Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Júl 2020

Denis Poruban|8. júl 2020 o 00:00

Zápisnica zo zasadnutia VV Júl 2020

ZÁPISNICA č. 3/2020 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 6.7.2020 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý –podpredseda, Pavol Horeš – podpredseda, Pavel Pristaš, Ján Burza, Milan Dunajčík, Henrich Šálek, Ľubomír Horný, Anton Hlávek, Marek Koníček

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ, Denis Poruban – predseda ŠTK,

Ospravedlnený : Ján Obeda

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 10 členov VV. Predseda ObFZ privítal všetkých prítomných a spýtal sa či má niekto návrh na doplnenie programu. K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č.20/7/2020 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval že na poslednom zasadnutí dňa 8.6.2020 VV ObFZ Trenčín prijal 11 uznesení. Dve uznesenia (č. 15 a 16 ) mali aj ukladací charakter pre predsedu ŠTK. Jedno bolo splnené a druhé je dlhodobé a bude trvať počas celého ročníka. Všetky predchádzajúce uznesenia vyhodnotil ako splnené.

- VV nemal pripomienky

K bodu 3.  Prerokovanie žiadostí na zaradenie mužstiev do súťaží ZSFZ

VV prerokoval žiadosti klubov Drietoma a Soblahov - kategória U19 do súťaže V.liga ZsFZ a žiadosť klubu Brezová pod Bradlom – kategória U11 do súťaže U11 ObFZ Senica. Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o priebehu viacerých rokovaní so zástupcami týchto klubov a odporučil členom VV vyhovieť týmto žiadostiam.

Uznesenie č.21/7/2020 : VV schvaľuje zaradenie klubov OFK Drietoma a OŠK Soblahov do súťaže V.liga U19 ZsFZ

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček proti : nikto zdržal sa : nikto

Uznesenie č.22/7/2020 : VV schvaľuje žiadosť FK Bradlan Brezová pod Bradlom o uvoľnenie do súťaže ObFZ Senica –kategória U11.

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. Prerokovanie podnetu funkcionárov TJ Cementár Horné Sŕnie na zaradenie mužstva dospelých do VI.ligy ObFZ Trenčín

Funkcionári TJ Cementár Horné Sŕnie podali písomný podnet v súvislosti s predbežným zaradením OŠK Bošáca do VI.ligy –dospelí. Situáciu, okolnosti a všetky potrebné ustanovenia k tomuto bodu vysvetlil predseda ObFZ a predseda ŠTK. Predseda ObFZ Ivan Gróf skonštatoval že postup predsedu ŠTK bol správny.

Uznesenie č.23/7/2020 : VV berie na vedomie podnet TJ Cementár Horné Sŕnie

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5 . Prerokovanie a schválenie návrhu ŠTK zaradenia do súťaží ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 2020/2021

Členovia VV prerokovali a samostatne odhlasovali zaradenie do všetkých súťaží ObFZ Trenčín na ročník 2020/2021.

Uznesenie č.24/7/2020 : VV schvaľuje zaradenie mužstiev do súťaží ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 2020/2021

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6.  Prerokovanie a schválenie rozpisu súťaží 2020/2021

Predseda ŠTK Denis Poruban zapracoval pripomienky členov VV vznesené na predchádzajúcom zasadnutí a s niektorými doplňujúcimi návrhmi vystúpil člen VV Marek Koníček. VV ich prerokoval zapracoval a schválil RS jednohlasne.

Uznesenie č.25/7/2020 : VV schvaľuje RS 2020/2021 –s pripomienkami

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 7 .  Prerokovanie a schválenie návrhu termínovej listiny pre súťažný ročník 2020/2021

Uznesenie č.26/7/2020 : VV schvaľuje návrh Termínovej listiny pre súťažný ročník 2020/2021

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 8 .  Schválenie NL rozhodcov pre súťažný ročník 2020/2021

VV prerokoval a schválil nominačnú listinu rozhodcov pre súťažný ročník 2020/2021

Uznesenie č.27/7/2020 : VV schvaľuje nominačnú listinu rozhodcov pre súťažný ročník 2020/2021

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 9 .  Schválenie NL delegátov pre súťažný ročník 2020/2021

VV prerokoval a schválil nominačnú listinu delegátov pre súťažný ročník 2020/2021

Uznesenie č.27/7/2020 : VV schvaľuje nominačnú listinu delegátov pre súťažný ročník 2020/2021

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 10. Rôzne

- Členovia VV prerokovali s predsedom ŠTK miesto a termín konania aktívu klubov a vylosovania nového súťažného ročníka. Vzhľadom k situácii s pandémiou sa rozhodli pre vonkajšie prostredie a aktív sa bude konať 12.7.2020 o 9.30 v areály futbalového štadióna v Záblatí.

- Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie.

V Trenčíne 9.7.2020  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiaci obsah