Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Apríl 2022

16. apr 2022 o 10:18

ZÁPISNICA č. 3 /2022 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 11.4.2022 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý – podpredseda, Ján Obeda, Pavel Pristaš,  Ján Burza, Milan Dunajčík, Henrich Šálek, Miroslav Sokolík, Jozef Mrázik, Peter Sokol 

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ, 

 

Ospravedlnení : Pavol Horeš, Marek Koníček

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.


Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf. Privítal všetkých prítomných a požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti  zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 8 členov VV, dvaja sa ospravedlnili a dvaja sú ešte na ceste a meškajú pre zápchu.  

 K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č. 26/4/2022 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

     Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Sokol, Sokolík, Obeda,     proti :nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 2. Kontrola uznesení 


Správu o kontrole uznesení predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na februárovom zasadnutí prijal VV 11 uznesení z toho jedno uznesenie malo ukladací charakter pre predsedu ŠTK – toto uznesenie bolo splnené. 


  K bodu 3. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatné k 31.3.2022

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Trenčín a informoval, že všetky kluby majú k 31.3. 2022 všetky záväzky splnené. 


Uznesenie č. 27/4/2022 : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatné k 31.3.2022

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Sokol, Sokolík, Obeda,  Šálek   proti : nikto zdržal sa : nikto

 


K bodu 4.  Návrh predsedu KR na doplnenie NL rozhodcov na ročník 2021/2022

Na návrh predsedu KR a D bola doplnená NL rozhodcov o 5 rozhodcov   

Uznesenie č..28/4/2022 : VV schvaľuje na návrh predsedu KRaD doplnenie NL rozhodcov o :  Michal Baláž  – Dubodiel , Sebastián Mrva  – Trenčín , Kristián Oravec – Trenčín , Adam Ondrejka  Očkov, Vlastimil Kyška – Nové Mesto nad Váhom

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Sokol, Sokolík, Obeda,  Šálek, Mrázik    proti : nikto zdržal sa : nikto

 

K bodu 5.  Voľba členov KM a ŠF ObFZ Trenčín

Na návrh predsedu KM a ŠF boli zvolení členovia KMaŠF pre nasledujúce obdobie

Uznesenie č. 29/4/2022: VV volí za členov KMaŠF OBFZ Trenčín pánov : Jozef Hilčík, Miroslav Ostrenka, Andrej Stánok, Andrej Škodáček

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Sokol, Sokolík, Obeda,  Šálek, Mrázik    proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 6. Návrh predsedu KR a predsedu ObFZ Trenčín na úpravu paušálov delegovaných osôb

Vzhľadom k enormnému nárastu cien pohonných hmôt pristúpil VV po viac ako trinástich rokoch k úprave paušálov pre delegované osoby. Úprava bude so spätnou platnosťou – od 1.4.2022 : 


Uznesenie č.  30/4/2022: : VV schvaľuje úpravu paušálov R a D od dátumu 1.4.2022

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Burza, Dunajčík, Pristaš, Sokol, Sokolík, Obeda,  Šálek, Mrázik    proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 7. Prerokovanie a schválenie návrhu na čestné uznanie pri príležitosti významného životného jubilea. 

VV prerokoval a schválil návrh sekretariátu ObFZ Trenčín na udelenie čestného uznanie za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť p. Jánovi Bušovi, ktorý oslávil 70te narodeniny a návrh OŠK Selec na udelenie čestného uznania starostovi obce Stanislavovi Svatíkovi, ktorý oslávil 60te narodeniny.  


Uznesenie č.  31/4/2022:   VV  schvaľuje udelenie čestného uznania pri príležitosti význaného životného jubilea – Ján Bušo a Stanislav Svatík. 

Hlasovanie : za : Gróf,  Burza, Dunajčík, Pristaš, Sokol, Sokolík, Obeda,  Šálek, Mrázik    proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 8. Rôzne

Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o : 

-       Aktuálnej situácii v súvislosti so zmluvou so Sportikou

- Požiadal členov VV o pripomienky do nového RS 2022/2023

- Požiadal členov VV o pripomienkovanie Stanov ObFZ, ktoré budú predložené na schválenie na letnej konferencii 

Sekretár ObFZ informoval členov VV o novom telovýchovnom lekárovi v Trenčíne

Na záver bodu rôzne zablahoželal predseda, sekretár a ostatní členovia VV trom jubilantom z Výkonného výboru. V marci oslávil Jozef Mrázik 55 rokov, 6.apríla oslávil Miroslav Sokolík 50 -ku a v deň zasadnutia 11.4. oslávil 50 -ku Ján Obeda.  Predseda ObFZ im poprial okrem zdravia a osobných úspechov, ešte veľa plodných rokov pri futbale, nakoľko všetci traja sú dlhoročné osobnosti futbalovej rodiny. 


Najbližšie zasadnutie ObFZ Trenčín sa bude konať 16.5.2022

-       Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie.

V Trenčíne 11.4.2022 Zapísal: Tomáš Vaňo  Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiaci obsah