Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV December 2019

Denis Poruban|8. jan 2020 o 00:00

ZÁPISNICA č. 10/2019 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 13.12.2019 na Myjave.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý – podpredseda, Pavol Horeš –

podpredseda, Ján Obeda, Pavel Pristaš, Ján Burza, Milan Dunajčík, Ľubomír

Horný

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ,

 

Ospravedlnení : Anton Hlávek, Marek Koníček, Henrich Šálek

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril podpredseda ObFZ Pavol Horeš a privítal všetkých

prítomných po dlhšom čase na Myjave – v spoločenskom dome. Informoval

členov VV že predseda ObFZ je na ceste nakoľko sa zdržal na rokovaní VV

ZsFZ. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV bude uznášania schopný

až po príchode predsedu ObFZ. Po krátkej chvíli dorazil predseda ObFZ Ivan

Gróf a ponechal vedenie VV v rukách podpredsedu Pavla Horeša. V priateľskej

predvianočnej atmosfére začalo posledné rokovanie VV ObFZ Trenčín v roku

2019 a k prednesenému programu nemal nikto z prítomných žiadne doplňujúce

ani pozmeňujúce návrhy..

Uznesenie č.65/12/2019 : VV schvaľuje program

zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Burza, Dunajčík, Pristaš, Horný

proti : nikto zdržal sa : nikto


 

          K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na

poslednom zasadnutí VV dňa 14.10.2019 boli prijaté štyri uznesenia – 2

uznesenia mali schvaľovací charakter a 2 uznesenia – berie na vedomie. Všetky

uznesenia z predchádzajúceho obdobia boli splnené.

- VV nemal pripomienky

K bodu 3. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry

splatných k 15.11.2019


Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo a informoval o aktuálnej

situácii v súvislosti so zbernými faktúrami SFZ. Informoval členov VV o tom, že

tri kluby nemajú slnené záväzky voči zväzu ešte za mesiac október a to

konkrétne kluby Bukovec, Hrachovište a Lubina. 2 kluby meškajú aj za mesiac

november a to Vrbovce a Trenčianske Stankovce. VV informáciu zobral na

vedomie a požiadal sekretára aby situáciu riešil výzvou klubom cez ÚS DK.

Uznesenie č. 66/12/2019: : VV berie na vedomie informáciu o platbách

klubov za zberné faktúry splatných k 15.11.2019

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Burza, Dunajčík, Pristaš, Horný

proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. Správy predsedov komisií

Výkonný výbor prerokoval správy predsedov odborných komisií za jesennú časť

2019/2020, ktoré dostali členovia VV v písomnej forme v riadnom časovom

predstihu. Nikto z členov VV nemal pripomienky.

Uznesenie č. 67/12/2019: : VV berie na vedomie správy predsedov

odborných komisií ObFZ Trenčín za jesennú časť ročníka 2019/2020

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Burza, Dunajčík, Pristaš, Horný

proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5. Finančná správa za 1-9. 2019

VV v tomto bode prerokoval finančnú správu za obdobie januára – septembra

2019. Nikto z prítomných členov VV nemal pripomienky

Uznesenie č.68/12/2019 : VV berie na vedomie finančnú správu za 1.-9.2019

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Burza, Dunajčík, Pristaš, Horný

proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6. Rozpočet ObFZ Trenčín na rok 2020

VV prerokoval a schválil rozpočet ObFZ Trenčín na rok 2020.

Uznesenie č. 69/12/2019: : VV schvaľuje rozpočet ObFZ Trenčín na rok 2020

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Pristaš, Obeda, Burza,Dunajčík, Horeš, Horný

proti : nikto 

zdržal sa : nikto


K bodu 7. Encyklopédia futbalových klubov v okresoch Trenčín, Nové mesto

nad Váhom a Myjava. ( informácia)

Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o svojom rokovaní s p.

Martinákom, ktorý ho oslovil v súvislosti s pripravovanou encyklopédiou, kde

p.Martinák požiadal ObFZ o podporu a spoluprácu. VV informáciu zobral na

vedomie s tým, že rozhodnutie prijme na najbližšom zasadnutí VV.

Uznesenie č. 70/12/2019: : VV berie na vedomie informáciu o Encyklopédii

futbalových klubov v okresoch Trenčín, Nové mesto nad Váhom a Myjava.

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Burza, Dunajčík, Pristaš, Horný

proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 8. Informácia o hlasovaní PR od posledného zasadnutia VV.

VV ObFZ Trenčín využil inštitút hlasovania Per Rollam celkom 2 krát :

Návrh Člena VV ObFZ Trenčín p. Obedu:

Záverečné posedenie a zhodnotenie roku 2019 navrhujem

uskutočniť dňa 13.12.2019 o 18:00 v budove spoločenského domu

na Myjave.

Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV. Dva hlasy boli neplatné p. Obeda

a p. Meravý-Hlasovanie po termíne.


1. Formou "schvaľujem" hlasovalo ...............................8členovia VV ObFZ

Dunajčík,Gróf,Koníček, Burza,Horeš, Horný, Pristaš, Šálek.

2. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ

3.

4. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ


Návrh predsedu KMaŠF ObFZ Trenčín p. Hilčíka:

Nominačná listina prípraviek žiakov ObFZ Trenčín rok nar. 2009 a ml. na

finálový turnaj „ O POHÁR PREDSEDU ZsFZ v ŠH Galanta dňa 8.12.2019 (

nedeľa ) od 8,30 hod.

Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV.


5. Formou "schvaľujem" hlasovalo ...............................10 členovia VV ObFZ

Dunajčík, Gróf, Koníček, Burza, Horeš, Horný, Meravý ,Obeda, Pristaš, Šálek

6. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ

7. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina

členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.


Uznesenie č. 71/12/2019: : VV berie na vedomie informáciu o hlasovaní PR

od posledného zasadnutia VV

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Burza, Dunajčík, Pristaš, Horný

proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 9. Rôzne

- Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o svojich aktivitách

a o podujatiach na ktorých sa zúčastnil z titulu svojej funkcie :

- 3.11. Oslavy výročia 80.rokov založenia futbalového klubu v Záblatí

- 14.11. Stretnutie Rozhodcovskej Topky ObFZ Trenčín v Trenčíne v sídle

zväzu

- 19.11. Pracovná porada predsedov a sekretárov SFZ - Senec

- 23.11. Oslavy výročia 60.rokov založenia futbalového klubu Trenčianske

Stankovce

- 24.11. Finálový turnaj o Pohár predsedu ZSFZ – U 19 Púchov

- 28.11. Koncoročný aktív ObFZ Senica v Skalici

- 30.11. Školenie trénerov Trenčín

- 6.12. Koncoročný večierok SFZ Bratislava

- 8.12. finálový turnaj o pohár predsedu ZSFZ – U 11Galanta

- Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo pridal niekoľko informácii z rokovania

predsedov a sekretárov SFZ v Senci a pozval členov VV na finálový

turnaj o pohár predsedu ZSFZ kategórie U 15, ktorý organizuje náš ObFZ

22.12 v ŠH v Trenčíne

- Člen VV Ján Burza informoval o turnaji rozhodcov ZsFZ, ktorý sa bude

konať v Nesvadoch dňa 11.1.2020

-

- Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda ObFZ poďakoval

prítomným za účasť, ukončil rokovanie a poprial všetkým príjemné

prežitie Vianočných sviatkov.

 

V Trenčíne 13.12.2019  Zapísal: Tomáš Vaňo  Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiaci obsah