Štvrtok, 28. októbra, 2021Meniny má Dobromila
Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Máj 2019

Denis Poruban|28. máj 2019 o 00:00

ZÁPISNICA č. 4/2019 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 20.5.2019 v Trenčíne

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý –podpredseda, Ján Obeda, Pavel Pristaš, Henrich Šálek, Ján Burza, Milan Dunajčík, Ľubomír Horný

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ 

Ospravedlnení : Anton Hlávek, Marek Koníček, Pavol Horeš

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 8 členov VV. K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č.26/5/2019 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý,Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

         K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na ostatnom zasadnutí VV ObFZ Trenčín, ktoré sa konalo 15.4.2019 bolo schválených 7 uznesení – ani jedno uznesenie nemalo ukladací charakter. 

- VV nemal pripomienky

K bodu 3.  Prerokovanie a schválenie postupov rozhodcov a delegátov do súťaží ZsFZ

VV sa v tomto bode zaoberal návrhom komisie rozhodcov a delegátov na postup rozhodcov a delegátov do súťaží ZsFZ. Do súťaží ZsFZ neposunie ObFZ žiadneho delegáta, nakoľko zatiaľ nikto z aktuálnych delegátov ObFZ nespĺňa podmienky. Z rozhodcov boli na základe výsledkov zimných aj jarných testov, fyzických testov aj samotných výkonov v súťažných zápasoch aj z hľadiska ďalšej perspektívy a rozvoja navrhnutí na postup do krajských súťaží rozhodcovia Juraj Foltín a Damián Augustín Pavlovič. Na otázku člena VV p. Horného ohľadom štatistík príslušných rozhodcov zodpovedal garant KR za VV p. Burza, ktorý mal štatisticky zmapovaných obidvoch navrhnutých R, čo sa týka počtu odpískaných stretnutí v jednotlivých súťažiach ako počet zápasov v pozícii asistentov R. 

Uznesenie č. 27/5/2019: : VV schvaľuje rozhodcov – Juraj Foltín a Damián Augustín Pavlovič na postup do súťaží ZsFZ

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý, Horný  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. .  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.4.2019 a k 13.5.2019

Informáciu predniesol sekretár ObFZ p. Tomáš Vaňo a skonštatoval že k 15.4.2019 a 13.5.2019 si všetky kluby splnili svoju povinnosť  a zberné faktúry za mesiac marec a apríl včas uhradili, s výnimkou Tr. Teplíc a Tr. Bohuslavíc. 

Uznesenie č. 28/5/2019: : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatné k 15.4. a k 13.5.2019 

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5 . Informácia o výsledkoch hlasovania PR od posledného zasadnutia VV

VV využil inštitút hlasovania PR od posledného zasadnutia VV jeden krát :

Návrh Výboru TJ Slovan Dolná Súča :

TJ Slovan Dolná Súča navrhuje p. Petra Lorenca na ocenenie pri príležitosti významného životného jubilea. 

  1. Formou "schvaľujem" hlasovalo ...............................11 členov      VV ObFZ

Burza,Dunajčík,Gróf,Hlávek,Horeš,Horný,Koníček,Meravý,Obeda,Pristaš, Šálek,

  1. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo .............................0      členov VV ObFZ
  2. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo      ................................0 členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Uznesenie č. 29/5/2019: : VV berie na informáciu o výsledku hlasovania PR od posledného zasadnutia PR

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6. Schválenie miesta, termínu a počtu klubov záverečného turnaja prípraviek U 11 a zápasov o umiestnenie v kategórii U13

VV prerokoval a schválil za účasti predsedu KMaŠF p.Hilčíka termín a miesto zápasov o umiestnenie v kategórii U13 – mladší žiaci. Bude sa konať v Soblahove v sobotu 8.6.2019. O 10.00 sa v zápase o bronzové medaily stretnú mužstvá z druhých miest v tabuľke severnej a južnej skupiny a o 11.30 sa o prvé miesto a majstra oblasti v kategórii mladší žiaci stretnú víťazi severnej a južnej skupiny. 

Záverečný turnaj prípraviek sa bude konať dňa 16.6.2019 v Hrádku.

Uznesenie č. 30/5/2019: VV schvaľuje miesto a termín konania záverečného turnaja prípraviek dňa 16.6.2019 v Hrádku. 

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

Uznesenie č. 31/5/2019 : VV schvaľuje miesto a termín konania zápasov o 1.a 3. Miesto kategórie mladší žiaci U13 na dňa 8.6.2019 o 10.00 na futbalovom štadióne v Soblahove a zaväzuje predsedu KMaŠF ObFZ Trenčín zaslať propozície členom VV do konca týždňa.

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 7. Finančná správa za rok 2018

VV prerokoval a schválil finančnú správu ObFZ Trenčín za rok 2018

Uznesenie č. 32/5/2019: VV schvaľuje finančnú správu ObFZ Trenčín za rok 2018

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 8. Prerokovanie s schválenie žiadosti o prijatie za člena ObFZ Trenčín REVEL SPORT KLUB Trenčianske Teplice 

VV sa zaoberal žiadosťou klubu, ktorý sa chce začleniť do štruktúr SFZ a chce pokračovať vo futbalovej činnosti v Trenčianskych Tepliciach. Predseda ObFZ informoval členov VV o spoločnom stretnutí zástupcov klubov Omšenie – Dolná Poruba a REVEL SPORT KLUB Trenčianske Teplice, ktoré sa konalo aj za účasti rodičov detí dňa 8.5.2019 v Omšení a za náš zväz sa rokovania zúčastnili predseda Ivan Gróf, podpredseda Marcel Meravý a sekretár Tomáš Vaňo. Zväz má záujem aby aj v tejto časti regiónu pokračovali kluby v kvalitnej práci ako doteraz a schválil žiadosť nového klubu o prijatie za člena ObFZ Trenčín

Uznesenie č. 33/5/2019: : VV schvaľuje REVEL SPORT KLUB Trenčianske Teplice za člena ObFZ Trenčín

Hlasovanie : za : Gróf, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

9. Rôzne

- VV za účasti predsedu ŠTK p.Denisa Porubana začal prvú diskusiu o novom rozpise súťaží na súťažný ročník 2019/2020

- VV sa predbežne dohodol na termíne konania letnej hodnotiacej konferencie, ktorá by sa mala konať ako tradične aj s vyžrebovaním nového súťažného ročníka 2019/2020 . Predbežný termín je sobota 20.7.a mala by sa konať v okrese Nové mesto nad Váhom

- VV prerokoval a dohodol sa na odovzdaní poukazov DOUBLE STAR BED za reklamné banery na štadiónoch. Každý okres si preberie poukazy zvlášť – termíny budú oznámené na stránkach ObFZ.   

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda ObFZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 


V Trenčíne 20.5.2019  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiace články