Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Jún 2022

26. jún 2022 o 18:14

ZÁPISNICA č. 5/2022 zo zasadnutia VV ObFZTrenčín, konaného dňa 20.6.2022 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Pavol Horeš - podpredseda, Marcel Meravý – podpredseda, Ján Burza, Milan Dunajčík, Marek Koníček, Jozef Mrázik, Peter Sokol, Miroslav Sokolík, Pavel Pristaš, 

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ, 

 

Ospravedlnení : Ján Obeda, Henrich Šálek, 

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

 

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf. Na úvod požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZTomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 10 členov VV. Dvaja členovia VV sa riadne ospravedlnili. 

K navrhnutému programu nemal nikto pripomienky ani doplňujúce návrhy

Uznesenie č. 46/6/2022 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok 

   Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 2. Kontrola uznesení 

 

Správu o kontrole uznesení predniesol sekretár ObFZTomáš Vaňo. Skonštatoval, že na ostatnom zasadnutíkonanom 16.5. 2022 schválil VV 14 uznesení z toho štyri mali ukladací charakter .Tri uznesenia boli pre sekretára ( 34/5, 35/5 a 36/5 ) a uznesenie č. 40/5 bolo pre predsedu ŠTK. Všetky uznesenia boli splnené. VV nemal pripomienky 

 

 K bodu 3. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.6.2022.

Informáciu predniesol predseda ObFZ Ivan Gróf. Po splatnosti faktúry nemá uhradené zberné faktúry 5klubov/Považany, Pobedim, Hrachovište, Lubina, Bukovec/. VV uložil predsedovi ŠTK upozorniť tieto kluby na povinnosť úhrady Zbernej Faktúry, lebo sa nebudú môcť prihlásiť do nového súťažného ročníkapokiaľ budú vedení ako neplatiči. 

Uznesenie č. 47/6/2022 : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatné k 15.6.2022 a ukladá predsedovi ŠTK upozorniť uvedené kluby v úradnej správe ŠTK.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 4. Prerokovanie a schválenie návrhu ŠTK zaradenia mužstiev do súťaží ObFZ Trenčín, súťažný ročník 2022/2023.

Nakoľko prihlasovanie do súťaží stále trvá až do 29.6.2022 bol tento bod len predbežne prerokovaný a vzatý na vedomie

Uznesenie č..48/6/2022 : VV berie na vedomie informáciu o predbežnom zaradení mužstiev do súťaží pre súťažný ročník 2022/2023.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 5. Prerokovanie a schválenie návrhu RS 2022/2023

VV prerokoval, doplnil a schválil konečnú verziu RS 2022/2023 

Uznesenie č. 49/6/2022: VV schvaľuje Rozpis súťaže pre súťažný ročník 2022/2023.

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti :nikto zdržal sa : Horeš

 

K bodu 6. Prerokovanie návrhu termínovej listiny pre súťažný ročník 2022/2023.

   Nakoľko prihlasovanie do súťaží stále trvá až do 29.6: bol tento bod len predbežne prerokovaný a vzatý na vedomie

 

Uznesenie č. 50/6/2022: VV berie na vedomie návrh termínovej listiny 2022/2023 a ukladá predsedovi ŠTK pripraviť aktualizovanú TL po uzatvorení prihlášok T: 3.7.2022

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 7. Schválenie NL Rozhodcov ObFZTrenčín pre súťažný ročník 2022/2023.

 

Na návrh KR VV prerokoval a schválil NL R pre súťažný ročník 2022/2023

 

Uznesenie č. 51/6/2022: VV schvaľuje NL Rozhodcov na súťažný ročník 2022/2023.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 8 . Schválenie NL delegátov ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 2022/2023

Na návrh KR VV prerokoval a schválil NL D pre súťažný ročník 2022/2023

 

Uznesenie č. 52/6/2022: VV schvaľuje NL Delegátov ObFZTrenčín na súťažný ročník 2022/2023

 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 9. Schválenie návrhu KR na zaradenie delegátov a rozhodcov na NL R a D ZsFZ pre súťažný ročník 2022/2023.

Uznesenie č. 53/6/2022: VV schvaľuje na návrh KR zaradenie rozhodcov Marián Dragula a Erik Tupý na NL R ZsFZ pre súťažný ročník 2022/2023 .

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

Uznesenie č. 54/6/2022: VV schvaľuje zaradenie delegáta Martina Markecha na NL DelegátovZsFZ pre súťažný ročník 2022/2023.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 10. Schválenie návrhu programu Riadnej Konferencie konanej dňa 10.7.2022 v Trenčianskych Stankovciach

VV prerokoval a schválil návrh programu Riadnej konferencie ObFZ Trenčín 

 

Uznesenie č. 55/6/2022: : VV schvaľuje návrh programu Riadnej konferencie ObFZ Trenčín konanej dňa 10.7.2022 v Trenčianskych Stankovciach

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 11. Informácia o odstúpení p.RadovanaPristacha z DK

 

Uznesenie č. 56/6/2022: : VV berie na vedomie odstúpenie p. Radovana Pristacha z funkcie člena DK.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 12. Odstúpenie Jána Truhlíka z funkcie člena a Podpredsedu ŠTK a voľba do funkcie člena DK.

Po odstúpení p. Radovana Pristacha z DK po dohode predsedov ŠTK a DK Ján Truhlík prešiel z pozície člena a podpredsedu ŠTK do funkcie člena DK ObFZTrenčín. 

Uznesenie č. 57/6/2022: VV berie na vedomie odstúpenie p. Jána Truhlíka z pozície člena a podpredsedu ŠTK a volí ho za člena DK ObFZTrenčín

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 13.  Schválenie miesta a dátumu školenia trénerov licencie UEFA ,,C“.

Uznesenie č. 58/6/2022: : VV schvaľuje na návrh TMK miesto a termín školenia nových trénerov na Futbalovom štadióne v Opatovej v mesiacoch september a október 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 14.  Návrh na úpravu súťaží ObFZTrenčín od ročníka 2023/2024

Člen VV Marek Koníček predniesol návrh niektorých klubov na úpravu súťaží od ďalšieho ročníka 2023/2024 : Návrh znel :

Vzhľadom na požiadavky viacerých klubov predkladám návrh na úpravu súťaží dospelých         od súťažného ročníka 2023/24. Cieľom tejto úpravy je:

- zvýšiť divácku atraktivitu súťaží oveľa väčším počtom derby zápasov,

- zníženie časovej náročnosti a nákladov na cestovanie k súperom,

- zmenšiť výkonnostné rozdiely medzi súpermi, najmä v nižších súťažiach.

Prax v poslednom ročníku ukázala, že už v najvyššej oblastnej súťaži majú kluby problém zložiť svoj káder na zápas ak majú cestovať, napr. z okresu Trenčín do okresu Myjava a opačne.         Zamarovce nevycestovali na Turú Lúku ani na Starú Myjavu, naopak Turani necestovali           do Zamaroviec, Očkov do Trenčianskych Stankoviec. Vo viacerých stretnutiach nenastúpilo v hosťujúcich tímoch ani 11 hráčov pokiaľ hrali u vzdialenejších súperov. 

V 7. lige Sever sa najmä z dôvodu veľkých výkonnostných rozdielov neodohralo množstvo stretnutí, keď papierovo slabšie tímy nenastúpili proti favoritom. Napr. proti Dolnej Súči nenastúpili až štyria súperi – Dubodiel, Drietoma, Soblahov a Veľká Hradná.

V 7. lige Juh proti Starej Turej nenastúpili Polianka a Nová Ves.

Navrhovaná štruktúra súťaží:

7. liga Sever – 14 účastníkov z okresu TN 

7. liga Juh – 14 účastníkov z okresu NM a MY 

Družstvá umiestnené na 1. mieste vo svojich skupinách by odohrali dvojzápas doma/vonku       o 1. miesto - majstra oblasti. 

Družstvá umiestnené na 2. mieste vo svojich skupinách by odohrali dvojzápas doma/vonku      o 3. miesto.

8. liga Sever – zostávajúce družstvá z okresu TN (cca 12 – 14) 

8. liga Juh – zostávajúce družstvá z okresov NM a MY (cca 18) 

Utvorili by sa dve skupiny po cca 9 družstiev, odohrala by sa základná časť (18 kôl), prvé 4 tímy     zo základných skupín by utvorili skupinu „O postup“ (8 kôl), zostávajúce tímy by hrali „O pohár Juhu“ play-off systémom (predkolo, štvťfinále, semifinále, finále). Hralo by sa teda podobným systémom ako v 7. lige Sever v ročníku 2021/22.

Prípadne vymyslieť iný model tejto súťaže. 

8. liga SE – MY – zostala by bez zmeny 

Všetky postupy a zostupy budú riešené v zmysle Súťažného poriadku a Rozpisu súťaží. 

VV intenzívne diskutoval o tomto návrhu, ale väčšina sa nestotožnila s týmto návrhom. Konečné rozhodnutie by v konečnom dôsledku aj tak muselo pripadnúť na konferenciu čo je pre nedostatok času asi problematické stihnúť, lebo je to vážny zásah do celistvosti súťaží.  

Uznesenie č. 59/6/2022: : VV berie na vedomie informáciu o návrhu úpravy súťaží 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Koníček, Burza, Dunajčík, Mrázik, Sokol, Sokolík, Pristaš   proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 15 Rôzne

-Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o svoje účastí na odovzdávaní : 

- 4.6.2022,Neporadza, odovzdanie ocenenia R Stračiak.

- 4.6.2022, Horná Súča, odovzdanie ocenení za 1.miesto U-19.

- 5.6.2022, Záblatie, odovzdanie ocenení za 1.miesto 4.liga U-15.

- 19.6. 2022 Krajné – Záverečný turnaj prípraviek

Predseda poprosil sekretára o doplnenie jeho účastína odovzdávaní ocenení počas jeho dovolenky( pohárov a medailí )

Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo absolvoval odovzdávania ocenení :

- 22.5. Beckov odovzd. 3.miesto U15 5.liga 

- 29.5. Dolná Súča odovzd. 1,miesto 7.liga Sever dospelí

- 4.6. Horná Súča odovzd. 1.miesto U 19

- 4.6. Neporadza odovzd. čestné uznanie Stračiak

- 5.6. Nemšová odovzd. 1.miesto Nemšová U15 a 2.miesto Tr.Teplá

- 5.6. Čachtice odovzd. 1.miesto 8.liga NMdospelí 

- 10.6. Brezová pod Bradlom odovzd. 2.miesto U15 4.liga 

- 11.6. Selec odovzd. čestné uznanie Svatík

- 11.6. Stará Turá odovzd. 1.miesto 7.liga JUH dospelí

- 12.6. Hrádok odovzd. Turnaj víťazov U15 

- 12.6. Trenčianska Turná odovzd. 1.miesto 6.liga Dospelí

- 18.6. Záblatie odovzd. U13 Finále a o 3.miesto

- 19.6. Krajné odovzd. Záverečný turnaj prípravky U11

- 19.6. Drietoma odovzd. Pohár Severu Dolnej Porube

Predseda ObFZ úprimne poďakoval sekretárovi zväzu za logistické zorganizovanie všetkých odovzdávaní, za jeho účasť na všetkých oceňovaniach a pomoc pri organizovaní všetkých záverečných turnajov

- Predseda ObFZ ešte informoval členov VV o : 

- Pripravovanom Letnom seminári rozhodcov

- o kontrole počtu nastúpených hráčov v ZDM, ktoré plnili povinnosť zaradenia do 6. alebo 7.ligy.

- o paušálnych náhradách pre mládež, ktoré bude hradiť SFZ a zaznamenanie do RS ObFZ Trenčín v súťažnom ročníku 2022/2023.

 

 

- Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie. 

 

V Trenčíne 20.6.2022 Zapísal: Tomáš Vaňo  Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiaci obsah