Organizačný poriadok ObFZ Trnava

   OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ TRNAVA

  Rybníková 15/A, P.S.16, 91829 Trnava

  ________________________________________________________________

   

  ORGANIZAČNÝ  PORIADOK

  Oblastného futbalového zväzu Trnava

   

   

  PRVÁ HLAVA

  Úvodné ustanovenia

   

   

  Článok 1

  Pôsobnosť Oblastného futbalového zväzu Trnava

   

  1. Oblastný futbalový zväz Trnava (ďalej len ObFZ) je občianskym  športovým združením s právnou subjektivitou, s pôsobnosťou na území okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. V náboženských a v politických záležitostiach zaujíma neutrálny postoj.

   

  1. Základným poslaním ObFZ je  realizovať ciele ustanovené v Stanovách ObFZ,  starať sa o rozvoj futbalu na území ObFZ, organizovať a riadiť súťaže a medzinárodný futbalový styk.

   

  1. Zlepšovať úroveň futbalu. Podporovať, usmerňovať a koordinovať rešpektovanie

  zásady  FAIR-PLAY a kódexu futbalovej etiky.               

   

   

  Článok 2

  Členovia ObFZ

   

  1. V rámci svojej činnosti zastupuje záujmy svojich členov, ktorými sú riadni, pridružení a čestní.

   

  1. Práva a povinnosti ObFZ upravujú Stanovy ObFZ

   

   

  Článok 3

  Orgány ObFZ

   

  1. ObFZ realizuje svoje poslanie prostredníctvom orgánov, ktorými sú Konferencia, Rada ObFZ, Výkonný výbor, odborné komisie, kontrolné orgány a pracovné skupiny. Osobitné postavenia má Revízna komisia.

   

  1. Každodenné operatívne úlohy plní sekretariát ObFZ ako profesionálny aparát pracovníkov  ObFZ.

   

   

  Článok 4

  Konflikt záujmov

   

  1. V súlade s článkom 3 Stanov a uznesením prijatým na konferencii ObFZ konanej dňa 3. februára 2010 sa stanovuje, že:

   

  1. člen výkonného výboru nesmie byť členom rady,  predsedom, či členom kontrolného a zmierovacieho orgánu alebo  predsedom, či členom  komisie  na rovnakom stupni riadenia.

   

  1. člen rady nesmie byť členom výkonného výboru,  predsedom, či členom kontrolného  orgánu alebo  predsedom, či členom  komisie  na rovnakom stupni riadenia.

   

  1. člen výkonného výboru, rady, predseda alebo člen kontrolných  orgánov nemôže  byť zaradený na nominačnú listinu rozhodcov  na  rovnakom stupni riadenia.

   

  1. profesionálny pracovník aparátu nesmie byť členom výkonného výboru, rady, predsedom či členom  kontrolného a zmierovacieho orgánu alebo komisie na rovnakom stupni riadenia, s výnimkou Matričnej komisie.

   

  1. predseda ani člen kontrolného a zmierovacieho orgánu (článok 16 ods. 3) nemôže byť funkcionárom futbalového klubu, zaradeného v súťažiach riadených ObFZ v rámci ktorého kontrolný orgán pôsobí. To neplatí pre komisie, v ktorých podľa stanov alebo iných noriem musia mať zastúpenie  zástupcovia  klubov.  

   

   

   

  DRUHÁ HLAVA

   

  Článok 5

  Právomoc a pôsobnosť Konferencie

   

  1. Konferencia je najvyšším orgánom ObFZ. Konferencia sa koná raz za dva roky. Voľby Predsedu ObFZ, členov VV ObFZ, Predsedu revíznej komisie a Rady sa konajú raz za štyri roky.

   

  1. Konferencia môže byť riadna a mimoriadna.

   

  1. Konferencia má v rámci pôsobnosti normotvornú, kreačnú, rozhodujúcu a kontrolnú právomoc

   

  1. Rokovanie Konferencie upravuje rokovací poriadok, ktorý navrhuje Výkonný výbor a je schvaľovaný delegátmi Konferencie.

   

  1. Do jej pôsobnosti patrí najmä:

   

   1. schvaľovať, meniť alebo rušiť Stanovy ObFZ a Organizačný poriadok ObFZ.
   2. voliť predsedu ObFZ, členov Výkonného výboru uvedených v článku 17, Stanov ObFZ, predsedu Revíznej komisie ObFZ a členov RADY ZsFZ za  ObFZ Trnava.
   3. vytvárať, prípadne rušiť komisie.
   4. schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení.
   5. schvaľovať správu o činnosti ObFZ a Výkonného výboru.
   6. na základe návrhu Výkonného výboru rozhodovať o prijatí pridruženého člena, o zvolení čestného prezidenta ObFZ alebo čestného člena za záslužnú prácu vo futbalovom hnutí.
   7. prijímať, príp. vylučovať riadnych členov.
   8. rozhodovať o zrušení ObFZ.
   9. rozhodovať o vstupe ObFZ do federácie športových zväzov alebo iných telovýchovných, športových organizácií, ako i o vystúpení z organizácií, ktorých je členom.
   10. rozhodovať o zásadných otázkach, týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia ObFZ, najmä prerokovávať a schvaľovať správu o hospodárení v hodnotenom období.

   

  1. Konferencie sa okrem hostí zúčastňujú delegáti, ktorých štruktúru schvaľuje Rada ObFZ na  návrh VV ObFZ.

   

  1. Konferencie sa zúčastní Výkonný výbor  a sekretár, ktorí však nemajú právo hlasovať. Počas  svojho funkčného obdobia nesmú byť členovia výkonného výboru navrhnutí zväzom za delegátov.

   

   

  Článok 6

  Právomoc a pôsobnosť Rady

   

  1. Rada je najvyšším orgánom medzi Konferenciami. Je voleným orgánom, v ktorom sú   

  zastúpení  zástupcovia jednotlivých okresov. 

   

  1. Práva a povinnosti upravujú Stanovy ObFZ , podľa ktorých má Rada normotvornú ,  

  kreačnú , rozhodovaciu a kontrolnú právomoc.

   

  1. V období medzi Konferenciami môže Rada na návrh Výkonného výboru schvaľovať  

  zmeny Stanov a Organizačného poriadku, ak  navrhované  zmeny neznesú odklad.

   

  1. Rada ObFZ volí na návrh VV ObFZ predsedov odborných komisií.

   

   

  Článok 7

  Zloženie Rady

   

  1. Rada má 13 členov, okrem predsedu ObFZ, ktorý je na jej čele, sú jej členmi 12 zvolení zástupcovia na Konferencii ObFZ.

   

   

   

   

   

    

   

   

  Článok 8

  Zasadnutie  Rady

   

  1. Radu zvoláva predseda ObFZ alebo poverený člen Výkonného výboru ObFZ. Každý rok sa konajú minimálne štyri  riadne zasadnutia.
  2. Predseda ObFZ môže podľa potreby zvolať mimoriadne zasadnutie Rady ObFZ.

   

  1. Predseda  ObFZ je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie Rady ObFZ, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov Rady alebo nadpolovičná väčšina riadnych členov ObFZ. Predseda ObFZ musí oprávnenej žiadosti o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Rady vyhovieť do 21 dní od prijatia.

   

  1. Rada je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

   

  1. Na rokovaní rady ObFZ sa môžu zúčastniť zástupcovia pridružených členov ObFZ a členovia Výkonného výboru. Podľa potreby si môže Rada prizvať na rokovanie zástupcov klubov,  oblastných zväzov, kontrolných orgánov a odborných komisií.

   

   

  Článok 9

  Rokovanie Rady

   

  1. Rokovanie Rady vedie predseda ObFZ alebo ním poverený člen Rady ObFZ.

   

  1. Na všetkých zasadnutiach vykoná sekretár ObFZ kontrolu plnenia uznesení podľa

  zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia.

   

  1. Predložené písomné materiály uvádzajú spracovatelia. Ktorýkoľvek člen Rady môže   

  hovoriť o veci obsiahnutej v materiáli iba raz. Výnimku môže povoliť predsedajúci.  

  Predkladateľ materiálu môže hovoriť aj viackrát  v súvislosti s jeho odôvodnením.

   

  1. O tom, či sa bude hlasovať o veci verejne, alebo tajne rozhodne Rada ObFZ. Uznesenie je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady ObFZ.

   

  1. Zápisnica zo schôdze sa spolu s plným textom prijatých uznesení zasiela najneskôr do

  desať dní členom Rady ObFZ , Výkonného výboru, predsedom kontrolných orgánov  

  a predsedom odborných komisií. Zápisnicu verifikuje sekretár ObFZ, ktorý zároveň

  originál s jednou kópiou zakladá na Sekretariáte ObFZ.

   

   

  TRETIA  HLAVA

   

  Článok 10

  Právomoc a pôsobnosť Výkonného výboru

   

  1. Výkonný výbor je najvyšší výkonný orgán ObFZ. Operatívne riadi činnosť ObFZ    a rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú Stanovami ObFZ alebo inými normami zverené do právomoci Konferencie, Rady, kontrolných orgánov, alebo odborných komisií.

   

  1. Výkonný výbor navrhuje , okrem predsedu Revíznej komisie, ktorého volí Konferencia,

  ostatných predsedov kontrolných orgánov a odborných komisií na schválenie Rade ObFZ.        

   

  1. Výkonný výbor volí členov kontrolných orgánov a odborných komisií na návrh ich     

  predsedov.

  1. Výkonný výbor schvaľuje štatúty kontrolných orgánov a odborných komisií a všetky

  normy v pôsobnosti ObFZ, ich zmien a doplnkov. Schválené predpisy a smernice

  nadobúdajú účinnosť dňom, ktorý je uvedený, ak to tak nie je, tak dňom schválenia na

  Výkonnom výbore.

   

  1. Nové a novelizované predpisy a Smernice ObFZ verifikujú predseda ObFZ  a sekretár ObFZ. Originál spolu s jednou kópiou sa zakladá na sekretariáte ObFZ.

   

  1. Taxatívne vymedzené právomoci Výkonného výboru ObFZ upravuje článok 20 Stanov

  ObFZ.

   

                                                          Článok 11

  Zloženie Výkonného výboru ObFZ

   

  1. Výkonný výbor ObFZ je zložený zo 7 členov:     

                                   

  1. predsedu ObFZ, ktorý je zároveň predsedom Výkonného výboru ObFZ
  2. šesť členov Výkonného výboru, ktorých volí Konferencia

           

   1. Na rokovaniach Výkonného výboru má právo zúčastniť sa predseda Revíznej

  komisie. Povinne sa ho zúčastňuje sekretár ObFZ a prizýva sa tlačový  

  hovorca, ak je menovaný.

                                                            

   

  Článok 12

  Právomoci a povinnosti členov Výkonného výboru

   

   1. Výkonný výbor  ako najvyšší   výkonný orgán  ObFZ operatívne riadi činnosť ObFZ

  a rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú Stanovami ObFZ alebo inými normami

  zverené do právomoci Konferencie, Rady, kontrolných orgánov alebo odborných komisií.

   

  1. Členovia Výkonného výboru majú právo:

   

   1. predkladať návrhy, ktoré sú predmetom rokovania Výkonného výboru a vyjadrovať sa k nim.
   2. hlasovať o všetkých otázkach, o ktorých rozhoduje Výkonný výbor.
   3. zúčastňovať sa na schôdzach komisií a pracovných skupín.

   

  3.    Členovia Výkonného výboru sú povinní:

   

   1. vykonávať svoje funkcie nezištne v prospech futbalu.
   2. dbať na jeho záujmy a posilňovať jeho spoločenskú vážnosť.
   3. zúčastňovať sa na rokovaniach Výkonného výboru, kde je ich účasť nezastupiteľná.

   

    1. V prípade konania, ktoré je nezlučiteľné so cťou člena Výkonného výboru, alebo v prípade, že  sa bez ospravedlnenia nebude člen zúčastňovať na jeho činnosti, môže Výkonný výbor  podať Rade ObFZ návrh na odvolanie takéhoto člena. V prípade návrhu na odvolanie predsedu  ObFZ musí byť zvolaná Mimoriadna konferencia.

   

    1. Ak člen Výkonného výboru zo závažných dôvodov skončí svoju funkciu počas funkčného  

  obdobia, obsadí sa dočasne jeho miesto na návrh predsedu ObFZ. Tento návrh podlieha

  schváleniu Radou ObFZ. Takto poverený člen Výkonného výboru vykonáva funkciu do

  najbližšej Konferencie.

   

    1. Členovia Výkonného výboru sú povinní plne rešpektovať kódex futbalovej etiky.

   

   

  Článok 13

  Zasadnutia Výkonného výboru

   

  1. Predseda ObFZ zvoláva Výkonný výbor podľa potreby, najmenej však raz za mesiac. Výkonný výbor musí byť zvolaný, ak o to požiadajú aspoň štyria jeho členovia, alebo ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov Rady ObFZ. V takomto prípade musí byť členom Výkonného výboru doručená pozvánka najmenej 5 dní pred dňom rokovania.

   

  1. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní najmenej štyria jeho členovia.

   Uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou všetkých prítomných členov Výkonného výboru.

   

  1. Na rokovanie Výkonného výboru môžu byť prizvaní predsedovia kontrolných orgánov a odborných komisií a iné osoby, ktorých prítomnosť je potrebná na prerokovanie danej problematiky. V takomto prípade majú tieto osoby právo predkladať návrhy a vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným otázkam, nemajú však hlasovacie právo.

   

  1. Zasadnutie Výkonného výboru je neverejné.

   

  1. Ak hrozí konflikt záujmov, člen Výkonného výboru sa nesmie zúčastniť rokovania  a rozhodovania.

   

   

  Článok 14

  Organizácia a priebeh zasadnutí Výkonného výboru

   

  1. Obsahovou a organizačnou prípravou rokovaní Výkonného výboru je poverený sekretár ObFZ. Ten je povinný najneskôr do 5 dní pred dňom zasadnutia doručiť členom Výkonného výboru písomnú pozvánku s programom rokovania a písomnými materiálmi, ktoré sa budú prerokúvať. Ak v niektorom bode rokovania pôjde o ústnu informáciu, musí to byť výslovne uvedené. V prípade, že sú bodom rokovania otázky súvisiace s činnosťou niektorej komisie, je účasť ich predsedu povinná a sekretár ObFZ zabezpečí odoslanie pozvánky a písomných materiálov aj im, v rovnakom termíne ako členom Výkonného výboru.

   

  1. Obsahový plán rokovaní Výkonného výboru zostavuje sekretár ObFZ na základe návrhu členov  Výkonného výboru  a predkladá ho na schválenie Výkonnému výboru vždy k 20. 6.a20.12.kalendárneho roka. Po schválení sa tento plán doručí členom Rady,   Výkonnému výboru a predsedom komisií. Návrhy na dodatočné zaradenie veci do programu rokovania Výkonného výboru možno podávať najneskôr 15 dní pred termínom jeho konania.

   

  1. Písomné materiály, ktoré sú zaradené do programu rokovania, musia byť k dispozícii  sekretárovi ObFZ najneskôr 15 dní pred dňom zasadnutia a musia obsahovať aj návrh na uznesenie.

   

  1. Zaradenie návrhov, ktoré nie sú v programe rokovania, je možné len vtedy, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov Výkonného výboru.

   

  1. Rokovania vedie predseda ObFZ, v jeho neprítomnosti poverený podpredseda ObFZ.

   

  6.   Na všetkých rokovaniach vykoná sekretár ObFZ kontrolu plnenia uznesení.

   

  7.  Uznesenie z rokovania zasiela sekretár ObFZ najneskôr do 10 dní členom VV, Rady  a predsedom kontrolných orgánov a odborných komisií. Zápisnicu verifikuje sekretár ObFZ a zasiela členom Výkonného výboru. Zároveň originál s 1 kópiou zakladá na Sekretariáte ObFZ.

   

   

  Článok 15

  Predseda ObFZ

   

  1. Štatutárnym zástupcom ObFZ a jeho Výkonného výboru je predseda ObFZ, ktorý ho zastupuje v rámci stykov ,  ako aj vo vzťahu k ZsFZ a SFZ. Predseda ObFZ zabezpečuje spoluprácu so štátnymi orgánmi a inými republikovými organizáciami Slovenskej republiky.

   

  1. Predseda ObFZ okrem  iných povinností najmä:

   

  1. prostredníctvom sekretára realizuje rozhodnutia prijaté Konferenciou, Radou a VV.
  2. zabezpečuje efektívne fungovanie orgánov ObFZ za účelom dosiahnutia cieľov, definovaných v Stanovách.
  3. dohliada na prácu sekretára a sekretariátu ObFZ.
  4. koordinuje vzťahy medzi ObFZ, ZsFZ a SFZ ako aj ostatnými športovými organizáciami.
  5. zastupuje ObFZ v rokovaní so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými organizáciami.

   

  3.  Predseda ObFZ pri výkone svojich funkcií vystupuje v mene ObFZ, Rady a Výkonného výboru. Na zastupovanie ObFZ, Rady a Výkonného výboru môže predseda ObFZ splnomocniť v stanovenom rozsahu podpredsedov ObFZ, členov Výkonného výboru,  sekretára ObFZ, prípadne profesionálneho pracovníka ObFZ.

   

  1. Predseda ObFZ zvoláva zasadnutia Rady a Výkonného výboru a riadi ich činnosť.

   

   

   

  ŠTVRTÁ  HLAVA

   

  Článok 16

                                            Kontrolné orgány a odborné komisie ObFZ.

   

  1. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činnosti sú v rámci ObFZ zriadené kontrolné

  orgány a odborné komisie. O svojej činnosti predkladajú Výkonnému výboru ObFZ

   minimálne dvakrát ročne písomnú správu.

   

  1. Činnosť kontrolných orgánov a odborných komisií sa riadi Stanovami ObFZ, týmto             Organizačným poriadkom, futbalovými normami SFZ, futbalovými normami ObFZ  a Kódexom futbalovej etiky. Podrobnejšie o postavení, zložení,  úlohách, rokovaniach  a ďalších otázkach ich činnosti  sú upravené v štatútoch jednotlivých kontrolných  orgánoch a odborných komisiách.

   

  1. V súlade so Stanovami za  kontrolné orgány sa považujú:

   

   1. Revízna komisia
   2. Disciplinárna komisia

   

  1. V podmienkach ObFZ sú zriadené odborné komisie:

   

   1. Športovo - technická komisia
   2. Komisia rozhodcov
   3. Komisia mládeže
   4. Trénersko - metodická komisia
   5. Matričná komisia

   

    1. Prípadné spory medzi  odbornými  komisiami rieši Výkonný výbor.

         

                                       

                                                                         Článok 17

  Členovia kontrolných orgánov a odborných komisií ObFZ.

   

  1. Predsedov kontrolných orgánov a odborných komisií (okrem predsedu Revíznej komisie, ktorého volí Konferencia) volí a odvoláva Rada ObFZ na návrh VV ObFZ.

   

  1. Funkčné obdobie predsedov a členov kontrolných orgánov a odborných komisií je štvorročné.

   

  1. Celkový počet členov a zloženie kontrolných orgánov a odborných komisií stanovuje na návrh predsedu Výkonný výbor ObFZ.

   

  1. Členovia komisií sú povinní:

   

   1. vykonávať svoje funkcie nezištne v prospech futbalu.
   2. dbať na záujmy futbalu,  jeho rozvoj a posilňovanie jeho vážnosti.
   3. zúčastňovať sa zasadnutí kontrolných orgánov a odborných komisií , kde je ich   účasť nezastupiteľná.
   4. rešpektovať kódex futbalovej etiky.

   

  1. Ak sa člen kontrolných orgánov a odbornej  komisie dopustí konania, ktoré je   nezlučiteľné s jeho postavením alebo ak sa nebude bez ospravedlnenie zúčastňovať na      činnosti komisie, môže byť na návrh predsedu komisie odvolaný z funkcie.

   

  1. V prípade uvoľnenia miesta člena kontrolných orgánov a odborných  komisií môže     nového člena na návrh predsedu komisie kooptovať Výkonný výbor ObFZ.

   

   

  Článok 18

  Rokovanie kontrolných orgánov a odborných komisií

   

   

  1. Oznámenie o termíne rokovania kontrolných orgánov a odborných komisií sa musia

        doručiť jej členom čo najskôr. Agenda a iné písomné materiály musia byť členom

        odoslané najneskôr 7 dní pred dňom  rokovania s výnimkou prípadu, keď to

        povaha veci alebo iné okolnosti neumožňujú, alebo sú v príslušných poriadkoch

        a normách SFZ a ObFZ stanovené inak. 

                                                                                                           

  1. Rokovanie kontrolných orgánov a odborných komisií riadi jej predseda, v jeho     neprítomnosti poverený člen komisie. Kontrolné orgány a odborné  komisie zasadajú     spravidla jedenkrát za mesiac, pokiaľ v tomto Organizačnom poriadku alebo v ich     štatúte nie je stanovené inak.

   

  1. Kontrolné orgány a odborné  komisie rokujú na základe schváleného plánu práce.                                       Členovia kontrolných orgánov a členovia odborných komisii majú právo doplniť program         rokovania.

   

  1. Kontrolný orgán a odborná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná

        väčšina je členov. Uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou z hlasov, ak nie je

        v tomto Organizačnom poriadku , štatúte alebo iných predpisoch ustanovené inak.

        forme hlasovania v konkrétnom prípade rozhodne komisia, ak iný predpis nestanovuje

        záväznú formu hlasovania.

   

  1. Za organizačnú a obsahovú formu rokovania zodpovedá predseda kontrolného orgánu     a odbornej komisie. Z rokovania kontrolného orgánu  a odbornej komisie sa vyhotovuje     zápisnica, ktorú verifikuje predseda a ktorá sa zasiela podľa rozdeľovníka najneskôr do    5 dní od konania zasadnutia kontrolného orgánu alebo odbornej komisie každému     členovi kontrolného orgánu a odbornej komisie.

   

  1. Informácie o rokovaní kontrolného orgánu a odbornej komisie a ich záveroch môže

        masovo-komunikačným prostriedkom poskytovať len predseda kontrolného orgánu   

        a odbornej komisie alebo ním poverený člen.

   

  1. Na rokovanie kontrolného orgánu a odbornej komisie môžu byť podľa povahy veci     prizvaní funkcionári, tréneri, hráči alebo iné osoby, ktorých účasť je na plnenie účelu    rokovania potrebná.

   

  1. Rozhodnutia kontrolného orgánu a odbornej komisie môžu byť oznámené  ústne,

        písomne alebo formou uverejnené v  úradnej správy ObFZ.

   

  1. Orgány ObFZ, funkcionári, profesionálny aparát zväzu, futbalové kluby a futbalové oddiely , sú povinné na požiadanie predsedu komisie poskytnúť údaje, podať vysvetlenia, zapožičať listiny, alebo iný písomný materiál, nevyhnutný k riadnemu plneniu úloh komisie.

   

  1. Funkcionári ObFZ, funkcionári FK, FO, profesionálny aparát zväzu  a oblastných futbalových zväzov sú povinní sa na výzvu predsedu komisie dostaviť na rokovanie komisie a úplne a pravdivo vypovedať  o okolnostiach rozhodujúcich pre riadne plnenie úloh komisie.

   

   

                                                         PIATA   HLAVA

   

                                                           Kontrolné orgány

   

                                                                   Článok 19

                                                           Revízna komisia

   

  1. Revízna komisia je nezávislý kontrolný úrad, ktorý kontroluje a usmerňuje kontrolu hospodárenia a dodržiavanie noriem a poriadku.

   

  1. Komisia je zložená z predsedu a dvoch členov.

   

  1. Revízna komisia najmä:

   

   1. kontroluje finančné hospodárenie s prostriedkami ObFZ, dbá o ich efektívne  

  využívanie v súlade s zámermi  a úlohami ObFZ.

   1. podáva stanovisko k dodržiavaniu Stanov ObFZ, Organizačného  poriadku   

  ObFZ  a ďalších noriem platných v ObFZ.

   1. vykonáva kontroly podľa  schváleného plánu a podľa požiadaviek riadiacich    

  orgánov ObFZ.

   1. podáva stanovisko k dodržovania efektívnosti a adresnosti financií poskytovaných členom ObFZ.

   

  1. Pre efektívne plnenie úloh môže Revízna komisia  požadovať vyjadrenia, posudky a stanoviská od funkcionárov a orgánov ObFZ.

   

  1. Na požiadanie umožní Sekretariát členom Revíznej komisie nazrieť do účtovných dokladov  ObFZ a poskytne uznesenia prípadne iné materiály so zasadnutia  Rady, Výkonného výboru, disciplinárnej, odvolacej komisie a odborných komisií.

   

  1. Revízna komisia predkladá raz ročne správu o svojej činnosti Rade a Konferencii ObFZ.

   

  1. Schôdze Revíznej komisie sa uskutočňujú najmenej jedenkrát za polrok. Predseda je povinný zvolať schôdzu do 30 dní, ak o to požiadajú členovia revíznej komisie.

   

  1. Bližšie podrobnosti o práci Revíznej komisie ObFZ upravujú Zásady práce Revíznej komisie ObFZ.

   

   

   

   

  Článok 20

  Disciplinárna komisia

   

  1. Disciplinárna komisia prerokúva všetky disciplinárne previnenia v súťažiach riadených OblFZ na základe a v zmysle Disciplinárneho poriadku.

   

  1. Komisia je zložená z predsedu, tajomníka a členov.

   

  1. Disciplinárna komisia v rámci  svojej pôsobnosti najmä:

   

   1. rozhoduje o previneniach jednotlivcov a kolektívov pôsobiacich v súťažiach  

  riadených ObFZ.

   1. rozhoduje o previneniach jednotlivcov a kolektívov súvisiacich s reprezentáciou     

  ObFZ, ako aj o ďalších previneniach, ktoré škodia dobrému menu ObFZ v        

  zahraničí.

   1. rozhoduje o previneniach rozhodcov, funkcionárov a divákov proti normám,      

  kódexu futbalovej etiky a rozhodnutiam ObFZ.

   1. rozhoduje aj o iných veciach, ktoré jej boli postúpené Konferenciou, Radou,

  Výkonným výborom a orgánmi ObFZ.

   1. vedie evidenciu disciplinárnych trestov jednotlivcov a kolektívov a    

  vyhodnocuje všetky súťaže v pôsobnosti ObFZ po disciplinárnej stránke.                                                                                                                                                             

   1. organizuje školenia, semináre a aktívy v rámci svojej pôsobnosti a zúčastňuje sa         

  na podobných akciách organizovaných ostatnými komisiami.

   1. navrhuje opatrenie smerujúce k zabezpečenie poriadku, disciplíny a fair-play

  v súťažiach riadených ObFZ a vo futbalovom hnutí vôbec.

   1. predkladá návrhy na zmeny a doplnky Disciplinárneho poriadku.
  1. Schôdze Disciplinárnej komisie s uskutočňujú podľa potreby. V priebehu súťažného obdobia jedenkrát týždenne.                                                                                            

   

   

   

  ŠIESTA   HLAVA

   

   

  Článok 21

  Športovo-technická komisia

   

  1. Športovo-technická komisia riadi po športovo-technickej stránke súťaže mládeže a dospelých prípadne iné súťaže žien a mládeže, vypisované a organizované ObFZ.

   

  1. Je zložená z predsedu a členov.

   

  1. Športovo-technická komisia najmä:
  1. v spolupráci s Komisiou mládeže zostavuje termínovú listinu súťaží ObFZ.
  2. zostavuje konečné tabuľky súťaží ObFZ a vedie potrebné štatistiky.
  3. rozhoduje o námietkach v zmysle Súťažného poriadku SFZ a ďalších predpisov      

  na riadenie súťaží.

  1. schvaľuje výsledky stretnutí a ďalších súťaží, ktoré riadi ObFZ.
  2. zabezpečuje pasportizáciu športových objektov.
  3. navrhuje zmeny, úpravy a doplnky športovo-technických noriem.

   

  1. Športovo-technická komisia predkladá :

   

  1. Rade ObFZ na schválenie Rozpis súťaží ObFZ.

   

  1. Výkonnému výboru ObFZ :

   

    • návrh termínovej listiny súťaží ObFZ.
    • komplexné vyhodnotenie súťaží mládeže a dospelých organizovaných

  ObFZ.

   

  1. Vo svojej činnosti spolupracuje s kontrolnými orgánmi a ostatnými  odbornými  komisiami ako aj so sekretariátom ObFZ.

   

  1. Schôdze športovo-technickej komisie sa konajú podľa potreby, v priebehu dlhodobých súťaží jedenkrát týždenne.

   

   

   

   

  Článok 22

  Komisia mládeže

   

  1. Komisia mládeže  zabezpečuje činnosť a rozvoj mládežníckeho futbalu v regióne ObFZ, ako i činnosť reprezentačných družstiev vo všetkých mládežníckych kategóriách.

   

  1. Je zložená z predsedu a členov.

   

  1. Komisia mládeže najmä:

   

   1. organizačne.
    • spracováva časové a obsahové plány turnajov mládeže.
    • organizuje futbalové turnaje, stretnutia výberov ObFZ, medzinárodné       
    • stretnutia s družobnými futbalovými zväzmi.
   2. v ekonomickej oblasti.
    • predkladá návrh rozpočtu komisie.
    • sleduje čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých akcií a položiek.
    • sleduje evidenciu pridelenej športovej výstroje, športového  

  a administratívneho materiálu pre činnosť komisie.

   1. v poradenskej činnosti.
    • spolupracuje s regionálnymi trénermi mládeže, TMK, trénermi v ŠŠS, ŠT a CTM.
   2. v oblasti spoločenskej.
    • predkladá návrhy na vyznamenania dlhoročných funkcionárov v oblasti mládežníckeho futbalu.
    • eviduje a odporúča plánovanie mládežníckych turnajov, ktoré organizujú futbalové kluby v regióne ObFZ.

   

  1. Vo svojej činnosti spolupracuje s ostatnými komisiami.

   

  1. Schôdze Komisie mládeže sa konajú minimálne jedenkrát za mesiac.

   

  1. Vo svojej činnosti sa riadi podľa Štatútu komisie.

   

   

   

   

   

   

  Článok 23

  Komisia rozhodcov

   

  1. Komisia rozhodcov organizačne riadi a kontroluje činnosť futbalových rozhodcov a delegátov.  Zabezpečuje, aby rozhodovanie bolo v súlade s pravidlami futbalu a dbá o odborný rast a fyzickú pripravenosť rozhodcov.

   

  1. Komisia je zložená z predsedu , podpredsedu , ktorý zároveň vykonáva vedúceho

  úseku delegátov stretnutia a členov.

   

  1. Komisia najmä:

   

   1. obsadzuje stretnutia rozhodcami a delegátmi.
   2. vyhodnocuje odohrané stretnutia z pohľadu rozhodovania.
   3. vedie evidencie a prijíma opatrenia na zabezpečenie kvality a objektivity             

  rozhodovania.

   1. organizuje odborno-metodickú prípravu a fyzické previerky rozhodcov.
   2. dbá na dodržiavanie základných spoločensko-etických zásad v súvislosti       

  s výkonom rozhodcu.

   1. zodpovedá za výklad pravidiel futbalu v podmienkach ObFZ.
   2. spolupracuje na vytváraní materiálno-technických podmienok na činnosť

  rozhodcov.

   1. dbá na dodržanie Kódexu futbalovej etiky.
   2.  vykonáva ďalšie činnosti  zamerané na rozvoj rozhodcovského hnutia v ObFZ.

   

  1. Komisia rozhodcov  predkladá Výkonnému výboru návrh nominačných listín pre príslušný súťažný ročník a vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za uplynulý súťažný ročník a návrh rozhodcov a delegátov pre postup do súťaží ZsFZ.

   

  1. Komisia rozhodcov a úsek delegátov spolupracuje s ostatnými komisiami, najmä  Športovo-technickou a Disciplinárnou komisiou.

   

  1. Komisie rozhodcov sa konajú podľa potreby, v priebehu dlhodobých súťaží jedenkrát týždenne.

   

  Článok 24

  Trénersko-metodická komisia

   

   

  1. Trénersko-metodická komisia zabezpečuje a koordinuje odbornú činnosť a prenos najnovších poznatkov z vývoja futbalovej hry,  skúsenosti a trénerskej práce.

   

  1. Komisia je zložená z predsedu, tajomníka a členov.

   

  1. Vo svojej činnosti sa zameriava najmä na:

   

   1. prenos najnovších poznatkov do futbalového hnutia.
   2. koordináciu výchovy trénerských kádrov.
   3. edičnú činnosť a tvorbu metodických materiálov.
   4. školenia a doškoľovania trénerov.
   5. spoluprácu s Úniou trénerov Slovenska.
   6. evidenciu vydaných trénerských preukazov.
   7. kontrolu plnenia požiadaviek predloženie trénerských licencií.
   8. dbá na dodržiavanie základných spoločensko-etických zásad v súvislosti      

  s výkonom funkcie trénera.

   1. dbá na dodržanie kódexu futbalovej etiky.

   

    1. Pri plnení svojich úloh spolupracuje s TMK ZsFZ, Technickou komisiou SFZ, Komisiou mládeže, zväzovými a klubovými trénermi a ďalšími odbornými organizáciami.
    2. Trénersko-metodická komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát mesačne.

   

   

  Článok 25

  Matričná komisia

   

  1. Matričná komisia pôsobí pri tvorbe a ochrane stabilného prostredia pri registrácii, prestupoch a hosťovaní hráčov futbalu medzi klubmi v rámci ObFZ.

   

  1. Matričná komisia je zložená z predsedu a členov.

   

  1. Matričná komisia je odborným a poradným orgánom ObFZ v oblasti:

   

   1. registrácie amatérskych  hráčov futbalu.

   

   1. prestupov a hosťovaní amatérskych  hráčov futbalu.

       

  1. Vydáva registračné preukazy hráčov vo vekovej kategórie „žiak"  a realizuje prestupy, hosťovania a zrušenia hosťovania z klubov a do klubov zaradených do súťaží  riadených ObFZ. O prestupe, hosťovaní a zrušení hosťovania hráča v kategórii žiakov, ktorých FK a FO sú príslušné MaK ObFZ.

   

   1. Matričná komisia plní v oblastiach uvedených v ods. 4 kontrolnú, implementačnú, odbornú, metodickú, organizačnú a normotvornú funkciu.

   

   

   1. Matričná komisia sa riadi Prestupovým a Registračným poriadkom futbalu.

   

   1. Obnovuje registračné preukazy žiakov , ktoré stratili platnosť a vystavuje duplikáty registračných  preukazov pre kluby .

   

   1. Vedie evidenciu pohybu hráčov medzi klubmi.

   

   1. Svoju činnosť riadi podľa Štatútu komisie.

   

   

   

   

  SIEDMA HLAVA

   

  Článok 26

  Sekretár ObFZ

   

  1. Sekretár ObFZ riadi Sekretariát a je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady a Výkonného výboru.

   

  1. Sekretár ObFZ zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre jeho osobu a pre Sekretariát  

  vyplývajú zo Stanov, tohto Organizačného poriadku, uznesení a smerníc Rady a

  Výkonného výboru.

   

  1. Sekretár ObFZ je povinný vytvárať potrebné materiálne podmienky na činnosť   

  kontrolných orgánov , odborných komisií ObFZ a poskytovať im zo strany pracovníkov

  Sekretariátu  potrebnú súčinnosť.

   

   

  OSMA  HLAVA

   

  Článok 27

  Záverečné ustanovenia

   

  Účinnosť

   

  1. Tento organizačný poriadok ObFZ bol prerokovaný a  schválený  Radou ObFZ dňa

   29.03.2011  a   nadobúda účinnosť dňom 29.03.2011.

   

  1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Organizačného poriadku ObFZ sa ruší doteraz

  platný Organizačný poriadok ObFZ zo dňa 24.1.2003.