Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Máj 2022

24. máj 2022 o 10:21

ZÁPISNICA č. 4/2022 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 16.5.2022 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Pavol Horeš - podpredseda, Ján Burza, Milan Dunajčík, Marek Koníček, Jozef Mrázik, Peter Sokol, Miroslav Sokolík

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ, 

 

Ospravedlnení : Marcel Meravý, Ján Obeda, Henrich Šálek, Pavel Pristaš

 

K bodu 1.  Otvorenie a schválenie programu.


Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf. Na úvod požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 8 členov VV. Štyria členovia VV sa riadne ospravedlnili. 

 K navrhnutému programu požiadal sekretár o doplnenie bodu 9 o tri návrhy na čestné uznania. 

Uznesenie č. 32/5/2022 : VV schvaľuje program zasadnutia – s doplnením

   Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 2. Kontrola uznesení 


Správu o kontrole uznesení predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval splnenie všetkých uznesení. VV nemal pripomienky 


 K bodu 3. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.5.2022.

Informáciu predniesol sekretár ObFZ. V čase nedeľných zápasov boli ako neplatič v systéme ISSF dva kluby – Rever sport klub a Hrachovište. Hrachovište v deň stretnutia vložilo finančné prostriedky na účet SFZ, takže splnilo podmienky a Revel sport klub nakoľko nemá mužstvo dospelých bude zaslaný návrh na DK na upozornenie klubu na úhradu zbernej faktúry.. 

Uznesenie č. 33/5/2022 : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatné k 15.5.2022

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 4. Schválenie miesta a termínu a počtu klubov záverečného turnaja prípraviek U-11    

Na návrh KMaŠF VV prerokoval a schválil miesto a termín konania Záverečného turnaja prípraviek U11, plus spôsob výberu resp. postupu na záverečný turnaj. Zúčastnia sa na ňom 4 mužstvá zo Severnej A skupiny, hrajúce súťaž ligovo, plus víťaz severnej turnajovej B skupiny a 2 mužstvá  z Južnej skupiny plus usporiadajúci klub TJ Slovan Rovnosť Krajné. Na turnaji nebude štartovať napriek postaveniu v tabuľke mužstvo AS Trenčín.   

Uznesenie č..34/5/2022 : VV schvaľuje termín a miesto konania záverečného turnaja prípraviek dňa 19.6.2022 v Krajnom a ukladá sekretárovi zväzu po skončení súťaží U-11 ihneď rozposlať pozvánku a propozície zainteresovaným klubom a telefonicky preveriť ich účasť.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 5. Schválenie miesta a termínu a počtu klubov záverečného turnaja 4.L MŽ U-13

Záverečný turnaj kategórie U13 sa bude hrať ako naposledy. Zápas o tretie miesto odohrajú mužstvá, ktoré skončili na 2.mieste južnej a severnej skupiny. Víťazi skupín odohrajú finálový zápas o majstra ObFZ Trenčín v kategórii U13.

Uznesenie č. 35/5/2022: VV schvaľuje termín a miesto konania záverečného turnaja U13 dňa 18.6.2022 v Záblatí a ukladá sekretárovi zaslať ihneď po skončení súťaží pozvánku s rozpisom zápasov klubom, ktoré skončili na prvých dvoch miestach skupín Sever a Juh. 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 6. Schválenie miesta a termínu a počtu klubov záverečného turnaja 5.LSŽ U-15.

Kategória U15 bude mať svojich prirodzených víťazov. KMaŠF navrhla, aby sa v tomto záverečnom turnaji stretli o pohár predsedu ObFZ víťaz 4.ligy a dvaja víťazi 5 líg Sever a Juh. 

Uznesenie č. 36/5/2022: VV schvaľuje termín a miesto konania záverečného turnaja víťazov U15 – o Pohár predsedu ObFZ dňa 12.6.2022 v Hrádku a ukladá sekretárovi zaslať pozvánku s rozpisom zápasov dotknutým klubom.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 7. Voľba člena KMaŠF 

Na návrh predsedu KMaŠF zvolil VV ďalšieho člena do tejto komisie


Uznesenie č. 37/5/2022: VV volí za člena KMaŠF ObFZ Trenčín Mariána Kundu.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 8 . Prerokovanie a schválenie návrhu Stanov ObFZ Trenčín.

VV prerokoval a schválil definitívnu podobu návrhu nových stanov a tieto budú prerokované a schvaľované na letnej Riadnej konferencii ObFZ Trenčín.

Uznesenie č. 38/5/2022: : VV schvaľuje Návrh stanov ObFZ Trenčín

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 9. Prerokovanie a schválenie čestných uznaní 

VV prerokoval a schválil na návrh klubu TJ Družstevník Lubina – kopanice čestné uznania pri príležitosti životných jubileí pre Dušana Dunajčíka ( 60rokov ) a Dušana Gulána ( 50rokov ). Na návrh sekretariátu ObFZ VV prerokoval a schválil čestné uznanie pri príležitosti jubilea 65 rokov za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť p .Jozefovi Stračiakovi. Na návrh klubu TFK 1939 Záblatie VV prerokoval a schválil čestné uznania pri príležitosti životných jubileí 50 rokov Jánovi Šťastnému a Petrovi Fabiánovi.  

Uznesenie č. 39/5/2022: VV schvaľuje čestné uznania pri príležitosti životných jubileí – Dušanovi Dunajčíkovi, Dušanovi Gulánovi. Jozefovi Stračiakovi, Jánovi Šťastnému a Petrovi Fabiánovi. 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 10. Prerokovanie rozpisu súťaží 2022/2023 a Termínovej listiny 2022/2023


Uznesenie č. 40/5/2022: : VV prerokoval RS 2022/2023 a TL 2022/2023 a ukladá predsedovi ŠTK zapracovať pripomienky členov VV T : 30.5.2022

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 11. Schválenie návrhu termínu Riadnej konferencie ObFZ Trenčín


VV prerokoval a schválil návrh termínu Riadnej konferencie ObFZ Trenčín, ktorá sa uskutoční aj s vylosovaním nového súťažného ročníka 2022/2023.


Uznesenie č. 41/5/2022: : VV schvaľuje miesto a termín Riadnej konferencie ObFZ Trenčín dňa 10.7.2022 v Trenčianskych Stankovciach. 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 12. Informácia o stave ,,Encyklopédie futbalových klubov v okresoch TN,NM,MY.

Predseda ObFZ informoval členov VV v akom stave je príprava Encyklopédie futbalových klubov. S p.Martinákom bola podpísaná zmluva o dielo a p.Martinák už intenzívne pracuje na tvorbe tejto knihy. 

Uznesenie č. 42/5/2022: : VV berie na vedomie informáciu o stave príprave knihy ,,Encyklopédia futbalových klubov ObFZ Trenčín“.  

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 13. Informácia o zrazoch mládeže 

Predseda ObFZ informoval členov VV o zrazoch mládežníckych výberov ObFZ, ktoré po dvojročnej absencii prebiehajú v plnom prúde pod gesciou KMaŠF. 

Uznesenie č. 43/5/2022: : VV berie informáciu o zrazoch mládeže

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 14. Informácia návrhu zmeny Súťažného poriadku

Predseda ObFZ informoval členov VV o návrhu na zmenu súťažného poriadku, ktorý bol podaný na SFZ . Jedná sa o striedavé štarty v kategórii dospelých vo všetkých súťažiach. 

Uznesenie č. 44/5/2022: : VV berie na vedomie informáciu o návrhu zmeny SP. 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 15. Schválenie R Kováčiková Romana na NL rozhodcov 2021-2022

Uznesenie č. 45/5/2022: : VV schvaľuje doplnenie NL R o R Romana Kováčiková .

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík,   proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 16 Rôzne

-Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o : 

Aktuálnej situácii ZSFZ

Svojej účasti na rokovaní v OBFZ Senica dňa 2.5.2022 ohľadom 8.ligy Myjava-Senica.

5.5.2022-ObFZ Trenčín, Rokovanie s komisiami ŠTK,KR.

7.5.2022- Hrádok, Odovzdanie Pohára za 1.miesto v 5.lige JUH, U15.

15.5.2022- Odovzdanie ocenenia Moravské Lieskové 2.miesto v 5.lige U15 JUH.

15.5.2022- Odovzdanie ocenenia funkcionárom TJ Pobedim, životné jubileum, Miklovič, Krajčovič a Vaier.

-Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo informoval členov VV o tom, že v najbližšom období bude mať na Zväze dvoch asistentov – v rámci odbornej praxe budú na zväze praxovať dvaja študenti. 

-Kontrolór ObFZ p. Ján Majtán sa posťažoval na prísnosť trestov udelených DK smerom ku klubu Brestovec

Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie. 


V Trenčíne 16.5.2022 Zapísal: Tomáš Vaňo Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiaci obsah