Nedeľa, 19. septembra, 2021Dnes je Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady, Meniny má Konštantín
Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV September 2019

Denis Poruban|18. sep 2019 o 00:00

ZÁPISNICA č. 8/2019 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 16.9.2019 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý –podpredseda, Pavol Horeš – podpredseda, Pavel Pristaš, Ján Burza, Milan Dunajčík, Marek Koníček, Anton Hlávek

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ

Ospravedlnení : Henrich Šálek, Ján Obeda, Ľubomír Horný

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 8 členov VV. K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č.56/9/2019 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Hlávek proti : nikto zdržal sa : nikto

         K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na ostatnom zasadnutí VV ObFZ Trenčín, ktoré sa konalo 19.8.2019 bolo schválených 5 uznesení – ani jedno uznesenie nemalo ukladací charakter 

- VV nemal pripomienky

K bodu 3.  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.9.2019

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo, ktorý skonštatoval že všetky kluby si včas splnili svoju povinnosť s výnimkou klubu TJ Družstevník Lubina - Kopanice, ktorý mierne meškal s platbou, ale v čase majstrovského stretnutia už mal záväzok splnený. Zväz dlhodobo eviduje neuhradené záväzky od klubov MŠK Slovan Trenčianske Teplice a Trenčianske Bohuslavice. 

Uznesenie č. 57/9/2019: : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.9.2019 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Hlávek proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. Prerokovanie Dodatku k RS 2019/2020 č.1 

VV sa zaoberal v tomto bode návrhom dodatku do RS z dielne ŠTK : 

Dodatok k Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2019/2020 č. 1

Návrh na doplnenie článku 20 RS bod „d“ o text:

Ak je z MFS vyhotovený videozáznam a takýto videozáznam je ďalej publikovaný v zostrihanej alebo nezostrihanej podobe na internetových stránkach mužstvo, ktoré disponuje takýmto videozáznamom je povinné uviesť pred stretnutím v Zápise o stretnutí meno videotechnika a záznam v nezostrihanej podobe nahrať do video archívu FUTBALnetu do 48 hodín po skončení MFS.

Odôvodnenie: V poslednej dobe sa množia prípady, kedy na internetových stránkach a sociálnych sieťach sa objavujú sporné verdikty delegovaných osôb z MFS a takéto účelovo zostrihané situácie vnášajú negatívny pohľad na KR ObFZ a taktiež ObFZ Trenčín samotný. Preto je potrebné, aby mužstvá, ktoré nahrávajú z MFS videozáznam publikovali celý videozáznam na video archívu FUTBALnetu a prípadne, aby mohol byť takýto videozáznam účelne použitý pre riešenie sporných situácií z futbalových stretnutí príslušnou odbornou komisiou. 

Návrh uznesenia: VV schvaľuje návrh Predsedu ŠTK na doplnenie článku 20 RS bod „d“.

Členovia VV po plodnej diskusii k tomuto návrhu nakoniec tento návrh neschválili. 

Uznesenie č. 58/9/2019: : VV neschvaľuje návrh Dodatku č.1 do RS 2019/2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Hlávek proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5 . Prerokovanie Dodatku k RS 2019/2020 č.2 

VV sa zaoberal v tomto bode ďalším návrhom dodatku do RS z dielne ŠTK :

Návrh dodatku RS č.2.

Návrh :

Článok RS 2019-2020 , 7e sa mení nasledovne.

e) Odmeny a ostatné náhrady DO budú generované len v prípade, že je v

čase generovania mesačnej zbernej faktúry uzatvorený elektronický zápis o

stretnutí a všetky DO stretnutia sú na základe zmluvy evidovanej v ISSF v

zmluvnom vzťahu s príslušným zväzom, ktorý DO v príslušnej súťaži vypláca.

Výška odmeny (náhrada / paušál) má byť vyplatený delegovaným osobám aj v prípade začatého, ale neukončeného stretnutia ( v ktorejkoľvek minúte ktoréhokoľvek stretnutia). 

V prípade neuskutočnenia stretnutia prináleží R, AR1, AR2, DZ náhrada: 

• 0,289 €/km (tri osoby vo vozidle), 

• 0,20 €/km (dve osoby vo vozidle), 

• 0,10 €/km (jedna osoba vo vozidle), 

• plus stravné 

V prípade neuskutočnenia stretnutia prináleží DS náhrada 0,289 €/km, a stravné. Vypočítaná náhrada sa uvedie vo vyúčtovaní DO v časti náhrady ako jedna čiastka.

Odmeny sú uverejnené pod článkom.

Návrh uznesenia: VV schvaľuje dodatok č.2 RS 2019/2020.

VV tento návrh podporil a keďže predchádzajúci návrh dodatku nebol schválený bude tento dodatok očíslovaný ako dodatok č.1. 

Uznesenie č. 59/9/2019: : VV schvaľuje Dodatok č.1 do RS 2019/2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Hlávek proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6. . Prerokovanie Dodatku k RS 2019/2020 č.3

VV sa zaoberal v tomto bode ďalším návrhom dodatku do RS, ktorý navrhol predseda ObFZ :

Návrh Dodatku č.3, RS 2019-2020.

Návrh Predsedu ObFZ Trenčín: 

Článok 21. Prehľad poplatkov.

Navrhujem vypustiť bod ,,p“.

Návrh uznesenia:

VV schvaľuje vypustenie v článku 21 RS 2019/2020 bod ,,p“.

VV po diskusii tento návrh neschválil

Uznesenie č. 60/9/2019: VV neschvaľuje návrh dodatku č. 3 k RS 2019/2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Hlávek proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 7. Rôzne

-  člen VV p. Ján Burza opäť otvoril otázku alarmujúceho stavu v rozhodcovskom zbore, najmä veľmi nezodpovedný a laxný prístup niektorých hlavne mladých rozhodcov, ktorí sa mnohokrát neskoro ospravedlňujú predsedovi KR p. Markechovi a veľmi komplikujú a sťažujú prácu pri obsadzovaní jednotlivých stretnutí. 

- sekretár ObFZ informoval členov VV o rokovaní s predsedom TMK p. Tiborom Grófikom v súvislosti so školením trénerov po skončení jesennej časti

- člen VV p.Anton Hlávek požadoval vysvetlenie zaúčtovaného poplatku pre TJ Slovan Dolná Súča za preloženie hracieho času stretnutia. Predseda ObFZ p.Ivan Gróf mu podal zdôvodňujúce vysvetlenie opierajúce sa o RS ObFZ Trenčín,2019/2020.

- člen VV p.Anton Hlávek požadoval vysvetlenie, prečo Predseda ŠTK odmietol na jeho podnet prelosovať súťaž 4,liga ml. žiakov sever po odstúpení TJ Žihlavník Omšenie:

Odpovedal mu Predseda ObFZ p. Gróf : Rozhodnutie Predsedu ŠTK bolo legitímne a správne. Pán Hlávek, ako člen VV za Okres Trenčín mal v prvom rade osloviť dotknuté kluby, či súhlasia s prelosovaním a následne podať návrh na VV ObFZ. VV by bol rozhodol promtne v peer rollam hlasovaní a následne by bola súťaž prelosovaná. ŠTK si nemôže dovoliť dva týždne pred začiatkom súťaže prelosovať súťaž len preto, že si to niekto praje. Bohužiaľ p. Hlávek neurobil nič preto, aby sa súťaž prelosovala. Ak tam bola vôľa klubov a on o nej vedel, mal konať. Avšak neurobil nič.

Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie. 


V Trenčíne 16.9.2019  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiace články