Štvrtok, 28. októbra, 2021Meniny má Dobromila
Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Január 2020

Denis Poruban|27. jan 2020 o 00:00

ZÁPISNICA č. 1/2020 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 20.1.2020 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý –podpredseda, Pavol Horeš – podpredseda, Pavel Pristaš, Ján Burza, Milan Dunajčík, Henrich Šálek, Ľubomír Horný, 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ

Ospravedlnení : Ján Obeda, Anton Hlávek, Marek Koníček

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 8 členov VV. Predseda ObFZ privital všetkých prítomných a poprial im do nového roka veľa zdravia a úspechov.  K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č.1/1/2020 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

         K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Kedže sa jednalo o prvé zasadnutie v novom roku vyhodnotil rok 2019 z hľadiska prijatých uznesení výkonným výborom. Skonštatoval že VV ObFZ Trenčín prijal na svojich desiatich zasadnutiach v roku 2019 spolu 71 uznesení a všetky uznesenia ktoré mali ukladaciu povinnosť boli splnené. 

- VV nemal pripomienky

K bodu 3. Encyklopédia futbalových klubov ObFZ Trenčín

Na základe informácii predsedu ObFZ p. Ivana Grófa na decembrovom zasadnutí a následného prerokovania Výkonným výborom bol prizvaný na januárový VV p. Peter Martinák. Odprezentoval členom VV svoju doterajšiu prácu z hľadiska publikovania a ponúkol vedeniu ObFZ spoluprácu pri vydaní novej publikácie o kluboch v ObFZ Trenčín. p.Martinák disponuje  jedinečnými historickými dokumentami, ktoré by rád odovzdal všetkým čitateľom v rámci novej encyklopédie. Členovia VV prijali túto myšlienku veľmi pozitívne a zhodli sa na tom, že jedinou prekážkou tohto spoločného diela, môže byť jeho financovanie. p. Martinák predstavil finančný plán v rôznych variantoch a členovia VV sa zhodli na tom že spoločnými silami sa pokúsia vygenerovať dostatočné množstvo finančných prostriedkov na túto publikáciu aj s príspevkom z rozpočtu ObFZ Trenčín. Predseda ObFZ sa vyjadril k finančným možnostiam ObFZ a všetci členovia VV prisľúbili súčinnosť a spoluprácu pri hľadaní ďalších zdrojov. 

Uznesenie č. 2/1/2020: : VV berie na vedomie prezentáciu p. Martináka o možnosti vydania encyklopédie ObFZ Trenčín  

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. Správa predsedu OdvK

VV prerokoval poslednú zo správ komisií za jesennú časť 2019 – Správu Odvolacej komisie. VV nemal pripomienky a správu zobral na vedomie. 

Uznesenie č. 3/1/2020: : VV berie na vedomie správu predsedu Odvk a ukladá sekretárovi ObFZ zverejniť všetky správy komisií za jesennú časť 2019 na stránke ObFZ Trenčín. T: do 26.1.2019 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5 . Schválenie termínu a miesta školenia rozhodcov a delegátov ObFZ Trenčín

VV prerokoval a schválil termín a miesto konania zimného školenia rozhodcov a delegátov na deň 23.2. 2020 v priestoroch ObFZ Trenčínv Mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne

Uznesenie č. 4/1/2020 : VV schvaľuje termín a miesto konania školenia rozhodcov a delegátov ObFZ Trenčín na deň 23.2.2020 v Trenčíne

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6. .  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.1.2020 vrátanie platieb za 10 – 11. 2020 

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo, ktorý skonštatoval že aj na základe decembrového uznesenia VV a následnej úradnej správy DK ObFZ všetky klubu uhradili zberné faktúry aj za 10 a 11.2019 . Zväz dlhodobo eviduje neuhradené záväzky od klubov MŠK Slovan Trenčianske Teplice a Trenčianske Bohuslavice. 

Uznesenie č. 5/1/2020: : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.1.2020 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 7 .  Schválenie termínov zasadnutí VV na 1.polrok 2020 

VV prerokoval na návrh predsedu a následne schválil program svojich zasadnutí na 1.polrok 2020

Uznesenie č. 6/1/2020: : VV Schvaľuje termíny zasadnutí VV ObFZ Trenčín na prvý polrok 2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 8 .  Schválenie tabuliek po jesennej časti 2019/2020 

VV prerokoval a schválil tabuľky všetkých súťaží po jesennej časti 2019/2020

Uznesenie č. 7/1/2020: : VV Schvaľuje tabuľky po jesennej časti 2019/2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 9 . Vyradenie rozhodkyne Škultétyovej z Nominačnej listiny R ObFZ Trenčín

Rozhodkyňa Xénia Škultétyová požiadala písomne ObFZ Trenčín o uvoľnenie pre potreby ObFZ Prievidza, nakoľko býva v Uhrovci je pre ňu jednoduchšie dochádzanie na stretnutia. Aj ObFZ Prievidza požiadal o stanovisko a VV ObFZ Trenčín túto žiadosť prerokoval, akceptoval a menovanú vyradil z Nominačnej listiny ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 2019/2020 

Uznesenie č. 8/1/2020: : VV schvaľuje vyradenie R Xénie Škultétyovej z NL R ObFZ Trenčín ku dňu 20.1.2020 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

Rôzne

- Predseda ObFZ Trenčín p. Ivan Gróf zhodnotil podujatia na ktorých sa osobne zúčastnil 

1.) 13.12.2019 Koncoročný aktív funkcionárov ObFZ na Myjave

2.) 15.12.2019 Finálový turnaj o pohár predsedu ZsFZ v kategórii U 13 v Považskej Bystrici, kde výber ObFZ Trenčín obsadil 3.miesto

3.) 22.12.2019 Finálový turnaj o pohár predsedu ZsFZ v kategórii U 15, ktorý sa konal v Trenčíne a náš zväz bol organizátorom. 

- člen VV p. Ján Burza informoval o turnaji rozhodcov o pohár predsedu ZsFZ v Nesvadoch, kde naši rozhodcovia zvíťazili a získali prvenstvo. Ako vedúci výpravy zhodnotil turnaj, informoval o tom ako sa rodila nominácia a poďakoval všetkým zainteresovaným – najmä zúčastneným rozhodcom ObFZ Trenčín za vzornú reprezentáciu.

- Sekretár ObFZ p. Tomáš Vaňo informoval členov VV o štádiu príprav Jedenástky roka 2019, kde aktuálne prebieha hlasovanie trénerov, ktoré by malo byť v najbližších dňoch skompletizované. 

- Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie. Najbližšie zasadnutie VV ObFZ Trenčín sa bude konať 17.2.2020

V Trenčíne 20.1.2020  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiace články