Utorok, 21. septembra, 2021Meniny má Matúš
Výkonný výbor

Zápisnica zo zasadnutia VV Apríl 2019

Denis Poruban|16. apr 2019 o 00:00

ZÁPISNICA č. 3/2019 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 15.4.2019 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Pavol Horeš – podpredseda, Marcel Meravý –podpredseda, Ján Obeda, Pavel Pristaš, Henrich Šálek, Ján Burza, Milan Dunajčík, 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ 

Ospravedlnení : Anton Hlávek, Marek Koníček, Ľubomír Horný

Neospravedlnený : Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Najskôr požiadal sekretára zväzu o informáciu o uznášania schopnosti zasadnutia. Sekretár ObFZ Tomáš Vaňo skonštatoval, že VV je uznášania schopný, nakoľko je prítomných 8 členov VV. K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č.19/4/2019 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý  proti : nikto zdržal sa : nikto

         K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na ostatnom zasadnutí VV ObFZ Trenčín, ktoré sa konalo 11.3.2019 bolo schválených 11 uznesení – ani jedno uznesenie nemalo ukladací charakter. 

- VV nemal pripomienky

K bodu 3.  Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.3.2019

Informáciu predniesol sekretár ObFZ p. Tomáš Vaňo a skonštatoval že k 15.3.2019 si všetky kluby splnili svoju povinnosť a zberné faktúry za mesiac február včas uhradili. VV nemal pripomienky

Uznesenie č. 20/4/2019: : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatné k 15.3.2019 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. Doplnenie Nominačnej listiny delegátov pre súťažný ročník 2018/2019 na návrh predsedu KR

VV prerokoval a schválil doplnenie NL D o troch nových delegátov – Martina Markecha, Petra Maráza a Tomáša Hulínka. Štvrtý nový delegát p. Horný bol odsúhlasený pred dvoma týždňami hlasovaním PR. Všetci riadne absolvovali licenčné skúšky. Delegáti p. Markech, Hulínek a Maráz budú v prvom rade využívaní ako rozhodcovia v súťažiach ObFZ Trenčín.

Uznesenie č. 21/4/2019: : VV schvaľuje na návrh predsedu KR doplnenie NL  D o delegátov : Martin Markech, Peter Maráz a Tomáš Hulínek. 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5 . Vzdanie sa funkcie člena ŠTK p. Martina Markecha

p. Martin Markech sa dňa 8.4.2019 písomne vzdal funkcie člena ŠTK, nakoľko dostal ponuku na prácu v inej komisii ObFZ Trenčín 

Uznesenie č. 22/4/2019: : VV berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena ŠTK p. Martina Markecha

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6. Návrh predsedu KR na doplnenie členov KR o p.Martina Markecha

Uznesenie č. 23/4/2019: VV schvaľuje na návrh predsedu KR doplnenie členov KR o p. Martina Markecha

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 7. Návrh predsedu KR na doplnenie NL rozhodcov pre súťažný ročník 2018/2019 

VV prerokoval a schválil na návrh predsedu KR doplnenie NL R o skúseného rozhodcu Dušana Janča.

Uznesenie č. 24/4/2019: : VV schvaľuje na návrh predsedu KR doplnenie NL rozhodcov pre súťažný ročník 2018/2019 o rozhodcu Dušana Janča 

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 8. Informácia o výsledkoch hlasovania PR od posledného hlasovania

VV využil inštitút hlasovania PR od posledného zasadnutia VV celkom dva krát :

Návrh Predsedu ŠTK ObFZ Trenčín :

Dodatok RS 2018/2019 č.4.

Termínová listina.

Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV. 

  1. Formou "schvaľujem" hlasovalo ...............................10 členov      VV ObFZ

Burza,Dunajčík,Gróf,Ružička,Horný,Koníček,Meravý,Obeda,Pristaš, Šálek

  1. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo      .............................0 členov VV ObFZ
  2. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo      ................................0 členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Návrh Predsedu KR ObFZ Trenčín :

Zaradenie p. Horného na NL delegátov ObFZ Trenčín.

Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV. 

  1. Formou "schvaľujem" hlasovalo ...............................10 členov      VV ObFZ

Burza,Dunajčík,Gróf,Horeš,Hlávek,Koníček,Meravý,Obeda,Pristaš, Šálek,

  1. Formou ,,neschvaľujem“ hlasovalo      .............................0 členov VV ObFZ
  2. Formou ,,zdržujem sa“ hlasovalo ................................0      členov VV ObFZ

Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná kvalifikovaná väčšina členov VV ObFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Uznesenie č. 25/4/2019: : VV berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania PR od posledného zasadnutia VV

Hlasovanie : za : Gróf, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Meravý proti : nikto zdržal sa : nikto

8. Rôzne

- predseda ObFZ p.Ivan Gróf informoval o tom že dňa 25.4.2019 o 16:30 sa uskutoční program Talent na futbalovom štadione v Novom Meste nad Váhom. Súčasťou programu budú fyzické previerky a pisomný test z pravidiel futbalu. Pozvaní boli predovšetkým mladí a perspektívni rozhodcovia 

- predseda ObFZ informoval o podaní p. Dušana Málika – bývalého predsedu DK ObFZ Trenčín na Odvolaciu komisiu SFZ a predostrel stanovisko členom VV.

- ďalej predseda ObFZ informoval o podnete, ktorý zaslala NAKA – protikorupčná jednotka na ObFZ Trenčín v súvislosti s podnetom na športovú korupciu p. Dušana Málika – predsedu OŠK Bzince pod Javorinou a takisto predostrel stanovisko ObFZ Trenčín k tomuto podnetu.

- ďalej predseda ObFZ informoval o situácii ktorá vznikla u mládežníckeho družstva v Dolnej Porube v súvislosti so ZDŽ, ktoré mali v jesennej časti s  Trenčianskymi Teplicami a o aktívnom postupe funkcionárov Dolnej Poruby

- na záver predseda podal informáciu o tom, že VV ZsFZ odsúhlasil na svojom zasadnutí termíny a miesta zimných turnajov o Pohár predsedu ZsFZ a Trenčín bude mať na základe dobrých referencií opäť tú česť zorganizovať dva turnaje. Bude to kvalifikačný a aj finálový turnaj o Pohár predsedu ZsFZ v kategórii starších žiakov U 15. Kvalifikácia bude v novembri a finále v decembri 2019.

  

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda ObFZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

V Trenčíne 15.4.2019  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Súvisiace články