Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV August 2021

17. aug 2021 o 21:35

ZÁPISNICA č. 2/2021 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 16.8.2020 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda,  Pavel Pristaš,  Ján Burza, Milan Dunajčík, Henrich Šálek, Anton Hlávek, Marek Koníček Ján Obeda

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ,

Ospravedlnení :  Marcel Meravý, Pavol Horeš, Ľubomír Horný

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti  zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 8 členov VV. Predseda ObFZ privítal všetkých prítomných a spýtal sa či má niekto návrh na doplnenie programu.  K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č. 11/8/2021 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek,

Hlávek, Obeda  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 2.  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.8.2021

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval že k 15.8.2021 majú všetci svoje zberné faktúry uhradené.  Zväz dlhodobo eviduje neuhradené záväzky od klubov MŠK Slovan Trenčianske Teplice a Trenčianske Bohuslavice.

Uznesenie č. 12/8/2021 : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.8.2021

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek,

Hlávek, Obeda  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 3. Prerokovanie návrhu na spoluprácu pri družstvách mládeže-SPORTIKA

Po rokovaní predsedu ObFZ so zástupcami spoločnosti Sportika boli členom VV zaslané návrhy zmluvy o spolupráci so Sportikou, podľa ktorej by boli pomenované mládežnícke súťaže ObFZ Trenčín. V diskusii p. Anton Hlávek vyjadril nesúhlas s touto spoluprácou s vyjadrením, že firma Sportika bude mať pri tejto forme spolupráce reklamu zadarmo. Na schválenie tohto návrhu bol potrebný súhlas všetkých prítomných Členov VV. Po spoločnej diskusii sa členovia VV dohodli že poveria predsedu ObFZ, aby ešte prerokoval so Sportikou formu spolupráce a nové podmienky spolupráce.

Uznesenie č. 13/8/2021: : VV Neschvaľuje návrh na spoluprácu so spoločnosťou Sportika a poveruje predsedu ObFZ rokovať so zástupcami Sportiky o nových podmienkach spolupráce

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek,

Hlávek, Obeda  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4.  Návrh ocenení pri príležitosti významných jubileí.

Pri príležitosti významných životných jubileí schválil VV čestné uznania pre nasledovných pánov :

1. Krajcovic Vladimir ..............80 rokov

2. Harušťák Viliam ................ 80 rokov  2. Pagáč Milan........................80 rokov.   3. Valenčík  Miroslav ..............75 rokov  4. Švondrk Branislav ..............60 rokov.

Uznesenie č. 14 /8 /2021 : VV schvaľuje udelenie čestných uznaní pri príležitosti významných životných jubileí pánom : Vladimírovi Krajčovičovi, Viliamovi Harušťákovi, Milanovi Pagáčovi, Miroslavovi Valenčíkovi a Branislavovi Švondrkovi.

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek,

Hlávek, Obeda  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5.  Návrh termínu a miesta Riadnej Konferencie ObFZ Trenčín.

VV prerokoval a schválil miesto termín a návrh programu riadnej konferencie ObFZ Trenčín, ktorá sa bude konať v Trenčíne v priestoroch ObFZ Trenčín v mestskej športovej hale na Sihoti dňa 17.9.2021 o 17.00 hod.

Uznesenie č. 15 /8/2021: : VV schvaľuje termín a miesto konania Riadnej konferencie ObFZ Trenčín 17.9.2021 o 17.00 hod. v Mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek,

Hlávek, Obeda  proti : nikto zdržal sa : nikto

Uznesenie č.  /8/2021: : VV schvaľuje návrh programu Riadnej konferencie ObFZ Trenčín.

Hlasovanie : za : Gróf, Koníček, Burza, Dunajčík, Pristaš, Šálek,

Hlávek, Obeda  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6 . Rôzne

-  Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o podujatiach a aktivitách ktoré absolvoval väčšinou spoločne aj so sekretárom zväzu počas predchádzajúceho obdobia

-  10.7.2021- Pobedim, aktív klubov, vylosovanie

-  10.7.2021- Lubina kopanice, kopanie jedenástok

-  17.7.2021- Turnaj Nemšová, odovzdanie ceny za 1. miesto v 4.lige U-19.

-  18.7.2021- Pobedim, školenie rozhodcov a delegátov

-  18.7.2021- Lubina kopanice, odovzdanie ocenení

-  P. Hlávek vyjadril nespokojnosť s tým, že sa na lavičke náhradníkov môže zdržovať iba 7 náhradníkov s dôvetkom, že prečo ich tam nemôžeme mať 8. Predseda mu na to odpovedal, že SP SFZ povoľuje 7 náhradníkov na lavičke. Mal však možnosť túto požiadavku zapracovať pri schvaľovaní RS 2021/2022 na poslednom zasadnutí VV ObFZ a neurobil tak. Napriek tomu ho vyzval, aby poslal písomný návrh Člena VV ObFZ Trenčín, na Dodatok do RS 2021/2022 a Predseda ho ihneď dá na schválenie PR Členom VV ObFZ.

-  Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie. Najbližšie zasadnutie VV sa bude konať 13.9.2021

V Trenčíne 16.8.2021  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiaci obsah