Pondelok, 20. septembra, 2021Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Jún 2019

Denis Poruban|29. jún 2019 o 00:00

ZÁPISNICA č. 5/2019 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 21.6.2019 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý –podpredseda, Pavol Horeš – podpredseda, Ján Obeda, Pavel Pristaš, Henrich Šálek, Ján Burza, Milan Dunajčík, Ľubomír Horný, Marek Koníček

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, 

Ospravedlnení : Anton Hlávek, Ján Majtán – kontrolór ObFZ

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 10 členov VV. K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č.34/6/2019 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

         K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na ostatnom zasadnutí VV ObFZ Trenčín, ktoré sa konalo 20.5.2019 bolo schválených 8 uznesení – ani jedno uznesenie nemalo ukladací charakter. 

- VV nemal pripomienky

K bodu 3.  Prerokovanie a schválenie konečných tabuliek súťaží 2018/2019

VV prerokoval a schválil konečné tabuľky súťažného ročníka 2018/2019

Uznesenie č. 35/6/2019: : VV schvaľuje konečné tabuľky súťaží súťažného ročníka 2018/2019

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.6.2019 

Informáciu predniesol sekretár ObFZ p. Tomáš Vaňo a skonštatoval že k 15.6.2019 si všetky kluby splnili svoju povinnosť s výnimkou FK 1925 Pobedim, ktorý mal v poslednom kole voľno a už bol vyzvaný ŠTK na uhradenie Zb.faktúry. Dlhodobými dlžníkmi a neplatičmi sú stále kluby MŠK Slovan Trenčianske Teplice a Trenčianske Bohuslavice 

Uznesenie č. 36/6/2019: : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatné k 15.6.2019

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5 . Schválenie NL Rozhodcov a delegátov ObFZ pre súťažný ročník 2019/2020 

VV na návrh KR prerokoval a schválil nominačnú listinu R a D pre súťažný ročník 2019/2020. 

Nominačná listina : 

Delegáti ObFZ:

1. Horný Lubomír

2. Mach Miroslav

3. Obeda Ján

4. Pristaš Pavel

5. Vaňo Tomáš

6. Hruda Peter

7. Maráz Peter*

8. Markech Martin*

9. Hulínek Tomáš*

DZ s * budú nasadzovaní  ako R v súťažiach ObFZ Trenčín 

Rozhodcovia ObFZ: 

1. Barančík Jakub

2. Brezina Martin

3. Bušo Ján

4. Cibulka Daniel

5. Dendis Ján

6. DragulaMarian

7. Fabian Samuel 

8. Feranec Matúš

9. Holp Dominik

10. Hruda Peter

11. Hudec Roman 

12. Chrenko Daniel

13. Jakúbek Miloš

14. Jančo Dušan

15. Jaroš Stanislav

16. Ješko Tomáš

17. Kahún Miroslav

18. Kališ Lukáš

19. Király Richard

20. Klimčík Marian

21. Krchlík Matej 

22. Kubánová Klaudia

23. Kurnický Miroslav

24. Kvasnica Peter

25. Malík Ľuboslav

26. Masár Šimon

27. Matejovičová Sandra

28. Nedbal Marek

29. Osuský Ján

30. Podmajerský Milan

31. Síleš Tomáš

32. Sloboda Jaroslav

33. Soldán Radoslav

34. Stračiak Jozef

35. Svetkovič Karol

36. Šimko Jakub

37. Škultétyova Xénia

38. Švancara Ivan

39. Tupý Erik

40. Válapka Vincent

41. Veselák Lubomír

42. Zelieska Milan 

43. Žiška Patrik 

Uznesenie č. 37/6/2019: : VV schvaľuje NL Rozhodcov a delegátov ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 2019/2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6. Informácia o výsledkoch hlasovania PR od posledného zasadnutia VV

VV využil inštitút hlasovania PR od posledného zasadnutia VV jeden krát :

Návrh Výboru OŠK Trenčianske Stankovce :

OŠK Trenčianske Stankovce navrhuje p. Emila BERKA, Ing. Štefana ŠMATLÁKA a Ivana BULAVČÁKA, na ocenenie pri príležitosti významného životného jubilea. 

  1. Formou "schvaľujem" hlasovalo ...............................11 členov      VV ObFZ

Burza,Dunajčík,Gróf,Hlávek,Horeš,Horný,Koníček,Meravý,Pristaš,Ružička,Šálek

  1. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo      .............................0 členov VV ObFZ
  2. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo      ................................0 členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Uznesenie č. 38/6/2019: VV berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania PR  

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 7. Informácia o vzdaní sa p. Tomáša Hulínka funkcie predsedu KR

p. Tomáš Hulínek písomne oznámil ObFZ Trenčín, že z pracovných dôvodov sa ku dňu 16.6.2019 vzdáva funkcie predsedu KR

Uznesenie č. 39/6/2019: VV berie na vedomie vzdanie sa p. Tomáša Hulínka funkcie predsedu KR

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

Uznesenie č. 40/6/2019: : VV poveruje vedením KR p. Martina Markecha

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, proti : nikto zdržal sa : Horný 

K bodu 8. Prerokovanie návrhu RS 2019/2020

VV aj za prítomnosti predsedu ŠTK p. Denisa Porubana a člena KMŠF p. Jozefa Mihalu viac ako dve hodiny intenzívne prerokovával návrh Rozpisu súťaží pre nový súťažný ročník 2019/2020. Konečnú podobu sa nakoniec dohodli členovia VV ešte neschváliť a RS bude schválený na najbližšom VV po zapracovaní viacerých zmien a doplnkov. 

Uznesenie č. 41/6/2019: : VV prerokoval návrh RS 2019/2020 a ukladá predsedovi ŠTK p.Denisovi Porubanovi zapracovať pripomienky, zmeny a doplnky vznesené na VV a zaslať členom VV T: do 30.6.2019

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 9. Schválenie návrhu miesta a dátumu Riadnej konferencie ObFZ Trenčín

VV prerokoval a schválil dátum a miesto konania riadnej konferencie na deň 19.7.2019 v piatok v KD Pobedim. Zároveň ako už býva zvykom po skončení konferencie bude nasledovať Aktív ŠTK a klubov a vylosovanie súťažného ročníka 2019/2020. Začiatok konferencie bude 17.30 prezentácia od 17.00hod. 

Uznesenie č. 42/6/2019: : VV schvaľuje termín a miesto riadnej konferencie ObFZ Trenčín – 19.7.2019 v KD Pobedim

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Šálek, Burza,  Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 10. Informácia o vzdaní sa p. Dominika Kováčika funkcie člena ŠTK 

p. Dominik Kováčik písomne oznámil ObFZ Trenčín že sa ku dňu 17.6.2019 vzdáva funkcie člena ŠTK ObFZ Trenčín

Uznesenie č. 43/6/2019: : VV berie na vedomie vzdanie sa p. Dominika Kováčika funkcie člena ŠTK

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Šálek, Burza, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 11. Schválenie návrhu TJ Lubina na ocenenie zaslúžilých funkcionárov pri príležitosti životného jubilea

Pri príležitosti významného životného jubilea navrhol klub TJ Lubina udeliť čestné uznanie funkcionárom: 1, Ing. Dunajčík Milan-18.6.1939 

2. Rojko Jaroslav-11.7.1939

Uznesenie č. 44/6/2019: VV schvaľuje návrh TJ Lubina, na ocenenie funkcionárov pri príležitosti životného jubilea, ing. Dunajčíka Milana-18.6.1939 a Rojka Jaroslava-11.7.1939.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Šálek, Burza, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

12. Rôzne

- Predseda ObFZ p. Ivan Gróf informoval členov VV vzhľadom na koniec súťažného ročníka o odovzdávaní ocenení – pohárov, diplomov, medailí, ktoré absolvoval za posledné 2 týždne.

- 8.6.sobota – Soblahov – finálový turnaj ml.žiaci, Očkov – víťaz 6.liga dospelí

- 15.6. sobota- Podbranč – 1.miesto 8.liga MY/SE Chvojnica

- 16.6. nedela- Finálový turnaj prípravky Hrádok, Modrová 1.miesto st,žiaci 5.liga JUH, Horná Streda – 1.miesto dospeli 7.liga JUH

- Sekretár ObFZ p. Tomáš Vaňo doplnil – 9.6. H.Sŕnie – st.žiaci 5.liga Sever, Svinná – Dorast 1.miesto 6.liga a v Lúke odovzdal pohár Hrachovišťu za víťazstvo v VIII.lige NM. 16.6.ešte na Bobote ocenil aj Trenčianske Stabnkovce B za 1.miesto v VII.lige Sever

- Sekretár ObFZ informoval členov VV o zmenách v registračnom a prestupovom poriadku. Kompletné znenie registračného a prestupového poriadku a takisto aj súťažného a disciplinárneho je vyvesené na stránke ObFZ Trenčín. 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda ObFZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. Najbližšie zasadnutie VV bude v utorok 9.7.2019

V Trenčíne 21.6.2019  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiace články