortuna liga / - DK opätovne vyzýva klub na splnenie povinnosti uloženej klubu U 301, do 13.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0320U 320 – TJ Jednota Málinec / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 300 a rozhodla, že disciplinárne konanie podľa čl. 78/5b DP zastavuje.
SFZ-DK-2020/2021-0319U 319 – ŠK Sásová / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 299 a rozhodla, že disciplinárne konanie podľa čl. 78/5b DP zastavuje.
SFZ-DK-2020/2021-0318U 318 – Peter Ďuriš / 1124917 / FK Poprad, II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vyhrážanie sa R s následným vykázaním z extra sedenia) počas stretnutia 11. kola II. ligy medzi FK Poprad – SLAVOJ Trebišov podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 13.10.2020. DK predbežným ochranným opatrením menovanému pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie podľa čl. 43/1,2a,4 DP až do rozhodnutia DK. DK zároveň žiada menovaného o presnú identifikáciu funkcie.
SFZ-DK-2020/2021-0317U 317 – FK Poprad / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS prezidenta klubu (hrubé urážky delegovaných osôb pri odchode z hracej plochy) počas stretnutia 11. kola II. ligy medzi FK Poprad – SLAVOJ Trebišov podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 13.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0316U 316 – Vahan Bichakhchyan / 1389407 / MŠK Žilina, Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k oslave s politickým odkazom na tričku po strelení gólu v 34. minúte počas stretnutia 9. kola Fortuna ligy medzi MŠK Žilina – FK DAC 1904 Dunajská Streda podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 13.10.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0315U 315 – ŠKF Sereď / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vstupu fotoreportéra na hraciu plochu) počas stretnutia 9. kola Fortuna ligy medzi ŠKF Sereď – MFK Zemplín Michalovce podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 13.10.2020. DK zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osoby.
SFZ-DK-2020/2021-0314U 314 – Matej Chorvát / 1307346 / MŠK Námestovo, II. LSD – U19 / - od 05.10.2020.