Pondelok, 20. septembra, 2021Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV September 2019

Denis Poruban|16. okt 2019 o 00:00

ZÁPISNICA č. 9/2019 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 14.10.2019 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý –podpredseda, Pavol Horeš – podpredseda, Ján Obeda, Pavel Pristaš, Ján Burza, Milan Dunajčík, Marek Koníček, 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ

Ospravedlnení : Henrich Šálek, Anton Hlávek, Ľubomír Horný

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 8 členov VV. K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č.61/10/2019 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

         K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na ostatnom zasadnutí VV ObFZ Trenčín, ktoré sa konalo 16.9.2019 bolo schválených 5 uznesení – ani jedno uznesenie nemalo ukladací charakter 

- VV nemal pripomienky

K bodu 3.  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 10.10.2019

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo, ktorý skonštatoval že všetky kluby si včas splnili svoju povinnosť s výnimkou klubu OŠK Lubina, kde bol predseda odcestovaný mimo SR, ale klub mal odložené majstrovské stretnutie, takže zápas v stave ,,neplatič,, neodohral a faktúru medzitým uhradil. Zväz dlhodobo eviduje neuhradené záväzky od klubov MŠK Slovan Trenčianske Teplice a Trenčianske Bohuslavice. 

Uznesenie č. 62/10/2019: : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 10.10.2019 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. Prerokovanie a schválenie Semináru trénerov na predĺženie licencie Euro B a C 

VV sa zaoberal v tomto bode návrhom predsedu TMK a schválil miesto a termín konania seminára na predĺženie EURO B a C licencií. Seminár sa uskutoční 30.11.2019 v priestoroch ŠH Trenčín.

Uznesenie č. 63/10/2019: : VV schvaľuje termín a miesto konania seminára trénerov na predĺženie licencie euro B a C.  

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5 . Správa p. Markecha z absolvovania školenia rozhodcov z Programu Talent 

VV prerokoval správu p. Markecha – povereného vedením KR – zo školenia rozhodcov, kde R absolvovali fyzické previerky aj testy z pravidiel futbalu. Výsledok nebol oslnivý a VV bude naďalej hľadať východiská ako riešiť nelichotivú situáciu v rozhodcovskom zbore. 

Uznesenie č. 64/10/2019: : VV berie na vedomie informáciu p. Markecha z absolvovania školenia rozhodcov 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Obeda proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6. Rôzne

- VV sa zaoberal predbežným termínom koncoročného aktívu členov VV, predsedov a členov všetkých komisií ObFZ Trenčín, ktorý by sa mal predbežne konať 13.12 na Myjave.

- Správy predsedov jednotlivých komisií by bolo potrebné zaslať do 8.12

- VV prerokoval aj tému 11ky roka 2019

- VV sa zaoberal podnetom MŠK Trenčianske Teplice. Prijal stanovisko, že príslušné komisie sa budú okamžite zaoberať podnetom, ako si MŠK splní povinnosť úhrady Zbernej faktúry za mesiac október 2018 vo výške 50,-euro a za mesiac apríl 2019 vo výške 800,-euro. Tieto finančné prostriedky neboli uhradené na účet ObFZ Trenčín.

- Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie. 

V Trenčíne 14.10.2019  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiace články