Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Apríl 2021

30. apr 2021 o 00:00

ZÁPISNICA č. 1/2021 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 28.4.2021 v Trenčíne.

ZÁPISNICA č. 1/2021 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 28.4.2021 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý –podpredseda, Pavol Horeš – podpredseda, Pavel Pristaš,  Ján Burza, Henrich Šálek, Ľubomír Horný, Anton Hlávek, Marek Koníček, Ján Obeda

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Denis Poruban – predseda ŠTK, Daniela Fabová – ekonómka

Ospravedlnený :  Milan Dunajčík, Ján Majtán – kontrolór ObFZ

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti  zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 10 členov VV. Predseda ObFZ privítal po dlhom čase všetkých prítomných a spýtal sa či má niekto návrh na doplnenie programu.  K navrhnutému programu mal doplňujúce návrhy sekretár ObFZ Tomáš Vaňo, ktorý požiadal o doplnenie pôvodného bodu č. 9, aby pri príležitosti okrúhleho životného jubilea bol ocenený spolu s navrhnutými aj tajomník TMK p.Vladimír Čmelko a takisto pri príležitosti okrúhleho jubilea bol ocenený bronzovým odznakom SFZ kontrolór ObFZ p. Ján Majtán. Zároveň boli z pôvodného návrhu programu vypustené body 6, 7 a 8, ktoré už boli schválené hlasovaním PR a bol doplnený ako bod č.6 – Výsledky Hlasovania PR. Program sa tým pádom prečísloval.

Uznesenie č.1/4/2021 : VV schvaľuje program zasadnutia – s doplnením

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý,Obeda, Burza, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval že v minulom kalendárnom roku sa konali 3 riadne zasadnutia VV ObFZ Trenčín na ktorých bolo prijatých spolu 27 uznesení. Z toho 2 uznesenia mali ukladací charakter.  Jedno bolo splnené a druhé je dlhodobé a bude trvať ďalej až do konca súťažného ročníka. Všetky predchádzajúce uznesenia vyhodnotil ako splnené.

-  VV nemal pripomienky

K bodu 3.  Finančná správa za rok 2020

Finančnú správu predniesla ekonómka ObFZ p. Fabová. Nikto z členov VV nemal pripomienky

Uznesenie č.2/4/2021 : VV berie na vedomie finančnú správu za rok 2020

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý,Obeda, Burza, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. Schválenie rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu predniesla p. Fabová ekonómka ObFZ. Predseda ObFZ doplnil, že rozpočet sa môže meniť v závislosti od toho, či sa dohrá aktuálny ročník a aká bude situácia opäť na jeseň.  VV navrhnutý rozpočet bez pripomienok schválil.

Uznesenie č. 3/4/2021 : VV schvaľuje rozpočet na rok 2021

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý ,Obeda, Burza, Pristaš, Horný, Hlávek, Koníček  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5 . Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.3.2021

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo, ktorý informoval že zberné faktúry tento rok boli minimálne za mesiac marec sú 2 drobné nedoplatky. VV nemal k tomu pripomienky

Uznesenie č.4/4/2021 : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.3.2021

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý,Obeda, Burza, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6.  Informácia o výsledkoch hlasovania PR od posledného zasadnutia VV

VV prijal rozhodnutia formou hlasovania Per Rollam celkom 4 krát.

Návrh Predsedu ŠTK ObFZ Trenčín :

Navrh Dodatku RS 2020-2021 č.1.

V súťažiach riadených ObFZ Trenčín je povolené štartovať na základe dohody o striedavom štarte (SP čl. 28) bez podmienky rozdielu úrovne súťaže.

Hlasovania sa zúčastnilo z 10. členov VV .

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................10 členovia VV ObFZ

Dunajčík,Gróf,Koníček,Meravý,Pristaš,Šálek, Burza,Horný Obeda,Horeš

 1. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Návrh Člena KR povereného vedením KR ObFZ Trenčín :

Navrhujem doplniť KR o člena p. Miroslava Macha z Nového Mesta nad Váhom.

Hlasovania sa zúčastnilo z 10. členov VV .

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................10 členovia VV ObFZ

Dunajčík,Gróf,Koníček,Meravý,Pristaš,Šálek, Burza,Horný Obeda,Horeš

 1. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Návrh Člena KR povereného vedením KR ObFZ Trenčín :

Vec: Návrh na  zaradenie rozhodcov na NL súť. roč. 2020-2021 ObFZ Trenčín.
1. Igor Murín 47 rokov Trenčín igor.murin73@gmail.com 0905323533

2.  Patrik Burian 44 rokov Trenčín pburian76@gmail.com 0911636593

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................10 členovia VV ObFZ

Dunajčík,Gróf,Koníček,Meravý,Pristaš,Šálek, Burza,Horný Obeda,Horeš

 1. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Návrh Predsedu ObFZ Trenčín :

Navrh Dodatku RS 2020-2021 č.2.

Navrhujem doplniť Článok 9,RS 2020/2021, ObFZ Trenčín o bod c.

Znenie článku:

Mužstvá 7.ligy Sever, ktoré nemajú mládežnícke mužstvo, môžu štartovať v tejto súťaži za týchto podmienok.

1.  Môžu štartovať v súťaži ,ak uhradia kompenzačný poplatok vo výške 2.500€.

2.  Ak neuhradia poplatok, môžu štartovať v tejto súťaži, avšak ak skončia v základnej skupine na prvých piatich miestach, nebudú zaradení v nadstavbovej  časti  súťaže do skupiny o postup do 6.ligy. Namiesto tohto mužstva bude zaradené do skupiny o postup mužstvo na 6.mieste.

Hlasovania sa zúčastnilo z 8 členov VV .

 1. Formou "schvaľujem" hlasovalo  ...............................8 členov VV ObFZ

Dunajčík,Gróf,,Meravý, Pristaš,Šálek, Burza, Obeda,Horeš

 1. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo .............................0 členov VV ObFZ
 2. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo ................................0 členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina  členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Uznesenie č.5/4/2021 : VV berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania PR od posledného zasadnutia VV

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý,Obeda, Burza, Pristaš, Horný, Hlávek, Koníček  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 7 .  Schválenie návrhu ocenenia p. Valápka, p.Kurnický, p.Čmelko a p.Majtán

Výkonný výbor na návrh sekretariátu prerokoval návrhy na ocenenia čestným uznaním pri príležitosti významných okrúhlych životných jubileí. Koncom minulého kalendárneho roka ho oslávili p. Vincent Valápka a p. Miroslav Kurnický – dlhoročný rozhodcovia ObFZ Trenčín a p. Vladimír Čmelko – dlhoročný funkcionár a tajomník TMK ObFZ Trenčín. VV prerokoval a schválil návrh na udelenie čestného uznania pre týchto menovaných.

Práve v deň konania zasadnutia VV sa dožil pekného životného jubilea p. Ján Majtán, ktorý už 4 volebné obdobie zastáva funkciu kontrolóra – predtým predsedu revíznej komisie ObFZ Trenčín. Dlho rokov bol na čele futbalového klubu v Brestovci. VV prerokoval a schválil návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ. Návrh bude odoslaný na prerokovanie a schválenie na VV ZsFZ a potom VV SFZ.

Uznesenie č.6/4/2021 : VV schvaľuje návrhy ocenenia pre jubilantov p. Valápku, p. Kurnického, p. Čmelka a p. Majtána

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Burza, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 8 .  Informácia zo zasadnutia VV ZsFZ konaného dňa 27.4.2021

Predseda ObFZ p. Ivan Gróf informoval členov VV o aktuálnych informáciách zo zasadnutia VV ZsFZ o návrhoch na dohratie súťaží. VV informáciu zobral na vedomie

Uznesenie č.7/4/2021 : VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV ZSFZ, konaného dňa 27.4.2021

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý, Obeda, Burza, Šálek, Pristaš, Horný, Hlávek, Koníček  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 9 . Prerokovanie možností dohratia súťažného ročníka 2020/2021

Vzhľadom k uvoľňovaniu protipandemických opatrení existuje stále nádej na dohratie súťažného ročníka 2020/2021 resp. jeho jesennej časti, čím by podľa súťažného poriadku SFZ bol ročník považovaný za platný. V prípade že dôjde k uvoľneniu a bude možné spoločne trénovať a hrať majstrovské stretnutia pripravil VV podmienky za akých sa súťaž dohrá. VV rozhodol že v tomto súťažnom ročníku nikto nevypadne. Postupy budú umožnené zo všetkých súťaží. Vzhľadom k tomu že 7.liga Sever má 2 skupiny – v rámci spravodlivosti postúpia do 6-ligy víťazi obidvoch skupín. Takisto by zo 7.ligy JUH postúpili prvé 2 mužstvá. V prípade problémov klubov s hráčskymi kádrami, kde pandémia mohla spôsobiť úbytok hráčov – nebude v prípade nenastúpenia na stretnutie klub trestaný pokutou. Presná termínová listina so všetkými stretnutiami bude zverejnená na stránke ObFZ Trenčín. V prípade že do 20.mája nebude zo strany vlády SR povolené hrať majstrovské stretnutia a tréningový proces -  VV ObFZ na svojom májovom zasadnutí rozhodne o ukončení a anulovaní súťažného ročníka 2020/2021

Uznesenie č.8/4/2021 : VV schvaľuje systém odohratia resp. dohratia jednotlivých súťaží súťažného ročníka 2020/2021, pokiaľ to umožní vyhláška RÚVZ resp. pandemickej komisie vlády SR so začiatkom najneskôr 23.5.2021

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Meravý,Obeda, Burza, Pristaš, Šálek, Horný, Hlávek, Koníček  proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 10. Rôzne

-  V bode rôzne nemal nikto z prítomných žiadne podnety ani pripomienky

-  Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie. Najbližšie zasadnutie sa bude konať v pondelok 24,5,2021

V Trenčíne 28.4.2021  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiaci obsah